زبان و ادبیات فارسیکنکور سراسری

سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۳۹۸ خارج از کشور؛ زبان و ادبیات فارسی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

کنکور عمومی انسانی ۱۳۹۸ خارج از کشور

ماده امتحانی: زبان و ادبیات فارسی

تعداد سوالات: ۲۵

از شماره ۱ تا شماره ۲۵

مدت پاسخگویی ۱۸ دقیقه

۱- در کدام گزینه، معنی مقابل هر دو واژه، درست است؟

۱) (گلشن: باغ) (دشنه: شمشیر)

۲) (بیغوله: ویرانه) (غارب: فرورفتگی)

۳) (لاجرم: ناگزیر) (جند: سپاه)

۴) (نسیان: فراموشی) (دستار: تن پوش)

پاسخ گزینه: ۴

۲- «گام، مردانگی، بدیهه گویی، مهد» به ترتیب، معانی کدام واژه هاست؟

۱) خطوه، حمیت، بالبداهه، محمل

۲) خطوه، مساعدت، بالبداهه، هودج

۳) خطوات، غیرت، ارتجالا، کجاوه

۴) پای افزار، متعصب، ارتجالا، کجاوه

پاسخ گزینه: ۱

۳- معنی مقابل کدام واژه ها با توجه به شماره آنها، همگی نادرست است؟

١- حدت: تندی و تیزی ۲- جبهه: پیشانی ۳- استشاره: شور و نشاط

۴- آوند: معلق ۵- طیلسان: دستار ۶- کاینات: آسمان‌ها ۷- وجه: وجود

۱) ۱- ۴- ۵

۲) ۲- ۳- ۷

۳) ۲- ۶- ۷

۴) ۳- ۵- ۶

پاسخ گزینه: ۱

۴- در متن زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

ملک به عنایت ازلی و مساعدت روزگار توان یافت و من نه بر کسب و دانش و فضیلت خویش وثوقی میداشتم و نه به معونت و مظاهرت کسی استضهاری فرا می نمودم. نفس من بدین موعظت انتباحی یافت و به نشاط و رغبت روی به کار آخرت آورد.»

۱) یک

۲) دو

۳) یه

۴) چهار

پاسخ گزینه: ۲

۵- کدام بیت، فاقد غلط املایی است؟

۱) دانش به از ضیا و به از جاه و ملک *** این خاطر خطیر چنین گفت مرمرا

۲) شاها اگر به عرش رسانم صریر فضل*** مملوک این جنابم و مسکین این درم

۳) مسطور و مست هر دو چو از یک قبیله اند *** ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟

۴) رایت شاهان را صورت شیر است و پلنگ *** بر سر رایت او سورت فتح و ظفر است

پاسخ گزینه: ۳

۶- در کدام گزینه، املای یکی از واژه ها غلط است؟

۱) تأمل و مکث، نشئه خوب، طاق ضربی

۲) وزر و وبال، سیب زنخدان، تضرع و التماس

۳) کراهیت و ناپسندی، صعب و سخت، مکار و دغل

۴) بیت الحزن و ماتمکده، سباحت و زیبایی، مأوا و سرپناه

پاسخ گزینه: ۴

۷- در کدام گزینه، موضوع همه آثار همسان و هماهنگ است؟

۱) منطق الطیر، کویر، تمهیدات

۲) مثنوی معنوی، فیه مافیه، کویر

۳) تمهیدات، فی حقیقه العشق، فیه مافیه

۴) تیرانا، تذکره الاولیا، بخارای من ایل من

پاسخ گزینه: ۲

۸- در کدام بیت، هر سه آرایه «تلمیح، تشبیه و جناس» وجود دارد؟

۱) سیمرغ کوه قاف حقیقت کنون منم *** کوعارفی که قول مرا ترجمان کند

۲) آن که کام از لب شیرین تو خواهد یابد *** نیش را برقدح نوش مقدم دارد

۳) دلهای مرده زندگی از سر گرفته اند *** تا چون مسیح بالب جان پرور آمدی

۴) خضر سان از چشمه احسان هستی بخش نوش *** جرعه باقی بنوشد عمر جاویدان کند

پاسخ گزینه: ۱

۹- تعداد استعاره در همه ابیات یکسان است؛ به جز:

۱) چون شود یاقوت لؤلؤپرورت گوهرفشان *** آب گردد از حیاهر گوهر کانی که هست

۲) در قدم های خیال تو به دامن هر دم *** چشم دریا دل من لؤلؤی لالا می ریخت

۳) حقه یاقوت لؤلؤپوش گوهر پاش تو *** رسته لعلم ز چشم در نثار انداخته

۴) چهره باغ به خونابه فرو میشستم *** دهن چشمه پر از لؤلؤی تر می کردم

پاسخ گزینه: ۱

۱۰- آرایه های مقابل کدام بیت، کاملا درست است؟

۱) به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی *** ز شمع روی توآش چون رسید پروانه (ایهام تناسب – تشبیه)

۲) نرگس که فلک چشم و چراغ چمنش کرد *** چشم تو سرافکنده به هر انجمنش کرد (استعاره مصرحه – کنایه)

۳) تا به کی در پرده باشد نیک و بد ساغر کجاست *** دل ز دعوی شد سیه آیینه محشر کجاست؟ (تضاد – حسن تعلیل)

۴) کوه کن زنده نخواهد شدن از نفخه صور *** مگرش مژده وصل از بر شیرین آرند (ایهام تناسب – تلمیح)

پاسخ گزینه: ۳

۱۱- آرایه های «استعاره، مجاز، حس آمیزی، اسلوب معادله و ایهام» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟

الف) آب صافی شده است خون دلم *** خون تیره شده است آب سرم

ب) اکنون سزد نگارا گر حال من بپرسی *** یادم کنی که این دم دور از تو ناتوانم

ج) حرف بی جا غافلان را غوطه در خون می دهد *** مرغ بی هنگام را تیغ اجل گوید جواب

د) بلبل و طوطی و قمری همه نالان تواند *** در دبستان تو شیرین سخنی نیست که نیست

هـ) نه ز خامی نقشها را خام میبندیم ما *** پرده بر چشم بد ایام میبندیم ما

۱) الف، ه ، د، ج، ب

۲) ب، الف، ج، ه، د

۳) ه ، ب، د، ج، الف

۴) ه ، الف، د، ج، ب

پاسخ گزینه: ۳

۱۲- در کدام ابیات به ترتیب «معطوف، حذف فعل، ممیز، بدل» آمده است؟

الف) یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدی *** او در میان من و لعل تو حکایت ها بود

ب) شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند *** هزار گونه سخن در میان و لب خاموش

ج) برو معالجه خود کن ای نصیحت گو *** شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد؟

د) دفتر دانش ما جمله بشویید به می *** که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود

۱) الف، ج، ب، د

۲) الف، د، ج، ب

۳) ج، الف، ب، د

۴) د، الف، ب، ج

پاسخ گزینه: ۲

۱۳- در همه ابیات واژه ای یافت می شود که «هم آوا» دارد؛ به جز:

۱) به لب چون برد راح ارغوانی *** به کوثر داد آب زندگانی

۲) توصیدی افکنی برخاک چالاک *** نبندی از غرور او را به فتراک

۳) در او رضوان به منت گشته مزدور *** ز خاکش برده عطرطره حور

۴) نگون از کوه س یل از ابر آذار *** تو گفتی کوه کن گرید به کهسار

پاسخ گزینه: ۲

۱۴- نقش واژه های مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب، کدام است؟

«گر نسازد یوسفی هر روز گردون جلوه‌گر *** تا قیامت خلق را آن حسن روز افزون بس است»

۱) مفعول، مسند، قید، مفعول

۲) مفعول، نهاد، قید، متمم

۳) مفعول، نهاد، مسند، متمم

۴) نهاد، مفعول، مسند، مفعول

پاسخ گزینه: ۳

۱۵- تعداد وابسته های وابسته در همه ابیات، یکسان است؛ به جز:

۱) به یادگار کسی دامن نسیم صبا ***گرفته ایم و دریغا که باد در چنگ است

۲) هرکه دریابد نشاط باده¬ی تلخ فنا *** بوسه بر لبهای خنجر چون لب میگون دهد

۳) بند همه غم های جهان بر دل من بود *** در بند تو افتادم و از جمله بر ستم

۴) دست گدا به سیب زنخدان این گروه *** نادر رسد که میوه اول رسیده اند

پاسخ گزینه: ۲

۱۶- در کدام بیت، ساختمان مسند «وندی – مرکب» است؟

۱) کشته شاهی شدم به جرم محبت *** کزخم ابرو کشید تیغ دو دم را

۲) جمعی افتاده به خاک از روش چالاکش *** خلقی آغشته به خون از مژه فتانش

۳) غمش را غیر دل سر منزلی نیست *** ولی آن هم نصیب هر دلی نیست

۴) حسرت عشق از دل پرحسرتم خالی نشد *** هرچه خون دیده از حسرت به دامان شد مرا

پاسخ گزینه: ۴

۱۷- ابیات زیر، مصداق کدام ضرب المثل است؟

«مگسی گفت عنکبوتی را *** که این چه ساق است و ساعد باریک

گفت اگر در کمند من افتى *** پیش چشمت جهان کنم تاریک»

۱) حال هر کس موافق قال است

۲) درشتی ز کس نشنود نرم گوی

۳) دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

۴) دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست

پاسخ گزینه: ۴

۱۸- کدام بیت، با آیه « وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ» تناسب مفهومی دارد؟

۱) دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست *** کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

۲) جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت *** جاودان کس نشنیدم که در این کار بماند

۳) شهید عشق توام ای عزیز دل، یک شب *** در آرزوی وصالت مرا کبوتر کن

۴) سفر دراز نباشد به پای طالب دوست *** که زنده ابد است آدمی که کشته اوست

پاسخ گزینه: ۳

۱۹- مفهوم بیت زیر از همه ابیات دریافت می شود، به جز:

«نیست جانش محرم اسرار عشق *** هرکه را در جان، غم جانانه نیست»

۱) آتش از گرمی افسانه من گوش گرفت *** گوش هر خام کجا لایق گفتار من است

۲) پیام اهل دل است این خبر که سعدی داد *** نه هرکه گوش کند معنی سخن داند

۳) کی به هر نامحرمی چاک جگر خواهم نمود *** من که زخمش را نهان از چشم سوزن داشتم

۴) پیش گل نتوان حدیث روی او گفتن سلیم *** هر که گوشی پهن سازد محرم این راز نیست

پاسخ گزینه: ۱

۲۰- همه ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:

«ز رخسارش فرو می ریخت اشکی *** بنای زندگی بر آب میدید»

۱) زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست *** زنده آن است که با دوست وصالی دارد

۲) دل بر جهان منه که جهان را ثبات نیست *** تکیه مکن بر اوی و بهش باش زینهار

۳) دل من بی تو جهانی است پر از فتنه و شور *** بده آن باده نوشین که جهان بر باد است

۴) چو صبح هم نفس مهر آفتابی باش *** مزن به هرزه نفس زان که زندگی نفسی است

پاسخ گزینه: ۱

۲۱- مفهوم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟

۱) گر دست سائلی به عصایی گرفته¬ای *** در تکیه گاه خلد به دولت سریر توست

۲) خواهد رساند خانه عمر تو را به آب *** این آب بی قیاس که پنهان به شیر توست

۳) تقصیر ساده لوحی آینه دل است *** نقشی گر از بساط جهان دلپذیر توست

۴) نقصان نکرده است کس از گذشتگی *** شالی اگر دهی به فقیری حریر توست

پاسخ گزینه: ۳

۲۲- مفهوم ابیات زیر، با همه ابیات تناسب دارد؛ به جز:

«ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز *** کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

این مدعیان در طلبش بی خبران اند *** کان را که خبر شد، خبری باز نیامد»

۱) بنگر ای شمع که پروانه دگر باز آمد *** از پی دل بشد و سوخته پرباز آمد

۲) هر چیز که می بینی در بی خبری بینی *** تاباخبری والله او پرده بنگشاید

۳) واصل زحرف چون و چرا بسته است لب *** چون ره تمام گشت، جرس بیزبان شود

۴) هرکه را بی خبر افتاد ز پیمانه عشق *** تو مپندار که دیگر به خبرباز آمد

پاسخ گزینه: ۴

۲۳- مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟

۱) سخن را نیوشنده باید نخست *** گهر بی خریدار ناید درست

۲) مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد *** غنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد

۳) مثال طبع چوکان آمد و سخن گوهر *** اگر طلب نکنندش بماند اندر کان

۴) به سخن هرکه شود زنده نمیرد هرگز *** دم عیسی است هوای نفس آباد سخن

پاسخ گزینه: ۳

۲۴- کدام بیت، بهانه طاووس برای عدم همراهی با سایر مرغان برای رسیدن به مقصد است؟

۱) گفت بر من ختم شد اسرار عشق *** جمله شب می کنم تکرار عشق

۲) کی بود سیمرغ را پروای من *** بس بود فردوس عالی جای من

۳) گفت من از شوق دست شهریار *** چشم بر بستم ز روی روزگار

۴) چون مرا با آب افتاده است کار *** از میان آب چ ون گیرم کنار

پاسخ گزینه: ۳

۲۵- کدام بیت، با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟

«به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم *** بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»

۱) تشنگان را نماید اندر خواب *** همه عالم به چشم چشمه آب

۲) چون سگ درنده، گوشت یافت نپرسد *** کاین شتر صالح است یاخر دجال

۳) روز صحرا و سماع است و لب جوی و تماشا *** در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی

۴) ملحد گرسنه در خانه خالی بر خوان *** عقل باور نکند کز رمضان اندیشد

پاسخ گزینه: ۲

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا