مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۳-۱۴۰۲؛ پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی مباحث نوروبیولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۰

 

این کتاب شامل تمامی پرسش‌های نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها نمونه آزمون‌ نوروبیولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


۸۱- در یک سیناپس شیمیایی، مدت برقراری سیگنال نوروترانسمیتر رها شده در فضای سیناپسی به تمامی عوامل زیر بستگی دارد، بجز: 
الف) سرعت تخریب یا بازجذب نوروترانسمیتر از فضای سیناپسی
ب) فرکانس پتانسیل عمل که به پایانه عصبی رسیده است.
ج) به طول آکسون نورون پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی
د) به ذخیره نوروترانسمیتر در وزیکول‌های پایانه عصبی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۲-در شکل‌گیری اتصال عصب – عضله (neuromuscular junction) در مورد آگرین (Agrin) و سیگنالینگ رسپتورهای آن کدام مورد زیر صحیح است؟
الف) به رسپتورهای LRP4 متصل می‌شود.
ب) سبب دفسفورپلاسیون آداپتور پروتئین ۷-Dok می‌شود.
ج) توسط نورون‌های حد واسط ترشح می‌شود. 
د) فعالیت کینازی رسپتور MuSK را مهار می‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۳- کاهش غلظت سدیم مایع خارج سلولی به ترتیب چه اثری بر پتانسیل عمل و پتانسیل استراحت غشای نورون دارد؟
الف) کاهش آمپلیتود پتانسیل عمل – اثری بر پتانسیل استراحت ندارد.
ب) افزایش آمپلیتود پتانسیل عمل – اثری بر پتانسیل استراحت ندارد.
ج) کاهش آمپلیتود پتانسیل عمل – پتانسیل استراحت هیپرپولاریزه می‌شود.
د) افزایش آمپلیتود پتانسیل عمل – پتانسیل استراحت هیپرپولاریزه می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۴- در محاسبه میزان پتانسیل تعادلی (نرنست) یون +X بر حسب میلی‌ولت تمامی اطلاعات زیر مورد نیاز است، بجز:
الف) غلظت داخل سلولی یون +X
ب) غلظت خارج سلولی یون +X
ج) میزان نفوذپذیری غشا به یون +X
د) میزان وزن مولکولی یون +X


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۵- کدام یک در مورد سلول‌های سیستم عصبی صحیح است؟
الف) اولیگودندروسیت‌ها جزو ماکروگلیا محسوب می‌شوند.
ب) سلول‌های schwann میکروگلیا محسوب می‌شوند.
ج) آستروسیت‌ها جزو میکروگلیا محسوب می‌شوند.
د) سلول‌های scavenger ماکروگلیا محسوب می‌شوند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۶- کدام یک از عوامل زیر می‌تواند میزان cAMP را کاهش دهد؟
الف) فورسکولین (Forskolin)
ب) کافئین (Caffeine)
ج) فسفودی‌استراز (Phosphodiesterase)
د) تئوفیلین (Theophylline)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۷- وجود غلاف میلین روی آکسون، تمامی آثار زیر را دارد، بجز: 
الف) کاهش مصرف انرژی توسط نورون
ب) افزایش آمپلیتود پتانسیل عمل
ج) افزایش سرعت هدایت پتانسیل عمل
د) کاهش خاصیت خازنی غشاء


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۸- کانال‌های سدیمی دخیل در ایجاد پتانسیل عمل و پتانسیل پس‌سینایسی نورون‌های ستون قدامی نخاع به ترتیب کدامند؟
الف) وابسته به لیگاند – وابسته به ولتاژ
ب) کانال نشتی – وابسته به لیگاند
ج) وابسته به ولتاژ – کانال نشتی
د) وابسته به ولتاژ – وابسته به لیگاند


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۹- تمام موارد زیر در مورد اندوکانابینوئیدهایی که نقش نوروترانسمیتری دارند، صحیح است، بجز: 
الف) به عنوان پیامبر سیناپسی رتروگرید عمل می‌کنند.
ب) آنتاگونیست رسپتورهای CB1 اثر ضد دردی دارند.
ج) به سرعت بعد از دپولاریزه شدن نورون سنتز می‌شوند.
د) به رسپتورهای CB1 پیش‌سینایی متصل می‌شوند. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۰- تمامی وقایع زیر برای فعال شدن رسپتور آپونوتروپیک NMDA لازم است، بجز:
الف) اتصال گلایسین به رسپتور
ب) افزایش کنداکتانس یون پتاسیم
ج) برداشته شدن مهار یون منیزیم
د) دپولاریزه شدن پتانسیل غشا


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


مکانیسم سیگنالینگ کدام یک از رسپتورهای نوروترانسمیتری به درستی عنوان شده است؟
الف) M1;↑IP3,DAG
ب) ۵HT۱B: ↑cAMP
ج) GABAA; ↓IP3, DAG
د) β۲: ↓cAMP


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۲- محل اولیه تجمع فاکتورهای رونویسی کدام قسمت DNA است؟
الف) توالی kozak
ب) توالی پروموتر
ج) توالی Enhancer
د) توالی شاین دلگارنو


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۳- تمامی گزینه‌ها جزو اعمال میتوکندری محسوب می‌شود، بجز: 
الف) کنترل آپوپتوز
ب) تولید ATP
ج) اکسایش کربوهیدرات‌ها
د) کنترل بیوژنز مستقل از هسته


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۴- عملکرد سیناپسی کدام یک می‌تواند باعث القای IPSP شود؟
الف) AMPA
ب) Glycine
ج) SHT۳
د) Kainate


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۵- دلیل اینکه فاکتورهای تنظیم کننده رونویسی پس از اتصال به DNA بر روی همه ژن‌ها تاثیر نمی‌گذارند، کدام است؟
الف) چون فقط یک جایگاه اتصال به DNA دارند. 
ب) چون برای تاثیر بر همه ژن‌ها نیاز به cofactorهای زیادی دارند.
ج) چون توالی‌های insulator مانع از تاثیر بر همه ژن‌ها می‌شوند. 
د) چون فقط می‌توانند بر ژن مجاور تاثیر بگذارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۶- والپرویک اسید مهار کننده Histon Deacetylase است و با اتصال به جایگاه کاتالیتیک آن از فعالیت آنها جلوگیری می‌کند. کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند از تاثیرات Valproic acid باشد؟
الف) افزایش imprinting
ب) افزایش میزان هتروکروماتین
ج) خاموش شدن بیان بعضی از ژن‌ها
د) هایپراستیلاسیون هیستون‌ها


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۷- سم بوتولیسم از نوع B سبب تمامی اثرات زیر می‌شود، بجز:
الف) تخریب Synaptobrevin
ب) بلوک رهایش استیل کولین
ج) پتوزیس
د) اسپاستیسیتی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۸- تمامی فاکتورهای زیر در فرآیند آپوپتوز افزایش می‌یابند، بجز:
الف) Bax
ب) Bcl2
ج) ۹-Caspase
د) Caspase-3


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۹ کدامیک در مورد رسپتورهای GABAc صحیح است؟
الف) پنتامر هستند و در شبکیه وجود ندارند.
ب) از طریق پروتئین‌های G عمل می‌کنند.
ج) فعالیت آن باعث ایجاد IPSP سریع می‌شود.
د) از طریق Go ورود کلسیم را مهار می‌کنند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۱۰۰- کدام یک از نوروترانسمیترهای زیر در وزیکول‌های پایانه سیناپسی ذخیره می‌شود؟
الف) نورواستروئید
ب) نیتریک اکساید
ج) آناندامید
د) نوراپی‌نفرین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا