مغز و اعصابنوروفیزیولوژی

سوالات نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۰-۱۳۸۹؛ پاسخ‌ گزینه‌ای

نوروفیزیولوژی

در گیرنده‌های حسی موجود در پوست، کدام مورد صحیح است؟ (در مورد تولید پتانسیل گیرنده)

الف) مهارگیر کانال های پتاسیمی موجب تولید پتانسیل گیرنده می شود.

ب) تحریک کانال های پتاسیمی موجب تولید پتانسیل گیرنده می شود.

ج) تحریک ادنیلیل سیکلاز موجب تولید پتانسیل گیرنده می شود.

د) مهار تولید IP4 موجب تولید پتانسیل گیرنده می‌شود.

پاسخ گزینه: الف

پدیده عضو شبه (Phantom limb) با کدام قانون قابل توجیه است؟

الف) قانون همه یا هیچ

ب) قانون کانن

ج) قانون بروجکشن

د) اصل انطباق

پاسخ گزینه: ج

علت افزایش زمان واکنش در فلکه های جهش زانو، پس کشیدن و فرار چیست؟

الف) نوع فیبرهای عصبی آوران و وابران

ب) افزایش زمان تاخیر مرکزی

ج) تفاوت در نوع گیرنده های حسی درگیر

د) تفاوت در نوع نوروترانسمیترهای رها شده

پاسخ گزینه: ب

لرزش فیزیولوژی به دلیل حساسیت کدام گیرنده حسی تولید می شود؟

الف) گیرنده های پاچینی

ب) گیرنده های رافینی

ج) دوک عضلانی

د) گیرنده های گنبدی ایگو

پاسخ گزینه: ج

کلونوس (Clonus) در اثر فعالیت زیاد کدام سیستم اتفاق می افتد؟

الف) سیستم حرکتی آلفا

ب) سیستم حسى la

ج) سیستم حرکتی گاما

د) سیستم حسی II

پاسخ گزینه: ج

تخریب ناحیه S1 چه عواقبی را در فرد ایجاد می کند؟

الف) کاهش بینایی و شنوایی (کری هدایت)

ب) افزایش حساسیت به بوهای قارچی

ج) کاهش توانایی درک درد

د) کاهش حس وضعی

پاسخ گزینه: د

درد نوروپاتیک چرا ایجاد می شود؟

الف) تخریب بافت و افزایش حساسیت گیرنده های درد

ب) تخریب بافت و رها شدن میانجی‌های درد و التهاب

ج) تخریب فیبر آوران درد

د) تخریب مسیر درد در نخاع

پاسخ گزینه: ج

رودوپسین گیرنده های استوانه ای چشم انسان به کدام طول موج حساسیت زیادی دارد؟

الف) بیش از ۶۰۰ نانومتر

ب) کمتر از ۴۰۰ نانومتر

ج) طول موج نور قرمز

د) حدود ۵۰۰ نانومتر

پاسخ گزینه: د

ملانوپسین موجود در گیرنده های نوری چشم در چه کاری دخالت دارند؟

الف) رفتارهای وابسته به سیکل نوری

ب) تغییرات فشارخون ناشی از تابش نور مستقیم به چشم

ج) افزایش تعداد پلک زدن

د) کاهش میزان تغذیه

پاسخ گزینه: الف

فعالیت بتا-آرستین (B-Arrestin) چه اثر بر کار گیرنده های نوری چشم دارد؟

الف) افزایش فعالیت آنها می شود.

ب) فعالیت آنها را کاهش می دهد.

ج) باعث مهار تخریب رودوپسین می شود.

د) باعث تحریک سنتز رودوپسین می شود.

پاسخ گزینه: الف

کدام آنزیم در نواحی Blob قشر بینایی به وفور یافت می شود؟

الف) ترانس آمیناز

ب) لاکتات دهیدروژناز

ج) تیروزین هیدروکسیلاز

د) سیتوکروم اکسیداز

پاسخ گزینه: د

کدام ناحیه از قشر اولیه بینایی به صورت انحصاری به دید رنگی اختصاص دارد (در انسان)؟

الف) ناحیه V8

ب) ناحیه V1 و V3

ج) ناحیه V6 و V7

د) ناحیه V1-V4

پاسخ گزینه: الف

مهمترین اثر کم کاری کلیه بر فعالیت سلول‌های شنوایی گوش چیست؟

الف) افزایش آستانه شنوایی

ب) کاهش آستانه شنوایی

ج) افزایش فعالیت عصب شنوایی

د) افزایش فعالیت قشر شنوایی

پاسخ گزینه:  ب

کدام عبارت در مورد تشخیص جهت صوت صحیح است؟

الف) در فرکانس زیر ۳۰۰۰ هرتز تفاوت زمان رسیدن صوت به گوش فاکتور تعیین کننده است.

ب) در فرکانس زیر ۳۰۰۰ هرتز بلندی صوت عامل تعیین کننده است.

ج) در فرکانس بالای ۳۰۰۰ هرتز تفاوت زمان رسیدن صوت به گوش فاکتور تعیین کننده است.

د) فرکانس و بلندی صوت در تشخیص جهت صوت فاکتور تعیین کننده نیستند.

پاسخ گزینه: الف

کدام جمله در مورد گیرنده های بویایی صحیح است؟

الف) همه گیرنده های بویایی با فعال کردن آنزیم آدنیلیل سیکلاز فعالیت می کنند.

ب) همه گیرنده های بویایی از طریق فعال کردن IP3 فعالیت می کنند.

ج) گیرنده های بویایی به یک پروتئین G متصل هستند.

د) گیرنده های بویایی از طریق فعال کردن کانال های کلسیمی

پاسخ گزینه: ج

اندام وومرونازول (Vomeronasal) به کدام ماده حساسیت زیادی دارد؟

الف) هورمون‌های جنسی

ب) فرمون‌ها

ج) پروستاگلاندین‌ها

د) کورتون‌ها

پاسخ گزینه: ب

طعم Umami در زبان با کدام ماده ایجاد می شود؟

الف) سدیم کلراید

ب) سدیم سیترات

ج) کینین

د) سدیم گلوتامات

پاسخ گزینه: د

حساسیت زبان به کدام مزه زیاد است؟

الف) تلخی

ب) شوری

ج) شیرینی

د) ترشی _ Umami

پاسخ گزینه: الف

پدیده محو آلفا (Alpha Block) در کدام حالت اتفاق می افتد؟

الف) کم و زیاد شدن نور

ب) پلک زدن

ج) حل مسائل ریاضی

د) قدم زدن

پاسخ گزینه: ج

در کدام مرحله خواب، امواج مغزی با فرکانس ۱۴-۱۰ هرتز ایجاد می‌شوند؟

الف) مرحله دوم

ب) مرحله سوم

ج) مرحله اول

د) مرحله چهارم

پاسخ گزینه: الف

الکتروانسفالوگرافی در کدام مورد قابلیت تشخیصی دارد؟

الف) هماتوم و سکته مغزی در ساقه مغز

ب) هماتوم و سکته در بخشی از قشر مخ

ج) هماتوم در بخشی از قشر مخ

د) سکته و تومور در بخشی از مغز

پاسخ گزینه: ب

در کدام جالت افزایش سطح کورتکس مربوط به یک اندام مشاهده می‌شود؟

الف) وقتی حرکات جدید اندام باد گرفته می شوند.

ب) وقتی اندام طرف مقابل از بین می رود.

ج) وقتی کار یاد گرفته شده زیاد تکرار شود.

د) وقتی کار یاد گرفته شده، برای مدتی انجام نشود.

پاسخ گزینه: الف

مهم‌ترین نقش ناحیه حرکتی ضمیمه (Supplementary Motor Area) چیست؟

الف) شرکت در حرکات کلیشه ای

ب) شرکت در حرکات جدیدی و در حال آموزش

ج) شرکت در مهار حرکات اضافی

د) شرکت در حرکات برنامه ریزی شده

پاسخ گزینه؛ د

الگوسازان (Pattern Generators) نخاع در کدام بیمار قادر به تحریک شدن هستند؟

الف) قطع نخاع کامل در زیر ناحیه گردنی

ب) قطع نخاع در زیر ناحیه کمری

ج) قطع نیمه نخاع

د) قطع کامل نخاع در بالای ناحیه گردنی

پاسخ گزینه: ج

رفلکس تصحیح (Righting Reflex) در چه ناحیه ای از دستگاه عصبی جمع‌بندی می شود؟

الف) قشر مخ

ب) نخاع شوکی

ج) سیستم دهلیزی

د) تالاموس

پاسخ گزینه: ج

کاهش تون گابائرژیک ورودی از استریاتوم به ماده سیاه، باعث بروز کدام عارضه می شود؟

الف) کره هانتینگتون

ب) پارکینسون

ج) بالیسم

د) آتتوز

پاسخ گزینه: الف

رشته های کورتیکواستریاتوم لایه ۵ قشر مخ در چه بخشی از استریاتوم ختم می شوند؟

الف) استریوزوم‌ها

ب) ماتریکس

ج) نواحی خارج از استریاتوم

د) هسته ساب تالامیک

پاسخ گزینه: الف

مهار (Inhibition) کدام دسته گیرنده باعث بروز علائم شبیه بیماری پارکینسون در فرد می گردد؟

الف) M1 موسکارینی

ب) D1 دوپامینی

ج) M4 موسکارینی

د) D2 دوپامینی

پاسخ گزینه: د

تخریب کدام بخش از مخچه باعث از بین رفتن تعادل می شود؟

الف) Spinocerebellum

ب) Cerebrocerebellum

ج) Flocculonodular

د) Lateral Hemispher

پاسخ گزینه: ج

یادگیری حرکتی در مخچه به دلیل فعالیت کدام مسیر است؟

الف) Spinocerebellar

ب) Olivocerebellar

ج) Corticocerebellar

د) Puntocerebellar

پاسخ گزینه: ب

کدام جمله در مورد سیستم سمپانیک صحیح است؟

الف) دارای دو قطعه جمجمه ای و خارجی است.

ب) باعث بروز حرکات لوله گوارش در هنگام استرس می شود.

ج) تحریک آن، ترشحات تای را افزایش می دهد.

د) با تجویز هگزامتونیوم، اثرات آن را از بین می رود.

پاسخ گزینه: د

در عقده های اتونوم، Slow EPSP توسط کدام میانجی و کدام گیرنده ایجاد می شود؟

الف) استیل کولین، نیکونین

ب) استیل کولین، موسکارینی M2

ج) استیل کولین، نیکوتینی M1

د) دوپامینی D2

پاسخ گزینه: ب

محل اثر داروهای ضد تب در مغز کجاست؟

الف) ناحیه Dorsal هیپوتالاموس

ب) هسته پاراونتریکولار

ج) ناحیه Anterior هیپوتالاموس

د) هسته سوپرا کیاسماتیک

پاسخ گزینه: ج

تخریب ناحیه جانبی (Lateral) هیپوتالاموس کدام عارضه را در حیوان ایجاد می کند؟

الف) پرخوری هیپوتالاموس

ب) لاغری مفرط

ج) تعریق زیاد

د) احساس شدید تشنگی

پاسخ گزینه: ب

رفتار خشونت آمیز در اثر تحریک کدام ناحیه در مغز القاء می شود؟

الف) هیپوتالاموس جانبی

ب) آمیگدال

ج) قشر پری فرونتال

د) ساقه مغز (هسته آبی)

پاسخ گزینه: ب

تخریب کدام بخش از قشر مخ به صورت دو طرف باعث بروز رفتار جنسی شدید در میمون های نر می شود؟

الف) قشر فرونتال

ب) قشر تمپورال

ج) قشر لیمبیک

د) قشر پاریتال

پاسخ گزینه: ج

نقش کدام عامل زیر در بروز رفتار مادرانه مهم است؟

الف) قشر لیمبیک

ب) اکسی توسین

ج) پرولاکتین

د) قشر سینگولا

پاسخ گزینه: الف

فعالیت زیاد کدام بخش از مغز باعث بروز اضطراب می شود؟

الف) قشر پاریتال

ب) قشر تمپورال

ج) قشر اکسی پیتال

د) قشر فرونتال

پاسخ گزینه: ب

تحریک کدام بخش از مغز موجب افزایش تمایل به تکرار می شود؟

الف) Vental Striatum

ب) Lateral Thalamus

ج) Caudate Nucleus

د) Medial Forebrain Bundle

پاسخ گزینه: د

هنگام گوش دادن به یک حرف بر اساس آزمایش های PET چه بخشی از قشر مخ فعال می شود؟

الف) قشر اکسی پیتال

ب) قشر تمپورال

ج) قشر فرونتال

د) فشر پاریتال

پاسخ گزینه: ب

ورود کدام یون به نورون‌های حرکتی در حلزون آپلزیا باعث ایجاد حافظه می شود؟

الف) یون کلسیم

ب) یون سدیم

ج) یون پتاسیم

د) یون کلر

پاسخ گزینه: الف

مهم ترین عامل چپ یا راست برتری اندام ها کدام است؟

الف) فعالیت اندام

ب) عوامل محیطی

ج) عوامل ژنتیک

د) رشد مناسب نورون‌ها

پاسخ گزینه: ج

پردازش کلمات و ادای آنها به ترتیب توسط کدام بخش‌های مغز انجام می‌گیرد؟

الف) ورنیکه، رابط توسی

ب) رابط قوسی، بروکا

ج) هر دو در ورنیکه

د) ورنیکه، بروکا

پاسخ گزینه: د

«کاهش قند خون باعث گرسنگی و افزایش قند خون موجب سیری می‌شود». این جمله کدام فرضیه را تبیین می کند؟

الف) لیپواستاتیک

ب) ترموستاتیک

ج) گلوکوستاتیک

د) گات پپتاید

پاسخ گزینه: ج

کاهش کدام نوروترانسمیتر مغزی در اثر گرسنگی باعث تأخیر در بلوغ می شود؟

الف) گرلین

ب) هورمون رشد

ج) لپتین

د) انسولین

پاسخ گزینه: ج

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا