زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۲)

زیست شناسی ۲؛ فعالیت های فصل هشتم کتاب زیست شناسی یازدهم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵ 

 

این کتاب شامل: 

  • بررسی تمامی پرسش‌های کنکوری (از سال ۱۳۹۸  تا ۱۴۰۲) داخل کشور و خارج از کشور؛ 
  • بررسی برخی پرسش‌های کنکوری نظام‌های آموزشی سابق؛ 
  • پاسخ کلیدی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی


برای مشاهده «بخشی از این کتاب الکترونیکی» کلیک کنید. تهیه فایل ورد «کتاب مجموعه پرسش‌های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵

 

فایل ورد شامل:

  • تمام پرسش‌های کتاب به همراه پاسخ کلیدی می‌باشد. 

نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 

 

دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم 

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

پاسخ فعالیت‌های کتاب زیست‌شناسی ۲

– یازدهم –

جواب فعالیت‌های فصل هشتم زیست یازدهم تجربی

پاسخ و حل سوال های فعالیت های گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل هشتم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل ۸ زیست یازدهم تجربی؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۴ و ۱۳۶ گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل ۸ هشتم «تولید مثل نهاندانگان» کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته تجربی پرداخته ایم.


فصل تولید مثل نهاندانگان


فعالیت ۱ صفحه ۱۲۱ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۱

با مراجعه به یک مرکز پرورش گل، یا گل‌فروشی دربارۀ روش تکثیر رویشی گیاهان متفاوت، گزارش تصویری تهیه و در کلاس ارائه دهید.

روش پیوند زدن: قطعه‌ای از یک گیاه را جدا می‌کنیم و روی تنه گیاه دیگری پیوند می‌زنیم.

روش قلمه زدن: قطعه‌ای از ساقه گیاهی را جدا می‌کنیم و در خاک یا آب می‌گذاریم. این قطعه باید دارای جوانه باشد. موارد استثنایی در این زمینه وجود دارد. مثل قلمه‌زدن ساقه در گیاه حسن یوسف که گیاه جدید از محل جوانه‌ها به وجود نمی‌آید. 

روش خوابانیدن و جوانه‌های روی ریشه درخت آلبالو: چیزی را از گیاه مادر جدا نمی‌کنیم بلکه گیاه جدید از محل جوانه‌های گیاه مادری حاصل می‌شود.

فعالیت ۲ صفحه ۱۲۲ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۲

الف) نمونه‌هایی از ساقه‌های زیرزمینی را به کلاس بیاورید و در گروه خود مقایسه کنید.

 

ب) شلغم و سیب‌زمینی را با هم مقایسه کنید. آیا شلغم همانند سیب‌زمینی ساقه است؟ چه استدلالی برای پاسخ خود دارید؟

فعالیت ۳ صفحه ۱۲۳ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۳

فرض کنید از شما خواسته‌اند که با استفاده از یاخته‌های مجزای پارانشیمی، گیاهی را به روش کشت بافت تکثیر دهید. این یاخته‌ها را از چه سامانۀ بافتی جدا می‌کنید و چگونه این کار را انجام می‌دهید؟

فعالیت ۴ صفحه ۱۲۴ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۴

چند نوع گل را با تعداد گلبرگ‌های چهار تا شش به کلاس بیاورید.

الف) تک لپه یا دو لپه‌ای بودن آن‌ها را مشخص کنید.

ب) تعداد هر یک از اجزای دیگر گل چیست؟

پ) گل‌ها را به دقت با ذره‌بین مشاهده و ویژگی‌های هر یک از اجزا را یادداشت کنید.

ت) یا استفاده از تیغ برش‌های طولی و عرضی از مادگی گل، تهیه و آنچه را می‌بینید یادداشت و ترسیم کنید.

ث) با استفاده از داده‌هایی که به دست آورده‌اید. ساختار هر گل را گزارش کنید.

فعالیت ۵ صفحه ۱۲۹ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۵

الف) بعضی گرده‌افشان‌ها، مانند خفاش در شب تغذیه می‌کنند. به نظر شما گل‌هایی که به وسیلۀ این جانوران گرده افشانی می‌شوند، چه ویژگی‌هایی دارند؟ با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر خود را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.

ب) با توجه به ویژگی گل‌ها در گیاهانی که با جانوران یا باد گرده‌افشانی می‌شوند، نوع گرده‌افشانی را در گیاهان محیط پیرامون خود پیش‌بینی و گزارش کنید.

فعالیت ۶ صفحه ۱۳۱ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۶

الف) دانه‌هایی مانند لوبیا و ذرت را در شرایط مناسب قرار دهید تا رویش یابند. این کار را چگونه انجام می‌دهید؟ با مشاهده دانه‌های در حال رویش، مشخص کنید ابتدا کدام یک از اندام‌های رویشی از دانه خارج می‌شوند. این مشاهده را برای انواعی از دانه‌های دیگر نیز انجام دهید. نتیجه را به صورت یک گزاره بنویسید.

ب) دانه‌های لوبیا و ذرت را در فواصل زمانی دو روزه، بعد از خیس خوردن از وسط نصف و با استفاده از شکل زیر آنچه را می‌بینید، نام گذاری کنید.

رویش دانه های لوبیا و ذرت

فعالیت ۷ صفحه ۱۳۳ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۷

برچه‌ها را در میوه‌ها نیز می‌توانیم تشخیص دهیم. در شکل زیر تعدادی میوه از عرض برش خورده اند. تعدادی میوه را انتخاب و به طور عرضی برش دهید. در کدام میوه فضای تخمدان با دیواره برچه‌ها به طور کامل تقسیم شده است؟

برچه ها را در میوه ها

فعالیت ۸ صفحه ۱۳۴ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۸

شکل زیر انواعی میوه را نشان می‌دهد. ویژگی‌های هر یک از این میوه‌ها را فهرست و براساس این ویژگی‌ها پیش بینی کنید که پراکنش آنها با کمک چه عاملی (باد / جانور) انجام می‌شود. با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر گروه را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.

انواعی از میوه ها

فعالیت ۹ صفحه ۱۳۶ فصل هشتم زیست یازدهم

فعالیت ۹

الف) اکثر گرده افشان‌ها، حشره اند و گرده افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک آنها انجام می‌شود. درباره عواملی که زندگی حشره‌های گرده افشان را تهدید می‌کند، تحقیق و نتیجه را گزارش کنید.

ب) شکل زیر چرخه زندگی یک گیاه نهان دانه را نشان می‌دهد. جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید.

چرخه زندگی یک گیاه نهان دانه

 
 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 


 
بارم‌بندی زیست‌شناسی یازدهم ۱۴۰۳-۱۴۰۲


بارم بندی زیست شناسی 2 یازدهم 1402 - 1401درس زیست‌شناسی ۲

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.
ارزشیابی مستمر براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث های گروهی، پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی انجام می‌شود.
نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.
ارزشیابی پایانی در دو نوبت به صــورت آزمون کتبی انجام می‌شــود. در نوبت اول ۲۰ نمره از پنج فصــل اول کتاب (تا پایان صفحه ۷۸) است. در نوبت دوم پنج نمره به قسمت اول و ۱۵ نمره به قسمت دوم کتاب اختصاص دارد. بارم بندی فصل ها برای نوبت اول، دوم و شهریور مطابق جدول زیر پیشنهاد می‌شود.
توجه داشته باشید که طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی ها و پیوست های آخر کتاب در همه آزمونها ممنوع است.

شماره فصل و عنوان نوبت اول نوبت دوم نوبت دوم نهایی، شهریور و دی‌ماه
۱- تنظیم عصبی ۴ ۱ ۲
۲- حواس ۴ ۱ ۲
۳- دستگاه حرکتی ۳/۵ ۱ ۲
۴- تنظیم شیمیایی ۲/۵ ۱ ۱/۵
۵- ایمنی ۴ ۱ ۲
فعالیت‌ها ۲
۶- تقسیم یاخته ۳ ۲
۷- تولید مثل ۴ ۲/۵
۸- تولید مثل نهاندانگان ۳ ۲
۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها ۳ ۲
فعالیت‌ها ۲ ۲
جمع ۲٠ ۲۰ ۲۰


کتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا