زیست‌شناسی (۲)

سوال‌های تشریحی فصل حواس گفتار گیرنده‌های حسی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

پرسش‌های تشریحی فصل حواس گفتار گیرنده‌های حسی بر اساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

 

پرسش‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و بر اساس کتاب‌های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

۱- یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت می‌کند، چیست؟

گیرندۀ حسی

۲- گیرنده حسی پس از دریافت اثر محرک آن را به چه پیامی تبدیل می‌کنند؟

پیام عصبی

۳- گیرنده های حسی را  بر چه اساسی در پنج دسته کلی طبقه بندی می کنند؟

بر اساس نوع محرک

۴- انواع گیرنده های حسی براساس نوع محرک کدامند؟

گیرنده های مکانیکی، شیمیایی، دمایی، نوری و درد

۵- گیرنده حسی چگونه اثر محرک را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کند؟

با تغییر نفوذپذیری غشای گیرنده به یون ها در اثر عوامل مختلف

۶- کدام عوامل پتانسیل غشای گیرنده حسی را تغییر می‌دهند؟

عوامل گوناگونی مانند تغییر شکل در اثر فشار، مواد شیمیایی و تغییر دما، نفوذپذیری غشای گیرنده به یون ها و در نتیجه پتانسیل غشای آن را تغییر می‌دهند.

۷- تغییر پتانسیل غشای گیرنده  حسی نتیجه چیست؟

تغییر نفوذپذیری غشای گیرنده به یون ها در اثر عوامل مختلف

۸- گیرنده فشار پوست به چه صورت است؟

این گیرنده انتهای دارینه (دندریت) یک نورون حسی است که درون پوششی چند لایه و انعطاف پذیر از نوع بافت پیوندی قرار دارد.

۹- نوع بافت پوشش چند لایه و انعطاف پذیر اطراف انتهای دندریت نورون حسی در گیرنده فشار پوست چیست؟

بافت پیوندی

۱۰- در گیرنده فشار پوست چگونه پیام عصبی ایجاد می‌شود؟

با فشرده شدن پوشش اطراف انتهای دندریت، رشته دندریت را تحت فشار قرار می دهد و در آن تغییر شکل ایجاد می کند. در نتیجه کانال های یونی غشای گیرنده، باز و پتانسیل الکتریکی غشا تغییر می کند. به این ترتیب در دندریت پیام عصبی ایجاد می شود.

۱۱- چرا بوی غذا یا عطر را پس از گذشت مدتی، دیگر احساس نمی کنیم؟

به دلیل سازش گیرنده .وقتی گیرنده ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتری ایجاد می کنند، یا اصلاً پیامی ارسال نمی کنند.

۱۲- وقتی گیرنده ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتری ایجاد می کنند، یا اصلاً پیامی ارسال نمی کنند. این پدیده را چه می‌نامند؟

سازش گیرنده ها

۱۳- در هنگام سازش گیرنده ها، ایجاد پیام عصبی به چه صورت است؟

پیام عصبی کمتری ایجاد می شود، یا اصلاً پیامی ارسال نمی شود.

۱۴- سازش گیرنده ها چه فایده ای دارد؟

در این حالت، اطلاعات کمتری به مغز ارسال می شود. در نتیجه مغز می تواند اطلاعات مهم تری را پردازش کند.

۱۵- پدیدۀ سازش گیرنده های فشار پوست، چه فایده ای دارد؟

موجب می شود وجود لباس را روی بدن حس نکنیم. در این حالت، اطلاعات کمتری به مغز ارسال می شود. در نتیجه مغز می تواند اطلاعات مهم تری را پردازش کند.

۱۶- حواس را به چه گروه هایی تقسیم می کنند؟ در هر مورد مثال بزنید.

حواس را به دو گروه حواس پیکری و حواس ویژه تقسیم کرده اند. گروهی از گیرنده ها مانند گیرنده‌های دما در بخش های گوناگون بدن پراکنده اند و گروهی از گیرنده های بدن ما در اندام های ویژه ای قرار دارند؛ مانند گیرنده های بینایی در چشم.

۱۷- گیرنده های حسی پیکری کدام اند؟

در بخش های گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه های اسکلتی و زرد پی ها، گیرنده هایی وجود دارند که اطلاعات حسی را به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می کنند. اینها گیرنده های حس های پیکری اند.

۱۸- گیرنده های حسی پیکری در کدام بخش های بدن قرار دارند؟

در بخش های گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه های اسکلتی و زرد پی ها.

۱۹- حس های پیکری شامل چه مواردی می باشند؟

حس های پیکری شامل حسّ تماس، دما، وضعیت و دردند.

۲۰-انواع گیرنده های حواس پیکری انسان کدام اند؟

گیرنده های حواس پیکری، انتهای دندریت آزاد، مانند گیرنده های درد، یا انتهای دندریت هایی درون پوششی از بافت پیوندی مانند گیرندۀ فشار در پوست اند.

۲۱- کدام گیرنده حواس پیکری، انتهای دندریت آزاد است؟

گیرنده های درد

۲۲- انتهای دندریت کدام گیرنده حواس پیکری درون بافت پوششی از بافت پیوندی است؟

گیرنده فشار پوست

۲۳- کدام گیرنده با تماس، فشار و ارتعاش تحریک می شود؟

مکانیکی

۲۴- گیرنده مکانیکی با کدام عوامل تحریک می شود؟

با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می شود.

۲۵- پوست کدام بخش های بذن نسبت به تماس حساس‌ترند؟ چرا؟

تعداد گیرنده های تماس در پوست بخش های گوناگون بدن متفاوت است و بخش هایی که تعداد گیرنده های بیشتری دارند، مانند نوک انگشتان و لب ها، حساس ترند.

۲۶- تعداد گیرنده های تماس در پوست  کدام بخش های  بدن بیشتر است؟ نتیجه چیست؟

مانند نوک انگشتان و لب ها، در نتیجه حساس ترند.

۲۷- گیرنده های دمایی در کدام بخش های بدن قرار دارند؟

در بخش هایی از درون بدن، مانند برخی سیاهرگ های بزرگ و پوست جای دارند.

۲۸- تغییرات دمایی درون و سطح بدن چگونه دریافت می‌شود؟

گیرنده های دمایی درون بدن به تغییرات دمای درون بدن و گیرنده های دمایی پوست به تغییرات دمای سطح بدن حساس اند؛ در نتیجه سرما یا گرما را دریافت می کنند.

۲۹- نوع گیرنده های حس وضعیت چیست؟

مکانیکی

۳۰- مغز چگونه از  قرارگیری قسمت های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطلاع می یابد؟

فعالیت گیرنده های مکانیکی حسّ وضعیت

۳۱- نقش گیرنده های مکانیکی حسّ وضعیت چیست؟

فعالیت این گیرنده ها موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطلاع یابد.

۳۲- گیرنده های حسّ وضعیت در کدام بخش های بدن قرار دارند؟

گیرنده‌های حسّ وضعیت در ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندۀ مفصل ها قرار دارند.

۳۳- کدام نوع گیرنده در کپسول پوشاننده مفصل ها وجود دارد؟

گیرنده  حسّ وضعیت

۳۴- کدام گیرنده ها به تغییر طول ماهیچه حساس اند؟

گیرنده های وضعیت درون ماهیچه ها

۲۵- گیرنده های وضعیت درون ماهیچه ها چگونه تحریک می شوند؟

این گیرنده ها به تغییر طول ماهیچه حساس اند؛ وقتی طول ماهیچه تغییر می کند، گیرنده های درون ماهیچه تحریک می شوند.

۲۶- گیرنده های درون ماهیچه دست چگونه تحریک می شوند؟

وقتی دست خود را حرکت می دهید، طول ماهیچه تغییر می کند و گیرنده های درون ماهیچه تحریک می شوند.

۲۷- کدام نوع گیرنده در دیواره برخی سیاهرگ های بزرگ جای دارند؟

دمایی

۲۸- کدام گیرنده در دیواره سرخرگ ها وجود دارد؟

گیرنده  درد

۲۹- کدام انواع گیرنده در پوست قرار دارند؟

گیرنده های درد، تماس و دمایی

۳۰- گیرنده های درد به کدام محرک ها پاسخ می دهند؟

گیرنده های درد به آسیب بافتی پاسخ می دهند.

۳۱- آسیب بافتی در اثر کدام عوامل ایجاد می شود؟

آسیب بافتی در اثر عوامل مکانیکی مثل بریدگی، سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی مثل لاکتیک اسید ایجاد می شود.

۳۲- کدام ماده شیمیایی موجب ایجاد آسیب بافتی می شود؟

لاکتیک اسید

۳۳- کدام ماده شیمیایی موجب تحریک گیرنده های درد می شود؟

لاکتیک اسید

۳۴-کدام گیرنده ها سازش پیدا نمی کنند؟

گیرنده‌های درد سازش پیدا نمی کنند.

۳۵- نتیجه عدم سازش گیرنده های درد چیست؟

در نتیجه، این پدیده کمک می کند مادامی که محرّک آسیب رسان وجود دارد، فرد از وجود محرّک اطلاع داشته باشد.

۳۶- اهمیت عدم سازش پذیری گیرنده های درد چیست؟

این پدیده کمک می کند مادامی که محرّک آسیب رسان وجود دارد، فرد از وجود محرّک اطلاع داشته باشد.

۳۷- اهمیت درد چیست؟

درد یک ساز وکار حفاظتی است .هرگاه یاخته ها در معرض تخریب قرار گیرند، درد ایجاد و موجب می شود که فرد برای برطرف کردن عامل ایجاد درد، واکنش مناسب نشان دهد.

۳۸- چرا هنگام نشستن فرد به طور ناخودآگاه تغییر وضعیت می دهد؟

نشستن طولانی مدت ممکن است موجب آسیب دیدن بافت پوست در محل نشیمن گاه شود. بنابراین، فرد به طور ناخودآگاه تغییر وضعیت می دهد؛ در غیر این صورت، پوست در نقاط تحت فشار تخریب می شود.

فهرست کتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم)
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا