علوم اعتیادمغز و اعصاب

سوالات آزمون دکتری علوم اعتیاد ۱۴۰۰؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

مطالعات اعتیاد

نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی

۱. نقش عقده‌های قاعده‌ای مغز چیست؟

الف) تغییر شدت حرکات

ب) شروع حرکات

ج) انتقال حواس

د) تعدیل حواس

پاسخ گزینه: ب

۲. کدام مورد از نقش‌های قشر مغز نیست؟

الف) حافظه

ب) تفکر

ج) تکلم

د) کنترل تنفس

پاسخ گزینه: د

۳. به دنبال برخورد نور با شبکیه چه تغییری در سلول‌های استوانه‌ای رخ می‌دهد؟

الف) دپولاریزه می‌شود.

ب) ورود سدیم به قطعه خارجی آنها زیاد می‌شود.

ج) هیپرپولاریزه می‌شوند.

د) غلظت ردوپسین در درون سلول زیاد می‌شود.

پاسخ گزینه: ج

۴. کدام گیرنده پوستی به لرزش‌های شدید پاسخ می‌دهد؟

الف) پاچینی

ب) رافینی

ج) مایسنر

د) مرکل

پاسخ گزینه: الف

۵. در مورد بیان ژنی انسانی کدام مورد صحیح می‌باشد؟

الف) در همه اندام‌ها کم و بیش یکسان است.

ب) بیشترین بیان ژنی مربوط به غدد درون‌ریز است.

ج) ۷۰ درصد ژن‌های انسان در مغز بیان می‌شود.

د) کمتر از ۳۰ درصد بیان ژنی در مغز است.

پاسخ گزینه: ج

۶. کدامیک از زیتون تحتانی منشأ می‌گیرد و در یادگیری حرکت مؤثر است؟

الف) فیبرهای بالارونده

ب) فیبرهای خزه‌ای

ج) فیبرهای موازی

د) فیبرهای دهلیزی

پاسخ گزینه: الف

۷. کدام بخش تالاموس در مسیر انتقال حس بینایی است؟

الف) PVL

ب) PVM

ج) LGN

د) MGN

پاسخ گزینه: ج

۸. به دنبال تحریک نورون، یون اصلی ایجاد کننده پتانسیل عمل کدام است؟

الف) پتاسیم

ب) سدیم

ج) کلسیم

د) کلر

پاسخ گزینه: الف و ب

۹. برای رشد اولیه و کارکرد مغز در بزرگسالی کدام عامل زیر کمتر مطرح است؟

الف) تجربیات اپی‌ژنتیک

ب) تجربیات محیطی

ج) تجربیات روانی اجتماعی

د) داشتن ژن برتر

پاسخ گزینه: د

۱۰. کدام ویژگی‌های زیر مربوط به جسم سلولی نورون نیست؟

الف) متابولیسم

ب) وجود اندامک‌ها

ج) ترشح نوروترانسمیتر

د) دریافت سیگنال عصبی

پاسخ گزینه: ج

۱۱. کدامیک ساعت بدن می‌باشد؟

الف) جسم سیاه

ب) هسته سوپراکیاسماتیک

ج) هسته پری اپتیک

د) هسته سوپرااپتیک

پاسخ گزینه: ب

۱۲. با تخریب قشر مغز کدام حس همچنان وجود دارد؟

الف) لامسه

ب) بینایی

ج) فشار

د) درد

پاسخ گزینه: د

۱۳. نوروترانسمیتر غالب کدامیک از موارد زیر نوراپی‌نفرین است؟

الف) پیش‌گرهی سمپاتیک

ب) پیش‌گرهی پاراسمپاتیک

ج) پس‌گرهی سمپاتیک

د) پس‌گرهی پاراسمپاتیک

پاسخ گزینه: ج

۱۴. نورون‌های آدرنرژیک بیشتر در کدام ناحیه مغزی متمرکز هستند؟

الف) ناحیه تگمنتال شکمی

ب) لوکوس سرولئوس

ج) نوکلئوس آکومبنس

د) توبرواینفاندیبولار

پاسخ گزینه: ب

۱۵. در هنگام بیداری موج غالب مغز کدام است؟

الف) بتا

ب) دلتا

ج) تتا

د) آلفا

پاسخ گزینه: حذف 

۱۶. در ارتباط با مراحل خواب، کدام گزینه درست است؟

الف) خواب شامل شش مرحله است.

ب) امواج آلفا ۱۲ تا ۱۶ هرتز است.

ج) رؤیا در خواب REM اتفاق می‌افتد.

د) در مراحل ۳ و ۴ فرد به راحتی از خواب بیدار می‌شود.

پاسخ گزینه: ج

۱۷. اثرات سرخوشی مت‌آمفتامین با اثر بر کدام بخش ایجاد می‌شود؟

الف) گیرنده‌های سطح سلولی

ب) کانال‌ها

ج) محل سیناپس و ترانسپورترها

د) هیچکدام

پاسخ گزینه: ج

۱۸. در مسیر آناتومیک پاداش، نورون دوپامینرژیکی که به نوکلئوس آکومبنس می‌رود با چه نورونی سیناپس دارد؟

الف) نورآدرنرژیک

ب) دوپامینرژیک

ج) گابائرژیک

د) گلوتاماترژیک

پاسخ گزینه: ج

۱۹. Long term Potentiation در اثر افزایش کدام یون داخل سلولی رخ می‌دهد؟

الف) کلسیم

ب) منیزیم

ج) کلر

د) پتاسیم

پاسخ گزینه: الف

۲۰. کدام‌یک از مناطق آناتومیک زیر محل تجمع اجسام نورون‌های دوپامینرژیک محسوب می‌شود؟

الف) Ventral Tegmental Area

ب) Raphe Nuclei

ج) Locus Coerulues

د) Nucleus Basalis of Meynert

پاسخ گزینه: الف

۲۱. الیگودندروسیت‌ها چه نقشی را ایفا می‌کنند؟

الف) آکسون‌ها را در مغز میلینیزه می‌کنند.

ب) چندین آکسون را هم زمان میلینیزه می‌کنند.

ج) حمایت فیزیکی ایجاد می‌کنند.

د) همه موارد

پاسخ گزینه: د

۲۲. افزایش مثبت ولتاژ لوکال که سبب دپولاریزاسیون سلول می‌شود چه نام دارد؟

الف) Excitory Postsynaptic Potentials

ب) Inhibitory Postsynaptic Potential

ج) Action Potential

د) Hyperpolarization

پاسخ گزینه: الف

۲۳. کدامیک در مورد وضعیت تولید پتانسیل عمل (Action Potential) صحیح است؟

الف) هر چه دپولاریزاسیون بیشتر باشد پتانسیل عمل بزرگتر خواهد بود.

ب) هنگامی که پتانسیل پیش‌سیناپسی تحریکی (EPSP) به مقـدار کـافی در جهـت مثبـت افـزایش یابـد سـبب شـروع پتانسیل عمل می‌گردد.

ج) پتانسیل عمل در جایی از جسم سلولی که مجاور سیناپس تحریکی است شروع می‌شود.

د) همه موارد

پاسخ گزینه: ب

۲۴. آستروسیت‌ها در سیستم اعصاب چه نقشی ایفا می‌کنند؟

الف) اکسون‌های سیستم اعصاب محیطی را میلینیزه می‌کنند.

ب) اکسون‌های سیستم اعصاب مرکزی را میلینیزه می‌کنند.

ج) در عملکرد ایمنی مغز درگیرند.

د) حمایت فیزیکی برای نورون‌ها ایجاد می‌کنند.

پاسخ گزینه: د

۲۵. وقتی غشای سلولی منفی‌تر از حالت استراحت است به آن حالت چه می‌گویند؟

الف) دپولاریزاسیون

ب) پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی (EPSP)

ج) هیپرپولاریزاسیون

د) پتانسیل پس‌سیناپسی مهاری (IPSP)

پاسخ گزینه: ج

۲۶. اگر کانال‌های سدیم یک سلول ناگهان باز شوند چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) یون پتاسیم به خارج خواهد آمد.

ب) یون سدیم به خارج خواهد آمد.

ج) یون پتاسیم به داخل خواهد آمد.

د) یون سدیم به داخل خواهد آمد.

پاسخ گزینه: الف

۲۷. ولتاژ (mv) پتانسیل غشای در حال استراحت یک نورون به کدام مورد نزدیک است؟

الف) منفی ۶۵

ب) صفر

ج) مثبت ۴۰

د) منفی ۸۵

پاسخ گزینه: الف

۲۸. کدام نوروگلیا مسئول ساختن غلاف میلین اطراف اکسون‌ها در سیستم اعصاب محیطی است؟

الف) میکروگلیا

ب) استروسیت

ج) سلول‌های شوان

د) الیگودندروسیت

پاسخ گزینه: ج

۲۹. چه نوع نورونی سیگنال‌ها را به سوی مغز ارسال می‌کند؟

الف) Interneurons

ب) Sensory neurons

ج) Motor neurons

د) Multipolar neurons

پاسخ گزینه: ب

۳۰. قسمتی از نورون که سیگنال‌ها را به نورون بعدی می‌فرستد چه نامیده می‌شود؟

الف) Soma

ب) Dendrite

ج) Axon

د) Microtubule

پاسخ گزینه: ج

۳۱. الکل بر اساس کدام مکانیسم سبب سوء مصرف می‌گردد؟

الف) گیرنده‌های متصل به پروتئین G را فعال می‌کند.

ب) به گیرنده‌های یونی یا کانال‌های یونی متصل می‌شود.

ج) به ناقلین آمین‌های بیولوژیک متصل می‌شود.

د) هیچکدام

پاسخ گزینه: ب

۳۲. احتمال کمای هیپرپیرکسیک در مصرف همزمان اوپیوییدها با کدامیک از دسته‌های دارویی زیر وجود دارد؟

الف) آنتی‌سایکوتیک‌ها

ب) مهارکننده‌های منو آمین اکسیداز

ج) مهارکننده‌های سروتونین

د) محرک‌ها و خصوصاً مت‌آمفتامین

پاسخ گزینه: ب

۳۳. میزان تحمل به کدامیک از اثرات اوپیوییدها کم یا هیچ می‌باشد؟

الف) تهوع و استفراغ

ب) سرکوب سرفه

ج) یبوست

د) تیرگی شعور

پاسخ گزینه: ج

۳۴. عارضه آگرانولوسیتوزیس در مصرف کدام دارو جدی‌تر است؟

الف) کاربامازپین

ب) کلوزاپین

ج) الانزاپین

د) سرترالین

پاسخ گزینه: ب

۳۵. کدام دارو در کاهش دیس‌تونی دیررس یا دیسکینزی دیررس شدید مؤثر است؟

الف) رسپیریدون

ب) هالوپریدول تزریقی طولانی اثر

ج) کلوزاپین

د) الانزاپین

پاسخ گزینه: ج

۳۶. موثرترین داروی ضد پارکینسون در هنگام بروز علائم خارج هرمی ناشی از مصرف هالوپریدول کدام است؟

الف) قرص خوراکی لودوپا ـ کربی دوپا

ب) قرص فیزوستیگمین

ج) قرص آنتی‌کولینرژیک

د) قرص پروپرانولول

پاسخ گزینه: ج

۳۷. تفاوت اصلی وابستگی و اعتیاد در کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

الف) آگاهی از عوارض منفی ماده مورد سوء مصرف و اجبار در مصرف

ب) شدت عوارض سوء مصرف

ج) بروز پدیده تحمل شدیدتر و طولانی‌تر در اعتیاد

د) همه موارد

پاسخ گزینه: الف

۳۸. در درمان اختلال اسکیزوافکتیو استفاده از کدام داروها نقش بهتری دارند؟

الف) آنتی سایکوزها

ب) تثبیت کننده‌های خلقی

ج) مهارکننده‌های بازجذب سروتونین

د) فلوفنازین دکانوئیت

پاسخ گزینه: ب

۳۹. کدامیک از نقش‌های دستگاه عصبی سمپاتیک است؟

الف) تنگی مردمک

ب) کاهش فشار خون

ج) تنگی مجاری تنفس

د) تحریک ترشح عرق

پاسخ گزینه: د

۴۰. در درمان انواعی از اختلالات روان‌پزشکی کدام داروی زیر کمتر مطرح است؟

الف) پروپرانولول

ب) وراپامیل

ج) کلونیدین

د) ترامادول

پاسخ گزینه: د

۴۱. کدامیک از موارد زیر عوارض ناشی از پارکینسون نمی‌باشد؟

الف) لرزش حین حرکات

ب) سفتی عضلات

ج) خمیدگی بدن

د) سختی در آغاز حرکت

پاسخ گزینه: الف

۴۲. در مورد کدام ماده مخدر زیر خطر ایجاد دلیریوم تهدیدکننده حیات بیشتر مطرح است؟

الف) الکل

ب)تریاک

ج) ریتالین

د) گراس

پاسخ گزینه: الف

۴۳. تنفس پشت سر هم در فرد مبتلا به صرع سبب بروز کدامیک از حالات زیر می‌شود؟

الف) آلکالوز و تشنج

ب) اسیدوز و تشنج

ج) آلکالوز و اغما

د) اسیدوز و اغما

پاسخ گزینه: الف

۴۴. در مورد واسطه‌های شیمیایی (نوروترانسمیترها) مغزی که در ایجاد و استقرار وابستگی به مواد نقش اساسی دارند، کدامیک کمتر مطرح است؟

الف) سیستم اپیوئیدی

ب) سیستم کاتکول آمینی

ج) سیستم گاما آمینوبوتیریک اسید

د) سیستم سروتونینی

پاسخ گزینه: د

۴۵. میانجی اصلی عصبی در بحث پاداش و اعتیاد، کدام است؟

الف) دوپامین

ب) استیل کولین

ج) سروتونین

د) نوراپی‌نفرین

پاسخ گزینه: الف

۴۶. بیماری که اعتیاد به الکل داشته و مصرف خود را با کمک شما کم کرده است تماس گرفته و عنوان می‌کند که آخرین بار ۲۴ ساعت گذشته مقدار کمی الکل مصرف کرده و اکنون دچار تاری دید شده است. پیشنهاد مناسب کدام است؟

الف) ارجاع سریع به چشم پزشک

ب) ارجاع به اورژانس

ج) سرم‌تراپی و تجویز VitB1

د) تجویز آکومپروسات

پاسخ گزینه: ب

۴۷. کدامیک از عوارض جانبی زیر مربوط به داروهای شل‌کننده عضلانی دپولاریزانت است؟

الف) هیپرکالمی

ب) افزایش فشار داخل کره چشم

ج) افزایش فشار داخل معده

د) هر سه مورد

پاسخ گزینه: د

۴۸. مهم‌ترین مشکل استفاده از نالوکسان در بیمار دچار مسمومیت با مواد اوپیوئیدی که به آن پاسخ مناسب داده است، چیست؟

الف) احتمال ادم ریه

ب) احتمال سندروم ترک

ج) نیمه عمر پایین دارو

د) آنفارکتوس قلبی

پاسخ گزینه: ج

۴۹. فردی که تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده به علت بلع داروی نامعلوم و با علایم سندروم محرومیت مراجعه کرده است. احتمالاً کدامیک از داروهای زیر را مصرف کرده است؟

الف) نالوکسان

ب) بوپره نورفین

ج) هیدروکودون

د) مرفین

پاسخ گزینه: ب

۵۰. کدامیک از ترکیبات زیر آگونیست گیرنده‌های کانابینوئیدی محسوب می‌شود؟

الف) انکفالین (Enkephalin)

ب) دینورفین (Dynorphin)

ج) آناندامید (Anandamide)

د) Substance P

پاسخ گزینه: ج

۵۱. فلومازنیل اثر کدام ترکیب زیر را آنتاگونیزه نمی‌کند؟

الف) زولپیدم

ب) اتانول

ج) زالپلون

د) دیازپام

پاسخ گزینه: ب

۵۲. کدام داروی بنزودیازپینی زیر متابولیت فعال ندارد؟

الف) لورازپام

ب) کلردیازوپوکساید

ج) دیازپام

د) پرازپام

پاسخ گزینه: الف

۵۳. به کدامیک از داروهای زیر وابستگی کمتری ایجاد می‌شود؟

الف) کلردیازوپوکساید

ب) زولپیدم

ج) دیازپام

د) آلپرازولام

پاسخ گزینه: ب

۵۴. مصرف کدام ترکیب زیر باعث آزادسازی سیتوپلاسمیک دوپامین می‌شود؟

الف) کوکایین

ب) فن‌سیکلیدین

ج) الکل

د) آمفتامین

پاسخ گزینه: د

۵۵. کدام داروی زیر می‌تواند علائم شبه پارکینسون ایجاد می‌کند؟

الف) مهارکننده‌های گیرنده دوپامینی

ب) مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده سروتونین

ج) مهارکننده‌های مونوآمینو اکسیداز

د) تحریک کننده‌های گابا

پاسخ گزینه: الف

۵۶. مصرف مزمن الکل باعث کدامیک از اثرات زیر می‌شود؟

الف) مهار آنزیم‌های کبدی

ب) القای آنزیم‌های کبدی

ج) کاهش مسمومیت ناشی از استامینوفن

د) روی متابولیسم استامینوفن تاثیری ندارد

پاسخ گزینه: ب

۵۷. کدامیک از داروهای ضد افسردگی زیر باعث مهار بازجذب سروتونین و نوراپی‌نفرین می‌شود؟

الف) ونلافاکسین

ب) فلووکسامین

ج) فلوکستین

د) اس سیتالوپرام

پاسخ گزینه: الف

۵۸. دپرسیون تنفسی به دلیل تحریک کدام گیرنده اوپیوئیدی رخ می‌دهد؟

الف) مو

ب) دلتا

ج) کاپا

د) مو و دلتا

پاسخ گزینه: الف

۵۹. مرد جوانی به دنبال مصرف یک داروی روان پزشکی دچار بی‌قراری می‌شود. احتمال مصرف کدام داروی زیر بیشتر مطرح است؟

الف) ایمی پرامین

ب) هالوپریدول

ج) کلوزاپین

د) ممانتین

پاسخ گزینه: ب

۶۰. کدام داروی روان‌پزشکی زیر در دوران بارداری منع مصرف دارد؟

الف) فلوکستین

ب) والپروات سدیم

ج) هالوپریدول

د) لیتیوم

پاسخ گزینه: ب

۶۱. موضوع انگیزش کدامیک از موارد زیر است؟

الف) رفتار

ب) حرکات

ج) چرایی رفتار

د) رشد

پاسخ گزینه: ج

۶۲. یکی از راهبردهای اساسی برای تقلیل فراموشی کدام است؟

الف) بازداری پیش‌گستر

ب) بازداری پس‌گستر

ج) بازداری ترکیبی

د) تصویرسازی ذهنی

پاسخ گزینه: د

۶۳. کدامیک از رویکردهای زیر، انگیزش اصلی انسان را رشد و خودشکوفایی می‌داند؟

الف) انسان‌گرایانه

ب) طبیعت‌گرایانه

ج) رفتارگرایانه

د) شناخت‌گرایانه

پاسخ گزینه: الف

۶۴. خانم جوانی معتقد است که یکی از مقامات کشور عاشق او شده است. کدامیک از اختلالات زیر برای نامبرده کمتر مطرح است؟

الف) پارافیلیا

ب) سندرم کلرامبو

ج) هذیان اروتومانیا

د) passionelle psychose

پاسخ گزینه: الف

۶۵. در توصیف کلی اختلال هذیانی کدام مورد درست است؟

الف) معمولاً سر و وضع و شیوه لباس پوشیدنشان خوب نیست.

ب) در فعالیت‌های روزمره انسجام خود را از دست می‌دهند.

ج) خلق این بیماران متناسب با محتوای هذیانی آن‌ها نیست.

د) بجز در نظام هذیانی که دارند کاملاً طبیعی هستند.

پاسخ گزینه: د

۶۶. کدام مورد نشان‌دهنده پیش‌آگهی بد در اختلالات روان‌پریشی است؟

الف) مجرد بودن

ب) شروع حاد

ج) وجود سابقه اختلال خلقی در خانواده

د) وجود علائم مثبت

پاسخ گزینه: الف

۶۷. مرد جوانی را به اورژانس آورده‌اند. در پاسخ به سؤالات می‌گوید: «من پیامبر هستم، اینجا بهشت است و الان سال ۱۳۲۰ است.» برای این فرد چه اختلالی بیشتر مطرح است؟

الف) اختلال در حافظه

ب) اختلال در موقعیت‌سنجی

ج) اختلال شناختی

د) اختلال روان‌پریشی

پاسخ گزینه: د

۶۸. در مورد اختلال اسکیزوفرنیا کدام مورد صحیح است؟

الف) رفتار توام با خرده‌گیری، تخاصم و مداخله مفرط با فرد مبتلا میزان عود را بالا می‌برد.

ب) وجود توهم و هذیان لازمه تشخیص اختلال است.

ج) با وجود گفتار آشفته اختلال عملکرد برای تشخیص ضرورتی ندارد.

د) اگر علائم شدید باشد برای تشخیص اسکیزوفرنیا طول مدت ابتلا اهمیتی ندارد.

پاسخ گزینه: الف

۶۹. شیوع مصرف و سوء مصرف مواد در اسکیزوفرنیا ……….

الف) شایع است و بالای ۵۰ درصد است.

ب) تفاوت چندانی با جمعیت عمومی ندارد.

ج) در بیشتر موارد آن‌ها قبل از شروع اختلال، وابسته به مواد بوده‌اند.

د) مصرف الکل تا حدودی نیاز به بستری شدن بیماران را کم و سبب کاهش برخی از علائم روان‌پریشی می‌شود.

پاسخ گزینه: الف

۷۰- اصطلاح (precox dementia) مربوط به کدام نظریه‌پرداز است؟

الف) امیل کرپلین

ب) بندیکت مورل

ج) اویگن بلولر

د) ارنست کرچمر

پاسخ گزینه: الف

۷۱. کارگر ۲۵ سال‌های بعد از یک حادثه مغزی، رفتاری نامنظم پیدا کرده است؛ بی‌مبالات و بی‌ادب شده است و برای اطرافیان احترامی قائل نیست و بدترین ناسزاها را می‌گوید. آسیب مغزی این فرد مربوط به کدام بخش مغزی است؟

الف) سیستم لیمبیک

ب) لوب فرونتال

ج) هسته‌های قاعده‌ای

د) لوب پاریتال غالب

پاسخ گزینه: ب

۷۲. روان پزشکی بیشتر با ………………… مغز سروکار دارد.

الف) دستگاه‌های حسی

ب) دستگاه‌های حرکتی

ج) واحدهای ارتباطی (units association)

د) associative function

پاسخ گزینه: د

۷۳. در مورد اختلالات روان‌پزشکی کدام مورد صحیح است؟

الف) اختلالات روانی جزء توارثی و ژنتیکی دارد.

ب) اختلالات روان‌پزشکی در برخی فرهنگ‌ها شایع‌تر است.

ج) اختلالات روان‌پزشکی در جوامع فقیر خیلی بیشتر از جوامع مرفه است.

د) اختلالات روان‌پزشکی بیشتر اکتسابی هستند.

پاسخ گزینه: الف 

۷۴. در روان‌پزشکی تشخیص مبتنی بر ………. می‌باشد.

الف) علائم و نشانه‌های جسمی

ب) نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی و روانشناختی

ج) نتایج آزمون‌های پرتونگاری

د) برداشت بالینگر

پاسخ گزینه: د

۷۵. کدام مورد از ویژگی‌های اصلی وابستگی نیست؟

الف) عود

ب) اجبار به مصرف

ج) تحمل

د) علائم ترک

پاسخ گزینه: الف

۷۶. در مورد اختلال وابستگی به مواد کدام کمتر مطرح است؟

الف) افسردگی شایع‌ترین اختلال در بین افراد وابسته به مواد است.

ب) مصرف مواد یکی از عوامل اصلی تسهیل‌کننده برای خودکشی است.

ج) افراد مصرف‌کننده مواد ۲۰ برابر بیشتر از جمعیت عمومی با اقدام به خودکشی فوت می‌کنند.

د) مصرف الکل احتمالاً وابستگی به مواد دیگر را کم می‌کند.

پاسخ گزینه: د

۷۷. برای کدامیک از مواد مخدر گیرنده اختصاصی مطرح نیست؟

الف) الکل

ب) اپیوم

ج) کانابیس

د) مت‌آمفتامین

پاسخ گزینه: الف

۷۸. مفهوم هم وابستگی (codependency) در اعتیاد کدام است؟

الف) اعتیاد یک فرد به چند ماده مخدر به صورت همزمان

ب) داشتن یک همبودی با یک اختلال روان‌پزشکی

ج) نشان‌دهنده یک الگوی رفتاری اعضای خانواده معتاد است.

د) به معنی تهیه مواد توسط یک عضو خانواده برای فرد معتاد است.

پاسخ گزینه: ج

۷۹. در مطالعات آسیب‌شناختی عصبی اسکیزوفرنیا نقش کدام بخش مغز ویژه‌تر است؟

الف) دستگاه لیمبیک

ب) مخچه

ج) لوب پاریتال

د) ساقه مغز

پاسخ گزینه: الف

۸۰. کدام عامل در زمره پنج عامل بزرگ شخصیتی قرار ندارد؟

الف) وظیفه‌شناسی

ب) برون‌گرایی

ج) محبت‌طلبی

د) روان رنجور خویی

پاسخ گزینه: ج

۸۱. در کدام مکانیسم دفاعی، ایگو تکانه‌ای که مقبولیت اجتماعی دارد را جایگزین تکانه مقبول می‌کند؟

الف) فرافکنی

ب) واکنش وارونه

ج) انکار

د) والایش

پاسخ گزینه: د

۸۲. در نظریه شناختی بندورا دومین مرحله در فرایند یادگیری مشاهده‌ای کدام است؟

الف) تقویت

ب) یادآوری

ج) بازتولید حرکتی

د) توجه

پاسخ گزینه: ب

۸۳. در اختلالات وسواس جبری کدام نوروترانسمیتر بیشتر نقش دارد؟

الف) دوپامین

ب) سروتونین

ج) استیل کولین

د) نوراپی‌نفرین

پاسخ گزینه: ب

۸۴. در هنگام مصاحبه بالینی برای ایجاد ارتباط درمانی کدام مورد اهمیت کمتری دارد؟

الف) همجنس بودن

ب) پوشش درمانگر

ج) محیط مصاحبه

د) محرمانگی

پاسخ گزینه: الف

۸۵. برای درمان اختلال پانیک کدام دارو انتخاب بهتری است؟

الف) پاروکستین

ب) سرترالین

ج) فلووکسامین

د) سیتالوپرام

پاسخ گزینه: الف

۸۶. کدامیک تظاهرات محیطی اضطراب نیست؟

الف) اسهال

ب) افت فشارخون

ج) تکرر ادرار

د) لرزش

پاسخ گزینه: ب

۸۷. مرد ۲۷ ساله‌ای شکایت می‌کند که زندگی برای او وظیفه‌ای دردناک است، احساس می‌کند اندوه او را فرا گرفته است، این برداشت را از دوران کودکی داشته است، مدعی است هرگز احساس عاشقانه را درک نکرده است. بیشترین احتمال تشخیصی برای این فرد کدام است؟

الف) سیکلو تایمی

ب) اختلال دو قطبی نوع دو

ج) اختلال دیس تایمی

د) اختلال افسردگی غیرمعمول

پاسخ گزینه: ج

۸۸. حداقل مدت زمان مصرف داروهای ضد افسردگی کدام است؟

الف) سه ماه بعد از بهبودی

ب) شش ماه بعد از بهبودی

ج) به محض بهبودی علائم

د) یک هفته بعد از بهبودی علائم

پاسخ گزینه: ب

۸۹. خصوصیاتی که در یک اختلال خلقی پیش‌بینی کننده اختلال دو قطبی است کدام می‌باشد؟

الف) شروع در سنین بالا

ب) افسردگی همراه با سایکوز بعد از ۲۵ سالگی

ج) افسردگی عودکننده

د) عدم وجود سابقه فامیلی

پاسخ گزینه: ج

۹۰. کدام نوروترانسمیتر بیشترین نقش را در پاتوفیزیولوژی اختلال خلقی دارد؟

الف) نوراپی‌نفرین

ب) سروتونین

ج) استیل کولین

د) گزینه الف و ب

پاسخ گزینه: د

۹۱. در مورد اختلال افسردگی کدام صحیح است؟

الف) در بین اختلالات روان‌پزشکی بالاترین شیوع در طول عمر را دارد.

ب) در مردان دو برابر زنان است.

ج) در افراد متأهل بیشتر است.

د) در افراد با وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین بیشتر است.

پاسخ گزینه: الف

۹۲. سندروم سازگاری عمومی استرس از سوی چه کسی ارائه گردید؟

الف) لازاروس

ب) فولکمن

ج) هولمز وراهه

د) سلیه

پاسخ گزینه: د

۹۳. در مورد شیوع اختلالات روان‌پزشکی و اعتیاد در ایران کدام صحیح است؟

الف) تقریباً در میانه شیوع جهانی است.

ب) با توجه به مشکلات اقتصادی در کشور، از شیوع جهانی خیلی بالاتر است.

ج) با توجه به فرهنگ شیوع آن کمتر از شیوع جهانی است.

د) مطالعات دقیق و معتبر علمی در ایران انجام نشده است.

پاسخ گزینه: الف

۹۴. در مورد برنامه‌های کاهش آسیب از اعتیاد کدام صحیح است؟

الف) با هدف جذب معتادان برای درمان می‌باشد.

ب) برای کاهش عوارض بهداشتی، اجتماعی ناشی از اعتیاد است و شرط دریافت خدمات عدم مصرف مواد است.

ج) هدف کنترل رفتارهای خطرآفرین و ترک مواد است.

د) هیچ‌کدام

پاسخ گزینه: د

۹۵. اولین سطح در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه در ایران کدام است؟

الف) مرکز بهداشتی درمانی شهری

ب) مراکز درمانی در شهرها

ج) بیمارستان‌های شهرستان

د) هیچ‌کدام

پاسخ گزینه: د

۹۶. کدام نوع پیشگیری عمدتاً در مصرف مواد کاربرد دارد؟

الف) اولیه

ب) ثانویه

ج) محیطی

د) سطح سوم یا توان‌بخشی

پاسخ گزینه: ج

۹۷. منظور از گروه همتا در ارائه خدمات مربوط به سلامت روان و اعتیاد کدام است؟

الف) استفاده از نهادهای مردم نهاد

ب) استفاده از خانواده بیماران بدون حق‌الزحمه

ج) از استفاده‌کنندگان از خدمات برای ارائه خدمت استفاده می‌شود.

د) همه موارد

پاسخ گزینه: ج

۹۸. در تعریف روان‌پزشکی جامعه‌نگر کدام مورد صحیح‌تر است؟

الف) به وضعیت سلامت روان یک جمعیت ویژه جغرافیایی می‌پردازد.

ب) معادل هر گونه خدمات روان‌پزشکی از طریق غیر از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی است.

ج) بر روی تأثیر اختلالات روان‌پزشکی بر سلامت جامعه متمرکز است.

د) ارائه خدمات روان‌پزشکی در محل سکونت به منظور کاهش موارد بستری است.

پاسخ گزینه: ج

۹۹. شایع‌ترین علت مراجعه مردان به درمانگاه به علت اختلالات جنسی، کدام صحیح است؟

الف) Impotency

ب) delayed ejaculation

ج) pedophilia

د) ازدواج به وصال نرسیده

پاسخ گزینه: الف

۱۰۰. در کدام اختلال روانپزشکی تجربه رویداد استرس‌آمیز ویژگی اصلی می‌باشد؟

الف) اختلال افسردگی اساسی

ب) اختلال فوبیا

ج) اختلال سایکوز حاد

د) هیچ‌کدام

پاسخ گزینه: د

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا