مغز و اعصابنوروفیزیولوژی

سوالات نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۰-۱۳۹۹؛ پاسخ گزینه‌ای

نوروفیزیولوژی

بلوک کردن کانال‌های وابسته به ولتاژ سدیمی در غشاء فیبرهای حسی سبب کدامیک از موارد زیر می‌شود؟

الف) کاهش تدریجی ترشولد

ب) کاهش سرعت هدایت آکسون

ج) افزایش دامنه پتانسیل عمل

د) افزایش شیب فاز صفر پتانسیل عمل

پاسخ گزینه: ب

اگر در مسیر انتقال پیام عصبی سه سیناپس شیمیایی وجود داشته باشد، حداقل میزان تأخیر سیناپسی را محاسبه کنید؟

الف) ۰/۱۵ میلی‌ثانیه

ب) ۱/۵ میلی‌ثانیه

ج) ۱۵ میلی‌ثانیه

د) ۱۵۰ میلی‌ثانیه

پاسخ گزینه: ب

نقش کدامیک از موارد زیر در کنترل خواب و بیداری بدرستی عنوان شده‌ است؟

الف) نورون‌های پره اپتیک هیپوتالاموس با رهایش گلوتامات

ب) نورون‌های tuberomamilary با رهایش استیل کولین

ج) نورون‌های هیپوتالاموس با رهایش اورکسین

د) نورون‌های هسته رافه با رهایش هیستامین

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از مجموعه نوروترانسمیترهای زیر از انتهای فیبرهای سمپاتیکی که به غدد عرق می‌روند، رها می‌شوند؟

الف) ACh – VIP – CGRP

ب) ACh – NPY – ATP

ج) NE – Substance P – VIP

د) NE – CGRP – Substance P

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از موارد زیر به‌ ترتیب سبب مهار پیش سیناپسی و تسهیل پیش سیناپسی می‌شوند؟

الف) کاهش ورود یون‌ کلسیم – افزایش سرعت دپلاریزاسیون

ب) افزایش دامنه پتانسیل عمل – افزایش هدایت کانال‌های کلری

ج) افزایش هدایت کانال‌های کلری – طولانی شدن زمان پتانسیل عمل

د) افزایش دامنه پتانسیل عمل – بسته شدن کانال‌های کلسیمی

پاسخ گزینه: ج

کدام یک از موارد ذیل در شرایط هیپوکالمی ایجاد می‌شود؟

الف) نورون هیپرپولار می‌شود.

ب) تحریک‌ پذیری نورون بیشتر می‌شود.

ج) پتانسیل استراحت غشاء نورون تغییر نمی‌کند.

د) پتانسیل استراحت غشای نورون به ترشولد نزدیک‌تر می‌شود.

پاسخ گزینه: الف

افزایش میزان cAMP در نورون‌های حسی بویایی سبب کدام اثر زیر می‌شود؟

الف) هیپرپلاریزاسیون

ب) افزایش influx یون سدیم

ج) بسته شدن کانال‌های کلری وابسته به کلسیم

د) کاهش نفوذپذیری به یون‌های کلسیم

پاسخ گزینه: ب

اسپایک کمپلکس (Complex spike) در مخچه از کدام سلول ثبت می‌شود؟

الف) سبدی

ب) پورکنژ

ج) گلژی

د) گرانولی

پاسخ گزینه: ب

ناحیه (Middle Temporal) MT و (Lateral occipital) LO در قشر بینایی به ترتیب در پردازش کدام عملکرد بینایی دخالت دارند؟

الف) شناسایی شکل – شناسایی شکل

ب) جهت حرکت – جهت حرکت

ج) جهت حرکت – شناسایی شکل

د) دید رنگی – شناسایی شکل

پاسخ گزینه: ج

اندام Vomeronasal مستقیماً با کدام ناحیه مغزی زیر در ارتباط است؟

الف) Piriform cortex

ب) Amygdala

ج) Entorhinal cortex

د) Olfactory tubercle

پاسخ گزینه: ب

سیس رتینال با کدام بخش گذرنده از غشا (transmembrane protein) فوتو رسپتور بینایی و از طریق چه اسید آمینه‌ای اتصال دارد؟

الف) ششم – لیزین

ب) هفتم – لیزین

ج) ششم – سرین

د) هفتم – سرین

پاسخ گزینه: ب

کدام مورد زیر از علایم صدمه به نورون‌های حرکتی فوقانی نیست؟

الف) Spasticity

ب) Hyperactive strech reflex

ج) Hypotonia

د) Positive babinski sign

پاسخ گزینه: ج

کدام ناحیه مغز زیر در تشخیص و ادراک مختصات فضایی بدن دخالت دارد و صدمه به آن باعث نادیده‌ انگاری (Neglect) می‌شود؟

الف) قشر گیجگاهی فوقانی

ب) قشر آهیانه‌ خلفی

ج) شکنج زاویه‌ای

د) قشر جلو پیشانی

پاسخ گزینه: ب

تجویز متیل فنیل تتراهیدرو پیریدین (MPTP) کدام مدل بیماری زیر را در حیوانات ایجاد می‌کند؟

الف) هانتیگتون

ب) پارکینسون

ج) آلزایمر

د) صرع

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه زیر در مورد مکانیسم عادت کردن (Habituation) در یادگیری غیر شرطی درست است؟

الف) در اثر کاهش ورود یون کلسیم به نورون پس سیناپسی ایجاد می‌شود.

ب) در اثر افزایش ورود یون کلسیم به نورون پس سیناپسی ایجاد می‌شود.

ج) در اثر کاهش ورود یون کلسیم به نورون پیش سیناپسی ایجاد می‌شود.

د) در اثر افزایش ورود یون کلسیم به نورون پیش سیناپسی ایجاد می‌شود.

پاسخ گزینه: ج

همه موارد زیر در صرع مبهم (Absence seizure) مشاهده می‌شود، بجز:

الف) همراه با اورا و دوره‌های postictal نیست.

ب) امواج مغزی به‌ صورت Spike and wave است.

ج) هوشیاری به‌ صورت لحظه‌ای از بین می‌رود.

د) یک نوع صرع جنرالیزه تشنجی است

پاسخ گزینه: د

در کدام نوع اختلال خواب زیر کاهش نورون‌های تولیدکننده اورکسین (Hypocretine) نسبت‌ به فرد سالم در مغزشان مشاهده می‌شود؟

الف) Narcolepsy

ب) Bed – weting

ج) Somnambulism

د) Nigh terrors

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از موارد زیر جز نوروترانسیمترهای small molecule می‌باشد؟

الف) Vasopressin

ب) Substance P

ج) NGF

د) Histamine

پاسخ گزینه: د

کدام اصل بیانگر اختصاصی بودن فیبرهای عصبی فقط برای یک مودالیته حسی است؟

الف) Labeled line principle

ب) Pattern principle

ج) Volley principle

د) Weber-Fechner principle

پاسخ گزینه: الف

نوروترانسمیتر اصلی در ارتباط استریاتوم با جسم سیاه کدام است؟

الف) گابا

ب) گلوتامات

ج) دوپامین

د) استیل کولین

پاسخ گزینه: الف

حافظه کاری یا فعال مربوط به عملکرد اصلی کدام بخش از قشر مغز است؟

الف) شکنج زاویه‌ای

ب) قشر جلوی پیشانی

ج) ناحیه ورونیکه

د) قشر حرکتی اولیه

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از موارد زیر نقش سلول‌های افقی در شبکیه می‌باشد؟

الف) افزایش زمان پاسخ به محرک بینایی

ب) کاهش زمان پاسخ به محرک بینایی

ج) افزایش دقت فضایی

د) افزایش دقت زمانی

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از موارد زیر در رهایش کلسیم داخل سلولی نقش اساسی را ایفاء می‌کند؟

الف) ATP

ب) IP3

ج) کالمودولین

د) تروپونین

پاسخ گزینه: ب

الکتروانسفالوگرام که از پوست سر ثبت می‌شود نشان‌ دهنده کدام یک از موارد زیر است؟

الف) پتانسیل عمل نورون‌های کورتیکال

ب) پتانسیل عمل نورون‌های ساب کورتیکال

ج) جمع پتانسیل‌های پس سیناپسی دندریت‌ها

د) جمع پتانسیل‌های گیرنده در جسم سلولی

پاسخ گزینه: ج

کدام ناحیه آناتومیک و عملکرد آن بدرستی بیان شده‌اند؟

الف) سیستم لیمبیک – رله حسی

ب) شکنج پیش مرکزی – تنظیم دمای بدن

ج) هسته رافه – مرکز پاداش و تنبیه

د) هسته‌های مشبک پلی – ایستادن در مقابل نیروی جاذبه

پاسخ گزینه: د

تمام موارد زیر در خصوص انتقال یا ادراک درد صحیح است، بجز:

الف) انهدام کامل نواحی حسی پیکری قشر تاثیر چندانی بر توانایی درک درد ندارد.

ب) ماده P از فیبرهای آوران محیطی درد آزاد می‌شود.

ج) تحریک فیبرهای A بتا باعث تضعیف انتقال درد می‌شود.

د) تحریک مسیر نزولی با منشاء دور قناتی باعث تقویت سیگنال درد می‌شود.

پاسخ گزینه: د

شاخص Pitch یک صوت به‌ طور مستقیم با کدام مورد زیر مرتبط است؟

الف) Frequency

ب) Amplitude

ج) Loudness

د) Power

پاسخ گزینه: الف

تحریک اعصاب سمپاتیک چه اثری بر مردمک چشم دارد و این اثر از طریق کدام عضله اعمال می‌شود؟

الف) میوزیس – حلقوی

ب) میدریاز – حلقوی

ج) میدریاز – شعاعی

د) میوزیس – شعاعی

پاسخ گزینه: ج

کدام مورد زیر وضعیت سر نسبت‌ به بدن را در پوزیشن دراز کشیده به مغز گزارش می‌دهد؟

الف) ساکول

ب) حلزون

ج) اوتریکول

د) مجاری نیم‌دایره‌ای

پاسخ گزینه: الف

تمام موارد در ارتباط با LTP صحیح است، بجز:

الف) ایجاد آن به رسپتورهای NMDA وابسته‌ است.

ب) به فسفوریلاسیون رسپتورهای AMPA وابسته‌ است.

ج) مستقل از رسپتورهای NMDA است.

د) با کاهش کلسیم در غشای پس سیناپسی آغاز می‌شود.

پاسخ گزینه: د

کدام یک در مورد سیگنالینگ رسپتورهای ملاتونین در نورون‌های هسته سوپراکیاسماتیک صحیح است؟

الف) فعال شدن MT1 – مهار آدنیلیل سیکلاز

ب) فعال شدن MT1 – تحریک آدنیلیل سیکلاز

ج) فعال شدن MT2 – مهار آدنیلیل سیکلاز

د) فعال شدن MT2 – تحریک آدنیلیل سیکلاز

پاسخ گزینه: الف

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

طاهری داریوش

اولین نیستیم اما امید است بهترین باشیم...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا