مغز و اعصابنوروآناتومی

سوالات نوروآناتومی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۲-۱۳۹۱؛ پاسخ گزینه‌ای

نوروآناتومی

شیار کالکارین در کدام لوب مغزی قرار دارد و قشر اطراف آن مربوط به کدام مرکز است؟

الف) Temporal lobe & Wernick Area

ب) Temporal lobe & Auditary Area

ج) Occipital lobe & Visual Area

د) Parietal lobe & Speech Area

پاسخ گزینه: ج

هسته‌های مخچه ای با کدام هسته تالاموس ارتباط دارد؟

الف) Medialis Dorsalis

ب) Ventralis Lateralis

ج) Anterior Dorsalis

د) Lateralis Posterior

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | نمونه آزمون

سطح خارجی تالاموس با کدامیک از عناصر زیر مجاورت دارد؟

الف) Internal Capsule

ب) Caudate Nucleus

ج) Lentiform Nucleus

د ) Globus Pallidus

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از شریان‌های زیر به مرکز حس و حرکت اندام تحتانی خونرسانی دارند؟

الف) Posterior Communicating

ب) Posterior Cerebral

ج) Anterior Choronidal

د) Anterior Cerebral

پاسخ گزینه: د

کدامیک از عناصر زیر در مسیر شنوایی نمی‌باشد؟

الف) Trapezoid body

ب) Inferior olivary nucleus

ج) Medial Geniculate Body

د) Lateral Lemniscus

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از سگمان‌های نخاعی منشاء رشته‌های پیش عقده‌ای پاراسمپاتیک هستند؟

الف) S2 – S4

ب) L2 – L5

ج) T1 – L2

د) C8 – L2

پاسخ گزینه: الف

برجستگی Olive در کدام قسمت از Brain stem دیده می‌شود؟

الف) سطح جانبی مغز میانی در حد برجستگی‌های فوقانی

ب) سطح جانبی مغز میانی در حد برجستگی‌های تحتانی

ج) سطح جانبی بصل‌النخاع در نیمه‌ تحتانی

د) سطح جانبی بصل‌النخاع در نیمه‌ فوقانی

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۱

در کنار داخلی بازوی قدامی Internal Capsule کدام ساختار قرار دارد؟

الف) Caudate nucleus

ب) Thalamus

ج) Lentiform nucleus

د) Globus Pallidus

پاسخ گزینه: الف

Neostriatum به مجموعه کدام هسته‌ها اطلاق می‌شود؟

الف) Caudate + Lentiform

ب) Caudate + Putamen

ج) Putamen + Globus Pallidus

د) Amygdaloid Complex

پاسخ گزینه: ب

مرکز حرکتی سخن گفتن در کدام قسمت قشر مغز می‌باشد؟

الف) Precentral Gyrus

ب) Inferior Parietal Lobule

ج) Inferior Frontal Gyrus

د) Superior Temporal Gyrus

پاسخ گزینه: ج

خونرسانی به شکنج Cingulate توسط کدام شریان انجام می‌شود؟

الف) Middle cerebral

ب) Anterior cerebral

ج) Posterior cerebral

د) Posterior communicating

پاسخ گزینه: ب

در قشر مغز Cuneus مربوط به کدام لوب است؟

الف) Frontal

ب) Occipital

ج) Parietal

د) Temporal

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۲

کنترل ترشحات غده بناگوشی مربوط به کدامیک از هسته‌های زیر است؟

الف) solitary

ب) Ambiguus

ج) inferior salivatory

د) Dorsal vagal

پاسخ گزینه: ج

ضایعه کدام‌ یک از عناصر زیر سبب اختلال در تنگ شدن مردمک می‌شود؟

الف) عقده‌های گردنی زنجیره‌ سمپاتیک

ب) هسته Edinger westphal

ج) هسته‌های Abducent و Trochlear

د) هسته Occulomotor

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از هسته‌های زیر در تشکیل عصب vagus شرکت نمی‌کند؟

الف) Superior salivatory

ب) Dorsal vagal

ج) Ambiguus

د) Solitary

پاسخ گزینه: الف

در جریان تخریب هسته Ambiguus در کدامیک از اعمال ذیل اختلال دیده نمی‌شود؟

الف) بلع

ب) سخن گفتن

ج) تنفس

د) ترشح بزاق

پاسخ گزینه: د

نورون‌های دوم مسیر حس عمقی ادراکی در کدامیک از هسته‌های ذیل می‌باشد؟

الف) Spinal Nucleus of Trigeminal

ب) Mesencephalic Nucleus of Trigeminal

ج) Cuneatus Nucleus

د) Solitary Nucleus

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۳

کدامیک از هسته‌های ذیل منشاء الیاف General Visceral Efferent نمی‌باشد؟

الف) Solitary

ب) Dorsal vagal

ج) superior salivatory

د) Edinger – westfal

پاسخ گزینه: الف

در مورد ستون‌های سلولی تنه مغزی کدام عبارت نادرست است؟

الف) ادامه هسته‌ Hypogloss به بالا هسته Abducent است.

ب) ادامه هسته Ambiguus به بالا هسته Dorsal vagal است.

ج) ادامه هسته Facial به بالا هسته Motor trigeminal است.

د) ادامه هسته نخاعی عصب سه‌ شاخه به بالا هسته اصلی عصب سه‌ شاخه است.

پاسخ گزینه: ب

همه عناصر ذیل در جدار تحتانی بطن سوم مشاهده می‌شود، بجز:

الف) Mammillary body

ب) Lamina terminalis

ج) Infundibulum

د) Tuber cinerum

پاسخ گزینه: ب

راه Trigeminothalamic به کدام هسته تالاموس منتهی می‌گردد؟

الف) Ventro postro medial

ب) Reticular

ج) Pulvinar

د) Dorso medial

پاسخ گزینه:

بیمار ۶۲ ساله به‌ طور ناگهانی دچار افازی حرکتی همراه با ضعف در ماهیچه‌های حالت‌دهنده‌ بخش پایین صورت و اندام بالایی راست شده‌ است. این علائم احتمال ضایعه در کدام شریان ذیل است؟

الف) Right Anterior cerebral

ب) Left Middle cerebral

ج) Right Anterior inferior cerebellar

د) Left Superior cerebellar

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۴

بیماری در ناحیه Cerebello pontine angle تومور دارد تمام حالات ذیل ممکن است در بیمار دیده شود، بجز:

الف) Medial strabism

ب) Dysphasia

ج) Facial paralysis

د) Deafness

پاسخ گزینه:  ب

همه عبارات ذیل صحیح است بجز:

الف) فضای Epidural بین Dura mater و جدار کانال مهره‌ای قرار دارد.

ب) Iigamentum Denticulum در فضای Epidural قرار دارد.

ج) حد تحتانی بن‌بست Lumbosacral دومین مهره خاجی است.

د) فضای Subarachnoid حاوی CSF می‌باشد.

پاسخ گزینه: ب

 (intermediolateral) Lateral Horn در کدام سگمان‌های نخاعی دیده می‌شود؟

الف) S1- S5

ب) T1 – L5

ج) T1- L2

د) T6 – L5

پاسخ گزینه: ج

در تشکیل عصب‌ سیاتیک کدام یک از سگمان‌های نخاعی شرکت می‌کنند؟

الف) L2- L3- L4- L5- S1

ب) L5- S1- S2- S3- S4

ج) L3- L4- L5- S1- S2

د) L4- L5- S1- S2- S3

پاسخ گزینه: د

همه مسیرهای عصبی ذیل از پایه مخچه‌ای تحتانی عبور می‌کند بجز:

الف) Vestibulo Cerebellar

ب) Ponto Cerebellar

ج) Dorsal spino Cerebellar

د) Cuneo Cerebellar

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۵

همه عبارات در مورد سیستم پاراسمپاتیک صحیح است بجز:

الف) سیستم پاراسمپاتیکی موجب کاهش ترشحات بزاق می‌شود.

ب) نرون‌های Preganglionic پاراسمپاتیک در ساقه مغزی و در نخاع خاجی (S2 – S4) قرار دارند.

ج) سیستم پاراسمپاتیک موجب کاهش ضربان قلب می‌شود.

د) نرون‌های Post ganglionic پاراسمپاتیک کولینرژیک هستند.

پاسخ گزینه: الف

همه عناصر ذیل در تشکیل جداره‌های شاخ قدامی (Anterior Horn) بطن طرفی شرکت می‌کنند بجز:

الف) Thalamus

ب) .Lentiform Nuc

ج) .Caudate Nuc

د) Corpus Callosum

پاسخ گزینه: ب

همه عناصر ذیل از درون سینوس Covernosous عبور می‌کنند، بجز:

الف) Trochlear Nerve

ب) Internal Carotid Artery

ج) Mandibular Nerve

د) Occulomotor Nerve

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از مناطق زیر در قشر مخ مربوط به تشخیص Location اشیاء است؟

الف) Occipitoparietal در سطح خارجی نیمکره

ب) Cuneus در سطح داخلی نیمکره

ج) Occipitoparietal در سطح خارجی نیمکره

د) Medial Occipitoparietal در سطح تحتانی نیمکره

پاسخ گزینه: الف

کدام یک هسته‌های ذیل در پل مغزی قرار دارد؟

الف) Inferior Olivary

ب) Abducent

ج) Solitary

د) Trochear

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۶

همه عناصر زیر جزء حلقه Papez است، بجز:

الف) Insula

ب) Hipocampus

ج) Cingulate

د) Mammillary body

پاسخ گزینه: الف

حس چشایی به کدام هسته در تنه مغزی و کدام هسته در تالاموس می‌رسد؟

الف) Ventropostro medialis – Solitary

ب) Ventropostro lateralis – Dorsal vagal

ج) Ventropostro medialis – Ambiguus

د) Ventropostro lateralis – Solitary

پاسخ گزینه: الف

کدام یک از عناصر زیر بخشی از Hypothalamus می‌باشد؟

الف) Pineal body

ب) Tuber cinerum

ج) Zona incerta

د) Habenula

پاسخ گزینه: ب

قشر مربوط به حس Anogenital در مخ در محدوده کدام شریان قرار دارد؟

الف) Posterior cereberal

ب) Middle cereberal

ج) Posterior communicating

د) Anterior cereberal

پاسخ گزینه: د

رشته‌های پاراسمپاتیک برای ترشح غده زیرزبانی از کدام هسته شروع می‌شود؟

الف) Edinger westfal

ب) Ambiguus

ج) Dorsal vagal

د) Superior salivatory

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۷

کدامیک از مسیرهای ذیل Ipsilateral است؟

الف) Ventral spinothalamic

ب) Rubro spinal

ج) Tectospinal

د) Posterior spinocerebellar

پاسخ گزینه: د

در بیماری که syrangomyelia دارد کدام حس شانس گرفتاری بیشتری دارد؟

الف) حرارت و درد

ب) لمس و فشار دقیق

ج) تشخیص دونقطه

د) ارتعاش

پاسخ گزینه: الف

سطح فوقانی جسم پینه‌ای با کدام ساختار مجاور است؟

الف) Lateral Ventricle

ب) Cingulate gyrus

ج) Straight sinus

د) Septum Pellucidum

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از هسته‌های زیر در مغز میانی و در مقطعی که در حد برجستگی تحتانی تهیه‌ شده قرار دارد؟

الف) Edinger Westphal

ب) Inferior Salivatory

ج) Trochlear

د) Red Nucleus

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از هسته‌های زیر در تشکیل عصب Facial شرکت می‌کند؟

الف) Inferior Salivatory

ب) Dorsal Vagal

ج) Ambiguus

د) Solitary

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۸

Gustatory pathway به کدام هسته تالاموس می‌رسد؟

الف) Ventralis Anterior

ب) Ventralis Lateralis

ج) Medialis Dorsalis

د) Ventralis Posterior Medialis

پاسخ گزینه: د

کدامیک از هسته‌های زیر دریافت‌کننده حس احشایی می‌باشد؟

الف) Mesencephalic nucleus of Trigeminal

ب) Superior salivatory

ج) Inferior salivatory

د) solitary

پاسخ گزینه: د

رشته‌هایی که به عضله Stylopharyngeus عصب می‌دهند از کدام هسته منشاء می‌گیرند؟

الف) Dorsal Vagal

ب) Hypoglossal

ج) Salivatory

د) Ambiguus

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروآناتومی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا