مغز و اعصابنوروآناتومی

سوالات نوروآناتومی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۰-۱۳۸۹؛ پاسخ گزینه‌ای

نوروآناتومی

تمام راه‌های عصبی ذیل از Lateral funiculus نخاع عبور می کنند، بجز:

الف) Dorsal spinocerebellar

ب) Rubrospinal

ج) Ventral spinocerebellar

د) Vestibulospinal

پاسخ گزینه: د

جایگاه دومین نورون راه لمس دقیق اندام فوقانی در کدام بخش ذیل قرار دارد؟

الف) Cuneatus nucleus

ب) Dorsal root ganglion

ج) Gracilis nucleus

د) Posterior Horn of spinal cord

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | نمونه آزمون

شاخ طرفی نخاع (Lateral Horn) در کدامیک از سگمان‌های نخاعی دیده می‌شود؟

الف) C6 – T2

ب) T1 – L2

ج) L1 – L4

د) C8 – L4

پاسخ گزینه: ب

الیاف Pontocerebellum از کدام پایک یا پایک های مخچه ای عبور می‌کند؟

الف) پایک تحتانی مخچه

ب) پایک فوقانی مخچه

ج) پایک مبانی مخچه

د) پایک میانی و تحتانی مخچه

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از مسیرهای عصبی ذیل از نوع Special somatic afferent است؟

الف) Spinal lemniscus

ب) lateral lemniscus

ج) Trigeminal lemniscus

د) Medial lemniscus

پاسخ گزینه: ب

نخاع با کدام یک از ساختارهای ذیل دارای ارتباطات Ipsilateral می‌باشد؟

الف) Vestibular Nucleus

ب) Tectum

ج) Thalamus

د) Red nucleus

پاسخ گزینه: الف

یک عصب نخاعی می‌تواند حاوی همه اجزاء عصبی ذیل باشد بجز:

الف) General Visceral Afferent (GVA)

ب) General Somatic Afferent (GSA)

ج) Special Visceral Afferent (SVA)

د) General Somatic Efferent (GSE)

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۱

شریان تغذیه کننده مرکز حس و حرکت اندام فوقانی در قشر مغز کدامیک از موارد ذیل می‌باشد؟

الف) Anterior cerebral

ب) Middle cerebral

ج) Anterior Choroidal

د) Posterior cerebral

پاسخ گزینه: ب

هسته حرکتی عضلات حلق، حنجره و کام نرم در ساقه مغزی کدام است؟

الف) Solitary

ب) Ambiguus

ج) Inferior Salivatory

د) Dorsal vagal

پاسخ گزینه: ب

ارتباط بین هیپوتالاموس و Hippocampus توسط کدام یک از موارد ذیل انجام می‌پذیرد؟

الف) Posterior commissure

ب) Anterior commissure

ج) Stria medularis thalami

د) Fornix

پاسخ گزینه: د

الیاف Dentatothalamic به کدام هسته تالاموس منتهی می‌شود؟

الف) Ventralis posterior medialis

ب) Ventralis lateralis

ج) Ventralis posterior lateralis

د) Ventralis Anterior

پاسخ گزینه: ب

کدام بخش ذیل در مغز نوروترانسمیتر دوپامین تولید می‌کند؟

الف) Basal forbrain

ب) Raphe Nuclei

ج) Ventral Tegmental area

د) Pedunclopontin Nucleus

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۲

کنترل ترشح غده پاروتید توسط کدامیک از اعصاب زیر است؟

الف) زوج نهم

ب) زوج هفتم

ج) زوج دهم

د) زوج پنجم

پاسخ گزینه: الف

تمام مراکز زیر مربوط به شنوایی است بجز :

الف) هسته زیتونی فوقانی

ب) جسم ذوزنقه ای

ج) جسم زانویی خارجی

د) شکنج تمپورال فوقانی

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از راه‌های زیر مربوط به حس درد و حرارت می‌باشد؟

الف) spinothalamic

ب) spinocerebellar

ج) spinotectal

د) spinoolivary

پاسخ گزینه: الف

مرکز حس بینایی در کدامیک از قسمت‌های زیر قرار دارد؟

الف) شکنج فرونتال میانی

ب) شیار کالکارین

ج) لب اینسولا

د) شکنج پس مرکزی

پاسخ گزینه: ب

تمام هسته‌های عصبی ذیل مربوط به عصب vagus است، بجز:

الف) Dorsal

ب) Inferior Salivatory

ج) Ambiguus

د) Solitary

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۳

در Lateral Medullary Syndrom تمام هسته‌ها و یا مسیرهای عصبی ذیل درگیر می‌شود، بجز:

الف) Corticospinal

ب) Ambiguus

ج) Spinothalamic

د) Spinocerebellar

پاسخ گزینه: الف

الیاف Pallido thalamic به کدام هسته تالاموس منتهی می‌شود؟

الف) Anterior Nucleus

ب) Ventro Postro Lateral

ج) Ventro Postro Medial

د) Ventro Anterior

پاسخ گزینه: د

نورون‌های ترشح کننده Enkephalin که اثر مهاری بر ورودی مسیر درد دارند در کدام لامینای نخاع قرار دارند؟

الف) سوم

ب) دوم

ج) چهارم

د) ششم

پاسخ گزینه: ب

تمام هسته‌های عصبی ذیل در مغز میانی قرار دارند، بجز:

الف) Edinger Westphal

ب) Abducent

ج) Trochlear

د) Oculomotor

پاسخ گزینه: ب

تمام قسمت‌های زیر جزء دیانسفال است بجز:

الف) تالاموس

ب) ماده سیاه

ج) اپی تالاموس

د) جسم پستانی

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۴

مراکز سمپاتیک در کدام بخش‌های C.N.S قرار دارد؟

الف) مغز میانی

ب) پل

ج) بصل النخاع

د) نخاع

پاسخ گزینه: د

تمام اعصاب مغزی زیر حاوی رشته‌های پاراسمپاتیک هستند بجز:

الف) زوج سوم

ب) زوج هفتم

ج) زوج دهم

د) زوج پنجم

پاسخ گزینه: د

تمام هسته‌های زیر در پل مغزی قرار دارند بجز:

الف) Oculomotor

ب) Motor Facial

ج) Motor trigeminal

د) Abducent

پاسخ گزینه: الف

جسم سلولی دومین نورون مسیر حس عمقی خودآگاه در کدامیک از هسته‌های زیر قرار دارد؟

الف جسم زانویی داخلی

ب) گراسیلیس

ج) زیتونی تحتانی

د) Solitary

پاسخ گزینه: ب

پتوز (Ptosis) مربوط به ضایعه کدام عصب ذیل است؟

الف) زوج سوم مغزی

ب) زوج هفتم مغزی

ج) زوج ششم مغزی

د) زوج چهارم مغزی

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۵

کدامیک از الیاف عصبی ذیل برای رسیدن به مقصد کپسول داخلی را قطع می‌کنند؟

الف) Ansa Lenticularis

ب) Lenticular fasciculus

ج) Thalamic fasciculus

د) Dentatothalamic

پاسخ گزینه: ب

Internal capsule در خارج با کدام بخش ذیل مجاورت دارد؟

الف) Caudate

ب) Thalamus

ج) Lentiform

د) Fornix

پاسخ گزینه: ج

محل تقاطع تمام رشته‌های عصبی ذیل در مغز میانی است، بجز:

الف) Rubrospinal

ب) Medial Lemniscus

ج) Dentatorubral

د) Tectospinal

پاسخ گزینه: ب

همه بخش‌های ذیل در سطح داخل نیمکره قرار دارد، بجز:

الف) Insula

ب) Cingulate gyrus

ج) Precuneus

د) Paracentral

پاسخ گزینه: الف

تمام اعصاب ذیل به زبان عصب می‌دهند، بجز:

الف) عصب زوج دوازدهم مغزی

ب) عصب زوج هفتم مغزی

ج) عصب زوج پنجم مغزی

د) غصب زوج هشتم مغزی

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۶

تمام موارد ذیل در مورد هیپوکامپ صحیح است، بجز:

الف) CA1 حساس ترین بخش هیپوکامپ به اکسیژن است.

ب) Fimbria از Dentate gyrus مبدأ می‌گیرد‌.

ج) سلول‌های لایه میانی در Amon’s Horn از نوع Pyramidal است.

د) سلول‌های لایه میانی در Dentate gyrus از نوع granular است.

پاسخ گزینه: ب

اجسام Amygdaloid در ضخامت کدام بخش ذیل قرار دارند؟

الف) Subiculum

ب) Temporal pole

ج) Uncus

د) Hippocampus

پاسخ گزینه: ج

مرکز حسی گفتار در مخ کدام است؟

الف) ورنیکه

ب) بروکا

ج) جیروس فرونتال میانی

د) جیروس پاراسنترال

پاسخ گزینه: الف

شریان اصلی تغذیه کننده کورتکس بینایی کدام است؟

الف) Anterior Cerebral

ب) Posterior Cerebral

ج) Middle Cerebral

د) Posterior Communicating

پاسخ گزینه: ب

مسیرهای Afferent استریاتوم از تمام بخش‌های ذیل است، بجز:

الف) Subthalamic Nucleus

ب) Substantia nigra

ج) Interalaminar Nucleus of thalamus

د) Cortex

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۷

در مورد Orexin مترشحه از هسته Lateral hypothalamus کدام گزینه صحیح است؟

الف) افزایش سطح آن موجب بیداری می‌شود.

ب) کاهش سطح آن موجب افزایش اشتها می‌شود.

ج) افزایش سطح آن باعث خواب آلودگی می‌شود.

د) افزایش سطح آن باعث کاهش اشتها می‌شود.

پاسخ گزینه: الف

سر هسته Caudate در تشکیل کدام بخش ذیل شرکت می‌کند؟

الف) دیواره خارجی شاخ قدامی بطن طرفی

ب) دیواره داخلی شاخ قدامی بطن طرفی

ج) دیواره داخلی و کف شاخ قدامی بطن طرفی

د) سقف شاخ قدامی بطن طرفی

پاسخ گزینه: الف

تمام بخش‌های ذیل جزء Inferior frontal gyrus است، بجز:

الف) Opercular

ب) Cingular

ج) Triangular

د) Orbital

پاسخ گزینه: ب

در مورد هسته Pedunculo pontine همه موارد ذیل صحیح است، بجز:

الف) یکی از هسته‌های تشکیلات مشبک است.

ب) در عمق ماده سوراخ‌دار قدامی قرار دارد.

ج) نورون‌های آن کولینرژیک هستند

د) رشته‌های Pallidotegmental به آن وارد می‌شوند.

پاسخ گزینه: ب

فیبرهای (Ascending Reticular Activated System (ARAS به کدام هسته تالاموس منتهی می‌شود؟

الف) Anterior

ب) Lateral

ج) Intralaminar

د) Ventroposterior

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۸

اولین نورون راه حرارت و درد صورت در کدام بخش ذیل قرار دارد؟

الف) عقده أتیک (otic)

ب) عقده گاسر یا نیمه هلالی (semilunar)

ج) عقده زانویی

د) عقده تحتانی عصب زوج نهم مغزی

پاسخ گزینه: ب

Rhinal sulcus در کدام لب مغزی قرار دارد؟

الف) Frontal

ب) Occipital

ج) Temporal

د) Parietal

پاسخ گزینه: ج

الیاف Efferent از قشر مخچه از آکسون کدام سلول زیر تشکیل می‌شود؟

الف) Golgi

ب) Purkinje

ج) Granular

د) Stellate

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروآناتومی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا