علوم اعتیادمغز و اعصاب

سوالات آزمون دکتری علوم اعتیاد ۱۳۹۹؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی

۱- مکانیسم عمل بوپرنورفین به چه صورت است؟

الف) آگونیست گیرنده‌های مو

ب) آگونیست نسبی گیرنده‌های کاپا و آنتاگونیست گیرنده‌ها مو

ج) آگونیست نسبی گیرنده‌های مو و آنتاگونیست گیرنده‌ها کاپا

د) آگونیست نسبی گیرنده‌های مو و آنتاگونیست گیرنده‌ها دلتا

۲- کدام مورد در باره حافظه درست است؟

الف) تبدیل حافظه کوتاه مدت به دراز مدت نیاز به تولید ساختارهای جدید و تولید پروتئین دارد.

ب) در حافظه کوتاه مدت شکل ظاهری نورون عوض می‌شود.

ج) در حافظه کاری تغییرات ساختمانی در سیناپس رخ می‌دهد.

د) در ذخیره حافظه بلند مدت بیان ژنها تغییر نمی‌کند.

۳- نقش کدام هسته در تنظیم ریتم‌های بیولوژیک بیشتر مطرح است؟

الف) جسم سیاه

ب) هسته سوپر اکیاسماتیک

ج) هسته پره اپتیک

د) هسته سوپر اپتیک

۴- در صورت تخریب قشر مغز درک کدام حس همچنان وجود خواهد داشت؟

الف) لامسه

ب) بینایی

ج) فشار

د) درد

۵- درد مزمن نسبت به درد حاد با سرعت کمتری منتقل می‌شود زیرا فیبرهای هدایت کننده درد مزمن از نوع …………………. می‌باشند.

الف) نوع C

ب) میلین دار

ج) A دلتا

د) نوع B

۶- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد عملکرد آستروسیت ها درست نیست؟

الف) در تشکیل سد خونی- مغزی مشارکت دارند.

ب) میزان زیادی از کلاژن در سیستم عصبی مرکزی را تولید می‌کنند.

ج) می‌توانند نقش فاگوسیتوز در سیستم عصبی مرکزی را داشته باشند.

د) در دستگاه عصبی مرکزی تولید میلین می‌کنند.

۷- راه رفتن در خواب و شب ادراری به ترتیب از راست به چپ، در کدامیک از مراحل خواب مشاهده می‌شود؟

الف) NonREM- REM

ب) REM- REM

ج) REM- NonREM

د( NonREM- NonREM

۸- در بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک تمام گزینه‌ها صحیح است، بجز :

الف) تعادل بین دوپامین و استیل کولین به هم می‌خورد

ب) میزان گلوتامات در مغز افزایش می‌یابد

ج) میزان دوپامین در ماده سیاه کاهش می‌یابد

د) میزان نوراپی نفرین در مغز کاهش می‌یابد

۹- نقش کدام واسطه شیمیایی در ایجاد هر دو اختلال اسکیزوفرنیا و افسردگی بیشتر مطرح است؟

الف) دوپامین

ب) سروتونین

ج) استیل کولین

د) نوراپی نفرین

۱۰- نوع لرزش در بیماری پارکینسون کدام است؟

الف) intention

ب) action

ج)resting

د voluntary (

۱۱- وضعیت بدنی (postural tone) توسط کدام قسمت مغز تنظیم می‌شود؟

الف) مخچه

ب) هسته‌های قاعده‌ای

ج) سیستم اتونوم

د) کورتکس

۱۲- کدام واسطه شیمیایی در فیزیوپاتولوژی اسکیزوفرنیا نقش کمتری دارد؟

الف) دوپامین

ب) گلوتامات

ج) گابا

د) استیل کولین

۱۳- تمرکز تنه سلولی سلول‌های سروتونرژیک در کجا است؟

الف) هسته رافه میانی در ساقه مغز

ب) هسته‌های قاعده‌ای

ج) ناحیه تگمنتال شکمی (VTA)

د) لوکوس سرولئوس

۱۴- کدام آگونیست یا آنتاگونیست زیر مربوط به گیرنده ذکر شده نمی‌باشد؟

الف) SHT3: LSD

ب) Mu: bendorphine

ج) CBI: Rimonabant

د) GABAB: baclofen

موسسه معین: برگزار کننده دوره‌های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی /۸۸۸۰۱۴۶۵

۱۵- در توضیح اعتیاد به سیگار نقش کدام عامل برجسته‌تر است؟

الف) دوپامین

ب) ملاتونین

ج) کورتیزول

د) مونو آمین اکسیداز

۱۶- کدام مورد مربوط به مرحله فارماکو کینتیک دارویی است؟

الف) تاثیری که دارو بر روی بدن می‌گذارد

ب) تغییرات نوروترانسمیتری داخل فضای سیناپسی

ج) تداخل دارویی

د) اثرات جانبی داروها

۱۷- در مورد کنترل نوروهورمونی فعالیت مغز کدامیک از موارد زیر به درستی در کنار هم گذاشته شده است؟

الف) لوکوس سرولئوس- هیستامین

ب) هسته‌های رافه- سروتونین

ج) ماده سیاه- استیل کولین

د) نورون‌های غول پیکر ناحیه مشبک – نوراپی نفرین

۱۸- کدامیک مواد زیر دارای اثرات ضددردی است؟

الف) آنتاگونیست ماده P

ب) آنتاگونیست نوروپپتید Y

ج) آگونیست کولینرژیک

د) آگونیست گیرنده NMDA

۱۹- آنتاگونیست کدام گیرنده زیر علایم قطع اپیوئیدی (Opioid Withdrawal) را کاهش می‌دهد؟

الف) گیرنده کاپا او پیوئیدی

ب) گیرنده شبه دوپامینی نوع ۱

ج) گیرنده آلفا- آدرنرژیک

د) گیرنده بتا – آدرنرژیک

۲۰- کدام ناحیه از نواحی زیر در مغز خاصیت نورون¬زایی(Neurogenesis) دارد؟

الف) جسم مخطط

ب) قشر جلوی پیشانی

ج) قشر آهیانه خلفی

د) هیپوکامپ

۲۱- کدامیک از هسته‌های قاعده‌ای مغز دارای اثرات تحریکی است؟

الف) هسته زیر تالاموسی

ب) گلویوس پالیدوس خارجی

ج) گلوبوس پالیدوس داخلی

د) هسته دم¬دار

۲۲- کدامیک از مسیرهای زیر در هسته‌های قاعده‌ای، نورون‌های گابائرژیک (GABA ergic) هستند؟

الف) مسیر قشر مغز به هسته دم¬دار

ب) مسیر پوتامن به جسم سیاه

ج) مسیر جسم سیاه به هسته دم¬دار

د) مسیر قشر مغز به پوتامن

۲۳- در ایجاد پتانسیل صفحه حرکتی انتهایی کدامیک از یون‌های زیر نقش اصلی را بر عهده دارد؟

الف) کلسیم

ب) سدیم

ج) پتاسیم

د) کلر

۲۴- کدامیک از گیرنده‌های زیر کمتر تطابق¬پذیری پیدا می‌کند؟

الف) گیرنده پاچینی

ب) گیرنده حرارت

ج) گیرنده درد

د) گیرنده بویایی

۲۵- آستانه ایجاد پتانسیل عمل در یک نورون حرکتی در کدام بخش آن پایین‌تر است؟

الف) پایانه آکسونی

ب) جسم سلولی نورون

ج) محل اتصال دندریت به جسم سلولی

د) محل اتصال آکسون به جسم سلولی

۲۶- در هنگام خواب عمیق، موج غالب مغز کدام است؟

الف) آلفا

ب) بتا

ج (دلتا

د) تتا

۲۷- با کاهش کدامیک از موارد زیر سرعت انتشار پیام عصبی در طول آکسون افزایش می‌یابد؟

الف) مقاومت غشاء

ب) ظرفیت خازنی غشاء

ج) درجه حرارت

د) سرعت تغییرات پتانسیل غشاء

۲۸- فراوان‌ترین میانجی عصبی تحریکی در سیستم عصبی مرکزی کدام است؟

الف) گلوتامات

ب) گابا

ج) سروتونین

د) استیل کولین

۲۹- تخریب دو طرفه هسته آمیگدال باعث بروز کدام مورد زیر می‌شود؟

الف) کاهش ترس و افزایش فراموشی

ب) کاهش فراموشی و افزایش میل جنسی

ج) بلعیدن اشیاء و احساس سیری

د) بی اشتهایی و افزایش تشنگی

۳۰- کدام گیرنده اپیوئیدی نقش مهم‌تری در بروز اثرات ضد دردی، سر خوشی و دپرسیون تنفسی دارد؟

الف) گیرنده کاپا

ب) گیرنده سیگما

ج) گیرنده مو

د) گیرنده اپسیلون

۳۱- لرزش در حالت استراحت مربوط به عارضه در کدامیک از بخش‌های زیر در مغز است؟

الف) تالاموس

ب) مخچه

ج) هسته‌های دهلیزی

د) هسته‌های قاعده‌ای

۳۲- کدامیک از گزینه‌های زیر از اعمال نوروترانسمیترها نیست؟

الف) با افزایش جریان کلر موجب هایپرپلاریزاسیون سلول عصبی می‌شوند.

ب) با افزایش جریان سدیم موجب تحریک سلول عصبی می‌شوند

ج) با مهار جریان کلسیم موجب افزایش آزاد سازی ترانسمیترها می‌شوند.

د) با افزایش جریان پتاسیم موجب مهار سلول‌های عصبی می‌شوند.

۳۳- نقش رسپتورهای ۲α آدرنرژیک در نورون پیش سیناپسی کدام است؟

الف) حذف نوراپی نفرین از فضای سیناپسی

ب) کاهش آزاد سازی نوراپی نفرین از نورون پیش سیناپسی

ج) افزایش احتمال اتصال نوراپی نفرین به نورون پس سیناپسی

د) تحریک آزاد شدن نوراپی نفرین از نورون پس سیناپسی

۳۴- کدام داروی زیر جهت بهبود کاهش تنفسی ناشی از بنزودیازپین¬ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف) تیوپنتال

ب) فلومازنیل

ج) لورازپام

د) زولپیدم

۳۵- مکانیسم اثر MDMA کدام مورد است؟

الف) مهار رسپتورهای دوپامینی واقع در هسته رافه

ب) مهار نرون¬های گابارژیک واقع در ناحیه تگمنتوم شکمی

ج) اثر بر گیرنده‌های CB1 واقع در نورون‌های هسته اکومینس

د) مهار ترانسپورتر آمین¬های بیوژنیک در پایانه‌های سیناپسی نورون‌های دوپامینرژیک

۳۶- کدام ماده سبب معکوس کردن انتقال دهنده (ترانسپورتر) دوپامینی می‌شود؟

الف) مورفین

ب) متامفتامین

ج) مسکالین

د) هیدروکسی بوتیریک اسید

۳۷- کدام مورد از عوارض مصرف طولانی مدت الکل نیست؟

الف) سندرم ورنیکه کورساکوف

ب) کاهش شدید فشار خون

ج) کاردیومیوپاتی و آرتیمی

د) افزایش ریسک ابتلا به سرطان

۳۸- کدام دارو جهت درمان وابستگی به الکل (الکلیسم مزمن) تجویز می‌شود و مکانیسم اثر آن کدام است؟

الف) دی سولفیرام- مهار الدهید دهیدروژناز و افزایش انباشت آلدئید در هنگام مصرف الکل

ب) فومپیزول- آنتاگونیست گیرنده GABA

ج) بنزودیازپین ها- آنتاگونیست رقابتی گیرنده‌های او پیوئیدی μ

د) فومپیزول- مهار الکل دهیدوژناز و تبدیل اتانل به اتیلن گلیکول

۳۹- کدام مورد از علائم قطع مصرف آمفتامین‌ها نمی‌باشد؟

الف) دیسفوری

ب) خارش

ج) سرگیجه

د) تحریک پذیری

۴۰- کدام دارو در درمان ترک سیگار کاربرد دارد؟

الف) bupropion

ب amantadine (

ج) methadone

د) haloperidol

۴۱- مکانیسم مشترک داروهای توهم¬زا کدام است؟

الف) افزایش آزاد سازی گلوتامات در قشر مغز

ب) افزایش آزاد سازی دوپامین در هسته اکومینس

ج) کاهش میزان GABA در تالاموس

د) همه موارد

۴۲- کدام مورد از اثرات بالینی کانابینوئیدها نمی‌باشد؟

الف) ضد تهوع

ب) کاهش فشار داخل چشم

ج) رفع احتباس ادراری

د) از بین بردن دردهای مزمن

۴۳- کدام مورد جز عوارض مصرف مزمن او پیوئیدها نمی‌باشد؟

الف) افزایش ترشح هورمون رشد

ب) هیپو گنادیسم

ج) هیپر آلژزی

د) احتباس ادراری

۴۴- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص مکانیسم پیدایش تحمل (tolerance) نسبت به اوپیوئیدها صحیح نمی‌باشد؟

الف) افزایش میزان cAMP در مواجهه مکرر با اوپیوئیدها

ب) تغییر در اندوسیتوز و بازسازی (recycling) گیرنده‌های او پیوئیدی μ

ج) اختلال عملکرد در جفت شدن گیرنده μ با G- protein و سیستم پیامبرهای ثانویه

د) افزایش میزان دوپامین آزاد شده در فضای بین سیناپسی

۴۵- کدام مورد از مکانیسم اثر ضد دردی اوپیوئیدها می‌باشد؟

الف) بستن کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ در پایانه پیش سیناپسی و مهار آزاد سازی نوروترانسمیتر

ب) بستن کانال‌های پتاسیم و مهار نورون پس سیناپسی

ج) باز کردن کانال‌های سدیمی در غشا پس سیناپسی

د) باز کردن کانال‌های سدیمی در غشا پیش سیناپسی و مهار آزاد سازی نوروترانسمیترها

۴۶- کدام گزینه در مورد مختصات گیرنده‌های اوپیوئیدی صحیح می‌باشد؟

الف) میل ترکیبی دینورفین برای رسپتور μ بیشتر از انکفالین برای این رسپتور می‌باشد

ب) گیرنده δ دارای آثار سایکوتومیمتیک است و سبب کند شدن حرکات دستگاه گوارش می‌شود

ج) تمایل دینورفین برای گیرنده κبسیار بیشتر از انکفالین است

د) نالوکسان آنتاگونیست قوی گیرنده δ می‌باشد ۴۷

۴۷- کدامیک از گیرنده‌های اوپیوئیدی در کند شدن حرکات دستگاه گوارش نقش دارند؟

الف) گیرنده‌های μ

ب) گیرنده‌های δ

ج) گیرنده‌های κ

د) مورد الف و ب

۴۸- اصطلاح designer drug در درجه اول به کدام دارو اطلاق می‌شود؟

الف) اکستازی

ب THC

ج) هروئین

د) PCP

۴۹- درباره داروی ترامادول کدام گزینه صحیح است؟

الف) موجب مهار باز جذب نوراپی نفرین و سروتونین می‌شود.

ب) مشابه مرفین موجب تضعیف سیستم تنفسی می‌شود.

ج) مصرف آن موجب تضعیف عملکرد قلبی می‌شود.

د) اثرات ضد دردی آن به طور کامل توسط نالوکسان مهار می‌شود.

۵۰- کدام مکانیسم مسئول بروز تحمل و وابستگی به مرفین نیست؟

الف) افزایش میزان cAMP

ب) عدم توانایی مرفین در القای اندوسیتوز گیرنده μ اوپیوئیدی پس از اتصال به آن

ج) بلاک گیرنده NMDA

د) اختلال در ارتباط ساختاری بین گیرنده و μ و G- protein ها، پیامبرهای ثانویه و کانال‌های یونی مربوطه

۵۱- با کدامیک از عوارض مصرف مورفین تحمل ایجاد نمی‌شود؟

الف) اثرات آرام بخشی

ب) تنگ شدن مردمک

ج) تهوع و استفراغ

د) سرخوشی

۵۲- کدامیک از داروهای زیر در درمان اختلالات وسواسی- اجباری موثرتر است؟

الف) بوپروپیون

ب) ترازودون

ج) کلومیپرامین

د) ونلافاکسین

۵۳- تجویز دارو با کدام مکانیسم در درمان سایکوز مؤثر است؟

الف) مهار گیرنده‌های ۵HT2A

ب) مهار گیرنده‌های D2 دوپامینی

ج) تحریک گیرنده‌های گلوتاماتی

د) هر سه گزینه

۵۴- کدام جمله درباره کتامین صحیح نیست؟

الف) تفاوت عمده آن با سایر داروهای بیهوش کننده تزریقی، ایجاد بی دردی قابل ملاحظه آن است.

ب) به عنوان درمان جایگزین در درمان وابستگی به متامفتامین توصیه می‌شود

ج) در بیماران با سابقه تشنج منع مصرف دارد.

د) در درمان خودکشی کاربرد دارد.

۵۵- کدام عارضه با مصرف مزمن و طولانی الکل رخ نمی‌دهد؟

الف) سمیت عصبی (neuropathy)

ب) افت فشار خون

ج) تحمل متقاطع نسبت به بنزودیازپین¬ها و باربیتورات¬ها

د) کمبود تیامین

۵۶- مکانیسم اثر آکامپروسات چیست؟

الف) آنتاگونیست گیرنده NMDA

ب) فعال کننده گیرنده GABAA

ج) آگونیست گیرنده NMDA

د) الف و ب صحیح است

۵۷- از کدام داروی زیر می‌توان برای کاهش craving در افرادی که در دوره بهبودی از سوء مصرف مزمن الکل هستند، استفاده کرد؟

الف) آگونیست گیرنده سروتونینی

ب) آنتاگونیست گیرنده بتا- ۲ آدرنرژیک

ج) آنتاگونیست گیرنده‌های اوپیوییدی

د) مهار کننده آنزیم سیکلواکسیژناز

۵۸- درباره مکانیسم اثر داروهای بنزودیازپینی کدام جمله صحیح است؟

الف) موجب تحریک آزاد شدن گایا از پایانه‌های عصبی در مغز می‌شوند.

ب) تعداد دفعات باز شدن کانال یونی کلر در گیرنده GABAB را افزایش می‌دهند.

ج) با چسبیدن به محل اتصال گابا در گیرنده GABAA موجب باز شدن کانال کلر می‌شوند.

د) هیچ کدام

۵۹- کدامیک از داروهای زیر بر مهارت‌های رانندگی تأثیر نداشته، خاصیت اعتیادآور آن حداقل بوده و هنگام قطع مصرف ناگهانی، موجب بروز علائم محرومیت نمی‌شود؟

الف) فنوباربیتال

ب) بوسپیرون

ج) لورازپام

د) کلردیازپوکساید

۶۰- مصرف کدامیک از ترکیبات زیر در دوران بارداری تراتوژن است؟

الف) کدئین

ب) متادون

ج) بوپرنورفین

د) نیکوتین

اختلالات روانپزشکی

۶۱- در درمان کدام اختلال روان پزشکی زیر داروی غیر روان پزشکی انتخاب اول درمان است؟

الف) سوشیال فوبیا

ب) اختلال دو قطبی نوع ۲

ج) اختلال وسواسی جبری

د) اختلال کج خلقی

۶۲- در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران کدام درست است؟

الف) اعتیاد جرم است ولی اجازه درمان به معتادان داده شده است

ب) اعتیاد جرم نیست ولی معتادان مکلف به درمان شده‌اند

ج) اعتیاد جرم نیست و معتادان برای درمان مخیر هستند

د) اعتیاد جرم است و جرم اعتیاد زندان و جریمه است

۶۳- خانم میانسالی با خلق افسرده، گریه زیاد، افکار شدید خودکشی و هذیان فقر که از دو هفته قبل شروع شده است مراجعه نموده است. برای تشخیص و درمان بیمار، کدام اقدام از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف) با توجه به شدت علائم، شروع درمان با داروهای ضد افسردگی

ب) بررسی سوابق بیمار از نظر اختلالات روان پزشکی مهم است

ج) درمان ترجیحاً به صورت سرپایی شروع شود

د) با توجه به خطر وابستگی دارویی بهتر است شروع درمان به صورت غیر دارویی و حمایتی باشد

۶۴- در مورد شیوع شناسی اختلال اسکیزوفرنیا کدام درست است؟

الف) شیوع طول عمر نزدیک به شیوع اختلال افسردگی است

ب) شیوع اختلال در زنان بیشتر و در سنین پایین‌تر اتفاق می افتد

ج) شیوع در هر دو جنس برابر و پیش آگهی در مردان بدتر است

د) اغلب بیماران می‌توانند درمان مناسب دریافت کنند

۶۵- برای افتراق بین اختلال اسکیزوفرنیا از اسکیزوفرنیفرم کدام اهمیت بیشتری دارد؟

الف) شدت علائم

ب) طول مدت علائم

ج) محتوای توهمات

د) تعداد هذیان¬ها

۶۶- پیدایش بقاء شیء (object permanence) مربوط به کدام مرحله رشد شناختی پیاژه است؟

الف) حسی- حرکتی

ب) تفکر پیش عملیاتی

ج) عملیات غیر انتزاعی (عینی)

د) عملیات صوری

۶۷- زبان گفتاری و نوشتاری بازتاب کدام فرآیند مغزی است؟

الف) خلق

ب) محتوای فکر

ج) جریان فکر

د) قضاوت

۶۸- مصرف کدام دارو در زمان حاملگی توصیه نشده است؟

الف) فلوکستین

ب) پاروکستین

ج) فلووکسامین

د) سرترالین

۶۹- به خلق بیمار از منظر فرد مصاحبه کننده چه گفته می‌شود؟

الف) mood

ب) affect

ج)emotion

د) excitement

۷۰- در کم کاری مزمن تیروئید کدام علامت روان پزشکی دیده نمی‌شود؟

الف) کاهش میل جنسی

ب) افت حافظه

ج) افزایش خلق

د) شبه دمانس (pseudodementia

۷۱- در مورد حفظ حریم خصوصی و رازداری بیمار در مصاحبه بالینی کدام صحیح است؟

الف) زمانی که احتمال آسیب به دیگری وجود دارد اطلاع به پلیس ضروری است.

ب) حتی در پاسخ به پزشک ارجاع دهنده ضرورتی برای دادن اطلاعات وجود ندارد.

ج) بهتر است موارد مربوط به جلسه مصاحبه با بیمار، با خانواده مطرح شود.

د) لازم است در مورد اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات درمانگر بارها با بیمار صحبت کند.

۷۲- در مورد رویکرد DSM- 5 به اختلالات مصرف مواد کدام جمله مناسب‌تر است؟

الف) معیار تشخیص اعتیاد علائم فارماکولوژیک پیدایش تحمل و وابستگی است.

ب) سوء مصرف مواد مرحله پیش از بروز اعتیاد است.

ج) اعتیاد به مواد معمولاً با رفتار پرخاشگرانه همراه می‌شود.

د) اعتیاد یک اختلال رفتاری است.

۷۳- رویکرد DSM- 5 با کدام تعریف زیر در مورد شناسایی و تعریف اختلالات روان نزدیک‌تر است؟

الف) categorical هستند.

ب) dimentional هستند.

ج) statistical هستند.

د) developmental هستند.

۷۴- از نظر سازمان جهانی بهداشت کدام توضیح زیر در مورد اعتیاد مناسب‌تر است؟

الف) ناشی از ضعف شخصیت است.

ب) فقط اراده ورود به درمان برای بهبودی کافی است

ج) پژوهش‌های موجود دانش کافی برای سیاستگذاری مناسب ایجاد کرده‌اند.

د) تنبیه روش مناسب برای درمان اعتیاد نیست

۷۵- اشکال در کدام حوزه به تنهایی برای تشخیص اختلالات روان کفایت نمی‌کند؟

الف) ادراک

ب) قضاوت

ج) تفکر

د) رفتار

۷۶- در مدل‌های رفتاری اعتیاد کدام مفهوم کمترین نقش را دارد؟

الف) cue

ب) acquisition

ج) prevention

د) extinction

۷۷- در توضیح فرآیندهای مغزی اعتیاد نقش کدامیک از نواحی زیر کمتر مطرح است؟

الف) cerebellum

ب)ventral tegmental area

ج) ucleus accumbens

د) amygdala

۷۸- کدام عبارت مفهوم nociception را بهتر توضیح می‌دهد؟

الف) شناخت بهتر از وضعیت روانی فرد

ب) ظرفیت شناسایی محرک¬های آسیب¬زا

ج) پردازش ناخودآگاه عواطف

د) بخاطر نگه داشتن محتوای خواب

۷۹- تصویر زیر برای توضیح کدام مفهوم رفتاری کاربرد مناسب‌تری دارد؟

الف) place preference

ب) self- treatment

ج) reinforcement

د) generalization

۸۰- مکانیسم اثر نالترکسون برروی گیرنده مورفینی یک اثر…………………. است؟

الف) Partial Agonist

ب) Inverse Agonist

ج) Antagonist

د) Agonist

۸۱- داروهای روان پزشکی در کدام اثرات ذیل با هم مشابه هستند؟

الف) اثرات جانبی

ب) اثر بخشی

ج) ترکیبات داروشناختی

د) نیمه عمر

۸۲- حالت تهوع در مصرف داروهای ضد افسردگی بیشتر ناشی از کدام اثرات دارویی است؟

الف) مهار بازجذب سروتونین

ب) مهار بازجذب اپی نفرین

ج) تحریک گلوتامات

د) مهار گیرنده دوپامینی نوع دو

۸۳ – برای درمان کسالت و خواب آلودگی روزانه، متعاقب مصرف داروهای روان پزشکی کدام اقدام مناسب نیست؟

الف) تنظیم دوز داروها

ب) تغییر زمان مصرف دارو

ج) استفاده از محرک¬ها با اثر خفیف مثل مدافینیل

د) قطع دارو

۸۴- کدامیک از موارد زیر از اثرات جانبی حرکتی (motor) داروهای روان پزشکی نیست؟

الف) آگاتیژیا

ب) پارکینسونیسم

ج) دیستونی

د) پیوست

۸۵- شاخص درمانی (Therapeutic Index) در کدام داروی زیر پایین است؟

الف) هالوپریدول

ب) سدیم والپرات

ج) لیتیوم کربنات

د) دیازپام

۸۶- صفات ثانویه جنسی مربوط به کدام مرحله روانی- جنسی است؟

الف) Sexual Identity

ب) Gender Identity

ج) Sexual Orientation

د) Sexual Behavior

۸۷- نقش کدام بخش از سیستم اعصاب مرکزی در رفتار جنسی کمتر مطرح است؟

الف) کورتکس

ب) سیستم لیمبیک

ج) طناب نخاعی

د) مخچه

۸۸- کدام ترکیب زیر در مرحله ارگاسم افزایش می‌یابد؟

الف) پرولاکتین

ب) اکسی توسین

ج) استروژن

د) تستوسترون

۸۹- مرد جوانی به دنبال مصرف ماده‌ای معتقد است ماموران همه جا او را تعقیب می‌کنند، این فرد احتمالاً:

الف) حشیش مصرف کرده و دچار توهم است

ب) شیشه مصرف کرده و دچار هذیان شده است

ج) الکل مصرف کرده و حالت مسمومیت و مستی دارد

د) اکستازی مصرف کرده و دچار خود بزرگ بینی است

۹۰- خانم میانسالی از ضعف و بی¬حالی شکایت دارد که چندین هفته است به آن مبتلا شده است. اظهار می‌کند دست¬ها و پاهایش سنگین شده‌اند. تمایل شدید به خواب دارد و به دلیل پرخوری افزایش وزن پیدا کرده است. کدام تشخیص روان¬پزشکی برای ایشان بیشتر مطرح است؟

الف) سندرم خستگی مزمن

ب) نارکولپسی

ج) افسردگی اساسی ملانکولیک

د) هیچکدام

۹۱- مرد میانسالی به دلیل مشکلات کبدی و خونریزی گوارشی در بخش بستری است. پزشک معالج مشکلات جسمی را ناشی از مصرف مواد به مدت طولانی می‌داند. برای بیمار فوق مصرف کدام ماده بیشتر مطرح است؟

الف) هروئین تزریقی

ب) الکل

ج) کراک

د) ترامادول

۹۲- درمان جایگزین در مصرف کدامیک از مواد زیر کاربرد دارد؟

الف) آمفتامین

ب) نیکوتین

ج) کانابیس

د) الکل

۹۳- اندیکاسیون درمانی برای کدامیک از ترکیبات زیر کمتر مطرح است؟

الف) آمفتامین‌ها

ب) مورفین

ج) LSD

د) کانابیس

۹۴- در کدام اختلال شخصیتی اضطراب همیشگی، ابهام در هویت، مصرف بی رویه مواد، خودزنی و ناسازگاری با دوستان شایع‌تر است؟

الف) ضد اجتماعی

پ) مرزی

ج) پارانوئید

د) اسکیزو تایپال

۹۵- متعاقب شیوع کرونا احتمال بروز کدام اختلال روان پزشکی از بقیه کمتر مورد انتظار است؟

الف) وسواس

ب) پانیک

ج) استرس بعد از حادثه

د) سایکوز

۹۶- در مورد پیش آگهی اسکیزوفرنیا کدام درست است؟

الف) در مردان بدتر است

ب) در زنان بدتر است

ج) در هر دو جنس یکسان است

د) در کودکان بهتر است

۹۷- خطر اقدام به خودکشی در کدام اختلالات زیر بیشتر است؟

الف) بیماران افسرده در مراحل اولیه بهبودی

ب) در اختلال دو قطبی در فاز مانیا

ج) سایکوز ناشی از مواد

د) اختلال هذیانی بی وفایی

۹۸- کدام مورد زیر در برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد در اولویت نیست؟

الف) توزیع سرنگ و سوزن

ب) قطع مصرف مواد

ج) توزیع کاندوم

د) استفاده از متادون

۹۹- در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در مورد معتادان تاکید قانون¬گذار بر کدام مورد کمتر است؟

الف) پیشگیری

ب) درمان اجباری

ج) کاهش آسیب

د) مقابله با توزیع

۱۰۰- در مورد شیوع اعتیاد در ایران کدام درست است؟

الف) شیوع در محدوده میانگین شیوع جهانی است

ب) به دلیل همسایگی با افغانستان شیوع خیلی بیشتر از میانگین جهانی است

ج) در ایران مطالعات شیوع شناسی اعتیاد انجام نشده و آمار مستندی در دسترس نیست

د) شایع‌ترین گروه سنی مبتلایان زیر ۱۸ سال است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا