مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکترای علوم اعصاب ۱۳۹۲-۱۳۹۱؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

نوروبیولوژی

به وسیله کدامیک از تکنیک‌های زیر می‌توان بطور دقیق محل حضور رسپتورهای متابوتروپیک گلوتاماتی را بر روی سلول‌های هیپوکامپی تأیید نمود؟

الف) الکتروفیزیولوژی

ب) میکرودیالیز

ج) ایمنوهیستوشیمی

د) Gene Knock – out

پاسخ گزینه: ج

کدام جمله در مورد کانال‌های یکسو کننده رو به داخل پتاسیم درست است؟

الف) هر زیرواحد دارای ۶ قسمت عبور کننده از عرض غشا است (S1 – S6) .

ب) این کانال‌ها از زیر واحدهای هترومریک تشکیل‌ شده‌اند.

ج) انتهای C و N ترمینال هر زیر واحد به‌ ترتیب درون سلولی و خارج سلولی است.

د) در پتانسیل‌های مثبت، هدایت یون ندارند.

پاسخ گزینه: د

کدام گزینه مهم‌ترین خانواده پروتئینی است که اتصال پروتئین‌های سرتاسری غشاء را با اسکلت سلولی میانجیگری می‌کند؟

الف) Ankyrins

ب) Dystrophins

ج) Profilins

د) Filamins

پاسخ گزینه: الف

کدام رسپتورها یونوتروپیک هم به‌ صورت همومریک و هم به‌ صورت هترومریک در غشاء نورون‌های پس سیناپسی فعالیت می‌کنند؟

الف) NMDA

ب) GABA – A

ج) AMPA

د) نیکوتینی

پاسخ گزینه: د

کدامیک از زیر واحدهای (Subunits) گیرنده استیل کولین نورونی (Neuronal acetylcholine receptor: nAChR) بیشترین بیان را در نورون‌ها دارند؟

الف) a2 subunit

ب) B2 subunit

ج) γ۲ subunit

د) Δ۲ subunit

پاسخ گزینه: ب

یادگیری وابسته به هیپوکامپ، سبب افزایش بیان ژن وابسته به CRE (CRE- dependent ) در کدام مناطق می‌شود؟

الف) CA1 – CA2

ب) CA1 – CA3

ج) CA2 – CA3

د) CA2 – CA4

پاسخ گزینه: ب

کدام جمله درمورد علائم راهنمای مخروط رشد (Guidance cues of growth cone ) درست است؟

الف) خانواده Ephrins از طریق رسپتورهای تیروزین کینازی فعالیت می‌کنند.

ب) خانواده Slits از طریق رسپتورهای گوانیلات سیکلازی فعالیت می‌کنند.

ج) خانواده Semaphorins فقط دفع‌کننده‌ مخروط رشد هستند.

د) خانواده Netrins فقط جذب‌کننده مخروط رشد هستند.

پاسخ گزینه: الف

«تغییر در کارکرد ژن بدون تغییر در ساختار «DNA» تعریف کدام گزینه است؟

الف) Epistasis

ب) Epigenetic

ج) Gene expression

د) Transcription

پاسخ گزینه: ب

کانال‌های پتاسیمی وابسته به کلسیم نوع BK مستقیماً در کدامیک از اعمال زیر نقش دارند؟

الف) آندوسیتوز وابسته رسپتور

ب) تعیین فرکانس پتانسیل عمل

ج) رهایی نوروترانسمیتر

د) تثبیت پتانسیل استراحت غشاء

پاسخ گزینه: ب

در مورد «بیان ژن» کدام گزینه نادرست است؟

الف) Spliceosomes از Small nuclear RNA و پروتئین تشکیل شده‌ است.

ب) Alternative splicing توضیحی برای تفاوت در «بیان»های ژن به شمار می‌رود.

ج)Enhancerها ، المان‌های تنظیمی DNA هستند.

د) طول nuclear RNA کمتر از mRNA است.

پاسخ گزینه: د

در رشد و نمو زوائد نورونی در ناحیه دندریت‌ها، کدام پروتئین در تعیین الگوی انشعابات دندریتی نقش بسیار مهمی دارد؟

الف) MAP2

ب) Dynein

ج) Utrophin

د) Tau

پاسخ گزینه: الف

نورون‌های هورمون رها کننده کورتیکوتروپین (CRH) هیپوتالاموس به وسیله کدام ساختارهای مغزی تنظیم می‌شوند؟

الف) کورتکس – آمیگدال

ب) آمیگدال – هیپوکامپ

ج) هیپوکامپ – سینگولا

د) سینگولا – آمیگدال

پاسخ گزینه:  ب

رسپتورهای NMDA از طریق کدامیک از پروتئین‌های زیر به nNOS پس سیناپسی مرتبط هستند؟

الف) PSD95

ب) PDZ

ج) CaMKII

د) Mapkinase

پاسخ گزینه: الف

به دنبال تقویت طولانی‌مدت (LTP) پس سیناپسی کدامیک از کینازهای زیر باعث فسفریلاسیون زیر واحدهای GluR1 رسپتورهای AMPA می‌شوند؟

الف) MAPK

ب) MAPKK

ج) Calcinurine

د) CaMKII

پاسخ گزینه: د

فعالیت کدامیک از G پروتئین‌های زیر باعث تحریک آدنیلیل سیکلاز می‌شود؟

الف) G11

ب) G01f

ج) G0

د) G13

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از جملات زیر در مورد پلاستیسیته نورونی نادرست است؟

الف) بیان مولکول‌های Cell adhesion بوسیله الگوهای پتانسیل عمل تنظیم می‌شود.

ب) فسفریلاسیون پروتئین CREB برای تنظیم و بیان ژن C- fos هیپوکامپی ضروری است.

ج) جریان‌های کلسیمی کانال‌های L- type در تنظیم بیان ژنی دخالتی ندارند.

د) فعالیت کانال‌های یونی بیان ژن را به‌ سرعت تحت تاثیر قرار می‌دهند.

پاسخ گزینه: ج

کدام گزینه به‌ عنوان یک تنظیم‌کننده منفی در غیاب سیگنال‌های مناسب مانع فیوژن وزیکول‌های سیناپسی به غشاء می‌شود؟

الف) Syntaxin I

ب) Synaptotagmin

ج) Syntaxin II

د) RIM

پاسخ گزینه: ب

در واکنش به تحریک عصبی، دفسفریلاسیون کدامیک از پروتئین‌های زیر باعث آندوسیتوز پیش سیناپسی می‌شود؟

الف) Synaptophysin

ب) Synaptojanin

ج) Clathrin

د) Dynamin

پاسخ گزینه: د

ساختار اصلی فیلوپودیا (filopodia) و لاملی پودیا (Lamellipodia) در مخروط رشد یک زائده نورونی به‌ ترتیب چیست؟

الف) میکروتوبول‌ها – میکروفیلامان‌ها

ب) نوروفیلامان‌ها – میکروفیلامان‌ها

ج) میکروفیلامان‌ها – میکروتوبول‌ها

د) میکرو‌فیلامان‌ها – میکرو‌فیلامان‌ها

پاسخ گزینه: د

در فرایند اگزوسیتوز نوروترانسمیتر، NSF یک پروتئین…….. (۱) ‌است که با ایزوفرم…….. (۲) بر همکنش دارد.

الف) Cis – SNARE (2) – GTPase (1)

ب) Cis – SNARE (2) – ATPase (1)

ج) Trans – SNARE (2) – GTPase (1)

د) Trans – SNARE (2) – ATPase (1)

پاسخ گزینه: ب

BDNF از طریق کدامیک از رسپتورهای زیر پلاستیسیته پیش سیناپسی گلوتاماتی را راه‌اندازی می‌کند؟

الف) Integrins

ب) TRPC3

ج) TrKB

د) NMDA

پاسخ گزینه: ج

اتصال فاکتور رشد عصب (NGF) به کدامیک از رسپتورهای زیر باعث فعال شدن PI3Kinase و Ras می‌شود؟

الف) TrKB

ب) TrKA

ج) TrKC

د) TrKD

پاسخ گزینه: ب

کدام یک از موارد زیر در مورد پمپ‌های کلسیمی نورونی نادرست است؟

الف) پمپ SERCA به‌ ازای هیدرولیز هر ATP، ٢ یون کلسیم را منتقل می‌کند.

ب) پمپ PMCA به‌ ازای هیدرولیز هر ATP، یک یون کلسیم را منتقل می‌کند.

ج) عملکرد پمپ‌های کلسیمی به انتقال‌ دهنده +Ca2+/Na وابسته‌ است.

د) عملکرد پمپ‌های کلسیمی به انتقال‌ دهنده +Ca2+/H وابسته‌ است.

پاسخ گزینه: ج

آستروسیت‌ها در کدامیک از اعمال زیر شرکت ندارند؟

الف) بوسیله رهایی ATP می‌توانند انتقال سیناپسی را تقویت کنند.

ب) برداشت گلوتامات از شکاف سیناپسی

ج) رهایی پتاسیم به شکاف سیناپسی و افزایش غلظت خارج سلولی یون پتاسیم (+K)

د) افزایش همئوستازی یونی در مناطق آسیب‌ دیده به وسیله فراتنظیمی کانال‌های کلسیمی نوع L

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از رسپتورهای یونوتروپیک زیر کانال‌های غیر انتخابی هستند و جریان‌ها سدیمی، پتاسیمی و کلسیمی را راه‌اندازی می‌کنند؟

الف) GlyRs

ب) ۵HT3Rs

ج) Dopamine D1 Rs

د) a7 nAchRs

پاسخ گزینه: ب

فسفریلاسیون کدامیک از پروتئین‌های زیر نشان می‌دهد که نورون در فاز سوم پلاستیسیته سیناپسی قرار دارد؟

الف) Syndapins

ب) CaMKII

ج) CREB

د) CaMKIV

پاسخ گزینه: ج

اثرات نوروتوکسیسیته ناشی از افزایش یون کلسیم (+Ca2) در نورون‌های هیپوکامپی کشت شده، بواسطه اضافه نمودن کدامیک از موارد زیر برطرف می‌شود؟

الف) SKF38393، آگونیست گیرنده‌های D1 دوپامینی

ب) SCH23390، آنتاگونیست گیرنده‌های D1 دوپامینی

ج) NMDA آگونیست گیرنده‌های NMDA

د) MK-801 آنتاگونیست گیرنده‌های NMDA

پاسخ گزینه: د

کدامیک از عوامل زیر در پلاستیسیته پیش سیناپسی نقش بسیار مهمی بعهده دارند؟

الف) B-Raf

ب) Munc18-1

ج) Capon

د) Ras

پاسخ گزینه: ب

اتصال لیگاند به رسپتورهای تیروزین کینازی و اتوفسفوریلاسیون باعث……..

الف) بسیج پروتئین‌های حاوی SH2 domain و راه‌ اندازی آبشار Ras می‌شود.

ب) بسیج پروتئین‌های حاوی PDZ domain و راه‌ اندازی آبشار MAPKinase می‌شود.

ج) بسیج پروتئین‌های SH3 domain و راه‌ اندازی آبشار PKA می‌شود.

د) بسیج پروتئین‌ها Src domain و راه‌اندازی آبشار IP3 می‌شود.

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از نوروترانسمیترهای زیر از طریق کانال‌های پتاسیمی یکسو کننده مزدوج به G پروتئین‌ها (GIRK) سیگنال رسانی می‌کنند؟

الف) نوراپی نفرین

ب) دوپامین

ج) گلوتامات

د) GABA

پاسخ گزینه: د

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا