مغز و اعصابنوروفیزیولوژی

سوالات نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۳-۱۳۹۲؛ پاسخ گزینه‌ای

نوروفیزیولوژی

کدام گیرنده زیر دارای میدان دریافتی کوچک و با تطابق آهسته است؟

الف) جسمک مایسنر

ب) انتهاهای رافینی

ج) جسمک پاچینی

د) سلول‌های مرکل

پاسخ گزینه: د

برای تعیین زبری و نرمی پارچه بین انگشتان سبابه و شصت کدام زوج گیرنده دخالت بیشتری دارند؟

الف) مرکل – رافینی

ب) مرکل – مایسنر

ج) پاچینی – مرکل

د) پاچینی – رافینی

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه زیر در مورد حس ارتعاش نادرست است؟

الف) گیرنده اصلی برای درک این حس جسمک پاچینی است.

ب) با حس proprioception در ارتباط نزدیک می‌باشد.

ج) شدت این حس از طریق افزایش فرکانس پتانسیل عمل ادراک می‌شود.

د) از طریق مسیر ستون پشتی نوار میانی به نواحی بالاتر مغزی می‌رسد.

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های رفلکس محسوب نمی‌شود؟

الف) با قطع کامل طناب نخاعی به‌ طور دائم رفلکس‌ها از بین می‌روند.

ب) حداقل برای انجام هر رفلکس یک سیناپس لازم است.

ج) بخش‌های مختلف CNS می‌توانند باعث Modification آن شوند.

د) پاسخ مدرج در گیرنده حسی درگیر رفلکس رخ می‌دهد.

پاسخ گزینه: الف

به‌ طور کلی در مورد گیرنده‌های پوست کدام مورد زیر در مورد دپلاریزاسیون آن‌ها نادرست است؟

الف) مهار کانال‌های پتاسیمی

ب) فعال شدن کانال‌های کلسیمی

ج) مهار پمپ سدیم – پتاسیم

د) مهار کانال کلر

پاسخ گزینه: د

کدام گزینه در مورد فیبرهای آوران ناقل درد در نخاع درست است؟

الف) BDNF در جسم سلولی نورون‌های DRG ساخته‌ شده و از انتهای محیطی آزاد می‌گردد.

ب) BDNF در جسم سلولی نورون‌های DRG ساخته‌ شده و از انتهای مرکزی آزاد می‌شود.

ج) گلوتامات فقط از طریق گیرنده NMDA خود بر نورون پس سیناپسی اثر می‌گذارد.

د) از انتهای مرکزی فیبرهای آوران درد فقط ماده P و گلوتامات آزاد می‌شود.

پاسخ گزینه: ب

اگر در بیماری فقط بخش داخلی (Medial) ستون پشتی نخاع در هر دو طرف در مورد تومور آسیب ببیند کدام گزینه زیر درست است؟

الف) احساس ارتعاش هر دو دست کاهش می‌یابد.

ب) احساس ارتعاش هر دو پا کاهش می‌یابد.

ج) احساس تماس دقیق دست‌ راست و پای راست از بین می‌رود.

د) احساس تماس دقیق دست‌ چپ و پای چپ از بین می‌رود.

پاسخ گزینه: ب

با تخریب ناحیه S1 در انسان کدامیک از حس‌های زیر به‌ ترتیب بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟

الف) تماس دقیق – درد – حرارت

ب) حرارت – درد – تماس دقیق

ج) تماس دقیق – حرارت – درد

د) درد – حرارت – تماس دقیق

پاسخ گزینه: ج

مهم‌ترین علت برگشت مجدد (relapse) به وابستگی به مواد کدام مورد زیر است؟

الف) تحریک مسیرهای تحریکی گلوتاماترژیک از هیپوکامپ و آمیگدال به هسته اکومبنس

ب) تحریک مسیرهای مهاری گاباارژیک از هیپوکامپ و آمیگدال به هسته اکومبنس

ج) تحریک مسیرهای تحریکی از لوکوس سرولئوس به شاخ خلفی نخاع

د) تحریک مسیرهای تحریکی از هسته Raphe به شاخ خلفی نخاع

پاسخ گزینه: الف

کدام یک از موارد زیر در ایجاد بی‌دردی در شاخ خلفی نخاع نقش ندارد؟

الف) تحریک نورون‌های انکفالینرژیک و مهار پیش سیناپسی آن‌ها

ب) تحریک نورون‌های انکفالینرژیک و مهار پس سیناپسی آن‌ها

ج) تحریک نورون‌های سروتونرژیک هسته لوکوس سرولئوس

د) تحریک نورون‌های آدرنرژیک هسته لوکوس سرولئوس

پاسخ گزینه: ج

کدام گزینه زیر در مورد اعتیاد (addiction) نادرست است؟

الف) فقدان بتا آرستین دو باعث توقف تولرانس می‌شود.

ب) فقدان بتا آرستین دو باعث توقف وابستگی می‌گردد.

ج) آمفتامین‌ها از طریق افزایش سطح دوپامین و گیرنده D3 باعث اعتیاد می‌شوند.

د) کوکائین از طریق افزایش سطح دوپامین و گیرنده D3 باعث اعتیاد می‌شود.

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه زیر در مورد پردازش اطلاعات حس بینایی درست است؟

الف) سلول‌های آماکرین در پردازش اطلاعات بینایی نقش ندارند.

ب) سلول‌های On- center دارای مرکز میدان دریافتی مهاری‌اند.

ج) سلول‌های off- center دارای مرکز میدان دریافتی تحریکی‌اند.

د) مهار جانبی در شبکیه باعث بهبود تمایز محرک می‌شود.

پاسخ گزینه: د

کدامیک از نواحی زیر در تشخیص رنگ دخالت ندارد؟

الف) لایه چهار C از ناحیه V1

ب) Blob ها

ج) ناحیه V8

د) ناحیه V5

پاسخ گزینه: د

کدام مورد زیر در پاسخ نوری مردمک (Pupillary Light Response) نقش اصلی دارد؟

الف) رتینین

ب) ملانوپسین

ج) ناحیه V1

د) ناحیه V5

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه زیر در مورد انتقال سیگنال‌ در گیرنده استوانه‌ای چشم درست است؟

ا) افزایش فسفودی استراز باعث باز شدن کانال‌های سدیمی غشا می‌شود.

ب) یون کلسیم وارد شده از طریق کانال‌های سدیمی باعث تحریک آنزیم گوانیلات سیکلاز می‌شود.

ج) یون کلسیم وارد شده از طریق کانال‌های سدیمی باعث مهار آنزیم فسفودی استراز می‌شود.

د) در تاریکی به‌ علت بالا بودن میزان cGMP کانال‌های سدیمی غشا باز می‌باشند.

پاسخ گزینه: د

پدیده Phase Locking مربوط به کدام حس کدام است و چه نقشی دارد؟

الف) شنوایی – در تعیین فرکانس صوت

ب) لامسه – در تعیین فرکانس ارتعاش

ج) بینایی – در تعیین شدت نور

د) بویایی – در تعیین شدت بو

پاسخ گزینه: الف

کدام گزینه زیر در مورد حسی شنوایی درست است؟

الف) صوت با شدت صفر دسی بل و یا هر فرکانسی قابل شنیده شدن نیست.

ب) نقشه تونوتوپیک فقط در هسته MGN و قشر شنوایی وجود دارد.

ج) اختلاف شدت صوت رسیده به دو گوش در فرکانس‌های بالای ۳۰۰۰ هرتز در تعیین محل صوت دخالت دارد.

د) اختلاف زمانی صوت رسیده به دو گوش در فرکانس‌های بالای ۳۰۰۰ هرتز در تعیین محل صوت دخالت دارد‌.

پاسخ گزینه: ج

کدام گزینه در مورد پدیده Priming درست است؟

الف) یک نوع حافظه کوتاه‌ مدت است.

ب) جزو حافظه Explicit قرار می‌گیرد.

ج) یک نوع یادگیری ارتباطی (Associative) ‌‌است.

د) نئوکورتکس در ایجاد این نوع حافظه دخیل است.

پاسخ گزینه: د

در مورد بیماری آلزایمر کدام مورد درست است؟

الف) بیماری نورودژنراتیو بوده که وابسته به سن نیست.

ب) در این بیماری Neurofibrillary Tangles در خارج نورون‌ها تشکیل می‌شود.

ج) در این بیماری پپتید بتا آمیلوئید در داخل نورون‌های تشکیل می‌شود.

د) در این بیماری Senile Plaques در خارج نورون‌ها تشکیل می‌شود.

پاسخ گزینه: د

شرطی شدن عامل (Operant) چه نوع حافظه و یادگیری محسوب می‌شود؟

الف) ارتباطی (Associative)

ب) صریح (Explicit)

ج) ‌کاری (Working)

د) آگاهانه ( Declarative)

پاسخ گزینه: الف

درباره شبکیه چشم کدام گزینه زیر درست است؟

الف) تابش نور باعث دپلاریزه شدن گیرنده‌های نوری می‌شود.

ب) اکسون نورون‌های دوقطبی، عصب بینایی را می‌سازند.

ج) گیرنده‌های استوانه‌ای مسئول دید رنگی هستند.

د) تابش نور باعث بسته شدن کانال‌های سدیمی گیرنده مخروطی می‌شود.

پاسخ گزینه: د

اصوات با فرکانس پایین کدام ناحیه از غشاء پایه را تحریک می‌کنند؟

الف) بخش قاعده‌ای

ب) بخش میانی

ج) بخش رأسی

د) سراسر غشا به‌ صورت یکنواخت

پاسخ گزینه: ج

تمام موارد زیر در مورد حسی شنوایی درست است، بجز:

الف) سلول‌های مویی (Hair Cells) از نوع مکانورسپتورها هستند.

ب) سلول‌های مویی فقط در بخش حلزونی گوش داخلی وجود دارند.

ج) سلول‌های مویی خارجی در اثر هیپرپلاریزاسیون بلندتر می‌شوند.

د) ورود یون پتاسیم به داخل سلول‌های مویی باعث دپلاریزاسیون می‌شود.

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه درمورد بیماری کری (Deafness) درست است؟

الف) در کری هدایتی در یک گوش، صدا در گوش معیوب در آزمون وبر بلندتر است.

ب) در کری هدایتی در یک گوش، صدا در گوش سالم در آزمون وبر بلندتر است.

ج) در کری عصبی در یک گوش، صدا در گوش معیوب در آزمون وبر بلندتر است.

د) در کری عصبی در یک گوش، صدا در گوش سالم در آزمون وبر کمتر شنیده می‌شود.

پاسخ گزینه: الف

نورون‌های پیاز بویایی فرعی (Accessory Olfactory Bulbs) به کدام ناحیه مغزی زیر می‌رسند؟

الف) Entorhinal Cortex

ب) Amygdala

ج) Piriform Cortex

د) olfactory Tubeecle

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه زیر در مورد پیاز بویایی درست است؟

الف) سلول‌های اطراف گلومرولی (Periglomerular) از نوع تحریکی‌اند.

ب) سلول‌های گرانولی به‌ صورت متقابل (Reciprocal) با سلول‌های میترال سیناپس دارند.

ج) سلول‌های گرانولی به‌ صورت یک‌ طرفه سلول‌های میترال را تحریک می‌کنند.

د) سلول‌های میترال از طریق نوروترانسمیتر GABA سلول‌های گرانولی را مهار می‌کنند.

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه زیر در مورد حس چشایی درست است؟

الف) حس چشایی نیمه راست زبان به قشر حسی چشایی سمت راست می‌رسد.

ب) حس چشایی نیمه راست زبان به قشر حسی چشایی سمت چپ می‌رسد.

ج) گیرنده چشایی T1R3 +T1R1 در درک مزه شیرینی دخالت دارد.

د) گیرنده چشایی T1R3 + T1R1 در درک مزه تلخی دخالت دارد.

پاسخ گزینه: الف

آستانه تشخیص برای کدام مزه و ماده بیشترین است؟

الف) شوری – نمک طعام

ب) شیرینی – گلوکز

ج) ترشی – اسیدکلریدریک

د) تلخی – استریکنین

پاسخ گزینه: ب

تمام موارد زیر در مورد خواب و بیداری درست است، بجز:

الف) افزایش نوراپی نفرین و سروتونین و کاهش استیل کولین در ساقه مغز منجر به خواب REM می‌گردد.

ب) کاهش نوراپی نفرین و سروتونین و افزایش استیل کولین در ساقه مغز منجر به بیداری می‌شود.

ج) افزایش رهایش گابا و کاهش هیستامین و افزایش فعالیت تالاموس و قشر موجب بیداری می‌گردد.

د) افزایش رهایش گابا و کاهش هیستامین و کاهش فعالیت تالاموس و قشر موجب خواب NREM می‌شود.

پاسخ گزینه: د

راه رفتن در خواب و نارکولپسی به‌ ترتیب از کدام اختلالات کدام مرحله از خواب است؟

الف) NERM – REM

ب) REM – REM

ج) REM – NREM

د) NERM – NERM

پاسخ گزینه: ج

نارکولپسی به وسیله اختلال در عملکرد کدام ناحیه زیر ممکن است به وجود بیاید؟

الف) قشر مغز

ب) عضلات اسکلتی

ج) هیپوتالاموس

د) تالاموس

پاسخ گزینه: ج

سهم کدام یک از نواحی زیر در منشاء تشکیل مسیر کورتیکواسپاینال بیشتر است؟

الف) Primary Motor Cortex

ب) Premotor Cortex

ج) Supplementary Motor Cortex

د) S1 و ناحیه ۵ و ۷ برودمن

پاسخ گزینه: د

کدام یک از نواحی زیر اختصاصاً در هماهنگی دست و چشم در هنگام انجام اعمال حرکتی دخالت دارد؟

الف) ۱ و ۲ و ۳ برودمن

ب) ۴ برودمن

ج) ۵ برودمن

د) ۷ برودمن

پاسخ گزینه: د

تمام موارد زیر در ضایعه به نورون‌های حرکتی تحتانی (Lower Motor Neurons) دیده می‌شود، بجز:

الف) Flaccid Paralysis

ب) Muscular Atrophy

ج) Hypertonia

د) Fasciculation

پاسخ گزینه: ج

تمام موارد زیر در Decorticate Rigidity درست است، بجز:

الف) با خم شدن (Flexion) اندام فوقانی همراه است.

ب) با افزایش فعالیت و باز شدن (Extention) اندام تحتانی همراه است.

ج) در اثر برداشته شدن قشر مغز و یا خونریزی در کپسول داخلی به وجود می‌آید

د) در اثر صدمه به بخش پایینی مغز میانی و فوقانی پل مغزی ایجاد می‌شود.

پاسخ گزینه: د

کدام گزینه زیر در مورد SCI (Spinal cord injury) نادرست است؟

الف) در این افراد mass reflax مشاهده نمی‌شود.

ب) به وسیله نیشگون به ران می‌توان رفلکس مدفوع کردن را ایجاد کرد.

ج) آستانه رفلکس عقب کشیدن (Withdrawal) خیلی کم می‌شود.

د) در SCI ناکامل داروی باکلوفن به‌ عنوان گابا B آگونیست مفید است.

پاسخ گزینه: الف

تخریب کدام هسته از عقده‌های قاعده‌ای باعث بیماری بالیسم می‌شود؟

الف) هسته گلوبوس پالیدوس

ب) هسته‌ ساب تالامیک

ج) استریاتوم

د) جسم سیاه

پاسخ گزینه: ب

تخریب هسته گلوبوس پالیدوس داخلی (GPi) ………

الف) باعث مهار تالاموس و افزایش فعالیت آن می‌شود.

ب) می‌تواند در بهبود بیماری پارکینسون نقش ایفا کند.

ج) باعث کاهش فعالیت نورون‌ها در PPN می‌شود.

د) هیچ اختلالی در خروجی‌های عقده‌های قاعده‌ای ایجاد نمی‌کند.

پاسخ گزینه: ب

صدمه به مخچه باعث ایجاد تمام موارد زیر می‌شود، بجز:

الف) Dysdiadochokinesia

ب) Intention tremor

ج) Hypertonia

د) Dysmetria

پاسخ گزینه: ج

بیماری در اثر ضایعه توانایی اختصاصی برای انجام اعمال ریاضی (mathematical) را از دست می‌دهد علت ضایعه و نام بیماری چیست؟

الف) تخریب لب فرونتال _ Acalculia

ب) تخریب لب پاریتال _ Acalculia

ج) تخریب لب فرونتال _ Aphasia

د) تخریب لب پاریتال _ Agnosia

پاسخ گزینه: الف

کدام یک از موارد زیر در ایجاد LTP دخالت ندارد؟

الف) فعال شدن گیرنده AMPA

ب) فعال شدن گیرنده NMDA

ج) CaMKII

د) تحریک با فرکانس پایین

پاسخ گزینه: د

تمام موارد زیر در مکانیسم‌های ایجاد تشنگی دخالت دارد، بجز:

الف) Hypotonicity

ب) آنژیوتانسین IL

ج) Subfornical organ

د) Hypovolemia

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از موارد زیر به‌ ترتیب در اثر فعالیت اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ایجاد می‌شود؟

الف) شل شدن عضله شعاعی مردمک – انقباض اسفنکترهای دستگاه گوارش

ب) انقباض عضله شعاعی مردمک – شل شدن اسفنکترهای دستگاه گوارش

ج) انقباض عضله شعاعی مردمک – شل شدن عضله شعاعی مردمک

د) شل شدن عضله شعاعی مردمک – شل شدن اسفنکترهای دستگاه گوارش

پاسخ گزینه: د

کدامیک از نورون‌های موجود در مخچه صرفاً تحریکی است؟

الف) سلول‌های پورکنژ

ب) سلول‌های سبدی

ج) سلول‌های گرانولی

د) سلول‌های گلژی

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از بیماری‌های زیر در اثر تکرار بیش‌ از حد تری نوکلئوتیدها ایجاد نمی‌شود؟

الف) Huntington disease

ب) Fragile X syndrome

ج) Friedreich ataxia

د) Alzheimer disease

پاسخ گزینه: د

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

طاهری داریوش

اولین نیستیم اما امید است بهترین باشیم...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا