مغز و اعصابنوروآناتومی

سوالات نوروآناتومی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۲-۱۴۰۱؛ پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۴]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی‌مباحث نوروآناتومی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۴

 

این کتاب شامل تمامی‌پرسش‌های نوروآناتومی‌دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها نمونه آزمون‌ نوروآناتومی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. ۵۱- همه راه‌های عصبی از طناب طرفی نخاع عبور می‌کنند، بجز: 
الف) Lateral Corticospinal
ب) Ventral Spinocerebellar
ج) Dorsal Spinocerebellar
د) Tecto Spinal


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۲- دومین نورون راه عصبی لمس دقیق اندام بالایی در کدام بخش زیر قرار دارد؟
الف) Dorsal root ganglia
ب) Dorsal horn of spinal cord
ج) Medulla
د) Thalamus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۳- همه راه‌های عصبی زیر در نخاع Afferent هستند. بجز: 
الف) Spinothalamic
ب) Vestibulospinal
ج) Dorsal Spinocerebllar
د) Ventral Spinocerebellar


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۴- نورون Post Ganglionic سمپاتیک قلب در کدام ناحیه زیر قرار دارد؟
الف) شاخ طرفی نخاع
ب) عقده‌های سمپاتیک گردن
ج) عقده‌های سمپاتیک سینه‌ای
د) عقده سیلیاک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۵- مبدأ عصب فرنیک از کدام سگمان‌های نخاعی زیر است؟
الف) C4-C5-C3
ب) C4-C5-C6
ج) C2-C3-C4
د) C5-C6-C7


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۶- کدامیک از شریان‌های زیر از شاخه‌های شریان Vertebral مبدأ می‌گیرد؟
الف) Superior Cerebellar
ب) Anterior Inferior Cerebellar
ج) Posterior Inferior Cerebellar
د) Posterior Cerebellar


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۷- هسته Pedunculo Pontine از چه نوعی است؟
الف) گلوتاماترژیک
ب) کولینرژیک
ج) سرتونرژیک
د) آدرنرژیک


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۵۸- همه هسته‌های زیر در Medulla قرار دارند، بجز: 
الف) Lateral Vestibular
ب) Dorsal Cochlear
ج) Facial Motor
د) Ambiguus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


همه بخش‌های زیر در Midbrain قرار دارند، بجز: 
الف) Ventral Tegmental Area
ب) Ruber Nucleus
ج) Trigeminal Sensory
د) Abdocence


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۰- کدام راه عصبی زیر مربوط به لمس دقیق است؟
الف) Lateral Lemniscus
ب) Medial Lemniscus
ج) Spinal Lemniscus
د) Medial Longitudinal Fasciculus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۱- ضایعه در کدام هسته موجب اختلال چشایی می‌شود؟
الف) Olivary Complex
ب) Hypoglossal
ج) Solitary
د) Lateral Vestibular


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۲- همه بخش‌های زیر در ارتباط با Auditory Pathway است، بجز: 
الف) Superior olivary nucleolus
ب) Inferior colliculus
ج) Lateral Lemniscus
د) Lateral Geniculate Body


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۳- ضایعه کدام هسته زیر موجب Dysphasia می‌شود؟
الف) Solitary
ب) Ambiguus
ج) Trigeminal sensory
د) Hypoglossal


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


همه مسیرهای زیر از پایه مخچه ای تحتانی عبور می‌کنند، بجز: 
الف) Ventral Spinocerebellar
ب) Dorsal Spinocerebellar
ج) Cuneocrebellar
د) Cerebello Vestibular


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۵- همه عبارات زیر صحیح است، بجز: 
الف) مسیر Cortico Ponto Cerebellar در ارتباط با مخچه جدید است
ب) هسته Dentate در ارتباط با راه Afferent Neocerebllum می‌باشد.
ج) هسته Globus مربوط به Paleocerebellum است.
د) هسته Fastigi مربوط به راه Vestibulo Cerebellum است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۶- راه Trigemothalamic به کدام هسته زیر در تالاموس منتهی می‌گردد؟
الف) Ventrolateral
ب) Dorsolateral
ج) Postro Ventromedial
د) Antroventral


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۷- حس حلق به کدام هسته در Brain Stem منتقل می‌شود؟
الف) Medial Vestibular
ب) Trigeminal sensory
ج) Solitary
د) Dorsal Vagal


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۸- کدام هسته زیر در جدار بطن طرفی قرار دارد؟
الف) Accumbance
ب) Caudate
ج) Putamen
د) Subthalamic


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۶۹- خون رسانی قشر Medial Frontal مربوط به کدام شریان است؟
الف) Anterior communicating
ب) Middle Cerebral
ج) Anterior Choroidal
د) Anterior Cerebral


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۰- خون رسانی Somatosensory Cortex مربوط به اندام بالایی توسط کدام شریان زیر است؟
الف) Calloso Marginal
ب) Anterior Cerebral
ج) Posterior Cerebral
د) Middle Cerebral


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۱- عصب دهی پاراسمپاتیک غده پاروتید توسط کدام عصب زیر است؟
الف) Facial
ب) Glossopharyngial
ج) Vagus
د) Lingual


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۲- Precuneus Cortex در کدام سطح مغز قرار دارد؟
الف) Lateral and Medial
ب) Medial
ج) Inferior
د) Lateral


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۳- در مسیر بینایی در مغز کدام ناحیه مربوط به حرکت است؟
الف) Fusiform Gyrus
ب) V2
ج) V4
د) V5


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۴- همه عبارات زیر صحیح است، بجز: 
الف) Amygdala در ضخامت Uncus قرار دارد. 
ب) Insula در عمق شیار Lateral قرار دارد.
ج) قشر Primary Motor در عقب شیار Central قرار دارد.
د) پاراهیپوکمپ در سمت داخل شیار Collateral قرار دارد. 


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۵- همه بخش‌های زیر با کپسول داخلی (Internal Capsule) مجاور هستند، بجز: 
الف) Thalamus
ب) Accumbance
ج) Caudate
د) Lentiform


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۶ – اختلال کدام بخش موجب Dyslexia می‌شود؟
الف) Superior Parietal Gyrus
ب) Middle Temporal
ج) Precuneus
د) Angular Gyrus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۷ – کدام ناحیه از قشر مغز دارای سه لایه نورونی و همچنین لایه میانی از نوع پیرامیدال است؟
الف) Dentate
ب) Amon’s Horn
ج) Cingulate
د) Parahippocampus


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۸- Supplementary Motor Cortex در کدام ناحیه مغز قرار دارد؟
الف) سطح داخلی نیمکره مغزی در لوب فرونتال
ب) سطح داخلی مغز در ناحیه پاراسنترال
ج) سطح خارجی مغز در لوب فرونتال
د) سطح تحتانی مغز در ناحیه اوربیتال


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۷۹- کدام هسته زیر دوپامینرژیک است؟
الف) Red Nucleus
ب) Substantia Nigra
ج) Locus Ceruleus
د) Subthalamic


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


بطن سوم از کدام ناحیه مغزی در فرایند رشد ایجاد می‌شود؟
الف) Diencephalon
ب) Mesencephalon
ج) Telencephalon
د) Metencephalon


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا