مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۴۰۲-۱۴۰۱؛ پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۳]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی‌مباحث نوروبیولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۰

 

این کتاب شامل تمامی‌پرسش‌های نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها نمونه آزمون‌ نوروبیولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


پتانسیل استراحت غشای یک فیبر عصبی ۸۷- میلی‌ولت است، بعد از بلوک کامل پمپ‌های سدیم-پتاسیم چه تغییری می‌کند؟

الف) ۸۲-
ب) ۹۰-
ج) ۲۰+
د) ۸۷-


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۲ کدامیک از گزینه‌ها جزو پروتئین‌های غشای وزیکول است؟
الف) NSF
ب) Syntaxin
ج) ۲۵-SNAPs
د) Synaptobrevin


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


حذف پروتئین Dynein، کدام انتقال آکسونی از طریق میکروتوبول‌ها را مختل می‌کند؟
الف) انتقال آکسوئی سریع – ۴۰۰mm/day
ب) انتقال آکسونی آهسته – mm/day0.5-10
ج) انتقال آکسونی از جسم سلولی به طرف پایانه عصبی
د) انتقال از پایانه آکسونی به طرف جسم سلولی – ۲۰۰mm/day


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۴- تمام گزینه ها در مورد نقش میلین صحیح است، بجز: 
الف) کاهش مصرف انرژی
ب) افزایش مقاومت غشا
ج) افزایش ظرفیت خازنی غشا
د) افزایش سرعت هدایت پتانسیل عمل


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۵- کدامیک از جهش‌های زیر تأثیر بیشتری بر روی عملکرد پروتئین می‌گذارد؟
الف) حذف تک نوکلئوتید نزدیک به انتهای توالی کد کننده
ب) ورود یک تک نوکلئوتید نزدیک به ابتدای توالی کد کننده
ج) حذف سه نوکلئوتید کنار هم در وسط توالی کد کننده
د) جایگزینی یک نوکلئوتید با نوکلئوتید دیگر در میانه توالی کد کننده


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۶- تفاوت‌های موجود در DNA که در کمتر از یک درصد از افراد جامعه دیده می‌شود، چه نام دارد؟
الف) SNP
ب) Mutation
ج) VNTR
د) CNV


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۷- کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های یوکروماتین است؟
الف) استیلاسیون زیاد هیستون‌ها
ب) متیلاسیون زیاد DNA
ج) متیلاسیون لیزین شماره ۹ H3
د) دمتیلاسیون لیزین شماره ۴ H3


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۸- کدامیک از گزینه‌های زیر برای تنظیم بیان ژن‌ها کاربرد ندارد؟
الف) Chromatin remodeling
ب) کراس اوور و نوترکیبی
ج) آلترناتیو اسپلایسینگ
د) قرارگیری mRNAها در مکان‌های مختلف سلول


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۸۹- کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های RNAپلیمراز است؟
الف) عدم نیاز به پرایمر
ب) عدم نیاز به یون منیزیم
ج) دقت بسیار بالا در حد یک خطا در هر ۱۰۷ نوکلئوتید
د) فقدان ویژگی proofreading


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۰- کدامیک در مورد میزان مصرف ATP صحیح است؟ 
الف) ۲۴ درصد توسط گلوکونئوژنز
ب) ۶ درصد توسط پمپ کلسیم
ج) ۵ درصد برای سنتز پروتئین
د) ۹ درصد توسط پمپ سدیم برای حفظ پتانسیل استراحت غشا


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۱- کدامیک جزو خانواده پروتئین‌های ضد آپوپتوز است؟
الف) Bax
ب) Bcl2
ج) Bad
د) Bim


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۲- تمامی گزینه ها از ویژگی‌های پروکسی‌زوم می‌باشد، بجز: 
الف) حاوی آنزیم کاتالاز می‌باشد.
ب) پروتئین‌های آن در هسته کد می‌شود.
ج) مانند میتوکندری از محل‌های اصلی مصرف اکسیژن است.
د) مکانیسم ورود و انتقال پروتئین به آن شبیه به میتوکندری است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۳- پروتئین PDI (پروتئین دی سولفید ایزومراز) در کدام اندامک قرار می‌گیرد؟
ألف) لیزوزوم
ب) میتوکندری
ج) پروکسیزوم
د) شبکه آندوپلاسمی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۴ کدامیک از عوامل فعال شدن مسیر آپوپتوز Extrinsic است؟
الف) Cytochrome c
ب) ۳-Caspase
ج) Fas ligand
د) Caspase-9


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۵ کدامیک از گیرنده های زیر دو مکانیسم برای gating دارد؟
الف) D1
ب) GABAA
ج) NMDA
د) AMPA


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۶- در یک نورون، پتانسیل استراحت غشا ۷۵- میلی‌ولت و پتانسیل تعادلی یون پتاسیم نیز ۷۵- میلی‌ولت است. برای یون پتاسیم Driving force چقدر خواهد بود؟
الف) صفر
ب) ۱۵
ج) ۱۴۰
د) ۱۵۰


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۷- کدامیک از گزینه‌ها می‌تواند سبب ایجاد پتانسیل پس‌سیناسی مهاری (IPSP) شود؟
الف) Na+ influx
د) K+ efflux
ج) Cl efflux
د) Ca influx


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


فعال شدن تمام گزینه‌ها در القای LTP در ناحیه کلاترال Schaffer نقش دارند، بجز: 
الف) رسپتورهای AMPA
ب) رسپتورهای نیکوتینی استیل کولین
ج) کالمودولین کیناز
د) تیروزین کیناز Fyn


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۹۹- همه عوامل زیر در پاتولوژی بیماری آلزایمر نقش دارد، بجز: 
الف) پروتئین تائو
ب) پروتئین آلفا سینوکلئین
ج) پروتئین نوروفیبلاری
د) آنزیم بتا سکرتاز


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


۱۰۰- تمامی نوروترانسمیترهای زیر در پایانه عصبی سنتز می‌شوند، بجز:
الف) NO
ب) ACh
ج) CO
د) VIP


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه


موفق باشید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا