علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۴؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

۱- کدام پروتئین حرکتی زیر در انتقال مواد از جسم سلولی به سمت پایانه نقش دارد؟

الف) Dynein

ب) kinesin

ج) Myosin II

د) Ankyrin

٢- کدام عبارت زیر در مورد کلسترول غشا نادرست است؟

الف) فقط در لایه خارجی لیپیدی غشا وجود دارد.

ب) در تثبیت غشا در درجه حرارت طبیعی بدن نقش دارد.

ج) به عنوان Fluidity Buffer غشا عمل می کند.

د) به عنوان Temperature Buffer تا عمل می کند.

۳- در انتقال Cytopemsls کدامیک از ساختارهای زیر نقش دارد؟

الف) کلاترین

ب) کلوئول

ج) کلودین

د) کادهرین

۴- کدام عبارت زیر در مورد ترتیب فعالیت واحد های حرکتی در طول دوره انقباض نادرست است؟

الف) تصادفی شیو شده و از Size principle پیروی می¬کند.

 ب) ابتدا واحد های حرکتی آهسته فعال می شوند

ج) ابتدا واحدهای عضلانی سریع مقاوم به خستگی فعال می شوند

د) در انتها واحدهای حرکتی سریع خستگی پذیر برای انجام حرکات قوی تر فعال می شوند.

۵- تخریب کدامیک از پروتئین های زیر لوکالیزاسیون گیرنده های نیکوتینی استیل کولین در محل اتصال عصب – عضله را تحت تأثیر قرار می دهد؟

الف) Cephyrin

ب) Ankyrin G

ج) – binding protein

د) Rapsyn

۶- تأثیر مهار پمپ SERICA در عضله اسکلتی چیست؟

الف) شل شدن عضله

ب) بروز کنتراکچر

ج) وقوع فیبرلاسیون

د) بروز فاسیکولاسیون

۷ – اثر کاهش غلظت کلسیم خارج سلولی بر فیبرهای عصبی چیست؟

الف) کاهش فاصله پتانسیل عمل فیبر عصبی

ب) پایداری پتانسیل غشا و کاهش تحریک¬پذیری آن¬ها

 ج) کاهش نیاز به دپلاریزاسیون قوی برای شروع تغییر در کنداکتانس سدیمی

د) هیپرپلاریزاسیون غشا از طریق افزایش فعالیت کانال¬های پتاسیمی حساس به کلسیم

۸- سرعت انتقال پیام عصبی تحت تأثیر کدام عامل زیر است.

الف) فرکانس تحریک

ب) شدت تحریک

ج) درجه حرارت و قطر آکسون

د) پتانسیل استراحت نشاء

۹- در روند بیگانه خواری عوامل تهاجم، غشاء باسیل توبر کولوز توسط کدام عامل زیر هضم می گردد؟

الف) پراکسید هیدروژن در پراکسی زوم ماکروفاژها

ب) لیپاز لیزوزوم ماکروفاژها

ج) پراکسید هیدروژن در پراکسی زوم نوتروفیل ها

د) لیپاز لیزوزوم نوتروفیل¬ها

۱۰- کمبود ویتامین K موجب کاهش کدام فاکتور انعقادی زیر می گردد؟

الف) فاکتور VIII

ب) پروترومبین

ج) ترومبو پلاستین بافتی

د) فاکتور VI

۱۱ – کدامیک از مکانیسم های زیر در تغییرات ضربان قلب همراه با دم و بازدم نقش ندارد؟

الف) رفلکس بین برنج

ب) رفلکس بارورسپتور

ج) رفلکس کمورسپتور

د) اثر گیرنده¬های کشتی ریه

۱۲- قطعه ST در منحنی نوار قلب با کدامیک از اتفاقات زیر در بطن همزمان است.

الف) بسته شدت دریچه¬های شریانی

ب) شل شدن با حجم ثابت

ج) تخلیه بطن

د) پیر شدن سریع بطن

۱۳ – کدام جریان پتاسیمی در شروع رپولاریزاسیون پتانسیل عمل (فاز ۱) در سلول عضله بطنی نقش دارد؟

الف) 〖Ik〗_r

ب) 〖Ik〗_I

ج) 〖Ik〗_s

د) I_tu

۱۴- در سلول های پورکنژ قلب در حضور غلظت کافی TTX. کدامیک از موارد زیر حذف می شود؟

الف) فاز سریع پتانسیل عمل

ب) ورود کلسیم

ج) فاز دو پتانسیل عمل

د) پلاریزاسیون دیاستولی

۱۵- در یک فرد سالم و در شرایط استراحتی کدامیک از موارد زیر در بطن راست بیشتر از بطن چپ است؟ الف) فشار پایان دیاستولی

ب) حجم پایان دیاستولی

ج) کمپلیانس

د) قدرت انقباضی

۱۶- در مورد نیروهای استارلینک کدام گزینه درست است

الف) فشار هیدرواستاتیک مویرگی نیروی اصلی فیلتراسیون مویرگی است

ب) فشار هیدرواستاتیک در طول تسلا در آن ثابت است.

ج) فشار هیدرواستاتیک مویرگی در بافت های مختلف یکسان است.

د) تغیرات فشار شریانی و وریدی به یک اندازه بر فشار مویرگی موثرند.

۱۷ – پدیده میوژنیک در پاسخ به افزایش فشار درون عروقی:

الف) به لایه دست نخورده اندوتلیوم عروقی نیاز دارد.

ب) سدیم نیتروپروساید بر آن بی تأثیر است

ج) سبب رابطه معکوس قطر رگ با فشار ترانس مورال آن می گردد

د) عامل افزایش جریان خون با افزایش فعالیت متابولیکی بافت است

۱۸- کدامیک از موارد زیر علت افزایش فشار سیستولی شریانی افراد مسن نسبت به افراد جوان نمی باشد؟

الف) افزایش مقاومت محیطی

ب) کاهش کمپلیانس شریانی

ج) امواج انعکاسی فشار

د) افزایش برون ده قلبی

۱۹- کدام گزینه زیر در مورد عملکرد سیستم شریانی درست است؟

الف) فشار متوسط شریانی به حجم ضربه¬ای و مقاومت محیطی بستگی دارد

ب) در فاز تخلیه بطنی حجم خونی که به سیستم شریانی عرضه می شود کمتر از حجم خونی است که سیستم شریانی را را ترک می کند.

ج) کاهش کمپلیانس شریانی منجر به کاحت فشار نبض می¬شود.

د) افزایش مقاومت کل محیطی، فشار متوسط شریانی را کاهش می¬دهد.

۲۰- تغییر کدامیک از موارد زیر اثر کمتری بر اقشار متوسط شریانی دارد؟

الف) مقاومت عروقی محیطی

ب) ویسکوزیته خون

ج) برون ده قلبی

د) فشار مویرگی

۲۱- کدامیک از موارد زیر علت ایجاد فشار انکوتیک بیشتر توسط آلبومین نسبت به گلوبولین در خون انسان نیست؟

الف) مقدار بیشتر

ب) وزن مولکولی کمتر

ج) بار منفی بیشتر

د) تراوایی مویرگی بیشتر

۲۲- جریان خون عضله اسکلتی در تمام موارد زیر افزایش می یابد بجز:

الف) هیپوکسیمی

ب) هیپرکابنی

ج) آلکالوز

د) اسیدوز

۲۳ – رابطه کدامیک از متغیرهای زیر با دیگری دو فازی می باشد؟

الف) برون ده قلبی با فشار وریدی در مستحسنی عملکرد قلبی

ب) فشار وریدی با برون ده قلبی در منحنی عملکرد عروقی

ج) حجم خون و فشار وریدی

د) برون ده قلبی با ضربان قلب

۲۴ – شیب منحنی حجم – فشار ریه در کدام حالت زیر بیشتر است؟

الف) انتهای ظرفیت کل ریه

ب) ابتدای حجم ذخیره دمی

ج) انتهای حجم ذخیره بازدمی

د) ابتدای ظرفیت حیاتی

۲۵- در کدام حالت زیر، ناحیه ۱ جریان خون در ریه وجود دارد؟

الف) در قله ریه فرد سالم ایستاده

ب) در قاعده ریه فرد سالم ایستاده

ج) در قله ریه فرد ایستاده دچار شوک

د) در قاعده ریه فرد نشسته دچار کاهش تهویه ریوی

۲۶ – در کدام حالت، فشار گازهای تنفسی کمتر است؟

الف) فشار اکسیژن در حبابچه ریوی

ب) فشار 〖CO〗_۲ در خون شریانی

ج) فشار اکسیژن در هوای دمی

د) فشار 〖CO〗_۲ در خون وریدی

۲۷ – در کدام حالت زیر جریان خون شنتی در ریه وجود دارد؟

الف) در قله ریه فرد ایستادن سالم

ب) در صورت کاهش تهویه

ج) در صورت کاهش جریان خون ریه

د) در قسمت میانی ریه در یک فرد سالم خوابیده

۲۸- در یک فرد سالم، کدام حالت زیر کاهش فشار اکسیژن خون شریاتی محرک مهمی برای تنظیم تنفس محسوب می گردد؟

الف) در صورت کاهش فشار اکسیژن تا mmHg 60

ب) در صورت صعود تدریجی به ارتفاعات در طی چند روز

ج) در صورت صعود سریع به ارتفاعات در طی چند ساعت

د) در صورت کاهش سریع تهویه ریوی

۲۹ – کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با افزایش آنژیوتاتسین II نادرست است؟

الف) در اکثر شرایط فیزیولوژیک با آزادسازی فاکتورهایی نظیر نیتریک اکساید و پروستاگلاندین¬ها تأثیری بر روی انقباض آرتریول¬های آوران نمی¬گذارد

ب) هنگام مصرف غذای کم سدیم با افت حجم مایع بدن، با منقبض نمودن آتروبول¬های وابران به حفظ GFR و دفع مواد زائد متابولیستی نظیر اوره و کراتینین کمک می¬نماید.

ج) هنگام مصرف غذای کم سدیم با افت حجم مایع بدن، با منقبض نمودن آرتریال¬های وایران منجر به افزایش باز جذب توبولی سدیم و آب از طریق افزایش فشار اسمز کلوئیدی در مویرگ¬های دور لوله¬ای می¬گردد.

د) هنگام فعال شدن فیدبک توبولی – گلومرولی در جهت ثابت نگه داشتن GFR و همچنین جریان خون کلیوی تعمل می نماید.

۳۰- کدامیک از مواد زیر در بازجذب سدیم در مجرای جمع-کننده دخالت ندارد؟

الف) آلدوسترون

ب) گواتیلین

ج) یورود پلاتین

د) اپی¬نفرین

۳۱- زمانی که کسر 〖HCO〗_۳^-/H^+ در مایع داخل لومنی زیاد و میزان بیکربنات تصفیه شده نسبت به حالت نرمال کمتر باشند. کلیه در حال جبران کدامیک از اختلالات اسید – باز می باشد؟

الف) اسیدوز متابولیک

ب) آلکالوز متابولیک

ج) اسیدور تنفسی

د) الکالوز تنفسی

۳۲- کدامیک از گزینه¬های زیر در خصوص قدرت رقیق و غلیظ-کنندگی ادراری کلیه غلط است؟

الف) عروق مستقیم در ایجاد هیپراسمولاریته فضای میان بافت مدولا نقش ندارد ولی مانع از بین رفتن آن می¬شوند.

ب) افزایش جریان خون عروق مستقیم باعث افزایش هیپراسمولاریته فضای میان بافت مدولا می گردد.

ج) هنگام حداکثر ترشح ADH، میزان آب باز جذبی در مجموع لوله های دیستال انتهایی و جمع کننده کورتیکال بیشتر از لوله های جمع کننده مدولاری می باشد

د) اگر حداکثر قدرت تغلیظ کنندگی ادراری فردی ۱۰۰۰ میلی اسمول در لیتر باشد و تولید روزانه مواد زائد بدنش تیم اسمول باشد. حجم اجباری ادرار (obligatory Urine Volume) این فرد، نیم لیتر در شبانه روز می¬باشد.

۳۳ – کدامیک از موارد زیر در خصوص تنظیم کلیوی تعادل اسید – باز تصحیح است؟

الف) کلیه جبران اسیدوز در مدت زمان طولانی تری نسبت به آلکالوز انجام می دهد.

ب) کلیه تولید آمونیوم و اضافه کردن آنها به خون را در پاسخ به اسیدوز افزایش می¬دهد.

ج) در مجاری جمع کننده، باز جذب بیکربنات توسط سلول های اصلی و ترشح بیکربنات توسط سلول های اینتر کاله صورت می پذیرد.

د) PH مایع لومنی در توبول پروگزیمال به علت باز جذب میزان بالای بیکربنات کمتر از مبانی جمع کننده می باشد

۳۴ – کدام عبارت زیر در مورد ترشح بزاق درست است؟

الف) با افزایش سرعت ترشح بزاق، غلظت پتاسیم آن کمتر از پلاسما می شود.

ب) استیل کولین از طریق گیرنده های نیکوتینی، ترشح مایع را در سلول های آسینی بزاق زیاد می¬کند.

ج) ترشح اولیه، عندتا وابسته به سیگنال کلسیم است.

د) در حالت استراحت، ترشح نهایی بزاق هیپرتونیک و نسبتا قلیایی است.

۳۵- کدام گزینه زیر در مورد معده درست است؟

الف) مکانیسم فیدبک مثبت در ترشح اسید وجود دارد.

ب) افزایش cAMR واسطه برای اثر هیستامین در ترشح اسید می باشد.

ج) با مهار گیرنده¬های H_2 هیستامین روی سلول های اصلی، ترشح اسید کم می شود.

د) فرکانس ریتم الکتریکی پایه (BER) در معده کمتر از کولون است.

۳۶ – کدامیک از جملات زیر در مورد صفرا و پانکراس درست نیست؟

الف) در صورت ترشح ناکافی صفرا، جذب کلسترول مختل می-شود.

ب) اسیدهای صفراوی ثانویه در کولون از اسیدهای صفراوی اولیه به وجود می آیند

ج) پپتید مانیتورینگ از پانکراس ترشح شده و باعت رهایش CCK می شود.

د) کولیپاز از ترشحات سلول های مخاطی روده می باشد.

۳۷ – کدام گزینه زیر درباره روده کوچک و کولون درست است؟

الف) انتقال دهنده اصلی در جذب پپتید های کوچک 〖P_ep T〗_۱ است.

ب) جذب ویتامین B_12 و اسید فولیک وابسته به سدیم است.

ج) بیماران با مقدار ناکافی ترشح اسیدهای صفراوی، به طور طبیعی، سوء جذاب در چربی دارند.

د) جذب اسیدهای چرب زنجیره کوتاه در کولون وابسته به سدیم نیست.

۳۸- کدام جمله زیر درباره کنترل دستگاه گوارش صحیح است؟

الف) وقتی که غذا خورده می¬شود، ترشح موتیلین تا کامل شدن هضم و جذب، تحریک می¬شود.

ب) شل شدن پذیرشی (Receptive relaxtian) یک انعکاس واگی – واگی است

ج) ترون¬ها در ENS از لحاظ عملکردی به دو گروه نرون¬های آوران و وایران تقسیم می شوند.

د) مکانیسم درون سلولی سکرتین برای افزایش ترشح شیره پانکراس مشابه GRP است.

۳۹ – ماده ای را در نظر بگیرید که باعث افزایش خاصیت 〖GTP〗_ase در زیر واحد آلفای G پروتئین تحریکی (G_s ) می شود. فعالیت بیش از حد این ماده در سلول هدف، منجر به کدام تغییر زیر نسبت به حالت طبیعی می شود؟

الف) افزایش غلظت cAMP

ب) افزایش فعالیت فسفودی استراز

ج) افزایش غلظت GTP

د) کاهش تعداد گیرنده هورمون

۴۰ – کدامیک از عبارت زیر در مورد انسولین درست نیست؟

الف) گلوکز از طریق افزایش جریان پتاسیم در این سلول های β و I-GLP از طریق پروتئین G_i باعث افزایش ترشح انسولین می¬شود

ب) افزایش توده چربی بدن با افزایش نسبت بیان لپتین به انسولین می شود

ج) در سلول های هپاتوسیت، انسولین با افزایش بیان گلوکوکیناز، ورود گلوکز را از طریق GLUT_2 افزایش می¬دهد.

د) انسولین جذب گلوکز از آنتروسیت¬ها و باز جذب کلیوی آن را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

۴۱- در رابطه با غدد فوق کلیوی کدام گزینه زیر درست است؟

الف) حذف فعالیت گیرنده¬های نیکوتینی باعث کاهش رهایش اپی نفرین در پاسخ به تحریک سمپاتیک می¬شود

ب) افزایش حاد کورتیزول با افزایش نسبت انسولین به گلوکاگن همراه است و افزایش مزمن کورتیزول با کاشت این نسبت همراه است.

ج) در نارسایی غدد فوق کلیوی، ADH، کاهش و میزان فیلتراسیون گلومرونی افزایش می یابد.

د) درمان طولانی مدت با دگزامتازون باعث تشدید فعالیت محور HPA می¬شود.

۴۲- کدامیک از جملات زیر در مورد عملکرد دستگاه تولید مثل زنانه و هورمون های مربوطه درست نیست؟

الف) جوش خوردن غشاء اسپرم و تخمک پس از واکنش آکروزومی رخ داده و باعث افزایش کلسیم در سلول تخمک می شود

ب) در یائسگی ترشح LH بیشتر از FSH است

ج) در فولیکل غالب، آندروسنته دیون در یاخته تکا واسترادیول در یاخته گرانولوزا تشکیل می شود

د) حذف ژن گیرنده آلفای استروژن باعث عقیمی و پوکی استخوان می شود.

۴۳- درباره تنظیم کلسیم و فسفر کدام جمله درست است؟

الف) افزایش کلسی تریول در یاخته¬های لوله پیچیده نزدیک نفرون باعث مهار بیان ژن ۱- آلفا هیدروکسیلاز می شود.

ب) PTH با کاهش ساخت RNKL فعالیت استئوکلاستی را افزایش می¬د و افزاد.

ج) افزایش ویتامین D فعال باعث کاهش بیان ژن گیرنده حسگر کلسیم (CASR) در غده پاراتیروئید می¬شود

د) کلسی تریول از طریق کانال های TRPV5/6 باعت خروج کلسیم از آنتروسیت ها می شود.

۴۴- در طول چرخه قاعدگی، کدامیک از تغییرات هورمونی زیر رخ می دهد؟

الف) فیدبک مثبت استروژن در انتهای مرحله لوتئال اعمال می شود.

ب) در انتهای مرحله لوتئال از بین رفتن جسم زرد منجر به کامل پروژسترون، استروژن و اینهیبین B می شود

ج) با افزایش فرکانس ترشح بالسی GnRH ترشح پالسی LH افزایش می یابد.

د) نسبت FSH به LH در ابتدای مرحله فولیکولی بالاتر از این نسبت در ابتدای مرحله لوتئال است.

۴۵ – کدامیک از عبارات زیر در مورد عملکرد هیپوتالاموس صحیح است؟

الف) در شرایط طبیعی، هیپوتالاموس نقش تحریکی در رهایش پرولاکتین دارد.

ب) در طول دوره خواب، ابتدا ترشح هورمون رشد و سپس ACTH افزایش می یابد.

ج) هسته اصلی تنظیم ریتم های سیرکادین، هسته فوق بصری است.

د) هر یک از مورمون های رها کننده منجر به رهایش فقط یک هورمون دهیپرفیزی می¬شود.

۴۶ – کدامیک از جملات زیر در مورد هورمون رشد صحیح است؟

الف) تأثیر مستقیم آن بر متابولیسیم قندها و چربی ها شبیه هورمون انسولین است.

ب) در شرایط گرسنگی، انسولین و سوماتومدین کاهش و هورمون رشد افزایش می یابد.

ج) باعث افزایش تولید ۱-IGF و کات IGFRP در هپاتوسیت¬ها می شود

د) خواب REM باعث کاهش، و کورتیزول باعث افزایش ترشح آن می شود.

۴۷- در مورد غده تیروئید کدام گزینه درست است؟

الف) افزایش غلظت TBG باعث کم¬کاری و کاهش غلظت TBG باعث پر کاری تیروئید می شود.

ب) ید توسط مگالین (Wegalin) از یاخته تیروئیدی وارد لومن فولیکول می شود

ج) هورمون¬های تیروئیدی باعث افزایش فشار نبض و کاهش مقاومات عروقی محلی می¬شوند.

د) تیروکسین از طریق کاهش تشکیل گیرنده LDL باعث افزایش کلسترول خون می شود.

۴۸ – کدامیک از موارد زیر در مورد دستگاه و هورمون¬های تولید مثل مردانه درست است؟

الف) مهار آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز باعث بزرگ شدن اندازه پروستات می شود.

ب) LH با اثر بر یاخته¬های سرتولی باعث افزایش تولید ABP توسط این سلول ها می شود.

ج) اگر هورمون ضد مولرین (MIS) در دوره جنینی ترشح شود، اندام های داخلی مردانه تشکیل می شود. د) اثر تستوسترون بر لیپو پروتئین¬های کبدی از طریق دی هیدروتسئوسترون صورت می گیرد.

۴۹- کدام جمله زیر عملکرد اندام وتری گلژی را به درستی بیان می¬کند؟

الف) سیگنال¬های حسی آن در دریافت آگاهانه حس پروپرسپتیو شرکت نمی کنند

ب) با شروع یک حرکت ارادی، تحریک شده و شروع انقباض عضله مربوطه را کنترل می کند

 ج) سیگنال¬های حسی آن، منجر به مهار عضله مربوط می¬شوند.

د) آوران¬های حسی آن، مستقیما با نورون¬های حرکتی نخاع ارتباط دارند.

۵۰- کدام عبارت زیر مشخصات و منشا امواج مغزی (EEG) را به درستی بیان می¬کند؟

الف) مجموعه¬ای از پتانسیل های تحریکی نورون های مختلف قشر مغز است که توسط ورودی¬های حسی پل مغزی ایجاد می شوند.

ب) ثبت امواج تیتر تحریکی با فاصله زمانی مشخص در قشر مغز است که توسط ساقه مغز ایجاد می شوند ج) تست پتانسیل های عمل تولید شده در سلول هرمی که ناشی از محرک¬های حسی محیطی است.

د) مجموعه¬ای از پتانسیل سپناپسی مهارتی و تحریکی در قشر مغز است که عمدتا توسط ورودی¬های تالاموس ایجاد می شوند.

۵۱- کدام عبارت زیر درباره سیگنال های حسی که به هسته VPL تالاموس می رسند، درست است؟

آلف) اطلاعات حسی عضلات و تاندون، به ناحیه مرکزی آن می رسند و از آنجا به ناحیه b۳ و ۱قشر حسی پیکر منتقل می شوند.

ب) اطلاعات حس¬های سطحی به قسمت پوسته آن می رسد و از آنجا به ناحیه a۳ و ۲ قشر حس پیگری منتقل می شوند.

ج) اطلاعات حسی های سطحی به قسمت مرکزی آن می رسند و از آنجا به نواحی b3 و ۱ قشر حسی پیکری منتقل می شوند.

د) اطلاعات حسی عضلات به قسمت پوسته آن می رسند و از آنجا به نواحی b3 و ۱ قشر حسی پیکری منتقل می¬شوند.

۵۲- کدام عبارت زیر درباره درد فاتئوم (Phantom paln) درست است؟

الف) با تحریک گیرنده¬های درد اندام برای پیگیری ایجاد می شود.

ب) نوعی احساس درد بدون وجود اندام حسی است

ج) با آسیب تالاموس از بین می رود.

د) توسط مسیر های نزولی تعدیلی، کاهش می یابد

۵۳- به ترتیب علت و نوع اختلال فیزیولوژیک در یک شخص که در طی مکالمه مفاهیم را متوجه نمی¬شود و قادر به حرف زدن طبیعی نیست، کدام است؟

الف) آسیب ناحیه بروکا – آفازی حرکتی

 ب) قطع ارتباط ناحیه بروکا و ورنیکه – آفازی هدایتی

ج) آسیب ناحیه بروکا و ورنیکه – آفازی گلوبال

د) آسیب ناحیه ورنیکه – آفازی حسی

۵۴- در کدام حالت زیر پدیده unloading رخ می¬دهد؟

الف) عدم همزمان فعالیت تورون¬های آلفا و گاما

ب) مهار گیرنده های نیکوتینی نورون حسی la

ج) انقباض تارهای عضلانی داخل دوکی

د) تحریک نورون¬های جنسی II

۵۵- اگر بخواهیم نورون های حرکتی عضلات فلکسور انگشتان دست را تحریک کنیم، الکترود تحریکی را باید در کدام قسمت بخش قدامی نخاع قرار دهیم؟

الف) بخش میانی ناحیه شکمی

ب) بخش جانبی ناحیه شکمی

ج) بخش پشتی ناحیه جانبی

د) بخش شکمی ناحیه جانبی

۵۶- کدام مسیر سیستم میانی حرکت، عضلات ضد جاذبه و محوری بدن را مهار می کند؟

الف) Lateral vestibulospinal tract

ب) Pontine reticulospinal tract

ج) Tectospinal tract

د) Medullary reticulospinal tract

۵۷ – کدام مورد زیر تفاوت نقش ناحیه حرکتی مکمل (SMA) و ناحیه پیش حرکتی (PMA) را در حرکت به درستی بیان نمی کند؟

الف) SMA بیشتر در حرکات دستی بر علامت های داخلی و PMA بیشتر بر مبنای علامت های خارجی نقش دارد.

ب) SMA در کد کردن جهت و زاو یه حرکت و PMA در کد کردن نیروی حرکت نقش دارد.

ج) SMA در طرح ریزی حرکات ظریف و PMA در اجرای آن نقش دارد

د) SMA از نظر عملکردی همگون در حالی که PMA ناهمگون است

۵۸ – LTD به عنوان مکانیسم اصلی سلولی یادگیری حرکتی در مخچه مطرح است، مهمترین یافته ای که این نظر را با شک و تردید مواجه می کند، کدام است؟

الف) رخ دادن یادگیری حرکتی بعد از ما LTD

ب) وقوع این پدیده، در چندین ناحیه مغز

ج) اثر تضعیفی آن روی سپتاپس¬های قشر مغز

د) عدم تداوم رفتار یاد گرفته شده بعد از آسیب مخچه

۵۹- کدام عبارت زیر درباره رفلکس VOR افقی درست است؟

الف) آوران¬های دهلیزی مربوط به آن با هسته هلیزی جانبی مرتبط می¬شوند.

ب) در طی آن عضلات مدیال رکتوس دو چشم، پاسخ انقباضی مشابهی دارند.

ج) در طی آن فعالیت عصب مغزی III یک طرف مغز زیاد و طرف دیگر کم می شود

طی آن فعالیت هسته¬های دهلیزی دو طرف مغز به طور مشابهی تغییر می¬کند.

۶۰ – تئوری مکان یابی (Place theory) شنوایی کدام مورد زیر را بیان می کند؟

الف) تفکیک سیگنال های صوتی به تالاموس و قشر مغز

ب) تعیین شدت اصوات ارسالی به مغز

ج) تعیین منشأ اصوات ورودی به قشر مغز

د) آنالیز فرکانس محرک صوتی سلول های شنوایی

فارماکولوژی

۶۱- کدامیک از تعاریف زیر برای فراهمی زیستی (Bioavailability ) مناسب¬ترین است

الف) فراهم زیستی مشخص می کند که چه جزئی از داروی تجویز شده به سیستم گردش خون عمومی می¬رسد

ب) فراهمی زیستی فقط برای داروهایی که از راه های مختلف تزریقی مصرف می شوند برابر با ۱۰۰ درصد می باشد

ج) فراهمی زیستی مساوی است با تقسیم غلظت ماکزیمم دارو بر دوز مصرفی

د) فراهمی زیستی یعنی مقداری از دارو که به صورت فعال دارد کلیه می شود

۶۲- یک داروی اسیدی با ۵/۳ =pKa از راه خوراکی مصرف می شود. اگر pH محتویات معده برابر با ۵/۱ باشد، نسبت فرم قابل جذب به فرم غیر قابل جذب آن چه مقدار خواهد شد؟

الف) ۱/۰ (یک دهم)

ب) ۱ (یک)

ج) ۱۰ (ده)

د) ۱۰۰ (صد)

۶۳- متابولیسم دارو در بدن معمولا باعث تولید محصولاتی می شود که:

الف) توانایی بیشتر در ورود به سلول دارند

ب) احتمال بازجذب آنها از توبول های کلیوی بیشتر است.

ج) حلالیت کمتری در چربی نسبت به داروی اولیه دارند

د) حلالیت کمتری در آب نسبت به داروی اولیه دارند.

۶۴- کدامیک از داروهای زیر برای کنترل سریع کتواسیدوز در یک پسر ۱۳ ساله دیابتی مصرف می شود؟

الف) انسولین NPH

ب) انسولین رگولا

ج) انسولین گلارژین

د) تالبوتامبد

۶۵- همه موارد ذیل در مورد هپارین¬های با وزن مولکولی کم درست است، بجز:

الف) نیمه عمر آنها طولانی تر از هپارین است.

ب) فراهمی زیستی آنها در عکس زیر جلدی بیشتر از هپارین است

ج) فاکتور X را بیشتر از فاکتور II مهار می کنند

د) باعث استئوپروز می شوند

۶۶- کدامیک از داروهای زیر بیشترین افزایش را در میزان HDL پلاسما ایجاد می¬کند؟

الف) نیاسین

ب) آتورواستاتین

ج) جم فیبروزیل

د) آزنیمیب

۶۷- در ارتباط با ویتامین B_12 کدام مورد درست است؟

الف) اثرات تورولوژیک ناشی از کمبود آن توسط تجویز اسید فولیک بهبود نمی یابد

ب) برای تبدیل شدن میتونین به هموسینئین لازم است

ج) کمبود آن در اثر سرطان روده ایجاد می شود

د) کمبود آن ابتدا باعث بروز اثرات نورولوژیکی و بعد کم خونی می شود

۶۸- گیرنده های آزاد کننده اپی نفرین از بخش مرکزی آدرنال از چه نوع هستند؟

الف) نیکوتینی

ب) آلفا آدرنرژیک

ج) بتا آدرنرژیک

د) موسکاربنی

۶۹- 〖EC〗_۵۴ کوچکتر از Kd کدامیک از ویژگی¬های فارماکودینامیکی را توصیف می کند؟

الف) وجود گیرنده یدکی

ب) اثر پارشیال آگونیستی

ج) اثر آگونیستی معکوس

د) تناسب بین Efficacy و Patency

۷۰- در درمان Absence seizure کدام دسته از داروهای زیر موثرند؟

الف) کاربامازپین – فنوباربیتال -فنی توئین

ب) والپروئیک اسید – کاربامازپین – دیازپام

ج) فتوباربیتال – اتوسوکسیمید – آلیرازولام

د) والپروئیک اسید – کلونازپام – اتوسوکسیمید

۷۱ – مکانیسم اثر درمانی آمینوگلوتیناید (aminogiutethimide) کدامیک از موارد زیر است؟

الف) مهار تبدیل هیدروکسی پرگنه ئولون به دهیدرو اپی آندرسترون

ب) مهار تبدیل کورتیکوسترون به کورتیزول

د) مهار تبدیل هیدروکسی پروژسترون به آندرستون در اون

د) مهار تبدیل کلسترول به پرگنه تولون

۷۲ – مسیر انتقال پیام گیرنده M2 موسکارینی در قلب کدام است؟

الف) کانال سدیم پتاسیم

ب) پروتئین IP3-G – دی اسیل گلیسرول

ج) پروتئین cGNIP-G – کانال کلسیم

د) پروتئین caMIP-G – کانال پتاسیم

۷۳ – برای کنترل عوارض خارج هرمی (اکسترا پیرامیدال) هالوپریدول کدام داروی زیر توصیه می شود؟

الف) بی پریدن

ب)پروموکریپتین

ج) سلژیلین

د) لوودوپا

۷۴ – برای یک بیمار افسرده چاق کدام دارای زیر مناسب تر است؟

الف) آمی تریپتیلین

ب) دوکسپین

ج) سرترالین

د) ترانیل سیپرومین

۷۵ – همه داروهای زیر آنتاگونیست گیرنده آلفا-۱ آدرنرژیک هستند، بجز:

الف) تامسولوسین

ب) دو سازوسین

ج) راوولسین

د) ترازوسین

۷۶- بیماری تحت درمان با اپی نفرین تزریقی قرار گرفته است. بر خلاف انتظار، فشار خون بیمار به شکل خطرناکی کاهش یافت. شرح حال بیمار نشان از مصرف قبلی یک دارو دارد که به نظر می رسد عامل افت فشار خون در اثر تجویز آپی نفرین است. آن دار و کدام است؟

الف) پرویرانولول

ب) پرازوسین

ج) آتنولول

د) هیدروکلرونیازید

۷۷ – کدام یک از موارد ذیل در غلظت های درمانی دیگوکسین اتفاق می افتد؟

الف) کاهش فاصله PR

ب) افزایش حجم پایان سیستولی

ج) افزایش تون سمپاتیک

د) کاهش حجم پایان دیاستولی

۷۸ – کدامیک از داروهای زیر در بیماری آلزایمر به کار می رود؟

الف) ریواستیگمین

ب) آمینوتیوم

ج) نئوستیگمین

د) پیریدوستیگمین

دا پیر پل توانست

۷۹ – کدام عبارت در مورد اثرات او پیوئیدها صحیح است؟

الف) باعث افزایش آزادسازی استیل کولین، توراپی نفرین و سروتونین از انتهای اعصاب می شوند

ب) ترشح هورمون ADH و پرولاکتین را افزایش می دهند.

ج) گردش خون مغز و فشار داخل جمجمه را کاهش می دهند

د) عضله صاف دیواره مثانه را منقبض می کنند.

۸۰ – کدامیک از جملات زیر مراحل ارسال سیگنال هورمون های استروئیدی را به درستی توصیف می کند؟

الف) باز کردن کانال های یونی موجود در غشاء سیتوپلاستی

ب) فعال کردن پروتئین Gs و تحریک آدنیلیل سیکلاز

ج) فعال کردن تیروزین گیناز غشایی

د) عبور از غشاء سیتوپلاسمی و اتصال به یک گیرنده داخل سلولی

۸۱ – همه داروهای ضد آریتمی زیر فاصله FR را طولانی می کنند، بجز:

الف) لیدوکائین

ب) پروپرانولول

ج) واراپامیل

د) ادنوزین

۸۲- کدام گروه از داروهای ضد فشار خون هم ممکن است نارسایی حاد کلیه ایجاد کنند و هم در بیماری های کلیوی که با پروتئینوری همراه هستند (مثل نفروپاتی دیابتی) نقش محافظتی ایفا می¬کنند؟

الف) مسدود کننده های دی هیدروپیریدینی کانال کلسیم

ب) دیورتیک¬های نیازیدی

ج) مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتاتسین

د) بتا بلاکرها

۸۳ – مکانیسم اثر ضد فشار خونی مینوکسیدیل سولفات کدام است؟

الف) باز کردن کانال های پتانسیم

ب) آزاد کردن اسید نیتریک

ج) مهار آزاد شدن توراپی نفرین

د) تحریک گیرنده های دوپامینرژیک

۸۴ – کدامیک از دیورتیک های زیر در درمان هیپرکلسمی شدید تجویز می شود؟

الف) هیدروکلروتیازید

ب) فوروزماید

ج) مانیتول

د) استازولامید

۸۵ – تفاوت عمده دزوژسترل در مقایسه با نورژسترل کدامیک از موارد زیر است؟

الف) اثر پروژستینی بیشتر

ب) اثر آندروژنیک کمتر

ج) فقدان سمیت کبدی

د) عارضه نرومبوآمبولی کمتر

۸۶- بلاک دپولاریزان فاز I سوکسینیل کولین کدامیک از خصوصیات زیر را دارد؟

الف) انقباضات مکرر و فاسیکولاسیون

ب) برگشت پذیری با آنتاگونیست های فارماکولوژیک

ج) برگشت پذیری با نئوستیگمین

د) مهار قابل توجه موسکارینی

۸۷ – کدامیک از داروهای زیر خطر ترومبوز را افزایش می دهد؟

الف) Naproxen

ب) Celecoxib

ج) Piroxicam

د) Tolmetin

۸۸- در بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) اثربخشی کدامیک از داروهای زیر بیشتر است؟

الف) آگونیست های استنشاقی گیرنده β_۲

ب) آنتاگونیست های استنشاقی گیرنده موسکارینی

ج) آنتاگونیست ها گیرنده¬های لوکوتین

د) مهار کننده های آنزیم لیپواکسیژناز

۸۹ – کدامیک از ترکیبات زیر با مهار آنزیم فسفولیپاز A_2 موجب کنترل التهاب می گردد؟

الف) میزوپروستول

ب) مونته لوکاست

ج) متیل پردنیزولون

د) سلکو کسیب

۹۰ – علت بروز انقباض برنش همراه با آلرژی به آسپرین چیست؟

الف) افزایش تولید پروستاسیکلین

ب) افزایش تولید لوکوترین

ج) افزایش تولید پروستاگلاندین F_2 α

د) مهار آزاد شدن اسید آراشیدونیک

آناتومی

۹۱ – تمام عبارات زیر در مورد چشم صحیح است، بجز؟

الف) جسم مژگانی از پاراسمپاتیک عصب می گیرد

ب) Cornea مربوط به اولین لایه کره چشم است

ج) سمپاتیک باعث تنگ شدن مردمک چشم می گردد

د) فلج عضله خارجی کره چشم باعث استرابیسم داخلی می گردد

۹۲- تمام عبارات زیر در مورد گوش درست است، بجز:

الف) عضله Tensor Tympanic پرده صماخ را به سمت داخل می کشد

ب) حس گوش میانی توسط عصب زوج نهم می باشد

ج) جسیم کرنی در کف حلزون غشایی قرار دارد

د) گانگلیون دهلیزی در جدار داخلی گوش میانی قرار دارد.

۹۳ – کدام یک از پرزهای زبان فاقد جوانه چشایی است؟

الف) جامی

ب) برگی

ج) قارچی

د) نخی

۹۴- بیشترین آسینی های سروزی در کدام غده بزاقی دیده نمی شود؟

الف) پاروتید

ب) تحت فکی

ج) زیر زبانی

د) غدد بزاقی فرعی

۹۵ – کدام یک از هسته های زیر منشاء رشته های Climbing مخچه است؟

الف) زیتونی تحتانی

ب) دهلیزی داخلی

ج) دهلیزی خارجی

د) کلارک (توراسیک)

۹۶- در مانوم ناحیه اینگوینال، پنیس و سطح قدامی کیسه بیضه کدام یک از موارد زیر است؟

الف) L1

ب) L2

ج) L3

د) S4

۹۷ – تمرکز نخاعی رفلکس عضله چهار سر ران، کدام سگمان-های های نخاعی است؟

الف) L1-L3

ب) L3-L4

ج) L5-L4

د) S1-S2

۹۸ – کورتکس متروتیپیک آگرانولار در کدام ناحیه دیده نمی شود؟

الف) ناحیه حرکتی اولیه

ب) ناحیه حسی اولیه

ج) هیپوکامپ

د) کورتکس پیریفورم

۹۹ – کدام یک از هسته های زیر در ارتباط با حس چشایی است؟

الف) Trigeminal Main Sensory

ب) Superior Part of Solitary

ج) Mesencephalic Nucleus of Trigeminal

د) Inferior Part of Solitary

۱۰۰ – در مورد تیموس تمام عبارات زیر درست است، بجز:

الف) در عقب استخوان جناغ قرار دارد

ب) در جلوی نای قرار دارد

ج) در عقب پریکاردیوم قرار دارد

د) از شریان اینترنال توراسیک خون می گیرد

۱۰۱ – مرکز قشر حسی و حرکتی ناحیه پرینه در کدام منطقه کورتکس نیم گره مغزی نمی باشد؟

الف) Angular Gyrus

ب) Postcentral Gyrus

ج) Paracentral Lobule

د) Precuneus

۱۰۲- کدام سرخرگ زیر در خونرسانی به مغز شرکت می¬نماید؟

الف) مهر¬ه¬ای

ب) تیروئید فوقانی

ج) تیروئید تحتانی

د) مننژیال میانی

۱۰۳ – سیستم هدایتی قلب از طریق کدام گزینه زیر به دیوار بطن راست منتقل می شود؟

الف) Cristal terminalis

ب) Septomarginal band

ج) Septal papillary muscle

د) Posterior papillary muscles

۱۰۴ – خون سیاهرگی کدام ارگان زیر وارد سیستم پورت نمی-شود؟

الف) معده

ب) پانکراس

ج) کبد

د) روده کوچک

۱۰۵- همه¬ی اعضای زیر لتف خود را به بزرگ سپیدر تک لنفاوی Thoracic Duct تخلیه می کنند، بجز:

الف) کبد

ب) رحم

ج) ریه راست

د) قلب

۱۰۶- دیواره بین بطنی از کدام سرخرگ زیر خون دریافت می کند؟

الف) Cirucmflex Artery

ب) Sinoatrial nodal Artery

ج) Marginal Arteries

د) interventicular Arteries

۱۰۷ – تمام عبارات زیر در مورد برونکوس های اصلی صحیح است، بجز:

الف) برونکوس راست کوتاه¬تر و قطورتر است

ب) زاویه پروتکوس چپ بسته¬تر است.

ج) برونکوس راست به دو شاخه تقسیم می شود

د) برونکوس چپ بلندتر است

۱۰۸ – در جلوی غده هیوفیز کدام عنصر قرار دارد؟

الف) ایتیک کیاسما

ب) پیاز بویایی

ج) تالاموس

د غده¬ایی فیز

۱۰۹ – تغذیه ریه بوسیله کدام گزینه زیر می باشد؟

الف) سیاهرگ ریوی

ب) سرخرگ سینه ای داخلی

ج) سرخرگ ریوی

د) سرخرگ برونشی

۱۱۰ – آمیول هپاتو پانکراتیک به کدام ناحیه زیر وارد نمی شود؟

الف) پیلور

ب) دئودونوم

ج) ژژنوم

د) ایلئوم

۱۱۱ – کدامیک از قسمت¬های زیر از شریان مزانتریک تحتانی خون می گیرد؟

الف) کولون سیگموئید

ب) سکوم

ج) ایلئوم

د) کولون صعودی

۱۱۲- تغذیه پاراسمپاتیک کدامیک از احشاء زیر از سگمان-های ساکرال تأمین می شود؟

الف) سکوم

ب) معده

 ج) رکتوم

د) کولون صعودی

۱۱۳ – ادرار ابتدا وارد کدامیک از بخش های زیر می شود؟

الف ) کالیس کوچک

ب) کالیس بزرگ

ج) لکنچه کلیوی

د) حالب

۱۱۴ – کدامیک از عبارات زیر در مورد عصب گیری تخمدان صحیح است؟

الف) فاقد الیاف پاراسمیاتیک می¬باشد

ب) فاقد الیاف سمباتیک می¬باشد

ج) تحریک الیاف پاراسمپاتیک باعث تخمک¬گذاری می¬شود

د) الیاف سمپاتیک آن از گانگلیون¬های سینه¬ای می¬باشد

۱۱۵ – تمام قسمت های زیذ در پیشابراه پرواستاتیک دیده نمی شوند، بجز:

الف) مجاری انزالی

ب) مجاری غده پروستات

ج) مجرای غده بولبواورترال

د) اوتریکول پروستاتی

۱۱۶- غده تیروئید توسط کدام شریان خونرسانی می شود؟

الف) ورتیرال

ب) کلروتید مشترک

ج) کلروتید خارجی

د) کلروتید داخلی

۱۱۷ – کدامیک از سایت های زیر فاقد مزو می باشد؟

الف) jejunium

ب) Appendix

ج) Ileum

د) Duodenum

۱۱۸ – عارضه Torticollis به علت آسیب کدام عضله است؟

الف) اسکالن¬ها

ب) استرنو کلئیدوماستوئید

ج) عضلات زیر لامی

د) عضلات بالای لامی

۱۱۹ – تمام عیارات زیر در مورد دیافراگم صحیح است، بجز:

الف) مری از آن عبور می کند

ب) آئورت از آن عبور می کنند

ج) عصب فرنیک به آن عصب می دهد

د) بزرگ سیاهرگ زبرین از آن عبور می کند

۱۲۰ – نورن حس عمقی (Proprioceptive sense) در کجا قرار دارد؟

الف) Substantia gelatinosa Rolandi

ب) Nucleus properius

ج) Substantia gelatinosa centralis

د) Nucleus ceneatus

بیوشیمی

۱۲۱- کدام گزینه زیر در مورد (SHBG) Sex hormone binding globulin صحیح است؟

الف) تسنوستون مقدار آن را افزایش می¬دهد.

ب) ۱۷ بتا استرادیول مقدار آن را افزایش می دهد.

ج) هورمون های تیروئید مقدار آن را کاهش می دهند.

د) افزایش مقدار SHBG سطح آزاد تستوسترون را افزایش می دهد.

۱۲۲- عمل translocation در فرآیند سنتز پروتئین توسط کدامیک از آنتی بیوتیک های زیر مهار می¬شود؟

الف) Puromycin

ب) Streptomycin

ج) Erythromycin

د) Tetracyclin

۱۲۳- کدامیک از ترکیبات حد واسط چرخه کربس می تواند برای سنتز هموگلوبین مورد استفاده قرار گیرد؟

الف) ایزوسیترات

ب) سوکسینیل کوآ

ج) اگزالواستات

د) آلفا – کتو گلوتارات

۱۲۴ – کدامیک از پروتئین های زیر در خون خاصیت فرواکسیدازی دارد؟

الف) ترانسفرین

ب) آلبومین

ج) سرولو پلاسمین

د) هاپتوگلوبین

۱۲۵- فنیل آلاتین هیدروکسیلاز برای فعالیت نیاز به کدام ترکیب دارد؟

الف) هیدروکسی کوبالامین

ب) تتراهیدروبیوپترین

ج) پیریدوکسال فسفات

د) فرمیل تتراهیدروفولات

۱۲۶– کمبود کدامیک از ترکیبات زیر در ریه سبب سندرم دیسترس تنفسی نوزادان می شود؟

الف) دی پالمیتوئیل فسفانیدیل کولین

ب) پلاسمالوژن

ج) کاردیولیپین

د) دی پالمیتوئیل سفالین

۱۲۷– دریافت ناکافی کدامیک از ویتامین¬های زیر می تواند به آنتی همولیتیک منجر شود؟

الف) A

ب) D

ج) E

د) K

۱۲۸- کدامیک از لیپو پروتئین های زیر فاقد آپوپروتئین B می باشد؟

الف) Chylomicron

ب) VLDL

ج) LDL

د) HDL

۱۲۹- کدامیک از اسیدهای چرب زیر جزء اسیدهای چرب ضروری است؟

الف) اولئیک

ب) الفا – لینولئیک

ج) گاما – لینولئیک

د) فیتانیک

۱۳۰- کاهش نسبت آلبومین به گلبولین در کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟

الف) آنسفالوپانی کبدی

ب) هیپرتانسیون پورتال کبدی

ج) مالتیپل میلوم

د) برقان انسدادی

۱۳۱ – کدام بخش از ساختمان یک پروتئین دارای بیشترین مقدار گلیسین است؟

الف) مارپیچ α

ب) صفحات همسوی β

ج) صفحات غیر همسوی β

د) خمیدگی β

۱۳۲- همه موارد زیر در سندرم نفروتیک دیده می شود، بجز:

الف) بروتئینوری

ب) افزایش ماکروگلبولین

ج) افزایش آلبومین سرم

د) بروز هیپرلیپیدمی

۱۳۳ – محرک اصلی سنتز آلدوسترون کدام است ؟

الف) رنین

ب) استیل کولین

ج) آنژیوتانسین I

د) آنژیوتانسین II

۱۳۴ – در ارتباط با ساختمان Z-INA4 کدام گزینه درست است؟

الف) فراوان ترین نوع DNA در جانداران می باشد.

ب) بیشتر در انتهای ۳^’ ژن¬ها تشکیل می شود.

ج) به وسیله متیلاسیون بازها مهار می گردد

د) دارای توالی های غنی از C-G است.

۱۳۵ – در ارتباط با فرآیند melting مربوط به DNAی دو رشته ای کدام گزینه درست است؟

الف) با افزایش غلظت نمک، T_m کاهش می یابد.

ب) با پایین¬تر بودن درصد میزان T_n ,G=C افزایش می¬یابد.

ج) تحت تأثیر استکینگ (stacking) بازها قرار می گیرد

د) در دماهای بالاتر، جذب در طول موج ۲۶۰ نانومتر کاهش می یابد.

۱۳۶ – همه آنزیم های زیر در غشای پلاسمایی سلول موجود هستند، بجز:

الف) سدیم پتاسیم ATP_ase

ب) گلوگز ۶- فسفاتاز

ج) ۵^’ – نوکلئوتیداز

د) آدنیلیل سیکلاز

۱۳۷ – کدامیک از لیپیدهای زیر بیش¬ساز پیام¬رسان¬های ثانویه می باشد؟

الف) کلسترول

ب) کاردیولیپین

ج) فسفاتیدیل کولین

د) فسفاتیدیل اینوزیتول

۱۳۸ – باز شدن کدام حلقه در ساختمان ارگوسترول تحت اثر اشعه ماوراء بنفش، باعث ایجاد ویتامین D می¬گردد؟

الف) A

ب) B

ج) C

د) D

۱۳۹- کدام گزینه در مورد هموپکسین صحیح است؟

الف) محصول اکسیداسیون هم (heme) است

ب) پروتئین سرمی است که به هم متصل می شود

ج) کمپلکس هم با آلبومین است

د) ترکیب هاپتوگلوبین با هموگلوبین است.

۱۴۰ – کدامیک از شرایط زیر در ایجاد مقاومت به انسولین نقش دارند؟

الف) افزایش TNF_α

ب) کاهش resistin

ج) کاهش انسولین

د) افزایش آدیپونکتین

۱۴۱ – در مورد تشکیل Selenocystein-tRNA کدام گزینه صحیح است

الف) در ارتباط با tRNA مربوط به سیستئین است

ب) Cys به tRNA مربوط به Ser متصل می¬شود

ج) Ser-tRNA به Selenocystein -tRNA تبدیل می شود

د) Se به Cys-tRNA متصل می شود.

۱۴۳ – در مورد بیماری آلکاپتونوری همه موارد زیر صحیح است، بجز :

الف) دفع هموژانتریک اسید در ادرار افزایش می یابد.

ب) نقص آنزیمی هموژاننیزات دی اکسیژناز وجود دارد

ج) تولید مالنیل استواستات افزایش می¬یابد.

د) تیزورین به ترکیب بی¬رنگ هموژانتیزات تبدیل می شود

۱۴۳ – افزایش کدامیک از مواد زیر که از بافت چربی ترشح می شود، مانع مقاومت به انسولین می شود؟

الف) Interleukin I

ب) Adiponectin

ج ) Free Fatty acids

ج) Resistin

۱۴۴ – در ارتباط با روش PCR همه گزینه های زیر اسحیح است، بجز:

الف) میزان پرایمر مورد استفاده نسبت به میزان DNA اولیه بسیار بیشتر است.

ب) دمای annealing باید کمتر از دمای extersion باشد

ج) با افزایش تعداد دوره های آن، تولید محصول به صورت نمایی افزایش می یابد.

د) پرایمر مورد استفاده از جنس DNA است.

۱۴۵ – استفاده از کدام یک از آنزیم های زیر در درمان لوسمی لنفوبلاستیک مفید است؟

الف) آسپارازیناز

 ب) آرژیتاز

ج) تیروزیناز

د) فنیل آلاتین هیدروکسیلاز

۱۴۶ – ترومبین که در تشکیل فیبرین در انفارکتوس میوکارد (MI) نقش دارند، کدام فاکتور انعقادی است؟

الف) II

 ب) III

ج) IX

د) X

۱۴۷ – پیامبر ثانویه کدام هورمون کلسیم است؟

الف) کلسی تونین

ب) اکسی توسین

ج) سومانواستاتین

د) لیپوتروپین

۱۴۸ – کدام گزینه در مورد میزان تیروکسین آزاد خون (FT4) صحیح است؟

الف) در نوزادان در مقایسه با بزرگسالان کمتر است.

ب) در هیپرتیروئیدی اولیه مانند گریوز افزایش می¬یابد.

ج) در نارسایی هیپوفیز افزایش می¬یابد

د) در نارسایی هپیوتالاموس افزایش می¬یابد.

۱۴۹ – محصول فعالیت Adenosine deaminase کدام موارد زیر است؟

الف) IMP

ب) Inosine

ج) Xanthine

د) Hypoxanthine

۱۵۰ – کدام یک از موارد زیر فعال¬کننده آلوستریک سنتز پالمینات می¬باشد؟

الف) قندهای فسفاته

ب) گلوکاگن و اپی¬نفرین

ج) سیترات، ایزوسیترات

د) انسولین

موفق باشید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا