زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)

پرسش های دو گزینه ای گفتار تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید‌ این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در‌این وب‌سایت بایگانی نمی‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

رایگان دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم 

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

پرسش‌های دو گزینه‌ای


تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران 


◾در بسیاری از تک‌یاخته‌ای‌ها تنظیم اسمزی با کمک …………… انجام می‌شود.

۱) انتشار

۲) انتقال فعال


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در برخی تک‌یاخته‌ای‌ها، آبی که در نتیجهٔ اسمز وارد می‌شود به همراه مواد دفعی توسط …………….. دفع می‌شود. 

۱) واکوئول‌های انقباضی

۲) نفرون‌ (گردیزه)ها


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در پارامسی، آبی که در نتیجهٔ اسمز وارد می‌شود به همراه مواد دفعی توسط ………………….. دفع می‌شود. 

۱) واکوئول‌های انقباضی

۲) نفریدی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱در بی‌مهرگانساختار مشخصی برای دفع در ……………… بی‌مهرگان وجود دارد. 

۱) بیشتر

۲) برخی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾یکی از ساختارهای مشخص برای دفع در بی‌مهرگان ……………… است.

۱) نفریدی

۲) غدد نمکی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾ نفریدی برای …………..، ……………. یا هر دو مورد به‌کار می‌رود.

۱) دفع – تنظیم اسمزی

۲) جذب – ترشح


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾نفریدی …………. است که با منفذی به بیرون باز می‌شود.

۱) لوله‌ای

۲) کیسه‌ای


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾نفریدی با منفذی به بیرون باز و ………….. از طریق آن انجام می‌شود.

۱) دفع

۲) جذب


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


در سخت‌پوستان، مواد دفعی نیتروژن‌دار با ……………… دفع می‌شوند.

۱) انتشار ساده

۲) انتقال فعال


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾در سخت‌پوستان، مواد دفعی نیتروژن‌دار، از ………….. دفع می‌شوند.

۱) آبشش‌ها

۲) کلیه‌ها


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾حشرات سامانهٔ دفعی متصل به روده به نام …………… دارند.

۱) لوله‌های مالپیگی

۲) نفریدی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾سامانهٔ دفعی حشرات به …………….  متصل است. 

۱) روده

۲) غدد راست روده‌ای


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾ماده دفعی در حشرات، …………… است.

۱) آمونیاک

۲) اوریک اسید


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾در حشرات، ………….. همراه با آب به لوله‌های مالپیگی وارد می‌شود.

۱) اوریک اسید

۲) اوره


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در حشرات، اوریک اسید همراه با آب به ………………  وارد می‌شود.

۱) لوله‌های مالپیگی

۲) غدد راست روده‌ای


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾محتوای لوله‌های مالپیگی به ………………، تخلیه می‌شوند. 

۱) روده

۲) غدد راست روده‌ای


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾محتوای لوله‌های مالپیگی به روده، تخلیه می‌شوند و با عبور مایعات در روده، ……………..  بازجذب می‌شوند.

۱) آب و یون‌ها

۲) فقط آب


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در حشرات، …………… به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می‌شود.

۱) اوریک اسید

۲) اوره


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در حشرات، اوریک اسید از طریق ………… دفع می‌شود.

۱) روده

۲) نفریدی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱مهره‌داران◾کلیه در ………… مهره‌داران وجود دارد.

۱) همهٔ

۲) بسیاری از


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها جزء ماهیان …………….  است. 

۱) غضروفی

۲) استخوانی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾ماهیان غضروفی که ساکن آب شور هستند، علاوه بر کلیه‌ها، دارای …………….. هستند. 

۱) غدد راست روده‌ای

۲) نفریدی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾کوسه‌ها که ساکن آب ……….. هستند، علاوه بر کلیه‌ها، دارای غدد راست روده‌ای هستند. 

۱) شور

۲) شیرین


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾سفره‌ماهی‌ها که ساکن آب شور هستند، علاوه بر ………….. ، دارای …………….. هستند. 

۱) کلیه – غدد راست روده‌ای

۲) نفریدی- لوله‌های مالپیگی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾غدد راست روده‌ای، ……………….. را به روده ترشح می‌کنند.

۱) محلول نمک (سدیم کلرید)

۲) بی‌کربنات و آنزیم‌ها


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾غدد راست روده‌ای، محلول نمک (سدیم کلرید) ……………….. را به روده ترشح می‌کنند.

۱) بسیار غلیظ

۲) بسیار رقیق


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از محیط ……… است. 

۱) کمتر

۲) بیشتر


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی ……… از …….. بیشتر است. 

۱) مایعات بدن – محیط

۲) محیط – مایعات بدن


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در ماهیان آب ……….، فشار اسمزی مایعات بدن از محیط بیشتر است. 

۱) شور

۲) شیرین


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾در ماهیان آب شیرین، فشار اسمزی مایعات بدن از محیط بیشتر است؛ بنابراین آب می‌تواند ……………..  . 

۱) از بدن خارج شود

۲) وارد بدن شود


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾ماهیان آب ………. معمولاً آب زیادی نمی‌نوشند. 

۱) شور

۲) شیرین


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾ماهیان آب شیرین معمولاً آب زیادی ………….  . 

۱) می‌نوشند

۲) نمی‌نوشند


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾باز و بسته شدن دهان در ماهی‌های آب شیرین، …………………   . 

۱) تنها به منظور عبور آب و تبادل گازها در آبشش‌هاست. 

۲) به منظور نوشیدن آب و عبور آب و تبادل گازها در آبشش‌هاست. 


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾ماهی‌های آب ……………. حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع می‌کنند.

۱) شیرین

۲) شور


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾ماهیان آب شیرین حجم زیادی از آب را به صورت ادرار ……….. دفع می‌کنند.

۱) غلیظ

۲) رقیق


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾در ماهیان آب …….. فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از فشار اسمزی محیط است. 

۱) شیرین

۲) شور


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾در ماهیان آب شور فشار اسمزی مایعات بدن ……… از فشار اسمزی محیط است. 

۱) بیشتر

۲) کمتر


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾در ماهیان آب شور فشار اسمزی ………. کمتر از فشار اسمزی ……….. است. 

۱) مایعات بدن – محیط

۲) محیط – مایعات بدن


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در ماهیان آب شور فشار اسمزی محیط ………… از فشار اسمزی مایعات بدن است. 

۱) کمتر

۲) بیشتر


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾در ماهیان آب شور، آب، تمایل …………. دارد.

۱) به خروج از بدن

۲) ورود به بدن


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾ماهیان دریایی مقدار ………… آب می‌نوشند.

۱) زیادی

۲) کمی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾ماهیان ……………. مقدار زیادی آب می‌نوشند.

۱) دریایی

۲) آب شیرین 


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در ماهیان ………….. برخی یون‌ها توسط کلیه به‌صورت ادرار غلیظ و برخی از طریق یاخته‌های آبشش دفع می‌شوند.

۱) دریایی

۲) آب شیرین 


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در ماهیان دریایی برخی یون‌ها توسط …………. و برخی از طریق یاخته‌های ……………. دفع می‌شوند.

۱) کلیه –  آبشش

۲) غدد راست روده‌ای – نفریدی


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾در ماهیان دریایی برخی یون‌ها توسط کلیه به‌صورت ادرار ………….. دفع می‌شوند.

۱) غلیظ

۲) رقیق


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾مثانهٔ دوزیستان محل ذخیرهٔ …………… است.

۱) آب و یون‌ها

۲) آهن و برخی ویتامین‌ها


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾به‌هنگام خشک شدن محیط دوزیستان، دفع ادرار …………. می‌شود. 

۱) کم

۲) زیاد


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾به‌هنگام خشک شدن محیط دوزیستان، مثانه برای ذخیرهٔ بیشتر آب ………… می‌شود. 

۱) بزرگ‌تر

۲) کوچک‌تر


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾به‌هنگام خشک شدن محیط دوزیستان، بازجذب آب از …………. به خون افزایش پیدا می‌کند.

۱) راست روده

۲) مثانه


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾کلیه در …………… توانمندی زیادی در بازجذب دارد.

۱) حشرات

۲) خزندگان


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾کلیه در خزندگان و …………. توانمندی زیادی در بازجذب دارد.

۱) سخت پوستان

۲) پرندگان


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾مثانه در …………. توانمندی زیادی در بازجذب دارد.

۱) پرندگان

۲) دوزیستان


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾برخی خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک‌دار مصرف می‌کنند، می‌توانند نمک اضافه را از طریق ……………. دفع کنند. 

۱) غدد نمکی

۲) غدد راست روده‌ای


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۱


◾ برخی خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک‌دار مصرف می‌کنند، می‌توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی نزدیک ………………، دفع کنند. 

۱) مثانه

۲) چشم یا زبان


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲


◾برخی خزندگان و پرندگان دریایی و بیابانی که آب دریا یا غذای نمک‌دار مصرف می‌کنند، می‌توانند نمک اضافه را از طریق غدد نمکی، به‌صورت قطره‌های ………… دفع کنند. 

۱) رقیق

۲) غلیظ


برای مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

» پاسخ: گزینه ۲پرسش‌های دو گزینه‌ای تمامی مباحث زیست‌شناسیشکل‌های تمامی مباحث زیست‌شناسی

کتاب الکترونیکی «مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵ 

 

این کتاب شامل: 

  • بررسی تمامی پرسش‌های کنکوری (از سال ۱۳۹۸تا ۱۴۰۲) داخل کشور و خارج از کشور؛ 
  • بررسی برخی پرسش‌های کنکوری نظام‌های آموزشی سابق؛ 
  • پاسخ کلیدی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی


برای مشاهده «بخشی از این کتاب الکترونیکی» کلیک کنید. فایل ورد «کتاب مجموعه پرسش‌های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵

 

فایل ورد شامل:

  • تمام پرسش‌های کتاب به همراه پاسخ کلیدی می‌باشد. 


کتاب زیست شناسی دهم

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا