امتحانات نهاییزیست‌شناسیزیست‌شناسی (۳)

سوالات نهایی فصل به فصل زیست شناسی دوازدهم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱۶ میانگین: ۴.۴]

کتاب الکترونیکی «جامـــــــع‌ترین و آخــــــــرین پرسش‌های آزمون‌های نهایی زیست‌شناسی دوازدهم»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۱۵

 

این کتاب شامل

  • بررسی تمامی امتحان‌های نهایی (از دی‌ماه ۱۳۹۷  تا دی‌ماه ۱۴۰۱) داخل کشور
  • پاسخ تشریحی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی

سؤالات نهایی و خط به خط زیست شناسی ۳

فصل مولکول‌های اطلاعاتی

 

سؤالات نهایی و خط به خط زیست شناسی ۳

فصل جریان اطلاعات در یاخته

 

سؤالات نهایی و خط به خط زیست شناسی ۳

فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها

 

سؤالات نهایی و خط به خط زیست شناسی ۳

فصل تغییر در اطلاعات وراثتی

 

سؤالات نهایی و خط به خط زیست شناسی ۳

فصل از ماده به انرژی

 

سؤالات نهایی و خط به خط زیست شناسی ۳

فصل از انرژی به ماده

 

سؤالات نهایی و خط به خط زیست شناسی ۳

فصل فناوری‌های نوین زیستی

 

سؤالات نهایی و خط به خط زیست شناسی ۳

فصل رفتارهای جانورانسوالات امتحان‌ نهایی زیست‌شناسی دوازدهم بر اساس تاریخ آزمون


سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۳۹۷

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ دی ۱۳۹۷

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۸

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ خرداد ۱۳۹۸

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۸

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ شهریور ۱۳۹۸

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۳۹۸

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ دی ۱۳۹۸

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

دانش آموزان روزانه سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ خرداد ۱۳۹۹

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ خرداد ۱۳۹۹

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

دانش آموزان روزانه سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۹

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ شهریور ۱۳۹۹

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۹

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ شهریور ۱۳۹۹

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۹

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ دی ۱۳۹۹

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۴۰۰

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ خرداد ۱۴۰۰

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۴۰۰

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ شهریور ۱۴۰۰

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۴۰۰

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ دی‌ ۱۴۰۰

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۴۰۱

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ خرداد ۱۴۰۱


سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

دانش آموزان روزانه، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۴۰۰

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ دی ۱۴۰۰؛ عصر

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

دانش آموزان روزانه، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد خارج کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ خرداد ۹۹؛ عصر

 

سؤالات امتحان نهایی درس: زیست شناسی (۳)

رشته: علوم تجربی

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

دانش آموزان روزانه، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد خارج کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

امتحان نهایی زیست‌شناسی ۳؛ خرداد ۹۹؛ صبح


بارم‌بندی زیست‌شناسی دوازدهم


بارم بندی زیست شناسی 3 دوازدهم 1402 - 1401

بارم بندی زیست‌شناسی ۳ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

درس زیست‌شناسی دوازدهم

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.

ارزشیابی مستمر بر اساس فعالیت‌های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی بر اساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث‌های گروهی، پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی انجام می‌شود.

نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.

ارزشیابی پایانی به صورت آزمون کتبی انجام می‌شود. در نوبت اول ۲۰ نمره از چهار فصل اول کتاب (تا پایان صفحه ۶۲) و در نوبت خرداد، شهریور و دی ماه ۲۰ نمره از همه کتاب مطابق با جدول زیر پیشنهاد می‌شود.

نکات قابل توجه:

۱- طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی ها و پیوست‌های آخرکتاب در همه آزمون‌ها ممنوع است.

۲- گرچه نمره جداگانه‌ای برای فعالیت‌های کتاب زیست شناسی ۳ منظور نشده، اما بدیهی است که بخشی از نمره هر فصل به فعالیت‌های آن فصل اختصاص دارد. بر این اساس طراحان محترم در طراحی پرسش مربوط به هر فصل، فعالیت‌ها و نتایج آنها را مد نظر قرار دهند.

 
شماره فصل و عنوان نیمسال اول نیمسال دوم و شهریور
۱- مولکول‌های اطلاعاتی ۶ ۲/۵
۲- جریان اطلاعات در یاخته ۵ ۲/۵
۳- انتقال اطلاعات در نسل ها ۴ ۲/۵
۴- تغییر در اطلاعات وراثتی ۵ ۲/۵
۵- از ماده به انرژی ۲/۵
۶- از انرژی به ماده ۲/۵
۷- فناوری‌های نوین زیستی ۲/۵
۸- رفتارهای جانوران ۲/۵
جمع ۲٠ ۲۰

کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی


آزمون‌های آنلاین زیست

نمونه آزمون‌‌ زیست‌شناسی (۳)

فصل مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها
مولکول‌های اطلاعاتی

فصل جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن
جریان اطلاعات در یاخته

فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات
انتقال اطلاعات در نسل‌ها

فصل تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها
تغییر در اطلاعات وراثتی

فصل از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن
از ماده به انرژی

فصل از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار
از انرژی به ماده

فصل فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری‌ مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست ‌فناوری
فناوری‌های نوین زیستی

فصل رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
رفتارهای جانوران
ارتباط و زندگی گروهی


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا