علوم اعتیادمغز و اعصاب

سوالات آزمون دکتری علوم اعتیاد ۱۳۹۷؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی

۱- کدام گزینه در مورد سلول¬های دوقطبی شبکیه صحیح است؟

الف) سلول‌های of- center، رسپتورهای متابوتروپیک گلوتامات دارند.

ب) سلول‌های on- center ، رسپتورهای یونرتروپیک گلوتامات دارند.

ج) سلول‌های off- center با تابش نور به مرکز میدان پذیرنده تحریک می‌شوند.

د) سلول‌های on- center با تابش نور به مرکز میدان پذیرنده دپولاریزه می‌شوند.

۲- کدام یک از هسته‌های زیرین در حرکات رفلکسی چشم‌ها جهت تمرکز بر مناظر یا اشیاء مورد علاقه نقش ایفا می‌کند؟

الف) هسته زانویی فوقانی

ب) هسته سوپراکیاسماتیک

ج) هسته برجستگی فوقانی

د) هسته پره تکتال

۳- کدام گزینه درباره آپراکسی حرکتی دست صحیح است؟

الف) لرزش حرکتی

ب) حرکات غیر ارادی

ج) ناهماهنگی و بی هدفی

د) حرکات پاندولی

۴- کدام یک از عملکردهای زیر مربوط به ساقه مغز نمی‌باشد؟

الف) کنترل تنفس

ب) کنترل دستگاه گوارش

ج) کنترل تعادل

د) کنترل حرکات ظریف

۵- کدام یک از موارد زیر به دنبال ضایعه ایسکمیک مغز رخ نمی‌دهد؟

الف) کاهش گونه‌های فعال نیتروژن (RNS)

ب( افزایش گونه‌های فعال اکسیژن (ROS)

ج) افزایش میزان کلسیم داخل سلولی

د) کاهش میزان پتاسیم داخل سلولی

۶- خروجی اصلی قشر مغز به نخاع از کدام یک از لایه‌های قشر نو صورت می‌گیرد؟

الف) لایه ۵

ب) لایه ۴

ج) لایه ۲ و ۳

د) لایه ۲

۷- به دنبال آسیب مخچه کدام یک از علائم زیر دیده می‌شود؟

الف) حرکات سریع‌تر می‌شوند

ب) تون عضلانی کاهش می‌یابد

ج) نیروی عضلانی زیاد می‌شود

د) اسپاسم عضلانی دیده می‌شود

۸- اولین سلولی که بعد از تابش نور به شبکیه، پتانسیل عمل تولید می‌کند عبارت است از:

الف) مولر

ب) استوانه

ج) مخروطی

د) اماکرین

۹- تطابق در کدام گیرنده حسی سریعتر است؟

الف) جسم پاچینی

ب) کپسول مفصلی

ج) درد

د) قاعده مو

۱۰- کدام یک از موارد زیر باعث افزایش تحریک پذیری CNS می‌شود؟

الف) اسیدوز

ب) خستگی سیناپسی

ج) اغمای دیابتی

د) الکالوز

۱۱- سلول‌های رنشاو چگونه فعال می‌شوند؟

الف) به طور مستقیم توسط آوران های حسی

ب) توسط شاخه جانبی نورون¬های حرکتی

ج) توسط شاخه جانبی نورون‌های حسی

د) توسط شاخه جانبی آوران¬های قشری

۱۲- کدام یک در مورد حلزون گوش صحیح می‌باشد؟

الف) قطر فیبرها از پنجره بیضی به سمت هلیکوترما افزایش می‌یابد.

ب) فیبرهای کوتاه و سخت به فرکانس‌های پایین بهتر پاسخ می‌دهند.

ج) تشدید فرکانس بالا در نزدیکی قاعده به وجود می‌آید.

د) زائده سلول¬های مویی در پری لنف غوطه¬ور است.

۱۳- رمزگذاری حافظه طولانی مدت به کدام روش زیر صورت می‌گیرد؟

الف) ساخت پروتئین

ب) ساخت سلول جدید

ج) افزایش نوسان در مدارها

د) افزایش ساخت نوروترانسمیترهای تحریکی

۱۴- توانایی به خاطر آوردن یک سری از وقایع که در یک فیلم دیده‌اید، چه نوع حافظه‌ای است؟

الف) Associative

ب) Episodic

ج) Spatial

د) Implicit

۱۵- TRPM8 مربوط به کدام مودالیته حسی و گیرنده آن می‌باشد؟

الف) چشایی- تلخی

ب) چشایی – ترشحی

ج) سوماتوسنسوری- سرما

د) سوماتوسنسوری- گرما

۱۶- تمام گزینه‌ها در مورد پدیده تقویت طولانی مدت (TP) نقش دارند بجز:

الف) یون کلر

ب) یون کلسیم

ج) No

د) گلوتامات

۱۷- کدام یک از نورون‌های زیر REM- on cell می‌باشد؟

الف) نور اپی نفرین

ب) سروتونین

ج) هیستامین

د) استیل کولین

۱۸- تخریب گیرنده D1 در پوتامن موجب چه حالتی می‌شود؟

الف) مهار گلوبوس پالیدوس داخلی افزایش می‌یابد.

ب) مهار گلوبوس پالیدوس داخلی کاهش می‌یابد.

ج) مهار تالاموس توسط گلوبوس پالیدوس داخلی کاهش می‌یابد.

د) تحریک قشر مغز توسط تالاموس افزایش می‌یابد.

۱۹- مدار نورونی در رفلکس تاندونی کدام گزینه است؟

الف) گیرنده دوکی حلقوی- آوران Ia – نورون واسطه مهاری- نورون حرکتی گاما

ب) گیرنده تاندونی گلژی- آوران Ia – نورون حرکتی گاما- تار عضلانی

ج) گیرنده تاندونی گلژی- آوران Ib- نورون واسطه مهاری آوران Ib- نورون حرکتی آلفا

د) گیرنده دوکی گل افشان- نورون واسطه مهاری- نورون حرکتی آلفا- تار عضلانی

۲۰- کدام یک در تشخیص رنگ دخالت دارد؟

الف) سلول گانگلیونی – M لایه ۲ و ۱ هسته LGN – ناحیه V4

ب) سلول گانگلیونی – P لایه ۶ -۳ هسته LGN – ناحیه V4

ج) سلول گانگلیونی- M لایه ۲ و ۱ هسته LGN – ناحیه V5

د( سلول گانگلیونی P – لایه ۶ -۳ هسته LGN – ناحیه V5

۲۱- کنترل متابولیسم آب در بدن مربوط به کدام بخش است؟

الف) تالاموس

ب) هیپوتالاموس

ج) اپی تالاموس

د) متاتالاموس

۲۲- گیرنده کدام مزه زیر کانال یونی است؟

الف) تلخی

ب) شیرینی

ج) Umami

د) ترشحی

۲۳- کدام گزینه در مورد Prospagnosia درست است؟

الف) عدم توانایی در تشخیص اشیاء

ب) عدم توانایی در تشخیص صورت

ج) عدم توانایی در خواندن و نوشتن

د) نادیده گرفتن بخش مخالف تصویر دیده شده

۲۴- مهم‌ترین عمل سلول‌های مویی خارجی در گوش کدام است؟

الف) انتقال صوت به عصب گوش

ب) کمک به تشخیص جهت صوت

ج) تنظیم عملکرد سلول‌های مویی داخلی

د) دارای اثر تروفیک هستند

۲۵- موج مغزی هنگامی که در حال استراحت با چشم بسته هستیم کدام است و فرکانس آن چقدر است؟

الف) گاما ۔ ۸۰-۳۰ هرتز

ب( گاما – ۱۲-۸ هرتز

ج) آلفا -۱۳-۸ هرتز

د) آلفا – ۳۰-۱۳ هرتز

۲۶- کدام یک از رسپتورهای وازوپرسین از طریق افزایش Gs عمل می‌کند؟

الف( V1A

ب) VIB

ج) V2

د( V3

۲۷- مایع مغزی نخاعی در کدام بخش سیستم عصبی در جریان است؟

الف) عنکبوتیه

ب) فضای زیر نرم شامه

ج) فضای خارج تحت شامه

د) فضای ساب آرکنوئید

۲۸- کدام یک از مسیرهای G پروتئین زیر مسئول انتقال پیام بویایی است؟

الف) آدنیلیل سیکلاز- cAMP

ب) آدنینیل سیکلاز cGMP

ج) گوانیلیل سیکلاز cAMP-

د( گوانیلیل سیکلاز- cGMP

۲۹- افزایش بیش از حد فعالیت کدام گیرنده، علت ایجاد پدیده Wind -up درنورن¬های نخاع است؟

الف) موسکارینی استیل کولین

ب) نیکوتینی استیل کولین

ج) NMDA

د) AMPA

۳۰- منظور از آلودینیا چیست؟

الف) محرک دردناک، درد ایجاد می‌کند

ب) محرک غیر دردناک، درد ایجاد می‌کند

ج) محرک دردناکه درد بیشتری ایجاد می‌کند

د) محرک دردناک، دردی ایجاد نمی‌کند

۳۱- مسیرهای(RAS) Reticular Activated system به کدام هسته تالاموس منتهی می‌گردد؟

الف) Antroventral

ب) Interlaminar

ج) Reticular

ه) Ventro postro medial

۳۲- کدام یک از نواحی زیر در هماهنگ کردن حرکات چشم و دست دخالت بیشتری دارد؟

الف) قشر حرکتی اولیه

ب) قشر پارتیال خلفی

ج) قشر حس تماس

د) قشر مکمل حرکتی

۳۳- نوروژنز در افراد بالغ در اغلب پستانداران در کدام یک از مجموعه ساختارهای زیر دیده می‌شود؟

الف) Amygdale & hippocampus

ب) Thalamus & olfactory bulb

ج) Cingula & hypothalamus

د) Hippocampus & olfactory bulb

۳۴- تمامی بیماری‌های زیر دارای آسیب شناسی در هسته‌های قاعده‌ای هستند بجز:

الف) کورساکوف

ب) هانتینگتون

ج) ویلسون

د) همی بالیسموس

۳۵- کدام یک از جملات زیر در مورد مخچه صحیح است؟

الف) غشاء فیبرهای خزه‌ای زیتون تحتانی است.

ب) علت ایجاد اسپایک¬های ساده ورود یون کلسیم است.

ج) علت ایجاد اسپایک¬های کمپلکس ورود یون سدیم است.

د) میانجی شیمیایی مترشحه از فیبرهای بالارونده گلوتامات است.

۳۶- تخریب کدام ناحیه سبب Confabulation می‌شود؟

الف) بخش پشتی هیپوکمپ

ب) بخش شکمی- میانی قشر پیش حرکتی

ج) هسته مرکزی آمیگدال

د) قشر مکمل حرکتی

۳۷- هسته‌ی مسیر منزوی در کدام حس زیر دخالت دارد؟

الف) لامسه

ب) بینایی

ج) چشایی

د) بویایی

۳۸- رفلکس دسته جمعی (Mass reflex) در کدام حالت زیر دیده می‌شود؟

الف) قطع نخاع

ب) بیماری هانتینگتون

ج) بیماری آلزایمر

د) قطع بین برجستگی‌های چهارگانه فوقانی و تحتانی

۳۹- تحریک کدام یک از نواحی زیر باعث تخفیف درد می‌شود؟

الف) شاخ شکمی نخاع

ب) مخچه

ج) شاخ خلفی نخاع

د) هسته رافه

۴۰- در کدام مورد معمولاً تحریک سمپاتیک و پاراسمپاتیک هم راستا عمل می‌کنند؟

الف) اثر روی ضربان قلب

ب) ترشح بزاق

ج) اثر بر اسفنکتر روده

د) اثر بر اسفنکتر پیلور

۴۱- کدام یک از داروهای آنتی پارکینسون زیر از طریق مهار منو آمین اکسیداز عمل می‌کند؟

الف) آمانتادین

ب) سلژلین

ج) لوودپا

د) پرامی کپسول

۴۲- تیزانیدین با چه مکانیسمی به عنوان ضد اسپاسم عمل می‌کند؟

الف) آگونیست رسپتور گلیسین

ب) آگونیست گیرنده آلفا-۲

ج) آنتاگونیست گیرنده NMDA

د) آگونیست گیرنده GABA- B

۴۳- ریسک بروز علایم گذرای نورولوژیک در مصرف کدام یک از بی¬حس کننده‌های موضعی زیر بسیار کم می‌باشد؟

الف) بوپیواکائین

ب) لیدوکائین

ج) پروکائین

د) مپی واکائین

۴۴- مکانیسم اصلی کتامین در ایجاد بیهوشی کدام مورد است؟

الف) آگونیست گیرنده آلفا-۲ (۲α)

ب) آنتاگونیست گیرنده NMDA

ج) تقویت جریان یون کلر میانجی شده با رسپتور گابا

د) فعال کردن رسپتور GABA- A

۴۵- تیاگابین با کدام یک از مکانیسم‌های زیر به عنوان ضد تشنج عمل می‌کند؟

الف) بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ

ب) مهار آنزیم گابا آمینوترانسفراز

ج) بلوک کانال‌های کلسیم وابسته به ولتاژ

د) جلوگیری از برداشت گابا در نورون هاوگلیا

۴۶- کدام یک از داروهای زیر در درمان صرع کوچک (Absence seizures مؤثر است؟

الف) گاباپنتین(Gabapentin)

ب) فنی توئین (Phenytoin)

ج) والپروات (Valproate)

د) کاربامازپین (Carbamazepine)

۴۷- اثرات ضدجنون داروهای آنتی سایکوتیک با اثر بر کدام یک از مسیرهای دوپامینی زیر ایجاد می‌شود؟

الف) Mesolimbic

ب) Nigrostriatal

ج)Tuberoinfundibular

د) Medullary- periventricular

۴۸- خانم ۶۰ ساله‌ای که از سال¬ها پیش به دلیل اسکیزوفرنیا تحت درمان تری فلوپرازین (Trifluperazine) بوده است به دلیل مشکلات حرکتی مراجعه کرده است. مشکل حرکتی به شکل حرکات ناخواسته و غیرارادی Choreathetoid است که بیشتر در ناحیه دهان دیده می‌شود. کدام یک از مداخلات دارویی زیر صحیح است؟

الف) تغییر داروی بیمار به تیوتیکسن (Thiothixene)

ب) تغییر داروی بیمار به Clozapine

ج) افزودن داروی بی پریدین (Biperidine)

د) افزودن داروی ایمی پرامین (Imipramine)

۴۹- بیماری تحت درمان داروهای روان¬پزشکی به طور ناگهانی دچار تب بسیار بالا، Rigidity، کاهش سطح هوشیاری و بی ثباتی سیستم اتونوم شده است. این مجموعه عوارض در اثر مصرف دوز معمول کدام یک از داروهای زیر ممکن است ایجاد شده باشد؟

الف) Amitriptyline (آمی تریپتیلین)

ب) Flurazepam (فلورازپام)

ج) Bupropion (بوپروپیون)

د) Halopridol(هالوپریدول)

۵۰- دیابت بی¬مزه (Diabetes Insipidus) با مصرف کدام یک از داروهای تثبیت کننده خلق زیر بیشتر دیده می‌شود؟

الف) Lithium (لیتیوم(

ب) Valproate (والپروات)

ج) Carbamazepine (کاربامازپین)

د) Lamotrigine (لاموترژین)

۵۱- به منظور قطع وابستگی به الکل کدام یک از داروهای زیر تجویز می‌شود؟

الف) کلردیازپوکساید (Chlordiazepoxide)

ب) نالتروکسان (Naltrexone)

ج) تیامین (Thiamine)

د) لورازپام (Lorazepamn)

۵۲- کدام یک از داروهای زیر به عنوان شل کننده عضلانی مصرف می‌شود؟

الف) زولپیدم (Zolpidem)

ب) فلومازنیل (Flumazenil)

ج( زالپلون (Zaleplom)

د) دیازپام (Diazepam)

۵۳- کدام یک از بیهوشی دهنده‌های تبخیرپذیر (volatile anesthetics) زیر با مکانیسم اصلی کاهش بازدهی قلبی باعث کاهش فشار شریانی می‌شود؟

الف) انفلوران (Enflurane)

ب) دزفلوران (Desflurane)

ج) ایزوفلوران(soflurane)

د) سووفلوران (Sevoflurane)

۵۴- افزایش وزن در مصرف کدام یک از داروهای ضد سایکوز زیر شایع‌تر است و نیاز به کنترل رژیم غذایی دارد؟

الف) Aripiprazole

ب) Quetiapine

ج) Olanzapine

د)Ziprazidone

۵۵- کدام یک از داروهای ضدافسردگی زیر در سطح رسپتور ۵- HT2به عنوان آنتاگونیست عمل می‌کند؟

الف) Venlafaxine

ب) Duloxetine

ج) Maprotiline

د) Trazodone

۵۶- کدام یک از موارد زیر از اثرات مصرف داروهای آگونیست کانابینوئیدی است؟

الف) تهوع

ب) رهایی از دردهای مزمن

ج) افزایش فشار داخل چشم

د) کاهش اشتها

۵۷- گیرنده اصلی LSD در ایجاد هالوسیناسیون کدام است؟

الف) D2

ب) GABA- A

ج) ۵HT2A

د) CB1

۵۸- مصرف مزمن کدام یک از داروهای زیر می‌تواند سایکوز طولانی مدت که حتی بعد از قطع دارو ادامه داشته باشد، را ایجاد نماید؟

الف) Cannabis

ب) Heroin

ج) Mescaline

د) Phencyclidine

۵۹- نسبت به کدامیک از اثرات اوپیوئیدها تحمل ایجاد نمی‌شود؟

الف) بی¬دردی

ب) تضعیف تنفسی

ج) یبوست

د) سداتیو

۶۰- موارد زیر از اثرات اوپیوتیدها می‌باشد، بجز:

الف) شلی عضلات تنه

ب) کولیک صفراوی

ج) احتباس ادرار

د) آمنوره در خانم¬ها

اختلالات روانپزشکی

۶۱- در «درمان نگهدارنده با متادون» کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف) دوز متادون تجویز شده نباید از ۴۰ میلی گرم در روز بیشتر باشد.

ب) خطر اوردوز و مرگ در درمان نگهدارنده با متادون بیش از درمان سم زدایی است.

ج) نظارت پزشک بر روند درمان و تجویز دارو اهمیت زیادی دارد.

د) در درمان وابستگی به طیف وسیعی از مواد مانند الکل و حشیش قابل استفاده است.

۶۲- پزشک فرض می‌کند که «بهتر از همه می‌داند» پزشک درمان را تجویز می‌کند و از بیمار انتظار دارد بدون پرسش آن را به کار ببندد. در مدل‌های رابطه پزشک- بیمار مورد فوق شامل کدامیک از موارد زیر است؟

الف) مدل آگاهی دهنده (Informative)

ب) مدل مشورتی (Deliberative

ج( مدل پدرمآبانه (Paternalistic)

د) مدل تفسیرى (Interpretative)

۶۳- سندرم نورولپتیک بدخیم بیشتر عارضه کدام گروه دارویی است؟

الف) مهار کننده‌های بازجذب سروتونینی

ب) بلوک کننده‌های گیرنده‌های دوپامینی

ج) مهار کننده‌های مونوآمینواکسیداز

د) مهار کننده‌های بازجذب سروتونین- نوراپی نفرین

۶۴- کدامیک از موارد زیر در مورد «قانون مبارزه با مواد مخدر کشور» صحیح است؟

الف) اعتیاد جرم است.

ب) درمان اجباری اعتیاد ممنوع است.

ج) گرچه خرید و فروش مواد جرم است، ولی مصرف مواد جرم نیست.

د) حمل مقادیر کم مواد برای مصرف شخصی جرم نیست.

۶۵- کدامیک از موارد زیر در مورد «فعالیت جنسی در سالمندی» درست‌تر است؟

الف) در مردان و زنان دفعات ارگاسم ناشی از مقاربت با افزایش سن کاهش می‌یابد.

ب) عوامل فرهنگی اجتماعی موجب تغییری در عملکرد جنسی سالمندان نمی‌شود.

ج) سالمندان بالای ۸۵ سال عاری از مسائل جنسی می‌شوند.

د) سالمندان در هنگام ارائه شرح حال از شرح حال جنسی استقبال نمی‌کنند.

۶۶- مطالعات نشان می‌دهد بیشترین شکایت و دلیل جنسی برای مصرف مواد افیونی در ایران کدام است؟

الف) پر فعالیتی جنسی

ب) ناتوانی جنسی

ج) انزال زودرس

د) اختلال ارگاسم

۶۷- مرد میانسالی به شما مراجعه کرده است، او از اینکه به شکل غیر منتظره و ناگهانی به خواب می‌رود و همزمان شل شدن عضلانی دارد، شکایت می‌کند. برای درمان محتمل‌ترین تشخیص، کدام داروهای زیر مناسب‌تر است؟

الف) دکستروآمفتامین

ب) زولپیدم

ج) فلوکستین

د) کاربامازپین

۶۸- در درمان خانم بارداری که به مواد افیونی وابسته است کدام درمان زیر را توصیه می‌کنید؟

الف) سم زدایی با کلونیدین

ب) جایگزین کردن مواد غیرقانونی با شربت تریاک

ج) درمان نگهدارنده با متادون

د) استفاده از نالوکسان و یا سم زدایی تدریجی

۶۹- اثرات پاتوفیزیولوژی کدامیک از مواد زیر با تأثیر بر نوروترانسیمترهای بیشتری در فرد مصرف کننده همراه است؟

الف) کوکائین

ب) حشیش

ج) الکل

د) مورفین

۷۰- جوان ۲۵ ساله‌ای به دنبال مصرف دارویی با بی قراری مراجعه می‌کند. به طوری که قادر نیست در یک محل بنشیند. این فرد به احتمال زیاد کدامیک از داروهای زیر را مصرف کرده است؟

الف) ایمی پرامین

ب) کلونازپام

ج) هالوپریدول

د) فتلزین

۷۱- خودزنی مکرر و رفتارهای شبیه به خودکشی در کدامیک از اختلالات شخصیتی زیر شایع است؟

الف) شخصیت مرزی

ب) شخصیت اسکیزوئید

ج) شخیصت اسکیزوتایپال

د) شخصیت ضد اجتماعی

۷۲- درمان با الکتروشوک (ECT) در کدام مورد زیر توصیه می‌شود؟

الف) اختلال شخیصت

ب) اختلال افسردگی در زنان باردار

ج) اختلال سایکوز مزمن

د) اختلال وسواس- جبری

۷۳- در مورد اختلال بیش فعالی- نقص توجه (ADHD) در کودکان کدام مورد صحیح نیست؟

الف) هایپومانیا و اختلال دوقطبی نوع ۲ به عنوان تشخیص افتراقی مطرح است.

ب) شیوع اختلال به مرور کاهش می‌یابد و لذا درمان دارویی ضرورت بالایی ندارد.

ج) خطر مصرف مواد در آینده در این کودکان نسبت به جمعیت عمومی بالاتر است.

د) در حال حاضر تصور می‌شود این اختلال عمدتاً به صورت ژنتیکی منتقل می‌شود.

۷۴- در مورد اختلال اسکیزوفرنیا کدام مورد صحیح است؟

الف) وجود توهم و هذیان برای تشخیص ضروری نیست.

ب) مدت زمان وجود علائم برای تشخیص بین ۳ تا ۶ ماه است.

ج) بهترین روش تشخیصی برای اختلال انجام آزمایش و تصویربرداری مغزی است.

د) امکان باروری این بیماران در مقایسه با جمعیت عمومی کمتر است.

۷۵- در اختلالات روان پریشی کدام مورد زیر دلالت بر پیش آگهی بهتر دارد؟

الف) اختلال اسکیزوفرنیا در زنان

ب) شروع تدریجی

ج) شروع در سنین پایین

د) سابقه خانوادگی اختلال

۷۶- خانم جوانی معتقد است فرد مهمی عاشق او شده است. در توصیف این فرد کدام مورد زیر صحیح است؟

الف) هایپرسکسوالیتی

ب) هذیان خودبزرگ بینی

ج) هذیان بی وفایی

د) هذیان اروتومانیا

۷۷- بیمار در بیان مشکلات خود به صورت افراطی به جزئیات غیر مرتبط می‌پرداخت. از نظر علامت شناسی کدام صحیح است؟

الف) استدلال انتزاعی

ب) حاشیه پردازی

ج) قضاوت

د) بینش

۷۸- روانپزشک با استفاده از کلمات بیمار نشان می‌دهد که آنچه را که بیمار گفته شنیده است. در فنون مصاحبه مورد فوق به کدامیک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

الف) تقویت

ب) جمع¬بندی

ج) بازتاب

د) ترغیب

۷۹- براساس آنچه بیمار به صورت خودجوش بیان می‌کند، آسیب شناسی در … استنتاج می‌شود.

الف) خلق

ب) محتوای فکر

ج) فرآیند فکر

د) درک

۸۰- باورهای تحریف شده درباره اهمیت اموال و دلبستگی هیجانی شدید به متعلقات از ویژگی¬های کدامیک از اختلالات روانی زیر است؟

الف) اختلال ذخیره سازی

ب) وسواس عملی

ج) شخصیت اسکیزوتایپال

د) وسواس وارسی

۸۱- کدامیک از عصب رسانه‌های (نوروترانسمیتر) زیر با اضطراب ارتباط کمتری دارد؟

الف) نوراپی نفرین

ب) سروتونین

ج) گاما- آمینوبوتیریک اسید (گابا)

د) دوپامین

۸۲- مبدع مکتب تحلیل تبادلی (Transactional analysis) در نظریه‌های شخیصت چه کسی است؟

الف) گوردن آلپورت

ب) اریک برن

ج) آلفرد آدلر

د) ریموند کتل

۸۳- در دیدگاه فروید یکی از اعمال ایگو قضاوت کردن است یعنی توانایی پیش بینی نتایج اعمال، به موازات رشد کدامیک از توانایی‌های زیر، قضاوت کردن میسر می‌شود؟

الف) تفکر فرآیند اولیه

ب) مکانیسم‌های دفاعی

ج) عمل تلفیقی ایگو

د) تفکر فرآیند ثانویه

۸۴- تغییر سرعت هدایت الکتریکی در الکتروانسفالوگرام در کدامیک از اختلالات شخصیت زیر مشاهده می‌شود؟

الف) شخصیت اسکیزوئید

ب) شخصیت ضداجتماعی

ج) شخصیت پارانوئید

د) شخصیت وابسته

۸۵-درمان مبتنی بر ذهنیت سازی (Mentalization) برای کدامیک از اختلالات شخصیتی زیر کاربرد دارد؟

الف) شخصیت مرزی

ب) شخصیت اسکیزوئید

ج) شخصیت پارانوئید

د) شخصیت وسواسی

۸۶- در تشخیص افتراقی اختلال کاهش توجه/ بیش فعالی (ADHD) و نیز در همبودی آن در کودکان کدامیک از موارد زیر برتری دارد (شایع‌تر است)؟

الف) اوتیسم و طیف اوتیسم

ب) اسکیزوفرنی‌ای کودکان

ج) اضطراب و اختلال سلوک

د) مصرف داروهای روان گردان توسط والدین

۸۷- کدامیک از موارد زیر گروه خودیاری (self- help) تلقی می‌شود؟

الف) گروه درمانی بیماران وسواسی

ب) گروه الکلیک های بی¬نام

ج) خانواده درمانی در مصرف مواد

د) گروه‌های خیریه و مذهبی

۸۸- کدامیک از موارد ذیل در مورد نالترکسون صحیح است؟

الف) موجب افزایش مسمومیت با تریاک می‌شود.

ب) آنتاگونیست تریاک است.

ج) اثری بر مصرف الکل ندارد.

د) برای سم زدایی از هروئین به صورت سرپایی استفاده می‌شود.

۸۹- آزمون لکه جوهر کدامیک از موارد زیر است؟

الف) TAT

ب) WAIS

ج) MCMI

د) Rorschach test

۹۰- در برنامه ادغام بهداشت روان در مراقبت‌های بهداشتی اولیه کشور کدامیک از نیروهای انسانی زیر از نظر تعداد بیشترین مشارکت را دارند؟

الف) روانپزشکان

ب) رونشناسان بالینی

ج) پزشکان عمومی (خانواده)

د) بهورزان و مراقبین سلامت

۹۱- کدامیک از موارد زیر جزو برنامه‌های کاهش آسیب‌های ناشی از مواد محسوب نمی‌شود؟

الف) سم زدایی

ب) درمان نگهدارنده با آگونیست¬ها

ج) توزیع نالوکسون

د) توزیع سرنگ و سوزن استریل

۹۲- در کشور ما، وابستگی به کدامیک از مواد زیر شایع‌تر است؟

الف) حشیش

ب) مت آمفتامین

ج) تریاک

د) الکل

۹۳- کدامیک از موارد زیر در مورد اختلالات شبه جسمی صحیح است؟

الف) علائم اغلب کوتاه مدت هستند و ظرف چند روز از بین می‌روند.

ب) علائم جسمی بیمار اغلب ساختگی هستند.

ج) وجود سطح بالای اضطراب علامت شایعی است.

د) ابتلای همزمان به سایر اختلالات روانپزشکی نادر است.

۹۴- در درمان دمانس کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

الف) مهار کننده‌های کولین استراز در درمان دمانس خفیف تا متوسط اثربخش هستند.

ب) داروهای ضدافسردگی برای افسردگی همراه دمانس مفید هستند.

ج) اقدامات پیشگیرانه مانند رژیم غذایی، ورزش و کنترل دیابت و فشار خون نقش مهمی در پیشرفت بیماری ندارند.

د) از تجویز داروهای با خاصیت آنتی کولینرژیک باید پرهیز کرد.

۹۵- کدامیک از علائم زیر در اختلالات افسردگی شایع نیست؟

الف) مشکلات خواب

ب) افکار خودکشی

ج) اختلال در ادراک

د) اضطراب

۹۶- کدام نوروترانسمیتر زیر بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند؟

الف) دوپامین

ب) نوراپی نفرین و سروتونین

ج) استیل کولین و گابا

د) گلوتامات

۹۷- آخرین نظام طبقه¬بندی بیماری‌ها که مورد توافق و استفاده اکثر کشورهای جهان است، چه نام دارد؟

الف) DSM- IV

ب) DSM- 5

ج( ICD- 9

د) ICD- 10

است؟

۹۸- در ساختار تشکیلات جمهوری اسلامی ایران کدام دستگاه متولی اصلی سیاستگذاری و نظارت در حوزه اعتیاد است؟

الف) دادگاه‌های انقلاب

ب) شورای عالی امنیت ملی

ج) پلیس مبارزه با مواد مخدر

د) ستاد مبارزه با مواد مخدر

۹۹- کدامیک از موارد زیر از آثار مصرف نیکوتین نمی‌باشد؟

الف) بالا رفتن خلق

ب) شل شدن عضلات اسکلتی

ج) افزایش تنش روانی

د) افزایش جریان خون مغز

۱۰۰- کدامیک از موارد زیر از وظایف نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه در اعتیاد نیست؟

الف) تجویز درمان نگهدارنده با متادون

ب) غربالگری و تشخیص موارد مشکوک

ج) آموزش مهارت¬های فرزندپروری به والدین

د) مداخله مختصر برای موارد با خطر متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا