زیست‌شناسی (۲)

سوال‌های تشریحی فصل تنظیم عصبی گفتار یاخته‌های بافت عصبی

سوال‌های تشریحی فصل تنظیم عصبی گفتار یاخته های بافت عصبی براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب چاپ به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار یاخته های بافت عصبی

۱- نوار مغزی جریان الکتریکی ثبت شده ی کدام یاخته هاست؟

نوار مغزی، جریان الکتریکی ثبت شده، یاخته های عصبی «نورون های» مغز است.

۲- بافت عصبی از چه یاخته هایی تشکیل شده است؟

نورون و نوروگلیا (یاخته پشتیبان)

۳- کدام رشته از نورون پیام عصبی را به جسم یاخته ی عصبی وارد می کند؟

دارینه «دندریت»

۴- محل قرار گرفتن هسته در کدام بخش نورون است؟

جسم یاخته ای

۵- پوشش عایق بندی کننده رشته های آکسون و دندریت چه نام دارد؟

غلاف میلین

۶- غلاف میلین پیوسته نیست در بخش هایی از رشته که قطع می شود چه نام دارد؟

گره رانویه

۷- غلاف میلین را کدام یاخته می سازد؟

یاخته های پشتیبان بافت عصبی

۸- کدام یاخته ها داربستی برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می کنند؟

نوروگلیا

۹- کدام یاخته ها در دفاع از یاخته ها ی عصبی نقش دارند؟

یاخته های پشتیبان «نوروگلیاها»

۱۰- کدام یاخته ها در حفظ هم ایستایی مایع اطراف نورون ها نقش دارد؟

نوروگلیاها

۱۱- انواع یاخته های عصبی را بنویسید؟

یاخته های عصبی حسی،یاخته های عصبی رابط، یاخته های عصبی حرکتی

۱۲- هر یک از ویژگی های زیر نشان گر کدام نوع یاخته ی عصبی است؟

الف) آکسون بلندتر از دندریت و آکسون دارای غلاف میلین است:                    یاخته ی عصبی حرکتی

ب) یاخته های بدون غلاف میلین که در مغز و نخاع قرار دارند:                      یاخته عصبی رابط

۱۳- پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟

پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یون ها در دو سوی غشای یاختۀ عصبی به وجود می آید.

۱۴- وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد پتانسیل آن چه نام دارد؟ و اختلاف پتانسیل دو سوی غشای یاخته ی عصبی در این هنگام چقدر است؟

پتانسیل آرامش، ۷۰_ میلی ولت

۱۵- در حالت آرامش مقدار کدام نوع یون درون یاخته عصبی بیشتر از بیرون آن است؟

مقدار یون های پتاسیم درون یاخته، از بیرون آن بیشتر است.

۱۶- در حالت آرامش یون های پتاسیم از راه کدام مولکول های پروتئینی غشا خارج می شود؟

کانال های نشتی

۱۷- یون ها به کمک کانال های نشتی با چه روشی از عرض غشا عبور می کنند؟

تسهیل شده

۱۸- چرا در پتانسیل آرامش تعداد یون های پتاسیم خروجی بیش از تعداد یون های سدیم ورودی است؟

زیرا غشا به این یون نفوذپذیری بیشتری دارد.

۱۹- کدام کانال های غشای یاخته ی عصبی با تحریک یاخته باز می شوند؟

کانال های دریچه دار

۲۰- در هر بار فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم به ترتیب چند یون از یاخته عصبی خارج و چند یون وارد می­شود؟

سه یون سدیم خارج و دو یون پتاسیم وارد

۲۱- کدام پروتئین غشای نورون هنگام فعالیت، انرژی مصرف می کند؟

پمپ سدیم-پتاسیم

۲۲- کانال های دریچه دار چه هنگامی باز می شوند؟

با تحریک یاخته عصبی باز می شوند.

۲۳- وقتی غشای یاخته تحریک می شود ابتدا کدام کانال دریچه دار باز می شود؟

کانال دریچه دار سدیمی

۲۴- علت مثبت تر شدن بار الکتریکی درون نورون در ابتدای پتانسیل عمل چیست؟

وقتی غشای یاخته تحریک می شود، ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و یون های سدیم فراوانی وارد یاخته و بار الکتریکی درون آن، مثبت تر می شود.

۲۵- علت مرحله ی پایین رو منحنی پتانسیل عمل چیست؟

پس از زمان کوتاهی کانال های سدیمی بسته می شوند و کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و یون های پتاسیم خارج می شوند.

۲۶- فعالیت بیشتر کدام پروتئین غشای نورون در پایان پتانسیل عمل باعث بازگشت به حالت آرامش می شود؟

فعالیت بیشتر پمپ سدیم _ پتاسیم موجب می شود شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش باز گردد.

۲۷- پایان پتانسیل عمل چه تفاوتی با حالت آرامش دارد؟

غلظت یون های سدیم و پتاسیم دو سوی غشاء

۲۸- رشته عصبی چیست؟

آکسون یا دندریت بلند است.

۲۹- گره رانویه در کدام یاخته های عصبی وجود دارد؟

میلین دار

۳۰- گره رانویه چه نقشی دارد؟

سرعت بخشی به هدایت عصبی

۳۱- در یاخته های عصبی میلین دار در کدام محل ها رشته های عصبی با بیرون ارتباط دارد؟

گره رانویه

۳۲- هدایت جهشی در کدام نورون ها رخ می دهد؟

نورون های میلین دار

۳۳- میلین دار بودن نورون های حرکتی مربوط به ماهیچه های اسکلتی چه اهمیتی دارد؟

سرعت ارسال پیام

۳۴- در کدام بیماری میزان میلین یاخته های عصبی کاهش می یابد؟

مالتیپل اسکلروزیس (MS)

۳۵- چرا در بیماری  MS ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شوند؟

یاخته های پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی میلین می سازند از بین می روند.

۳۶- علائم بیماری مالتیپل اسکلروزیس چیست؟

بینایی و حرکت مختل و فرد دچار بی حسی و لرزش می شود.

۳۷- ارتباط ویژه ی مابین یاخته های عصبی چه نام دارد؟

سیناپس (همایه)

۳۸- از کدام یاخته ی عصبی ماده ای به نام ناقل عصبی در فضای سیناپسی آزاد می شود؟

برای انتقال پیام از یاخته عصبی انتقال دهنده یا یاخته عصبی پیش سیناپسی، ماده ای به نام ناقل عصبی در فضای سیناپسی آزاد می شود.

۳۹- ناقل عصبی بر کدام یاخته اثر دارد؟

این ماده بر یاخته دریافت کننده، یعنی یاخته پس سیناپسی اثر دارد.

۴۰- نام دیگر یاخته پس سیناپسی چیست؟

یاخته دریافت کننده

۴۱- ریز کیسه های پایانه ی آکسون با چه روشی ناقل عصبی را در فضای سیناپسی آزاد می کند؟

برون رانی

۴۲- یاخته های عصبی با کدام یاخته ها سیناپس دارند؟

عصبی یا ماهیچه ای

۴۳- ناقل عصبی چه اثراتی بر سلول پس سیناپسی دارد؟

بر اساس اینکه ناقل عصبی تحریک کننده یا باز دارنده باشد، یاخته پس سیناپسی تحریک، یا فعالیت مهار می شود.

۴۴- چگونه از انتقال بیش از حد پیام در محل سیناپس جلوگیری می شود؟

این کار با جذب دوباره ناقل به یاخته پیش سیناپسی انجام می شود، همچنین آنزیم هایی که از یاخته ها ترشح می‌شوند، ناقل عصبی را تجزیه می کنند.

۴۵- غشای کدام یاخته در محل سیناپس دارای گیرنده می‌باشد؟

پس سیناپسی

۴۶- ناقل عصبی چگونه پتانسیل الکتریکی یاخته پس سیناپسی را تغییر می دهد؟

با اتصال به گیرنده سطح غشای آن و تغییر نفوذپذیری آن نسبت به یون ها

۴۷- برای ممانعت از انتقال بیش از حد پیام در محل سیناپس کدام یاخته ممکن است ناقل عصبی را جذب کند؟

پیش‌سیناپسی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا