مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۳-۱۳۹۲؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

فعال‌سازی آنزیم گوانیلات سیکلاز (GC) درون نورونی حاصل فعالیت کدام یک از عوامل زیر است؟

الف) نیتریک اکساید

ب) دوپامین

ج) نوراپی نفرین

د) ماده P

پاسخ گزینه: الف

کدام یک از کینازهای (Kinases) زیر آبشار فسفوریلاسیون سرین / ترئونین را فعال نمی‌کند؟

الف) MAPK

ب) Src

ج) CaMK

د) PKG

پاسخ گزینه: ب

در ادامه شرکت کنید: » آزمون‌های نوروبیولوژی

ATPآزهای نوع F ………. .

الف) در غشاء پیش سیناپسی هستند و باعث دفع سموم از شکاف سیناپسی می‌شوند.

ب) در غشاء لیزوزوم‌ها هستند و در گوارش درون نورونی شرکت می‌کنند.

ج) در غشاء وزیکول‌های سیناپسی هستند و باعث انتقال پروتون‌ها می‌شوند.

د) در غشاء داخلی میتوکندری هستند و در سنتز ATP دخالت دارند.

پاسخ گزینه: د

کدام یک از اعمال زیر به پروتئین‌های Bax نسبت داده می‌شود؟

الف) مهار رشد اکسون

ب) افزایش تکثیر نورونی

ج) پیش برنده آپوپتوز

د) القاء نکروز

پاسخ گزینه: ج

در ادامه شرکت کنید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۹-۱۳۹۸؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

مهاجرت نورونی و هدایت زوائد نورونی در تکوین سیستم عصبی مرکزی وابسته به عملکرد کدام یک از عوامل زیر است؟

الف) پروتئازهای سیستئینی

ب) پروتئیناز K

ج) متالوپروتئینازهای ماتریکسی

د) کاسپازها

پاسخ گزینه: ج

کدام گزینه به عنوان یک نوروترانسمیتر لیپیدی در رهایی دوپامین نقش تعدیل و تنظیم کنندگی دارد؟

الف) Anandamide

ب) Ceramide

ج) Sphingosine

د) Glycosylceramide

پاسخ گزینه: الف

در ادامه شرکت کنید: » نوروبیولوژی؛ ۴ گزینه‌ای؛ نمونه آزمون

علایم سمافورینی (Semaphorin Cues) در کدام یک از اعمال زیر نقش دارند؟

الف) تخریب ساختاری بخش مرکزی مخروط رشد

ب) افزایش نوروژنز

ج) کاهش انشعابات مخروط رشد آکسونی

د) کلاپس (Collapse) مخروط رشد آکسونی

پاسخ گزینه: د

کدام پروتئین در تشکیل دستجات متراکم و پایدار میکروتوبول‌ها در خارهای دندریتی نقش دارد؟

الف) Filamin

ب) MAP2

ج) ADF/Cofilin

د) Fascin

پاسخ گزینه: ب

سوالاتدر ادامه بخوانید: » نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۲-۱۳۹۱؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

کدام جمله در مورد تقویت طولانی مدت سیناپسی (Synaptic-LTP) نادرست است؟

الف) افزایش تشکیل کمپلکس CaMkII/NMDAR باعث مهار LTP می‌شود.

ب) القا LTP همراه با افزایش پلیمریزاسیون میکروتوبول‌ها باعث وسیع شدن خار دندریتی می‌شود.

ج) LTP باعث فعال شدن CaMKII و فسفوریلاسیون زیر واحدهای GluA1 رسپتورهای AMPA می‌شود.

د) فاکتور نسخه‌برداری CREB در حفظ Late-LTP نقش ضروری دارد.

پاسخ گزینه: الف

سیگنالینگ Neurexin – Neuroligin در همه موارد زیر نقش دارد. بجز:

الف) در تعادل نسبت سیناپس‌های تحریکی به مهاری (E/I)

ب) در افزایش بیان PSD-95 پس سیناپسی

ج) در بیان و جایابی کانال‌های کلسیمی پیش سیناپسی

د) در تعادل نسبت رسپتورهای NMDA به رسپتورهای AMPA گلوتاماتی

پاسخ گزینه: د

در ادامه شرکت کنید: » نوروبیولوژی؛ ۴ گزینه‌ای: آزمون ۱

کانال پتاسیمی یکسو کننده رو به داخل مزدوج به G پروتئین…..

الف) از طریق زیر واحد a فعال می‌شود.

ب) به وسیله فعالیت PKC فعال می‌شود.

ج) به وسیله فعالیت PLC فعال می‌شود.

د) از طریق زیر واحد βγ فعال می‌شود.

پاسخ گزینه: د

کدام یک از کانال‌های زیر در درک درد، احساس حرارت، تنظیم اسمز و حفظ هومئوستازی کلسیم دخالت دارند؟

الف) K2P

ب) TRPV

ج) ENaC

د) Kir

پاسخ گزینه: ب

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۱-۱۳۹۰؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

کدام جمله در مورد کانال‌های پتاسیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ (Kv) درست است؟

الف) همه زیر واحدهای سازنده کانال فراورده یک ژن هستند.

ب) کانال‌های تترامریک هومومریک هستند.

ج) بر اساس سرعت غیرفعال شدنشان طبقه‌بندی می‌شوند.

د) C ترمینال خارجی سلولی هر یک از زیرواحدهای کانال دارای موتیف PDZ برای فسفوریلاسیون است.

پاسخ گزینه: ج

پروتئین munc-18 در کدام یک از اعمال زیر دخالت دارد؟

الف) تجمع کانال‌های کلسیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ در غشاء پیش سیناپسی

ب) فسفوریلاسیون SNAP-25

ج) فعال‌سازی پروتئین Syntaxin در جریان فرایند اگزوسیتوز

د) فسفوریلاسیون کانال‌های کلسیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ در غشاء پیش سیناپسی

پاسخ گزینه: ج

در ادامه شرکت کنید: » نوروبیولوژی؛ ۴ گزینه‌ای: آزمون ۲

کدام یک از شرایط زیر باعث آندوسیتوز وابسته به کلاترین رسپتورهای AMPA گلوتاماتی می‌شود؟

الف) جریان کلسیمی ناشی از فعالیت رسپتورهای NMDA

ب) مهار رسپتورهای NMDA

ج) مهار پروتئین فسفاتاز ۱

د) افزایش فعالیت β- ارستین (β-arrestine)

پاسخ گزینه: الف

کدام یک از عوامل زیر در تنظیم کلسیم پیش سیناپسی نقش بسیار مهمی دارد؟

الف) Na+/Ca2+ Exchanger (NCX)

ب) Endoplasmic Reticulum Ca2+ -ATPase (SERCA)

ج) Ca2+ – Dependent K+ Channels

د) Plasma Membrane Ca2+ – ATPase (PMCA)

پاسخ گزینه: د

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۴-۱۳۹۳؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

آستروسیت‌ها از طریق کدام یک از عوامل زیر باعث بافر کردن موضعی و فضایی پتاسیم می‌شوند؟

الف) کانال‌های پتاسیمی حساس به ATP (KATP)

ب) کانال‌های پتاسیمی نوع Kir

ج) کانال‌های پتاسیمی نوع SK

د) کانال‌های پتاسیمی وابسته به ولتاژ نوع IA

پاسخ گزینه: ب

کدام جمله در مورد سن سیتیوم گلیایی (Glial Syncytium) درست است؟

الف) کانکسین‌های سازنده سن‌سیتیوم فقط کانال‌های هترومریک را ایجاد می‌کنند.

ب) الیگودندروسیت‌ها و آستروسیت‌ها با بیان کانکسین‌های مختلف در تشکیل آن دخالت دارند.

ج) فقط آستروسیت‌ها به وسیله بیان انواع کانکسین‌ها در تشکیل آن دخالت دارند.

د) کانکسین‌های سازنده سن سیتیوم فقط کانال‌های همومریک را ایجاد می‌کنند.

پاسخ گزینه: ب

در ادامه شرکت کنید: » نوروبیولوژی؛ ۴ گزینه‌ای؛ آزمون ۳

کدام یک از نوروترانسمیترهای زیر فاقد انتقال‌ دهنده غشاء پیش سیناپسی هستند؟

الف) استیل کولین

ب) نوراپی نفرین

ج) دوپامین

د) سروتونین

پاسخ گزینه: الف

عملکرد ترانسپورترهای گلوتاماتی وابسته به گرادیان‌های الکتروشیمیایی کدام یک از یون‌های زیر است؟

الف) پتاسیم، کلر و کلسیم

ب) سدیم و پتاسیم

ج) سدیم، کلر و کلسیم

د) سدیم و کلسیم

پاسخ گزینه: ب

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۸۹-۱۳۸۸؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

کدام گزینه عامل اصلی رشد شعاعی (Radial Growth) آکسون و تعیین‌کننده قطر آکسون است؟

الف) میکروتوبول‌ها

ب) میکروفیلامان‌ها

ج) نوروفیلامان‌ها

د) میکروتوبول‌ها و میکرو‌فیلامان‌ها

پاسخ گزینه: ج

آسیب‌های مغزی، ایسکمی و ترومای مغزی باعث افزایش و هیپرتروفی تمام عناصر بافتی زیر می‌شود، بجز:

الف) سلول‌های شوان

ب) آستروسیت‌ها

ج) میکروفیلامان‌ها و میکروتوبول‌های آستروسیت‌ها

د) میکروگلیاها

پاسخ گزینه: الف

در ادامه شرکت کنید: » نوروبیولوژی؛ ۴ گزینه‌ای؛ آزمون ۴

کدام گزینه عامل اصلی اتصال لایه‌های میلین به یکدیگر است؟

الف) گلیکوپروتئین ترانسفرین

ب) گلیکوپروتئین P0

ج) گلیکوپروتئین P2

د) گلیکوپروتئین انکیرین (Ankyrin)

پاسخ گزینه: ب

کدام گزینه در مورد آکواپورین‌ها نادرست است؟

الف) پروتئین‌های سرتاسری غشاء هستند که کانال‌های نفوذپذیر به آب را ایجاد می‌کنند.

ب) برخی از آن‌ها به گلیسرول و اوره نفوذپذیر هستند.

ج) مزدوج به کوترانسپورترهای -Na+/K+/CI هستند و در تنظیم گرادیان یونی شرکت می‌کنند.

د) در پاهای انتهایی دور عروقی آستروگلیاها متمرکز هستند.

پاسخ گزینه: ج

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۶-۱۳۹۵؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

عملکرد ترانسپورترهای وزیکول‌های سیناپسی جهت انتقال نوروترانسمیتر به داخل وزیکول به کدام یک از عوامل زیر وابسته‌ است؟

الف) انتقال‌ دهنده +K+/Na

ب) انتقال‌ دهنده +Ca2+/Na

ج) پمپ Ca2+-ATPase

د) پمپ H+ – ATPase

پاسخ گزینه: د

کدامیک از پروتئین‌های متصل شونده به اکتین (ABPs) در مهار تداخل فیلامان‌های اکتین با سایر ABPs نقش دارد؟

الف) انکیرین (Ankyrin)

ب) فیمبرین (Fimbrin)

ج) آملین (Amelin)

د) F – اکتین

پاسخ گزینه: د

در ادامه شرکت کنید: » نوروبیولوژی؛ ۴ گزینه‌ای؛ آزمون ۵

فسفوریلاسیون تیروزینی (Tyrosine Phosphorylation) در همه موارد زیر دخالت مؤثر دارد، بجز:

الف) کنترل رشد و تمایز نورونی

ب) تجمع رسپتورهای نیکوتینی در محل اتصال عصب – عضله

ج) افزایش یا کاهش عملکرد کانال‌های پتاسیمی وابسته به ولتاژ (Kv)

د) افزایش تولید نیتریک اکساید

پاسخ گزینه: د

در جریان فاز نهایی تقویت طولانی‌ مدت (LTP)، افزایش بیان کدام یک از پروتئین‌های زیر تأیید کننده تغییرات ساختاری سیناپس و ایجاد سیناپس‌های جدید است؟

الف) آدنیلیل سیکلاز و cAMP

ب) فسفولیپاز C و دی اسیل گلیسرول

ج) گوانیلیل سیکلاز و cGMP

د) NCAMs و Cadherins

پاسخ گزینه: د

در ادامه بخوانید: » سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۸۸-۱۳۸۷؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

کدام یک از مسیرهای سیگنالینگ متعاقب تحریک یک رسپتور مزدوج به Gq القاء می‌شود؟

الف) تجزیه DAG و تشکیل آراشیدونیک اسید

ب) فعال شدن PKC توسط IP3

ج) دفسفوریلاسیون MAP کیناز

د) فعال شدن PKC و فسفوریلاسیون Ras

پاسخ گزینه: الف

رسپتورهای هورمون‌های استروئیدی نورون‌های هیپوکامپی از طریق …………..  . 

الف) اتصال مستقیم به ژن‌های هدف می‌توانند تولید mRNA را افزایش یا کاهش دهند.

ب) فسفوریلاسیون فاکتورهای نسخه‌برداری ژن می‌توانند تولید mRNA را تغییر دهند.

ج) اتصال به توالی‌های ویژه‌ای از DNA که مجاور ژن‌های هدف قرار دارند می‌توانند تولید mRNA را افزایش یا کاهش دهند.

د) فسفوریلاسیون جزء حساس (Responsive Element) DNA می‌توانند تولید mRNA را تغییر دهند.

پاسخ گزینه: ج

در ادامه شرکت کنید: » نوروبیولوژی؛ ۴ گزینه‌ای؛ آزمون ۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

طاهری داریوش

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا