مغز و اعصابنوروفیزیولوژی

سوالات نوروفیزیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۲-۱۳۹۱؛ پاسخ گزینه‌ای

نوروفیزیولوژی

کدام گزینه زیر در مورد کد شدن اطلاعات حسی درست است؟

الف) شدت حس ارتعاش از طریق افزایش فرکانس عصب آوران مربوطه کد می‌شود.

ب) شدت حس ارتعاش از طریق افزایش تعداد گیرنده‌های تحریک‌ شده مربوطه کد می‌شود.

ج) گیرنده مرکل و رافینی در کد کردن اطلاعات حس ارتعاش نقش دارند.

د) گیرنده مرکل و پاچینی در کد کردن اطلاعات حس ارتعاش نقش دارند.

پاسخ گزینه: ب

کدام مورد زیر وجه مشخصه نارکولپسی محسوب نمی‌شود؟

الف) کاهش ناگهانی در تون عضلات ارادی

ب) تمایل غیرقابل مقاومت به خواب در روز

ج) شروع ناگهانی خواب عمیق

د) کاهش نورون‌های تولیدکننده اوکیسن

پاسخ گزینه: ج

کدام گزینه زیر در مورد مکانورسپتورهای دست انسان نادرست است؟

الف) گیرنده‌های مرکل سطحی بوده و دارای میدان دریافتی کوچک می‌باشند.

ب) گیرنده‌های مرکل سطحی بوده و دارای تطابق سریع می‌باشند.

ج) گیرنده‌های پاچینی در عمق پوست بوده و میدان دریافتی بزرگ دارند.

د) گیرنده‌های پاچینی در عمق پوست بوده و دارای تطابق سریع می‌باشند.

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه زیر در مورد تحریک فیبرهای حرکتی گاما در دوک عضلانی (muscle spindle) نادرست است؟

الف) بدون تحریک گاما، فیبرهای la پاسخ دینامیک کوچکی در پاسخ به کشش عضله ایجاد می‌کنند.

ب) با تحریک گاما استاتیک، پاسخ حالت پایدار (Steady state) افزایش و پاسخ دینامیک کاهش می‌یابد.

ج) با تحریک گاما دینامیک، پاسخ دینامیک به مقدار قابل‌ ملاحظه‌ای زیاد می‌شود ولی پاسخ حالت پایدار به‌ تدریج به حالت اول برمی‌گردد.

د) با تحریک گاما دینامیک، پاسخ دینامیک به مقدار قابل‌ ملاحظه‌ای زیاد شده و پاسخ حالت پایدار نیز افزایش قابل‌ ملاحظه‌ای دارد.

پاسخ گزینه: د

اگر در رفلکس جهش زانو زمان واکنش (reaction time) برابر ۲۰٫۹ میلی‌ ثانیه باشد و سرعت هدایت آوران Ia و آلفا موتورنرون برابر ۵۰m/sec باشد، زمان تاخیر مرکز (center delary) برابر است با:

الف) ۱٫۸ میلی‌ثانیه

ب) ۰/۶ میلی ثانیه

ج) ۱/۲ میلی ثانیه

د) ۰/۹ میلی ثانیه

پاسخ گزینه: د

کدام گزینه زیر در مورد Sensory homuculus نادرست است؟

الف) ناحیه حسی دست، نواحی حسی تنه و صورت را از هم جدا می‌کند.

ب) ناحیه حسی گردن، نواحی حسی تنه و صورت را از هم جدا می‌کند.

ج) اندازه نواحی حسی مختلف می‌تواند در اثر تجربه تغییر کند.

د) ناحیه حسی مربوط به پا در بخش میانی قشر حسی اولیه قرار دارد.

پاسخ گزینه: الف

تخریب کامل جسم زانویی جانبی (LGN) سمت چپ در یک بیمار موجب بروز کدام مورد زیر می‌گردد؟

الف) Homonymous hemianopsia

ب) Hetronymous hemianopsia

ج) کاهش دید در ناحیه ماکولا چشم راست

د) کاهش دید در ناحیه ماکولا چشم چپ

پاسخ گزینه: الف

کدام گزینه زیر در مورد عوامل مؤثر در بروز بیماری آلزایمر نادرست است؟

الف) الل‌های APOE به‌ عنوان ریسک فاکتور در این بیماری مطرح است.

ب) نورون‌های موجود در قشر انتورینال به‌ عنوان نورون‌های حساس به این بیماری مطرح هستند.

ج) از دست دادن حافظه به‌ عنوان یکی از علامت‌های کلینیکی این بیماری مطرح است.

د) پروتئین پیش‌ساز آمیلوئید (APP) به وسیله آنزیم آلفا – سکرتاز تولید پپتید سمی می‌کند.

پاسخ گزینه: د

اگر فیبرهای Ia و II عضلات جمع‌کننده انگشتان دست‌ راست فردی قطع‌ شده باشند، کدام گزینه زیر درست است؟

الف) این فرد قادر به بلند کردن کیف دستی خود با انگشتان دست‌ راست نیست.

ب) این فرد می‌تواند کیف دستی را بلند کند ولی قادر به نگهداری آن بدون توجه و تمرکز نیست.

ج) رفلکس کششی معکوس در عضلات جمع‌ کننده انگشتان دست‌ راست مشاهده نمی‌شود.

د) گاما موتور نورون‌های عضلات جمع‌ کننده انگشتان نمی‌توانند به‌ هیچ‌ وجه تحریک شوند.

پاسخ گزینه: ب

کدام مورد زیر در بیماری Meniere رخ نمی‌دهد؟

الف) افت شنوایی نوسانی

ب) وزوز گوش

ج) کاهش حجم مایع داخل لابیرنت غشایی

د) گیجی شدید و احساس درد در گوش

پاسخ گزینه: د

کدام گزینه در مورد مراحل مختلف خواب شبانه در یک سیکل کامل آن درست است؟

الف) بچه‌ها ابتدا وارد مرحله I و II و III و IV و سپس III و II و I و REM می‌شوند.

ب) بچه‌ها ابتدا وارد مرحله I و II و III و IV و سپس REM می‌شوند.

ج) افراد مسن ابتدا وارد مرحله I و II و III و IV و سپس III و II و I و REM می‌شوند.

د) افراد مسن ابتدا وارد مرحله REM و سپس مراحل I و II و III و IV می‌گردند.

پاسخ گزینه: الف

در ایجاد دپلاریزاسیون ناشی از تحریک گیرنده‌های پوستی کدام مورد زیر نقش ندارد؟

الف) مهار کانال‌های +K

ب) مهار کانال‌های +Na

ج) مهار پمپ سدیم _ پتاسیم

د) فعالیت کانال‌های کلری

پاسخ گزینه: د

کدام مورد زیر گیرنده مهار اتوژنیک محسوب می‌شود؟

الف) پایانه اولیه

ب) پایانه ثانویه

ج) اندام وتری گلژی

د) فیبرهای داخل دوکی

پاسخ گزینه: ج

پاسخ کدامیک از سلول‌های شبکیه‌ای زیر دپلاریزه کننده است؟

الف) مخروط‌ها

ب) استوانه‌ها

ج) افقی

د) آماکراین

پاسخ گزینه: د

بیماری حساسیت انتخابی به صدای بلند را از دست داده‌ است. علت چیست؟

الف) پارگی پرده صماخ

ب) عفونت گوش میانی

ج) تخریب سلول‌های مژکدار نزدیک قاعده حلزون

د) تجمع واکس گوش در مجرای شنوایی

پاسخ گزینه: ج

کدام مورد زیر در خصوص اجسام پاچینی صحیح نیست؟

الف) آداپتاسیون سریع

ب) انتقال سیگنال از طریق ستون خلفی

ج) عصب دهی توسط آکسون‌های میلین‌دار کوچک

د) حس ارتعاش سریع

پاسخ گزینه: ج

در مخچه کدامیک از سلول‌های زیر باعث مهار جسم سلولی نورون‌های پورکنژ می‌شود؟

الف) گلژی

ب) سبدی

ج) ستاره‌ای

د) گرانول

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از موارد زیر در مسیر انتقال حس چشایی نقش ندارد؟

الف) عصب زوج هفت

ب) هسته منزوی

ج) هسته VPM تالاموس

د) کورتکس انتورینال

پاسخ گزینه: د

کدام ناحیه زیر در آغاز حرکات ساکادیک ارادی چشم نقش دارد؟

الف) Frontal eye fields

ب) Primary somatic sensory cortex

ج) Supplementary motor area

د) Posterior parietal cortex

پاسخ گزینه: الف

نوری که در هر دو گیرنده‌های مخروطی سبز و قرمز را به‌ طور مساوی تحریک می‌کند به چه رنگی دیده می‌شود؟

الف) قرمز

ب) سبز

ج) آبی

د) زرد

پاسخ گزینه: د

وقتی نور سفیدی به شبکیه برخورد می‌کند، در میزان نفوذپذیری غشاء سلول‌های استوانه‌ای و مخروطی به سدیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

الف) در سلول‌های مخروطی و استوانه‌ای افزایش می‌یابد.

ب) در سلول‌های مخروطی و استوانه‌ای کاهش می‌یابد.

ج) در سلول‌های مخروطی افزایش و در استوانه‌ای کاهش می‌یابد.

د) در سلول‌های مخروطی کاهش و در استوانه‌ای افزایش می‌یابد.

پاسخ گزینه: ب

تخریب در مسیر بینایی راست موجب کوری در کدام مورد زیر می‌شود؟

الف) میدان بینایی چپ

ب) میدان بینایی راست

ج) چشم چپ

د) چشم راست

پاسخ گزینه: د

رهایش نوروترانسمیتر توسط سلول‌های گیرنده‌ بینایی:

الف) موجب هیپرپلاریزاسیون سلول‌های دو قطبی می‌شود.

ب) موجب دپلاریزاسیون سلول‌های دو قطبی می‌شود.

ج) سلول‌های دو قطبی “on” دپلاریزه و “off” هیپرپلاریزه می‌شود.

د) سلول‌های دو قطبی “on” هیپرپلاریزه و “off” دپلاریزه می‌شوند.

پاسخ گزینه: د

در فردی که تمام سلول‌های شبکیه عملکرد طبیعی دارند ولی سلول‌های افقی به طور مادرزادی وجود ندارند کدام مورد زیر رخ می‌دهد؟

الف) فقدان پاسخ سلول گانگلیونى “on center”

ب) فقدان پاسخ سلولی گانگلیونى ” off center”

ج) فقدان حساسیت به رنگ

د) فقدان یا کاهش مهاری Surrond

پاسخ گزینه: د

با کدام مکانیسم زیر، یک داروی مهارکننده سنتز پروستاگلندین موجب کاهش سردرد می‌شود؟

الف) کاهش حساسیت گیرنده‌های درد کرانیکال

ب) کاهش تحریک‌ پذیری نورونی در هسته سه‌ قلوی نخاعی

ج) رهایش انکفالین در هسته‌ سه‌ قلوی نخاعی

د) جلوگیری از انتقال پتانسیل عمل در فیبرهای C

پاسخ گزینه: الف

نقش مهار جانبی در سیستم حسی چیست؟

الف) جلوگیری از افزایش تحریک پایانه‌های حسی

ب) افزایش دقت در لوکالیزاسیون تحریک

ج) افزایش حساسیت به تحریکات با شدت پایین

د) پاسخ به تحریکات پیچیده مانند خیسی “wetness”

پاسخ گزینه: ب

در ضمن معاینه نورولوژیک، بیماری نمی‌تواند با چشم بسته وضعیت راست یا خم بودن انگشت شست دست خود را بگوید آسیب در کدام مورد زیر رخ داده‌ است؟

الف) Fasciculus cuneatus

ب) Fasciculus Gracilis

ج) Antrolateral system

د) Ventral white commisure

پاسخ گزینه: الف

تحریک الکتریکی کدام ناحیه زیر باعث کاهش شدت احساس درد نخواهد شد؟

الف) ستون خلفی

ب) مسیرهای نخاعی تالاموس و نخاعی مشبکی

ج) ماده خاکستری دور قنات

د) هسته‌های رافه خط میانی بصل‌النخاع

پاسخ گزینه: ب

در بیماری هانتینگتون تخریب کدام مسیر عصبی زیر موجب بروز ویژگی‌های هیپرکینتیک می‌شود؟

الف) دوپامینرژیک به جسم مخطط

ب) گابائرژیک به بخش خارجی گلوبوس پالیدوس

ج) گلوتاماترژیک قشر به استریاتوم

د) گلوتاماترژیک زیر تالاموسی به بخش داخلی گلوبوس پالیدوس

پاسخ گزینه: ب

عقده‌های قاعده‌ای در کدامیک از موارد زیر نقش دارد؟

الف) تلفیق ورودی‌های حسی

ب) برنامه‌ریزی حرکات ارادی

ج) وقوع رفلکس‌های غیرارادی

د) ایجاد یک فکر منسجم

پاسخ گزینه: ب

قبل‌ از شروع حرکات، فعالیت الکتریکی در نورون‌های کدامیک از نواحی زیر افزایش می‌یابد؟

الف) بخش جانبی نیمکره‌های مخچه

ب) هسته مشبک تالاموس

ج) نواحی ارتباطی قشری

د) نورون‌های حرکتی نخاع

پاسخ گزینه: الف

در مورد خواب REM کدام مورد زیر صحیح نیست؟

الف) مکانیسم شروع کننده‌ آن در تشکیلات مشبک پلی واقع است.

ب) رهایش پروستاگلندین E2 موجب افزایش آن می‌شود.

ج) باربیتورات‌ها موجب کاهش آن می‌شوند.

د) فعالیت نورون‌های قشر پاریتال و پری فرونتال کاهش می‌یابد.

پاسخ گزینه: ب

علت بروز Sensitization در پایانه‌های حسی چیست؟

الف) طولانی بودن پتانسیل عمل و افزایش کلسیم درون سلولی

ب) کوتاه بودن پتانسیل عمل و کاهش کلسیم درون سلولی

ج) کاهش رهایش نوروترنسمیتر از پایانه‌های حسی

د) غیرفعال شدن کانال‌های پتاسیمی وابسته به کلسیم

پاسخ گزینه: الف

تخریب کدام مورد زیر موجب بروز Confabulation می‌شود؟

الف) بخش شکمی میانی لوب فرونتال

ب) تالاموس

ج) بخش جانبی نیمکره‌های مخچه

د) بخش خارجی گلوبوس پالیدوس

پاسخ گزینه: الف

کدام مورد زیر از ویژگی‌های expressive aphasia نیست؟

الف) آسیب ناحیه بروکا

ب) درک کلمات نوشته‌ شده

ج) صحبت کردن غیرسلیس

د) پارافازیای مکرر

پاسخ گزینه: د

توقف انتقال سیگنال در مسیرهای نزولی از هیپوتالاموس که در کنترل فعالیت سمپاتیکی نقش دارند، موجب بروز کدام مورد زیر نمی‌شود؟

الف) partial Ptosis

ب) Pupillary Constriction

ج) Face Hidrosis

د) Enophtalmos

پاسخ گزینه: ج

تخریب کدام ناحیه هیپوتالاموس زیر موجب بروز hyperthermia می‌شود؟

الف) ناحیه خلفی جانبی اجسام پستانی

ب) هیپوتالاموس قدامی

ج) هیپوتالاموس جانبی

د) هسته شکمی میانی هیپوتالاموس

پاسخ گزینه: الف

تحریک الکتریکی کدام نواحی هیپوتالاموسی موجب بروز پاسخ‌های سمپاتیکی می‌شود؟

الف) هیپوتالاموس قدامی و جانبی

ب) هیپوتالاموس خلفی و جانبی

ج) هیپو تالاموس جانبی و هسته‌ سوپراکیاسماتیک

د) هیپوتالاموس خلفی و اجسام پستانی

پاسخ گزینه: الف

در افراد راست دست، تخریب کدام ناحیه موجب بروز prosopagnosia می‌شود؟

الف) Right inferior temporal lobe

ب) Left inferior temporal lobe

ج) Premotor area

د) Wernicke’s area

پاسخ گزینه: الف

کدام مورد زیر درباره خواب عمیق و صحیح است؟

الف) ظهور اسپایک‌های PGO ناشی از تخلیه نورون‌های کولینرژیک

ب) خاموشی نورون‌های سروتونرژیک مغز میانی به دلیل بروز اسپاسم‌های PGO کولینرژیک

ج) وقوع synchronization در الگوی ریتمیک امواج مغزی

د) فلج نسبی فعالیت‌های ارادی وابسته به لوکوس سرولئوس

پاسخ گزینه: ج

در سیستم شنوایی، تفاوت سلول‌های مژکدار داخلی و خارجی در این است که:

الف) سلول‌های مژکدار داخلی عصب دهی کولینرژیک را دریافت می‌کنند.

ب) پروتئین prestin مسئول عملکرد سلول‌های مژکدار داخلی است.

ج) در سلول‌های مژکدار خارجی دپلاریزاسیون موجوب کوتاه شدن آنها می‌شود.

د) در سلول‌های مژکدار خارجی هیپرپلاریزاسیون موجب کوتاه شدن آنها می‌شود.

پاسخ گزینه: ج

در مزه شوری کدام مورد زیر نقش دارد؟

الف) کانال‌های یونی HCN

ب) گیرنده‌های mGIUR4

ج) گیرنده‌های خانواده T2R

د) کانال‌های یونی سدیمی وابسته به ولتاژ

پاسخ گزینه: الف

پایین‌ترین آستانه چشایی مربوط به کدامیک از گیرنده‌های چشایی زیر است؟

الف) شیرینی

ب) شوری

ج) ترشی

د) تلخی

پاسخ گزینه: د

در سیستم بویایی کدامیک از موارد زیر در ارتباط با حافظه بویایی است؟

الف) آمیگدال

ب) تالاموس

ج) سلول‌های میترال

د) قشر اینتورینال

پاسخ گزینه؛ د

تخریب لوب فلوکولوندولار مخچه موجب بروز کدام مورد زیر نمی‌شود؟

الف) Ataxic gait

ب) nystagmus

ج) motion sickness

د) dysarthria

پاسخ گزینه: د

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا