مغز و اعصابنوروآناتومی

سوالات نوروآناتومی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۳-۱۳۹۲؛ پاسخ گزینه‌ای

نوروآناتومی

خونرسانی قشر شنوایی مغز توسط کدام شریان است؟

الف) Anterior cerebral

ب) Posterior cerebral

ج) Middle cerebral

د) Anterior communicating

پاسخ گزینه: ج

شریان Posterior cerebral شاخه کدام جریان است؟

الف) Middle cerebral

ب) Basilar

ج) Internal carotid

د) External carotid

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | نمونه آزمون

مرکز بروکا در کدام ناحیه ذیل قرار دارد؟

الف) Inferior parietal gyrus

ب) Middle frontal gyrus

ج) Inferior frontal gyrus

د) Orbital gyrus

پاسخ گزینه: ج

Para central gyrus در………قرار دارد.

الف) سطح داخلی نیمکره مغزی

ب) سطح تحتانی نیمکره مغزی

ج) سطح خارجی نیمکره مغزی

د) قطب پسین نیمکره مغزی

پاسخ گزینه: الف

همه مراکز ذیل مربوط به راه بینایی است، بجز:

الف) calcarine sulcus

ب) Medial geniculate body

ج) Superior colliculus

د) Optic tract

پاسخ گزینه:

Insula در مغز در………… قرار دارد.

الف) سطح داخلی نیمکره مغزی

ب) عمق شیار طرفی

ج) عمق شیار مرکزی

د) سطح تحتانی نیمکره مغزی

پاسخ گزینه: ب

کدام یک از عناصر ذیل مربوط به Ventral striarum است؟

الف) Caudate

ب) Putamen

ج) Accumbance

د) Substantia innominata

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۱

مسیرهای Afferereal به Striatum از تمام بخش‌های ذیل است، بجز:

الف) Subthalamic nucleus

ب) Cortex

ج) Substantia nigra

د) Thalamus

پاسخ گزینه: الف

در Agnosia ضایعه در کدام بخش از مغز است؟

الف) Hippocamp

ب) Precentral gyrus

ج) Cingulate gyrus

د) Parieal lobe

پاسخ گزینه: د

همه عناصر ذیل در جدارهای شاخ قدامی (فرونتال) بطن طرفی مشاهده می‌شود، بجز:

الف) Fornix

ب) Caudate nucleus

ج) Thalamus

د) Corpus callosum

پاسخ گزینه: الف

همه عبارت ذیل در مورد Internal capsul صحیح است، بجز:

الف) بازوی قدامی آن در داخل مجاور Caudate است.

ب) بازوی خلفی آن در خارج مجاور تالاموس است.

ج) مسیرهای Corticospinal از بازوی خلفی آن عبور می‌کنند.

د) بازوی قدامی آن در خارج مجاور lentiform است.

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از هسته‌های ذیل در مسیر Indirect بین Striatum و pallidum است؟

الف) Substantia inominata

ب) Substantia nigra

ج) Accumbance nucleus

د) Subthalamic nucleus

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۲

همه عبارات ذیل صحیح است، بجز:

الف) Hippocamp در شاخ طرفی بطن طرفی قرار دارد.

ب) الیاف Fimbria از مسیرهای خروجی Hippocampus است.

ج) نورون‌های لایه میانی Dentate از نوع Pyramidal است.

د) Mossy fibers از Dentate به Amon’s Horn منتهی می‌گردند.

پاسخ گزینه: ج

همه عبارات ذیل در مورد Amygdaloid صحیح است، بجز:

الف) بخشی از سیستم Iimbic است.

ب) در ضخامت uncus قرار دارد.

ج) الیاف Fimbria مسیر خروجی این هسته به هیپوتالاموس را تشکیل می‌دهند.

د) بخش Dorsomedial آن مربوط به مراکز بویایی است.

پاسخ گزینه: ج

همه عناصر ذیل در کف بطن سوم قرار دارند، بجز:

الف) Lamina Terminalis

ب) Infundibulum

ج) Tuber Cinerum

د) Mammillary Body

پاسخ گزینه: الف

هسته reticular تالاموس در…….. قرار دارد.

الف) سمت داخل Medial medullary lamina

ب) سطح تحتانی تالاموس

ج) سمت خارج Lateral Medullary Lamina

د) سمت داخل Lateral Medullary Lamina

پاسخ گزینه: ج

همه مراکز ذیل مربوط به راه شنوایی است، بجز:

الف) Superior olivary nucleus

ب) Lateral lemniscus

ج) Superior Colliculus

د) Superior temporal gyrus

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۳

تالاموس در خارج مجاور کدام عنصر ذیل است؟

الف) External capsul

ب) Internal capsul

ج) External capsul

د) Fornix

پاسخ گزینه: ب

مسیر عبور کدام عصب چشمی از حلقه زین نمی‌باشد؟

الف) زوج سوم

ب) زوج چهارم

ج) زوج ششم

د) عصب نازوسیلیاری

پاسخ گزینه: ب

کدام هسته ذیل در مسیر راه Afferent مخچه‌ جدید (Neocerebellum) قرار دارد؟

الف) Vestibular nucleus

ب) Pontine nucleus

ج) Superior olivary nucleus

د) Medial olivary nucleus

پاسخ گزینه: ب

الیاف Dentothalamic به کدام هسته تالاموس منتهی می‌گردد؟

الف) Anterior Nucleus

ب) (VPM) Ventro Postro Medial

ج) (VL) Ventrolateral

د) (VPL) Ventro Postro Lateral

پاسخ گزینه: ج

Medial strabism در اثر ضایعه کدام هسته‌‌ی ذیل ایجاد می‌شود؟

الف) Abducent

ب) Trochlear

ج) Edinger – westfal

د) Occulomotor

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۴

هسته حرکتی عضلات حلق، حنجره و کام نرم در ساقه مغزی کدام است؟

الف) Dorasl vagal

ب) Superior Salivatory

ج) Solitary

د) Ambiguus

پاسخ گزینه: د

در Medial medulary syndrome کدام حالت ذیل مشاهده می‌شود؟

الف) اختلال در حس حرارت و درد

ب) Horner’s syndrome

ج) فلج اسپاستیک عضلات اندام فوقانی و تحتانی

د) Ataxic gate

پاسخ گزینه: ج

آسیب کدام یک از شاخه‌های عصب فاسیال باعث ایجاد پر شنوایی می‌گردد؟

الف) کوردا تمپانی

ب) استاپدیوس

ج) اوریکولار

د) عصب پتروزال بزرگ

پاسخ گزینه: ب

همه مسیرهای ذیل Reticular Activated System مشارکت دارند، بجز:

الف) مسیر گلوتامرژیک از هسته‌های Central تشکیلات مشبک

ب) مسیر کولینرژیک از هسته Pedunculopontine

ج) مسیر سرتونرژیک از هسته‌های Raphea

د) مسیر آدرنرژیک از هسته Locus coeruleus

پاسخ گزینه: ج

همه راه‌های عصبی ذیل در Medula تقاطع دارند، بجز:

الف) Spinothalamic

ب) Corticospinal

ج) راه حس لمس دقیق

د) راه حس عمق ادراکی

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۵

در بیماری با ضعف اندام فوقانی و تحتانی همراه با Lateral strabism و گشادی مردمک، ضایعه در کدام بخش مغز است؟

الف) Medula

ب) Pons

ج) Mid brain

د) Internal capsul

پاسخ گزینه: ج

هسته‌ چشایی ساقه مغزی کدام است؟

الف) Superior Salivatory

ب) Inferior Salivatory

ج) Solitary

د) Dorsal vagal

پاسخ گزینه: ج

همه راه‌های عصبی ذیل از طناب طرفی نخاع عبور می‌کنند، بجز:

الف) Lateral corticospinal

ب) Spinothalamic

ج) Vestibulospinal

د) Rubrospinal

پاسخ گزینه: ج

مسیر الیاف لمنیسکوس داخلی به سمت کدام هسته است؟

الف) (VPM) (Ventro Postro Medial) تالاموس

ب)  Lateral Geniculate Body (LGB)

ج) دورسومدیال تالاموس

د) هسته‌ قدامی تالاموس

پاسخ گزینه: الف

همه راه‌های عصبی ذیل از طناب‌ قدامی نخاع (Ventral funiculus) عبور می‌کنند، بجز:

الف) Tectospinal

ب) Reticulospinal

ج) Ventral Spinocerebellar

د) Ventral Corticospinal

پاسخ گزینه:

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۶

کدام یک از اعصاب مغزی ذیل در داخل سینوس کاورنوسوس و کنار شریان کاروتید قرار می‌گیرد؟

الف) زوج سوم

ب) زوج چهارم

ج) زوج پنجم

د) زوج ششم

پاسخ گزینه: د

در ترشح بزاق غده پاروتید کدام یک از اعصاب زیر دخالت دارد؟

الف) عصب زوج یازدهم مغزی

ب) عصب زوج دهم مغزی

ج) عصب زوج هفتم مغزی

د) عصب زوج نهم مغزی

پاسخ گزینه: د

بیماری به دلیل ضعف اندام‌های فوقانی و تحتانی چپ و فلج نیمه راست صورت با درگیری پیشانی و لب مراجعه نموده است. محل ضایعه کجاست؟

الف) قشر پیشانی راست

ب) تالاموس راست

ج) پل مغزی راست

د) مدولای راست

پاسخ گزینه: ج

کدام هسته تالاموس در عملکرد سیستم لیمبیک نقش مهمی برعهده دارد؟

الف) هسته‌ لترال

ب) هسته‌ قدامی

ج) هسته‌ پولوینار

د) هسته‌ ونترومدیال

پاسخ گزینه: ب

بیماری در نگاه به سمت چپ قادر به حرکت چشم راست به مدیال نیست. ولی در نگاه به‌ نزدیک در خط وسط این مشکل را ندارد. محل آسیب کجاست؟

الف) MLF

ب) هسته‌ اکولوموتور

ج) ناحیه ۸ برودمن

د) هسته‌ ادینگروستفال

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۷

کلاستروم در کجای نیمکره مغزی قرار می‌گیرد؟

الف) زیر قشر اینسولا و کپسول خارجی‌تر و بیرون کپسول خارجی قرار می‌گیرد.

ب) بین کپسول خارجی و هسته‌ای عدسی قرار می‌گیرد.

ج) بین تالاموس و هیپوتالاموس قرار می‌گیرد.

د) بین هسته‌ کودیت و هسته عدسی قرار می‌گیرد.

پاسخ گزینه: الف

پره کونئوس مابین کدام شیارها قرار دارد؟

الف) شیار سینگولیت و شیار پارتیواکسیپیتال

ب) شیار کالکارین و شیار کولترال

ج) شیار کولترال و Occipitotemporal

د) شیار Post Central و اینتر پاریتال

پاسخ گزینه: الف

رابطه فورنیکس کدام عناصر ذیل را به‌ هم متصل می‌نماید؟

الف) اجسام مامیلری و هیپوکامپ

ب) هسته دمدار و اونکوس

ج) تالاموس و هیپوکامپ

د) لامینا تریمینالیس و هسته‌های قرمز

پاسخ گزینه: الف

مابین کوریوس کالوزوم و فورنیکس کدام عنصر آناتومیک قرار می‌گیرد؟

الف) Septum Pellocidum

ب) Tapetum

ج) لامینا ترمینالیس

د) تالاموس

پاسخ گزینه: الف

معادل فولیوم و توبر در خط وسط مخچه بالای شیار هوریزونتال کدام لبول قرار می‌گیرد؟

الف) لینگولا

ب) دکلیو

ج) پیرامید

د) سنترال لبول

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۸

کدام یک از هسته‌های ذیل در کف بطن چهارم برجستگی ایجاد می‌نماید؟

الف) هسته‌ اکسسوری

ب) هسته‌ فاسیال

ج) هسته Glossopharyngial

د) هسته‌ ابدسنت

پاسخ گزینه: ب

ریشه خلفی عصب نخاعی…… است.

الف) حسی

ب) حسی و حرکتی

ج) حرکتی

د) حسی و پاراسمپاتیک

پاسخ گزینه: الف

بیماری به‌دنبال ضعف اندام تحتانی ناشی از اصابت چاقو مراجعه نموده‌ است. در معاینه حس درد و حرارت پای راست و لمس پای چپ مختل شده‌ است. قدرت حرکتی اندام تحتانی چپ ضعیف‌تر از سمت راست می‌باشد. محل آسیب کجاست؟

الف) ناحیه گردنی، سمت چپ نخاع

ب) ناحیه توراسیک سمت چپ نخاع

ج) ناحیه گردن سمت راست نخاع

د) ناحیه توراسیک سمت راست نخاع

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروآناتومی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

طاهری داریوش

اولین نیستیم اما امید است بهترین باشیم...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا