مغز و اعصابنوروآناتومی

سوالات نوروآناتومی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۳-۱۴۰۲؛ پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۳ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی مباحث نوروآناتومی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۴

 

این کتاب شامل تمامی‌پرسش‌های نوروآناتومی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها نمونه آزمون‌ نوروآناتومی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. ۵۱ کدام راه عصبی ذیل از Ventral funiculus نخاع عبور می‌کند؟
الف) Vestibular spinal
ب) Lateral corticospinal
ج) Dorsal spinocerebellar
د) Ventral spinocerebellar


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۲ اولین نورون راه درد در کدام ناحیه قرار دارد؟
الف) Ventral horn of spinal cord
ب) Dorsal root ganglion
ج) Medulla
د) Thalamus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۳ همه راه‌های عصبی در نخاع efferent هستند، بجز: 
الف) Lateral corticospinal
ب) Reticolo spinal
ج) Ventral corticospinal
د) Dorsal spinocerebellar


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۴ نورون post ganglionic سمپاتیک ریه در کدام ناحیه قرار دارد؟
الف) عقده‌های سمپاتیک سینه‌ای
ب) شاخ طرفی نخاع
ج) medulla
د) هیچکدام


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۵ همه شریان‌های ذیل شاخه شریان Internal carotid هستند، بجز: 
الف) Middle cerebral
ب) Posterior communicating
ج) Posterior cerebral
د) Anterior cerebral


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۶ کدام گروه از هسته‌های ذیل در brain stem از نوع سروتونرژیک هستند؟ الف) Central group
ب) Rapha nuclei
ج) Posterior cerebral
د) Anterior cerebral


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


همه هسته‌های ذیل به عصب واگ مربوط است، بجز: 
الف) Dorsal vagal
ب) Solitary
ج) Lateral vestibular
د) Ambiguus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۸ همه اعصاب ذیل از Medulla خارج می‌شوند، بجز: 
الف) Hypogloss
ب) Vagus
ج) Facial
د) Glosso pharyngial


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۹ رشته‌های عصبی که عضلات حلق و حنجره را عصب دهی می‌کنند از کدام هسته ذیل مبدأ می‌گیرند؟
الف) Facial
ب) Motor trigeminal
ج) Hypogloss
د) Ambiguus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۰ کدام مسیر عصبی ذیل از Middle cerebellar peduncle عبور می‌کند؟
الف) Dorsal spinocerebellar
ب) Ponto cerebellar
ج) Dendato thalamic
د) Vestibulo spinal


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


حس عمومی (درد و لمس) کره چشم (Eye Ball) به کدام هسته در brain stem منتهی می‌گردد؟
الف) Occulomotor
ب) Trigeminal sensory
ج) Superior collicolus
د) solitary 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۲ راه Dentatothalamic از مخچه به کدام هسته تالاموس منتهی می‌گردد؟
الف) Ventro postro lateral (VPL)
ب) Ventro posro medial (VPM)
ج) Ventro anterior (VA)
د) Ventro lateral (VL)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۳ کدام هسته ذیل در مسیر راه رفلکس نوری (light reflex) قرار دارد؟
الف) Pretectal
ب) Inferior collicolus
ج) Red nucleus
د) Trochlear


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۴ تالاموس در خارج با کدام عنصر ذیل مجاورت دارد؟
الف) External capsule
ب) Internal capsule
ج) Lentiform
د) Extermal Capsule


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۵ خونرسانی به cingulate gyrus توسط کدام شریان ذیل است؟
الف) Posterior communicating
ب) Middle cerebral
 ج) Posterior cerebral
د) Anterior cerebral


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۶ عصب دهی پاراسمپاتیک غده بزاقی sublingual توسط کدام عصب ذیل است؟
الف) Glosso pharyngial
ب) Facial
ج) Maxillary
د) Vagus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۷- Paracentral gyrus در کدام سطح نیم کره قرار دارد؟
الف) داخلی
ب) خارجی
ج) تحتانی
د) تحتانی و داخلی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۸ Orbital gyrus به کدام لب مغز مربوط است؟
الف) Temporal
ب) Parietal
ج) Frontal
د) Insula


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


همه عبارات ذیل صحیح است، بجز:
الف) Amigdala در medial temporal قرار دارد. 
ب) قشر primary somatosensory در جلو شیار central نیمکره مغزی قرار دارد. 
ج) cingulate در پایین مجاور corpos callosom است
د) precuneus بخشی از لب parietal است


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


اختلال در کدام بخش مغز موجب Agraphia می‌شود؟
الف) Cingulate
ب) Inferior temporal
ج) Angular gyrus
د) Precuneus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


subiculum در لب گیجگاهی مغز بین کدام دو عنصر ذیل قرار دارد؟
الف) Amon’s Horn, Dentate
ب) Amon’s Horn, parahippocampus
ج) Collateral sulcus, parahippocampus
د) Dentate, Amigdaloid


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۲ کدام بخش ذیل در سقف بطن طرفی قرار دارد؟
الف) Corpus collosum
ب) Caudate Nucleus
ج) Thalamus
د) Insula


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۳ قشر شنوایی مغز در کدام لب و کدام سطح نیمکره مغزی قرار دارد؟
الف) لب تمپورال – سطح تحتانی
ب لب پاریتال – سطح خارجی
ج) لب تمپورال – سطح خارجی
د) لب پاریتال – سطح داخلی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۴ همه اعصاب کرانیال حاوی الیاف پاراسمپاتیک هستند، بجز: 
الف) occulomotor
ب) Hypoglassal
ج) Facial
د) glassopharyngial


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۵ کدام هسته ذیل در مسیر راه indirect استریاتوم به پالیدوم قرار دارد؟
الف) Red nucleus
ب) Caudate
ج) Subthalamic
د) Accumbance


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۶ کدام راه عصبی ذیل مربوط به راه شنوایی است؟
الف) Medial longitodinal fasciculus
ب) Spinal leminiscus
ج) Medial leminiscus
د) Lateral leminiscus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۷ نورون‌های کدام بخش ذیل در brain stem دوپامینرژیک است؟
الف) red nucleus
ب) Ventral tegmental area
ج) pretectal
د) Priaquductal gray mater


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۸ تمام عناصر ذیل از ستیغ عصبی منشاء می‌گیرند، بجز: 
الف) سلول شوان
ب) ملانوسیت
ج) نوتوکورد
د) سلول گانگلیون اعصاب خودکار


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹ کدام ساختمان در مغز میانی قرار دارد؟
الف) تکتوم
ب) هیپوتالاموس
ج) تالاموس
د) جسم صنوبری


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۰ فیبرهای Ansa lenticularis از گلوبوس پالیدوس به کجا می‌روند؟
الف) ساب‌تالاموس
ب) تالاموس
ج) هسته دم‌دار
د) جسم سیاه


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا