زیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی فصل از یاخته تا گیاه گفتار ساختار گیاهان

سوالات تشریحی فصل از یاخته تا گیاه گفتار ساختار گیاهان براساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار ساختار گیاهان

منشأ سامانه های بافتی در گیاهان چیست؟

در نوک ساقه و ریشه، یاخته های سرلادی (مریستمی) وجود دارندکه دائماً تقسیم می شوند و یاخته های مورد نیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند.

بیشتر حجم یاخته های مریستمی را کدام اندامک به خود اختصاص می دهد؟

هسته

بخش انگشتانه مانندی که سرلاد انتهای ریشه را پوشانده است چه نام دارد؟

کلاهک

کلاهک ریشه چگونه به نفوذ آسان ریشه به خاک کمک می‌کند؟

کلاهک ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می­‌شود.

چه عاملی سرلاد نوک ریشه را در برابر آسیب های محیطی حفظ می کند؟

کلاهک

کدام نوع سرلاد عمدتاً در جوانه های گیاه قرار دارد؟

سرلاد (مریستم) نخستین ساقه

افزایش طول ساقه و ریشه نتیجۀ فعالیت کدام نوع سرلاد است؟

سرلاد نخستین

تشکیل برگ نتیجۀ فعالیت کدام نوع سرلاد است؟

سرلادهای نخستین

افزایش قطر کدام گروه از گیاهان نمی تواند فقط حاصل فعالیت سرلاد نخستین باشد؟

نهاندانگان دولپه ای

کدام نوع سرلاد فقط در افزایش ضخامت گیاه نقش دارد؟

سرلاد پسین و تا حدی سرلاد نخستین

کدام نوع سرلاد فقط در گیاهان دولپه ای وجود دارد؟

سرلاد پسین

انواع سرلاد پسین در گیاهان دولپه ای را بنویسید؟

آوندساز و چوب پنبه ساز

کامبیوم آوندساز در کدام بخش گیاه ساخته می شود و به ترتیب به سمت داخل و به سمت بیرون چه نوع آوندی را تولید می کند؟

این سرلاد بین آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می‌شود و آوندهای چوب پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش را به سمت بیرون تولید می کند.

مقدار تولید کدام نوع آوند توسط کامبیوم آوندساز بیشتر است؟

آوند چوبی

کامبیوم (بن‌لاد) چوب پنبه ساز در کدام بخش گیاه تشکیل می‌شود و به سمت درون و به سمت بیرون به ترتیب چه یاخته هایی می سازد؟

این بن لاد که در سامانه بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل می شود، به سمت درون، یاخته های نرم آکنه ای و به سمت بیرون، یاخته هایی را می سازد که دیوارۀ آنها به تدریج چوب پنبه ای می شود و در نتیجه، بافتی به نام بافت چوب پنبه را تشکیل می دهند.

کدام لایه در اندام های مسن جانشین روپوست می شود؟

پیراپوست

عدسک در کدام لایۀ گیاهی ایجاد می شود و نقش آن چیست؟

پیراپوست به علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای شده، نسبت به گازها نیز نفوذناپذیر است، درحالی که بافت های زیر آن زنده اند و برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند.

با کندن پوست درخت کدام نوع کامبیوم در برابر آسیب های محیطی قرار می گیرد؟

بن لاد آوند ساز

پوست درخت مجموعه ای از کدام لایه هاست؟

آبکش پسین، پیراپوست شامل چوب پنبه، بن لاد چوب پنبه ساز و نرم آکنه

پوستک در برگ کدام گیاه ضخیم است؟

گیاهان مناطق خشک (خرزهره)

چه ویژگی باعث می شود گیاه خرزهره به راحتی در مناطق خشک و کم عمق ایران رشد کند؟

روزنه های هوایی در فرورفتگی های غارمانندی قرار می گیرند. در این فرورفتگی ها تعداد فراوانی کرک وجود دارد. این کرک ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد می کنند و مانع خروج بیش از حدّ آب از برگ می شوند.

چه عاملی باعث می شود تا گیاهان مناطق خشک بتوانند آب فراوانی در کریچه های خود ذخیره کنند؟

بعضی گیاهان در این مناطق ترکیب های پلی ساکاریدی در کریچه (واکوئل)های خود را دارند.

گیاهان آبزی با چه مشکلی مواجه اند؟

بعضی گیاهان در آبها یا در جاهای زندگی می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند. این گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن مواجه اند.

برخی از گیاهان آبزی برای غلبه بر مشکل کمبود اکسیژن چه سازشی یافته اند؟

نرم آکنۀ هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش های گیاهان آبزی است.

علت وجود شش ریشه در درختان حرا چیست؟

مقابله با کمبود اکسیژن زیرا ریشه های آنها در آب و گل قرار دارد. بنابراین ریشه ها از سطح آب بیرون آمده اند تا با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشه به علت کمبود اکسیژن شوند.

کدام گیاه برای مقابله با کمبود اکسیژن دارای شش ریشه می باشد؟

حرا

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا