مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۹۳-۹۲؛ پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «پرسش‌های چند گزینه‌ای علوم اعصاب شامل تمامی مباحث نوروبیولوژی»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۸۰

 

این کتاب شامل تمامی‌پرسش‌های نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب از سال ۱۳۸۷  تا سال ۱۴۰۰ همراه پاسخ کلیدی پرسش‌ها برای مشاهده «بخشی از کتاب الکترونیکی نوروبیولوژی» کلیک کنید.نمونه آزمون‌ نوروبیولوژی
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


فعال‌سازی آنزیم گوانیلات سیکلاز (GC) درون نورونی حاصل فعالیت کدام‌یک از عوامل زیر است؟

الف) نیتریک اکساید

ب) دوپامین

ج) نوراپی نفرین

د) ماده P


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدام‌یک از کینازهای (Kinases) زیر آبشار فسفوریلاسیون سرین / ترئونین را فعال نمی‌کند؟

الف) MAPK

ب) Src

ج) CaMK

د) PKG


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


ATPآزهای نوع F ………. .

الف) در غشاء پیش سیناپسی هستند و باعث دفع سموم از شکاف سیناپسی می‌شوند.

ب) در غشاء لیزوزوم‌ها هستند و در گوارش درون نورونی شرکت می‌کنند.

ج) در غشاء وزیکول‌های سیناپسی هستند و باعث انتقال پروتون‌ها می‌شوند.

د) در غشاء داخلی میتوکندری هستند و در سنتز ATP دخالت دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدام یک از اعمال زیر به پروتئین‌های Bax نسبت داده می‌شود؟

الف) مهار رشد اکسون

ب) افزایش تکثیر نورونی

ج) پیش برنده آپوپتوز

د) القاء نکروز


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


مهاجرت نورونی و هدایت زوائد نورونی در تکوین سیستم عصبی مرکزی وابسته به عملکرد کدام یک از عوامل زیر است؟

الف) پروتئازهای سیستئینی

ب) پروتئیناز K

ج) متالوپروتئینازهای ماتریکسی

د) کاسپازها


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


کدام گزینه به عنوان یک نوروترانسمیتر لیپیدی در رهایی دوپامین نقش تعدیل و تنظیم کنندگی دارد؟

الف) Anandamide

ب) Ceramide

ج) Sphingosine

د) Glycosylceramide


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


علایم سمافورینی (Semaphorin Cues) در کدام یک از اعمال زیر نقش دارند؟

الف) تخریب ساختاری بخش مرکزی مخروط رشد

ب) افزایش نوروژنز

ج) کاهش انشعابات مخروط رشد آکسونی

د) کلاپس (Collapse) مخروط رشد آکسونی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدام پروتئین در تشکیل دستجات متراکم و پایدار میکروتوبول‌ها در خارهای دندریتی نقش دارد؟

الف) Filamin

ب) MAP2

ج) ADF/Cofilin

د) Fascin


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام جمله در مورد تقویت طولانی مدت سیناپسی (Synaptic-LTP) نادرست است؟

الف) افزایش تشکیل کمپلکس CaMkII/NMDAR باعث مهار LTP می‌شود.

ب) القا LTP همراه با افزایش پلیمریزاسیون میکروتوبول‌ها باعث وسیع شدن خار دندریتی می‌شود.

ج) LTP باعث فعال شدن CaMKII و فسفوریلاسیون زیر واحدهای GluA1 رسپتورهای AMPA می‌شود.

د) فاکتور نسخه‌برداری CREB در حفظ Late-LTP نقش ضروری دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


سیگنالینگ Neurexin-Neuroligin در همه موارد زیر نقش دارد. بجز:

الف) در تعادل نسبت سیناپس‌های تحریکی به مهاری (E/I)

ب) در افزایش بیان PSD-95 پس سیناپسی

ج) در بیان و جایابی کانال‌های کلسیمی پیش سیناپسی

د) در تعادل نسبت رسپتورهای NMDA به رسپتورهای AMPA گلوتاماتی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کانال پتاسیمی یکسو کننده رو به داخل مزدوج به G پروتئین…..

الف) از طریق زیر واحد a فعال می‌شود.

ب) به وسیله فعالیت PKC فعال می‌شود.

ج) به وسیله فعالیت PLC فعال می‌شود.

د) از طریق زیر واحد βγ فعال می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدام یک از کانال‌های زیر در درک درد، احساس حرارت، تنظیم اسمز و حفظ هومئوستازی کلسیم دخالت دارند؟

الف) K2P

ب) TRPV

ج) ENaC

د) Kir


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام جمله در مورد کانال‌های پتاسیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ (Kv) درست است؟

الف) همه زیر واحدهای سازنده کانال فراورده یک ژن هستند.

ب) کانال‌های تترامریک هومومریک هستند.

ج) بر اساس سرعت غیرفعال شدنشان طبقه‌بندی می‌شوند.

د) C ترمینال خارجی سلولی هر یک از زیرواحدهای کانال دارای موتیف PDZ برای فسفوریلاسیون است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


پروتئین munc-18 در کدام یک از اعمال زیر دخالت دارد؟

الف) تجمع کانال‌های کلسیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ در غشاء پیش سیناپسی

ب) فسفوریلاسیون SNAP-25

ج) فعال‌سازی پروتئین Syntaxin در جریان فرایند اگزوسیتوز

د) فسفوریلاسیون کانال‌های کلسیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ در غشاء پیش سیناپسی


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


کدام یک از شرایط زیر باعث آندوسیتوز وابسته به کلاترین رسپتورهای AMPA گلوتاماتی می‌شود؟

الف) جریان کلسیمی ناشی از فعالیت رسپتورهای NMDA

ب) مهار رسپتورهای NMDA

ج) مهار پروتئین فسفاتاز ۱

د) افزایش فعالیت β-ارستین (β-arrestine)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدام یک از عوامل زیر در تنظیم کلسیم پیش‌سیناپسی نقش بسیار مهمی دارد؟

الف) Na/Ca۲+ Exchanger (NCX)

ب) Endoplasmic Reticulum Ca۲+ -ATPase (SERCA)

ج) Ca۲+ – Dependent K+ Channels

د) Plasma Membrane Ca۲+ – ATPase (PMCA)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


آستروسیت‌ها از طریق کدام یک از عوامل زیر باعث بافر کردن موضعی و فضایی پتاسیم می‌شوند؟

الف) کانال‌های پتاسیمی حساس به ATP (KATP)

ب) کانال‌های پتاسیمی نوع Kir

ج) کانال‌های پتاسیمی نوع SK

د) کانال‌های پتاسیمی وابسته به ولتاژ نوع IA


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام جمله در مورد سن سیتیوم گلیایی (Glial Syncytium) درست است؟

الف) کانکسین‌های سازنده سن‌سیتیوم فقط کانال‌های هترومریک را ایجاد می‌کنند.

ب) الیگودندروسیت‌ها و آستروسیت‌ها با بیان کانکسین‌های مختلف در تشکیل آن دخالت دارند.

ج) فقط آستروسیت‌ها به وسیله بیان انواع کانکسین‌ها در تشکیل آن دخالت دارند.

د) کانکسین‌های سازنده سن سیتیوم فقط کانال‌های همومریک را ایجاد می‌کنند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام یک از نوروترانسمیترهای زیر فاقد انتقال‌ دهنده غشاء پیش سیناپسی هستند؟

الف) استیل کولین

ب) نوراپی نفرین

ج) دوپامین

د) سروتونین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


عملکرد ترانسپورترهای گلوتاماتی وابسته به گرادیان‌های الکتروشیمیایی کدام یک از یون‌های زیر است؟

الف) پتاسیم، کلر و کلسیم

ب) سدیم و پتاسیم

ج) سدیم، کلر و کلسیم

د) سدیم و کلسیم


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام گزینه عامل اصلی رشد شعاعی (Radial Growth) آکسون و تعیین‌کننده قطر آکسون است؟

الف) میکروتوبول‌ها

ب) میکروفیلامان‌ها

ج) نوروفیلامان‌ها

د) میکروتوبول‌ها و میکرو‌فیلامان‌ها


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


آسیب‌های مغزی، ایسکمی و ترومای مغزی باعث افزایش و هیپرتروفی تمام عناصر بافتی زیر می‌شود، بجز:

الف) سلول‌های شوان

ب) آستروسیت‌ها

ج) میکروفیلامان‌ها و میکروتوبول‌های آستروسیت‌ها

د) میکروگلیاها


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


کدام گزینه عامل اصلی اتصال لایه‌های میلین به یکدیگر است؟

الف) گلیکوپروتئین ترانسفرین

ب) گلیکوپروتئین P0

ج) گلیکوپروتئین P2

د) گلیکوپروتئین انکیرین (Ankyrin)


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ب


کدام گزینه در مورد آکواپورین‌ها نادرست است؟

الف) پروتئین‌های سرتاسری غشاء هستند که کانال‌های نفوذپذیر به آب را ایجاد می‌کنند.

ب) برخی از آن‌ها به گلیسرول و اوره نفوذپذیر هستند.

ج) مزدوج به کوترانسپورترهای Na+/K+/CI هستند و در تنظیم گرادیان یونی شرکت می‌کنند.

د) در پاهای انتهایی دور عروقی آستروگلیاها متمرکز هستند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج


عملکرد ترانسپورترهای وزیکول‌های سیناپسی جهت انتقال نوروترانسمیتر به داخل وزیکول به کدام‌یک از عوامل زیر وابسته‌ است؟

الف) انتقال‌ دهنده +K+/Na

ب) انتقال‌ دهنده +Ca۲+/Na

ج) پمپ Ca۲+-ATPase

د) پمپ H+-ATPase


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدام‌یک از پروتئین‌های متصل شونده به اکتین (ABPs) در مهار تداخل فیلامان‌های اکتین با سایر ABPs نقش دارد؟

الف) انکیرین (Ankyrin)

ب) فیمبرین (Fimbrin)

ج) آملین (Amelin)

د) F – اکتین


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


فسفوریلاسیون تیروزینی (Tyrosine Phosphorylation) در همه موارد زیر دخالت مؤثر دارد، بجز:

الف) کنترل رشد و تمایز نورونی

ب) تجمع رسپتورهای نیکوتینی در محل اتصال عصب – عضله

ج) افزایش یا کاهش عملکرد کانال‌های پتاسیمی وابسته به ولتاژ (Kv)

د) افزایش تولید نیتریک اکساید


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


در جریان فاز نهایی تقویت طولانی‌ مدت (LTP)، افزایش بیان کدام یک از پروتئین‌های زیر تأیید کننده تغییرات ساختاری سیناپس و ایجاد سیناپس‌های جدید است؟

الف) آدنیلیل سیکلاز و cAMP

ب) فسفولیپاز C و دی اسیل گلیسرول

ج) گوانیلیل سیکلاز و cGMP

د) NCAMs و Cadherins


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه د


کدام یک از مسیرهای سیگنالینگ متعاقب تحریک یک رسپتور مزدوج به Gq القاء می‌شود؟

الف) تجزیه DAG و تشکیل آراشیدونیک اسید

ب) فعال شدن PKC توسط IP3

ج) دفسفوریلاسیون MAP کیناز

د) فعال شدن PKC و فسفوریلاسیون Ras


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه الف


رسپتورهای هورمون‌های استروئیدی نورون‌های هیپوکامپی از طریق …………..  . 

الف) اتصال مستقیم به ژن‌های هدف می‌توانند تولید mRNA را افزایش یا کاهش دهند.

ب) فسفوریلاسیون فاکتورهای نسخه‌برداری ژن می‌توانند تولید mRNA را تغییر دهند.

ج) اتصال به توالی‌های ویژه‌ای از DNA که مجاور ژن‌های هدف قرار دارند می‌توانند تولید mRNA را افزایش یا کاهش دهند.

د) فسفوریلاسیون جزء حساس (Responsive Element) DNA می‌توانند تولید mRNA را تغییر دهند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

پاسخ پرسش ⇦ گزینه ج
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا