مغز و اعصابنوروفارماکولوژی

سوالات نوروفارماکولوژی دکتری علوم اعصاب ۹۳-۹۲؛ همراه پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی مباحث نوروفارماکولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۰

 

این کتاب شامل تمامی‌پرسش‌های نوروفارماکولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها برای مشاهده «بخشی از کتاب الکترونیکی نوروفارماکولوژی» کلیک کنید. نمونه آزمون‌ نوروفارماکولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. کدام داروی ضدافسردگی موجب مهار بازجذب دوپامین و نوراپی‌نفرین می‌شود؟

الف) ونلافاکسین

ب) نفازودون

ج) پاروکستین

د) بوپروپیون

پاسخ گزینه: د


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


در بیمارانی که سابقه سایکوز دارند، استفاده از کدام داروی زیر منع مصرف ندارد؟

الف) لوودوپا

ب) بی‌پریدین

ج) پرگولید

د) بروموکریپتین

پاسخ گزینه: ب


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


مصرف مواد غذایی حاوی تیرامین با کدامیک از داروهای زیر تداخل دارد؟

الف) نفازودون

ب) سیتالوپرام

ج) ترانیل سیپرومین

د) فلوکستین

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدامیک از گزینه‌های زیر درباره زولپیدم درست است؟

الف) بروز تحمل (Tolerance) به آن بیش‌ از دیازپام است.

ب) اثرات آن با فلومازنیل ضدیت می‌شود.

ج) به گیرنده‌های بنزودیازپینی متصل نمی‌شود.

د) دارای اثر شل کنندگی عضلات قوی می‌باشد.

پاسخ گزینه: ب


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف) مرگ در اثر مسمومیت با داروهای TCA (سه حلقه‌ای‌های ضد افسردگی) کمتر از داروهای SSRI رخ می‌دهد.

ب) اثرات آنتی کولینرژیک داروهای SSRI کمتر از داروهای سه حلقه‌ای می‌باشد.

ج) اختلال عملکرد جنسی از عوارض مصرف داروهای SSRI است.

د) مصرف توام داروهای مهارکننده آنزیم مونوآمین اکسیداز (MAO) و داروهای SSRI موجب بروز سندرم سروتونینی می‌شود.

پاسخ گزینه: الف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


علت تجویز کربی دوپا در بیماران مبتلا به پارکینسون چیست؟

الف) تحریک گیرنده‌های دوپامینی

ب) مهار آنزیم مونوآمین اکسیداز (MAO)

ج) مهار آنزیم دوپا دکربوکسیلاز

د) مهار گیرنده‌های استیل کولینی

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از گزینه‌های زیر درباره لیتیم نادرست است؟

الف) یکی از مکانیسم‌های آن مهار تبدیل IP2 به IP1 و IP1 به اینوزیتول است.

ب) در درمان مسمومیت با آن از دیالیز صفاقی و همودیالیز استفاده می‌شود.

ج) لرزش و کاهش عملکرد تیروئید از عوارض جانبی آن است.

د) کاهش سدیم بدن کمک به درمان مسمومیت با لیتیم می‌کند.

پاسخ گزینه: د


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


به کدام یکی از آثار داروهای اوپیوئیدی تحمل ایجاد نمی‌شود؟

الف) تضعیف تنفسی

ب) تنگ شدن مردمک

ج) ضد دردی

د) تهوع و استفراغ

پاسخ گزینه: ب


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از مکانیسم‌های زیر در ایجاد اسکیزوفرنی دخیل می‌باشد؟

الف) بلوک گیرنده D2

ب) بلوک گیرنده D1

ج) بلوک ۵HT3

د) بلوک گیرنده NMDA

پاسخ گزینه: د


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


در درمان سندرم نورولپتیک بدخیم کدامیک از اقدامات زیر مؤثر نیست؟

الف) خنک کردن بیمار

ب) تجویز داروهای شل‌کننده عضلاتی

ج) تجویز داروهای آگونیست دوپامینی

د) تجویز مرفین

پاسخ گزینه: د


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


تجویز کدام یک از داروهای زیر اثرات دیازپام را ضدیت می‌کند؟

الف) فلومازنیل

ب) نالوکسان

ج) نالترکسون

د) فنوباربیتال

پاسخ گزینه: الف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


مکانیسم اثر دی سولفیرام چیست؟

الف) مهار آنزیم الکل دهیدروژناز

ب) مهار آنزیم آلدهید دهیدروژناز

ج) القای آنزیم الکل دهیدروژناز

د) القای آنزیم آلدهید دهیدروژناز

پاسخ گزینه: ب


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


مکانیسم اثر ایمی پرامین در بهبود علائم افسردگی چیست؟

الف) مهار بازجذب سروتونین و نوراپی نفرین از غشاء پیش سیناپسی

ب) مهار گیرنده‌های سروتونین و نوراپی نفرین در غشاء پس سیناپسی

ج) تحریک گیرنده‌های سروتونین و نوراپی نفرین در غشاء پس سیناپسی

د) تخریب سروتونین و نوراپی نفرین در فضای سیناپسی

پاسخ گزینه: الف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


جهت تسکین علائم ترک الکل از چه دارویی استفاده می‌شود؟

الف) وقفه دهنده MAO

ب) فنوباربیتال

ج) کلردیازپوکساید

د) ویگاباترین

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از گزینه‌های زیر آثار تجویز داروهای اوپیوئیدی نمی‌باشد؟

الف) گشادی مردمک

ب) کولیک صفراوی

ج) کاهش حجم ادرار

د) تنظیم عملکرد سیستم ایمنی

پاسخ گزینه: الف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از گزینه‌های زیر از کاربردهای بالینی فلوکستین است؟

الف) درمان دردهای مزمن

ب) شب‌ادراری

ج) وسواس

د) پارکینسون

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام گزینه در مورد فنی توئین نادرست است؟

الف) انسداد کانال‌های سدیمی

ب) انسداد کانال‌های کلسیمی

ج) مهار برگشت‌ناپذیر آنزیم GABA آمینوترانسفراز

د) میان فنی توئین و غلظت پلاسمایی آن ارتباط غیرخطی وجود دارد.

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از گزینه‌های زیر اثر اتوسوکسمید می‌باشد؟

الف) بلوک کانال پتاسیمی

ب) بلوک کانال‌های کلسیمی

ج) افزایش فاز غیرفعال کانال‌های کلسیمی

د) تسهیل مهار وابسته به GABA

پاسخ گزینه: ب


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از موارد زیر جزء داروهای انتخابی درمان صرع کوچک (Absence) نمی‌باشد؟

الف) کلونازپام

ب) والپروئیک اسید

ج) ویگاباترین

د) اتوسوکسمید

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از گیرنده‌های زیر نقش مهمی در پلاستیسیته سیناپسی مربوط به حافظه و یادگیری ایفا می‌کند؟

الف) آلفا یک (a1)

ب) GABA (گابا)

ج) نیکوتین

د) NMDA

پاسخ گزینه: د


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از موارد زیر از آثار حاد مصرف اوپیوئیدها نمی‌باشد؟

الف) تسکین درد

ب) افت تنفسی

ج) اسهال

د) میوزیس

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


داروهای ضد درد پارشیال آگونیست‌ها و هم‌چنین آگونیست / آنتاگونیست‌های مخلوط چه خصوصیتی بسته به قدرتشان دارند؟

الف) ایجاد وابستگی بیشتر به دلیل قدرت کمتر

ب) پتانسیل ایجاد وابستگی کمتر به دلیل قدرت کمتر

ج) پتانسیل ایجاد وابستگی بیشتر به دلیل قدرت کمتر

د) پتانسیل ایجاد وابستگی کمتر به دلیل قدرت بیشتر

پاسخ گزینه: ب


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


مرفین با کدامیک از داروهای زیر تداخل با اهمیت بالینی دارد؟

الف) مهارکننده‌های MAO

ب) سه حلقه‌ای‌های ضد افسردگی (TCAs)

ج) آنتی‌هیستامین‌ها

د) هر سه گزینه فوق

پاسخ گزینه: د


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام گزینه زیر توضیح‌دهنده اثر مرفین در ایجاد تهوع و استفراغ در بیماران سرپایی است؟

الف) مرفین نورون‌های CTZ (chemoreceptorTrigger Zone) را مهار می‌کند.

ب) ایجاد خواب‌آلودگی می‌کند و راه رفتن را مشکل می‌کند.

ج) حساسیت وستیبولار را افزایش می‌دهد.

د) مرفین حساسیت نورون‌های مرکز سرفه در مدولا را تحریک می‌کند.

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


در Overdose اپیوئیدها، نالوکسان به‌ صورت دوزهای تکرار شونده تجویز می‌شود به دلیل زیر:

الف) طول عمر کمتری از آگونیست اپیوئیدی دارد.

ب) برای تحریک مرکز تنفس لازم است.

ج) در دوزهای بالای تجمعی مؤثر است.

د) فقط یک پارشیال آگونیست است.

پاسخ گزینه: الف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از داروهای مورد سوء مصرف زیر جزء کاهش‌ دهنده های تنفسی طبقه‌ بندی نمی‌شود؟

الف) باربیتوریک‌ها

ب) اتانول

ج) مسکالین

د) بنزودیازپین‌ها

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام یک از داروهای زیر با مکانیسم ضدیت کردن گیرنده NMDA گلوتاماتی، اثرات هالوسینوژن دارند؟

الف) فن سیکلیدین

ب) تتراهیدروکانابینول

ج) LSD

د) اسکوپولامین

پاسخ گزینه: الف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام مکانیسم زیر اثر الکل نیست؟

الف) افزایش جریان سدیم

ب) تحریک انتقال GABA

ج) مهار اثر گلوتامات برگیرنده NMDA

د) وقفه ADH

پاسخ گزینه: الف


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


کدام دارویی زیر در درمان سندرم Wernick-Korsakoff استفاده می‌شود؟

الف) نالترکسون

ب) اسیدفولیک

ج) تیامین

د) دی سولفیرام

پاسخ گزینه: ج


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه


در متابولیسم الکل سیستم اکسیدکننده‌ اتانول وابسته به سیتوکروم ۴۵۰ میکروزومی (MEOS) در کمبود کدام یک از ترکیبات زیر فعال‌تر است؟

الف) استالوئید

ب) +NAD

ج) NADPH

د) اکسیژن

پاسخ گزینه: ب


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینهآیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا