مغز و اعصابنوروفارماکولوژی

سوالات نوروفارماکولوژی دکترای علوم اعصاب ۱۳۹۲-۱۳۹۱؛ پاسخ گزینه‌ای

نوروفارماکولوژی

کدام گزینه زیر در درمان مسمومیت حاد با متانول صحیح‌تر است؟

الف) تجویز نالترکسون

ب) فومپیزول مسمومیت متانول را زیاد می‌کند.

ج) تجویز اتانول مورد مصرف دارد.

د) تجویز دی سولفیرام اثر دارد.

پاسخ گزینه: ج

از اثرات مصرف مزمن اتانول:

الف) کاهش HDL

ب) آتروفی بیضه

ج) دفع نمک زیاد

د) هر سه مورد فوق

پاسخ گزینه: ب

در مصرف حاد اتانول کدام مورد زیر ممکن است اتفاق افتد؟

الف) آریتمی قلبی

ب) افزایش حرارت بدن (Hyperthermia)

ج) تشنجات صرعی شکل

د) پنومونی باکتریال

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از داروهای زیر با مقادیر بیش‌ از حد درمانی اثرات تضعیف کنندگی غیر اختصاصی‌ترین بر سیستم اعصاب مرکزی اعمال می‌نماید؟

الف) داروهای جدید چون زولپیدم

ب) باربیتورات‌ها

ج) بوسپیرون

د) بنزودیازپین‌ها

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از عبارات زیر صحیح می‌باشد؟

الف) زولپیدم بر روی جایگاه‌های بنزودیازپینی کانال کلر عمل می‌کند.

ب) فلورمازنیل اثرات باربیتورات‌ها را ضدیت می‌کند.

ج) بنزودیازپین‌ها گیرنده خاصی ندارند.

د ) باربیتورات‌ها فرکانس باز شدن کانال وابسته به کلر GABA را افزایش می‌دهند.

پاسخ گزینه: الف

کدام داروی زیر موجب افزایش فعالیت آنزیمی کبد می‌شود؟

الف) دیازپام

ب) فنی توئین

ج) باربیتورات‌ها

د) اتوسوکسیمید

پاسخ گزینه: ج

کدام گزینه‌ زیر صحیح است؟

الف) گیرنده ۵-HT2A توسط بوسپیرون مسدود می‌شود.

ب) گیرنده ۵- HT1A توسط کلوزاپین مسدود می‌شود.

ج) بوسپیرون منحصراً ضد اضطراب است.

د) باکلوفن گیرنده GABAB را مسدود می‌کند.

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از موارد شیمیایی زیر نقش اصلی نورومدولاتور را در CNS ایفا می‌کند؟

الف) استیل‌کولین

ب) نیتریک اوکساید

ج) گلایسین

د) ماده (Substance P) P

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از رسپتورهای زیر نقش مهم Synaptic plasticity مربوط به حافظه و یادگیری ایفا می‌کند؟

الف) گیرنده آلفا دو پس سیناپسی

ب) گیرنده D2 دوپامینی

ج) گیرنده‌های هیستامینی

د) گیرنده‌های NMDA گلوتاماتی

پاسخ گزینه: د

در بیماری پارکینسون کدامیک از اتفاقات زیر در استریاتوم رخ می‌دهد؟

الف) گیرنده‌های D2 دوپامینی فعالیت بیش‌ از حد دارند.

ب) اثر MAO-A کاهش می‌یابد.

ج) فعالیت سیستم دوپامینی کم می‌شود.

د) گیرنده‌های GABA-B فعال می‌شوند.

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از اثرات زیر مربوط بوپروپیون است؟

الف) موجب افسردگی می‌شود.

ب) اثر ضد اشتها دارد.

ج) موجب خماری (دیسفوری) می‌گردد.

د) دارویی ضد پسیکوز است.

پاسخ گزینه: ب

علت استفاده از کاربی دوپا همراه با لودوپا:

الف) مهار آنزیم آروماتیک L- آمینواسید دکربوکسیلاز

ب) عبور از سد خونی دارو

ج) تبدیل به نوروترانسمیتر کاذب کاربی دوپامین

د) وقفه آنزیم MAO–B

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از آنتی‌سایکوتیک‌های زیر اثر قوی‌تر وقفه گیرنده D2 دوپامینی را دارند؟

الف) کلوزاپین

ب) هالوپریدول

ج) الانزاپین

د) کوتیاپین

پاسخ گزینه: ب

از اثرات داروهای ضد پسیکوز:

الف) تشدید سمیت فن سیکلیدین

ب) کاهش تمایل جنسی در مردان

ج) کاهش گالاتوره

د) ایجاد سرخوشی

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از داروهای زیر توهم‌زا است؟

الف) NMDA

ب) لورازپام

ج) LSD

د) گلایسین

پاسخ گزینه: ج

از مسیرهای دوپامینرژیک دخیل در اسکیزوفرنی:

الف) مزولیمبیک – مزوکورتیکال

ب) نیگرو استریاتال

ج) توبرو اینفندیبولار

د) مدولاری پری ونتریکولار

پاسخ گزینه: الف

از عوارض آنتی‌سایکوتیک‌ها:

الف) عوارض اکسترپیرامیدال کمتر با هالوپریدول

ب) دیسکنزی تأخیری در اثر کاهش فعالیت‌ گیرنده‌های دوپامین

ج) بروز اگرانولوسیتوز با الانزاپین

د) بیشترین اثر بلوک سیستم اتونوم با تیوریدازین

پاسخ گزینه: د

کدام گزینه زیر در مورد عوارض آنتی سایکوتیک‌ها صادق است؟

الف) لیتیم موجب افزایش اینوزیتول تری فسفات (IP3) می‌شود.

ب) تمایل داروهای آنتی‌سایکوتیک جدید چون الانزاپین به گیرنده‌های دوپامینی بیشتر از گیرنده‌های سروتونینی است.

ج) کاربامازپین در درمان اختلالات خلقی دو قطبی کاربرد دارد.

د) داروهای آنتی کلینرژیک در بهبود دیسکنزی تأخیری نقش دارند.

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر از طریق بازجذب هر دو نوروترانسمیتر سروتونین با شدت بیشتر و نوراپی‌نفرین با شدت کمتر عمل می‌کند؟

الف) نفازودون

ب) فلوکستین

ج) سیتالوپرام

د) ون لافاکسین

پاسخ گزینه: د

کدام نوروترانسمیتر در گانگلیون‌های سمپاتیک بیشتر آزاد می‌شود؟

الف) اپی‌نفرین

ب) نوراپی‌نفرین

ج) استیل‌کولین

د) دوپامین

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از داروهای زیر نهایتاً کاتکول آمین‌ها را بیشتر در فضای سیناپسی افزایش می‌دهد؟

الف) گوانتیدین

ب) بوتولینیوم

ج) وزامیکول

د) کوکائین

پاسخ گزینه: د

کدام دارو با اثرات آگونیستی بر روی گیرنده‌های نیکوتینی موجب شلی عضلات می‌شود؟

الف) سوکسی نیل کلینی

ب) توبوکورارین

ج) مکامل آمین

د) هگزا متونیوم

پاسخ گزینه: الف

کدام داروی زیر بیشترین جایگزین برای فرد در حال ترک مورفین می‌شود؟

الف) فنتانیل

ب) اکسی کدون

ج) نالبوفین

د) متادون

پاسخ گزینه: د

اثرات بی‌دردی، سرخوشی و دپرسیون تنفسی مرفین از طریق کدام رسپتور اوپیوئیدی اعمال می‌شود؟

الف) کاپا

ب) دلتا

ج) مو

د) اپسیلن

پاسخ گزینه: ج

به کدامیک از اثرات مورفین تحمل ایجاد نمی‌شود؟

الف) میوزیس

ب) دپرسیون تنفسی

ج) سرخوشی

د) بی‌دردی

پاسخ گزینه: ب

کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) بنزودیازپین‌های طولانی اثر ایجاد تحمل و وابستگی بیشتری می‌دهند.

ب) بنزودیازپین‌ها با طول اثر کم‌ خواب آلودگی طی روز ایجاد می‌کنند.

ج) فومپیزول در درمان مسمومیت با متانول کاربرد دارد.

د) اکامپروسات در کنترل قطع الکل مصرف می‌شود.

پاسخ گزینه: ج

کدام گیرنده زیر از طریق افزایش جریان پتاسیمی عمل می‌کند؟

الف) M2 موسکارینی

ب) GABA-A

ج) آلفا یک آدرنرژیک

د) بتا یک آدرنرژیک

پاسخ گزینه: الف

در صرع با حملات مکرر کدامیک از داروهای زیر بطور تزریقی به کار نمی‌رود؟

الف) فنوباربیتال

ب) اتوسوکسیمید

ج) لورازپام

د) دیازپام

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از داروهای ضد اسپاسم مناسب عضلانی است؟

الف) دیازپام

ب) فنوباربیتال

ج) فنوتیازین‌ها

د) هر سه مورد

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از گزینه‌های زیر درست است؟

الف) آلپرازولام در اختلالات وسواسی – جبری مؤثر است.

ب) کلونازپام در بعضی اختلالات تشنجی به کار می‌رود.

ج) دیازپام داروی انتخابی در بیماران دو قطبی است.

د) بوسپیرون در قطع الکل مورد مصرف دارد.

پاسخ گزینه: ب

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا