علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۱؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

سال ۹۲ – ۹۱

رشته: فیزیولوژی

سوال ۱- در شرایط استراحت، میزان کلسیم داخلی سلولی در عضلات Fast twitch و Slow twitch چه تفاوتی دارد؟

الف) در عضلات Fast-twitch بیش از عضلات Slow-twitch است

ب) در عضلات Slow-twitch بیش از عضلات Fast-twitch است

ج) در عضلات Slow-twitch و Fast-twitch برابر است

د) در عضلات Slow-twitch و Fast-twitch تفاوتی با شرایط تحریک شده ندارد

سوال ۲- آیا آکواپورین ها را می توان جزء کانال های دریچه دار در نظر گرفت؟ چرا؟

الف) بله زیرا نفوذپذیری آنها قابل تغییر است.

ب) خیر زیرا نفوذپذیری آنها قابل تغییر نیست.

ج) بله زیرا دارای دریچه فعال و غیرفعال شدن است.

د) خیر زیرا دریچه فعال و غیرفعال شدن ندارد.

سوال ۳- کدامیک از پروتئین های موجود در لومن رتیکولوم سارکوپلاسمیک در بافرینگ کلسیم موثر است؟

الف) HRC

Junctin (ج

ب) Triadin

د) RYR

سوال ۴- کدامیک از عوامل زیر موجب ثبات سارکولما و بقای سلول‎های عضلانی اسکلتی می شود؟

Dystrophin-Glycoprotein (الف

ب) ۲-Laminin

ج) Dystroglycan

د) ۳-Caveolin

سوال ۵- کدامیک از عبارات زیر در مورد Pannexin صحیح است؟

الف) زیر واحدهای پروتئین سازنده gap junction است

ب) موجب افزایش مقاومت در سیناپس های الکتریکی می شود

ج) زیر واحدهای پروتئین سازنده اتصالات محکم است

د) موجب یکطرفه شدن سیناپس های الکتریکی می شود

سوال ۶- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) پمپ سدیم – پتاسیم یک ATPase از نوع V است

ب) پمپ پروتون یک ATPase از نوع P است

ج) ترانسپورهای ABC وابسته به ATP عمل می کنند

د) ترانسپوتر INa,1K,2CI یک آنتی پورتر است

سوال ۷- کانال های پتاسیمی ito) Transient outward) در کدام یک از مراحل پتانسیل عمل سلول عضلانی قلبی نقش ندارند؟

الف) مرحله I

ب) مرحله II

ج) مرحله III

د) مرحله IV

سوال ۸ – اثر مهار کننده های کانال کلسیمی بر سلول عضلانی قلبی در کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

الف) باعث کاهش زمان کفه پتانسیل عمل می شوند

ب) باعث کاهش دامنه پتانسیل عمل می شوند

ج) باعث کاهش پتانسیل استراحتی غشاء می شوند

د) باعث کاهش زمان پتانسیل عمل می شوند

سوال ۹ – در مورد دپلاریزاسیون دیاستولی (Diastolic depolarization) سلول گرهی قلب، کدام گزینه صحیح است؟

الف) با کاهش کلسیم خارج سلولی شیب آن افزایش می یابد

ب) جریان Na در ایجاد آن نقشی ندارد

ج) هرچه پتانسیل غشاء منفی تر باشد جریان if کمتر می شود

د) کانال های کلسیمی نوع T در ایجاد آن نقش دارد

سوال ۱۰- کدام یک از مشخصه های زیر در نوار قلب نشان دهنده بلوک هدایتی نوع سوم می باشد؟

الف) استقلال QRS از P

ب) افزایش فاصله P-R

ج) افزایش زمان QRS

د) تساوی تعداد امواج P و QRS

سوال ۱۱- کدام یک از موارد زیر نقش بیشتری در کاهش غلظت کلسیم سیتوزولی عضله قلبی دارد؟

الف) فعالیت پمپ کلسیمی شبکه سارکوپلاسمی

ب) فعالیت پمپ کلسیمی غشایی

ج) فعالیت معاوضه گر سدیمی – کلسیمی

د) اتصال کلسیم به پروتئین های داخل سلولی

سوال ۱۲ – در صورت ثابت بودن میزان جریان، افزایش سرعت جریان چه تأثیری روی فشار درون رگ دارد؟

الف) باعث افزایش فشار دینامیک و کاهش فشار جانبی می‎شود.

ب) باعث افزایش فشار جانبی و افزایش فشار دینامیک می شود.

ج) باعث کاهش فشار جانبی و دینامیک می شود.

د) باعث افزایش فشار جانبی و کاهش فشار دینامیک می شود.

سوال ۱۳- کدام گزینه در مورد ویسکوزیته خون صحیح است؟

الف) با افزایش سرعت جریان، افزایش می یابد.

ب) نسبت Shear stress به Shear rate است.

ج) با کاهش قطر رگ افزایش می یابد. .

د) با هماتوکریت رابطه معکوس دارد..

سوال ۱۴- کدامیک از موارد زیر باعث افزایش فشار نبض در یک فرد جوان می شود؟

الف) کاهش حجم ضربه‎ای

ب) افزایش مقاومت محیطی

ج) کاهش کومپلیانس شریانی

د) کاهش فعالیت سمپاتیک عروقی

سوال ۱۵- چنانچه قطر یک شریان نصف گردد برای ثابت ماندن میزان جریان، فشار شریانی باید چند برابر شود؟

الف) دو برابر

ب) چهار برابر

ج) هشت برابر

د) شانزده برابر

سوال ۱۶- کدامیک از پاسخ های زیر وابسته به اندوتلیوم است؟

الف) اتساع رگ در پاسخ به افزایش سرعت جریان خون

ب) اتساع رگ در پاسخ به افزایش فشار درونی آن

ج) کاهش قطر رگ در پاسخ به افزایش اختلاف فشار دو سوی رگ

د) کاهش قطر رگ در پاسخ به افزایش فشار اکسیژن خون

|

سوال ۱۷- در مورد تفاوت پاسخ سمپاتیکی عروق پوست و ماهیچه اسکلتی کدام گزینه صحیح است؟

الف) پاسخ انقباضی عروق ماهیچه ای به تحریک سمپاتیک بیش از عروق پوست است.

ب) پاسخ اتساعی عروق ماهیچه ای به مهار سمپاتیک بیش از عروق پوست است.

ج) عروق عضله اسکلتی در فرکانس تحریک سمپاتیکی بیشتری به حداکثر انقباض خود می رسند.

د) جابجایی حجم خون در پاسخ به تحریک سمپاتیک در عروق عضله بیش از عروق پوست است.

|

سوال ۱۸- چرا بیشترین آندروژن تولید شده به وسیله سلول‎های تکا، آندروستن دیون است؟

الف) دارای رسپتور FSH است.

ب) فاقد رسپتور LH است.

ج) آنزیم B-HSD17 کمی دارد.

د) آنزیم hydroxylase-17 آن زیاد است.

سوال ۱۹ – کدام یک از عبارات زیر درست است؟

الف) در کبد، GIUT, GIUT, در انتقال یک طرفه گلوکز نقش دارند.

ب) SOCS، باعث افزایش فعالیت یا میزان پروتئین های IRS در مسیر سیگنالینگ گیرنده انسولین می شود.

ج) ادیپونکتین مترشحه از بافت چربی باعث افزایش مقاومت به انسولین می شود.

د) مصرف غذا منجر به افزایش، نسبت انسولین به گلوکاگون در ورید باب کبدی می شود.

سوال ۲۰- کدام مورد زیر درباره هورمون رشد درست است؟

الف) گرلین که در معده به هنگام گرسنگی و هیپوتالاموس ساخته می شود، باعث افزایش اشتها و ترشح GH می‎شود.

ب) GH، افزایش FFA گلوکز و AA پلاسما را موجب می شود.

ج) استرادیول در کبد و GH در استئوبلاست ها محرک عمده برای ترشح ۱-IGF می باشد.

د) GH هم به عنوان هورمون هیپرگلیسمی و هم به عنوان هورمون ضد استرس مطرح است.

سوال ۲۱ – کدام مورد زیر در ارتباط با تنظیم هورمونی کلسیم درست نیست؟

الف) CaSR میل ترکیبی نسبتا اندک و حساسیت بالا به تغییرات در ++Ca خارج سلولی دارد.

ب) گیرنده PTH/PTHrP روی استئوبلاست‎ها و لوله پروگزیمال و دیستال کلیه‎ها واسطه برای عمل PTH است

ج) TRPV5 یک گلیکوپروتئین در پلاسماست که به ویتامین D منتقل می شود.

د) ۱۷ بتا – استرادیول جذب کلسیم روده ای را افزایش می‌دهد.

سوال ۲۲ – کدام یک از عبارات زیر درباره هورمون های تیروئیدی درست است؟

الف) Pendrin، یک انتقال دهنده ید یک غیر وابسته به سدیم در غشاء پایه سلول تیروئید است.

ب) افزایش تحریک غده تیروئید با TSH، باعث افزایش نسبت ۱ به T4 می‎شود.

ج) T3 کاهش کانال های کلسیمی ریانودینی را کاهش می دهد.

د) T3 ساخت کلسترول را تحریک و اکسیداسیون و ترشح صفراوی آن را کاهش می دهد.

سوال ۲۳ – کدام یک از جملات زیر درباره هورمون های غده فوق کلیه درست نیست؟

الف) کاهش حجم، کاهش درجه حرارت و درد باعث افزایش ترشح اپی نفرین می شود.

ب) کورتیزول، کاهش جذب گلوکز با واسطه GLUT4 را در عضله سبب می شود.

ج) در غیاب کورتیزول، عمل ADH بر کلیه ها تشدید می شود.

د) در غیاب آلدوسترون Na-K-ATPas در غشاء قاعده ای – طرفی در لوله دیستال کلیه افزایش می یابد.

سوال ۲۴ – کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف) ADH مترشحه از سلول های مجاور بطنی، عمل CRH را روی کورتیکوتروپ‌ها مهار می کند

ب) استرس های فیزیکی موجب مهار ترشح TRH می شوند.

ج) پروتئین متصل شونده به GH که بخش خارج سلولی گیرنده GH می باشد، کلیرنس کلیوی GH را کاهش می‌دهد.

د) پالس های GnRH با فرکانس پایین، ترشح LH و با فرکانس بالا، ترشح FSH را موجب می شود.

سوال ۲۵ – با کدام مورد زیر در عقده های قاعده ای، فعالیت قشر حرکتی کم می شود؟

الف) تحریک بخش خارجی هسته گلوبوس – پالیدوس

ب) تحریک جسم سیاه

ج) تحریک مسیر غیر مستقیم استریاتوم

د) تخریب هسته زیر تالاموسی

سوال ۲۶ – کدام عبارت زیر درباره عملکرد دوکهای عضلانی درست است؟

الف) در طی حرکت ارادی، فعالیت نورون های حسی را کم می شود

ب) با تحریک نورون‎های حرکتی گاما استاتیک، فعالیت رشته های نوع ۲ هسته ای دوک زیاد می‎شود

ج) در طی پاسخ استاتیک، فعالیت نورون های حسی la، افزایش پیدا نمی کند

د) با افزایش نیروی انقباضی عضله، فعالیت دوک زیاد می شود

سوال ۲۷- کدام عبارت در مورد عملکرد Tip link سلول‎های مژکدار حلزون صحیح است؟

الف) با خمیدگی مژک کوتاه به طرف مژک بلند، هدایت کانال یونی مژک بلند را زیاد می کند.

ب) به عنوان موتورهای مولکولی موجب حرکت مژک ها می شوند.

ج) هدایت یونی کانال سدیمی مژک ها را تنظیم می کند.

د) با خمیدگی مژک بلند به طرف مژک کوتاه، آزاد شدن نوروترانسمیتر را زیاد می کند.

سوال ۲۸ – در کدام حالت زیر Decerebrate rigidity کاهش می یابد؟

الف) تحریک مسیر نخاعی – مشبکی پل مغزی

ب) مهار مسیر نخاعی – مشبکی بصل النخاع

ج) قطع رشته های خلفی نخاع

د) تحریک قشر حرکتی مکمل

سوال ۲۹- در مسیر حس حرارت، اگر دمای محرک حسی بیشتر از ۵۰ درجه سانتیگراد باشد، فعالیت کدام پروتئین گیرنده بیشتر می شود؟

الف) TRPV2

ب) FRPA1

ج) TRPM8

د) TRPV4

سوال ۳۰- نقش CGRP در مسیر انتقال حس درد چیست؟

الف) ایجاد آلودینیا

ب) ایجاد هیپو آلژزیا

ج) مهار خیز بافتی

د) سرکوب گیرنده های خاموش درد

سوال ۳۱ – سیگنال های قوی دوازدهه با چه مکانیسمی تخلیه معده را مهار می کنند؟

الف) پمپ پیلوری را تحریک و تون اسفنکتر پیلوری را کاهش می دهند.

ب) پمپ پیلوری را مهار و تون اسفنکتر پیلوری را مهار می کنند.

ج) پمپ پیلوری را تحریک و تون اسفنکتر پیلوری را تحریک می کنند.

د) پمپ پیلوری را مهار و تون اسفنکتر پیلوری را افزایش می دهند.

سوال ۳۲ – VIP چه تاثیری بر ترشح اسید معده دارد؟

الف) اسید معده را به طور ضعیف تا متوسط مهار می کند.

ب) بر ترشح اسید معده اثری ندارد.

ج) به شدت اسید معده را مهار می کند.

د) اسید معده را به طور ضعیف تا متوسط افزایش می دهد.

سوال ۳۳- از بین ترکیبات زیر، مقدار کدام ماده در کیسه صفرا بیشتر از صفرای کبد می باشد؟

الف) نمک‎های صفراوی

ب) آب

ج) سدیم

د) کلر

|

سوال ۳۴ – در هضم چربی‌ها، نقش کولیپاز چیست؟

الف) کوچک کردن چربی‌ها

ب) فعال کردن کانال‌های سدیم برای جذب چربی‌ها

ج) حفاظت از لیپاز در برابر اسیدهای صفراوی

د) کمک به روند اگزوسیتوز جهت جذب چربی‌ها

سوال ۳۵ – کدام رفلکس زیر می تواند حرکات توده ای روده بزرگ را پس از صرف غذا تسهیل کند؟

الف) دئودنوگاستریک

ب) گاستروکولیک

ج) ایلیوکولیک

د) ژژنو کولیک

||

سوال ۳۶ – سم وبا از چه طریق ترشحات روده را زیاد می کند؟

الف) کاهش cAMP و افزایش ترشح کلر

ب) کاهش cAMP و افزایش پمپ‎های کلر

ج) افزایش cAMP و افزایش ترشح کلر ،

د) افزایش cAMP و افزایش پمپ‏های کلر

سوال ۳۷ – کمترین میزان فشار در حبابچه و در فضای جنب به ترتیب در کدام مراحل دیده می شود؟

الف) ابتدای دم – ابتدای دم

ب) میانه دم – انتهای دم

ج) انتهای دم – انتهای دم

د) میانه بازدم – انتهای بازدم

سوال ۳۸ – کدامیک از عوامل زیر در تقسیم جریان خون ریه به سه ناحیه نقش مهمتری دارد؟

الف) فشار اکسیژن حبابچه‎ای

ب) اعصاب اتونومیک

ج) فشار هیدروستاتیک خون

د) تاثیر عوامل فوق الذکر یکسان است

سوال ۳۹ – بررسی تاثیر میزان تهویه حبابچه ای بر فشار سهمی اکسیژن در حبابچه ها نشان می‎دهد که:

الف) فشار سهمی اکسیژن حبابچه‎ای همواره تابعی از میزان تهویه حبابچه ای است.

ب) در یک فرد سالم، تغییر در میزان مصرف اکسیژن بدن تاثیری بر فشار سهمی اکسیژن حبابچه ای ندارد.

ج) فشار سهمی اکسیژن حبابچه ای در همه شرایط ثابت باقی می ماند.

د) فشار سهمی اکسیژن حبابچه‎ای هیچگاه از مقدار آن در هوای دمی بیشتر نمی شود.

سوال ۴۰- نقش اصلی نورون‎های مرکز پنوموناکسیک در تنظیم تنفس ………….. می باشد.

الف) خاتمه عمل بازدم

ب) شروع عمل دم

ج) قطع تنفس در هنگام بازدم شدید

د) محدود نمودن عمل دم

سوال ۴۱- موانع دام یک از گزینه های زیر در مورد کنترل داخلی پتاسیم صحیح است؟

الف) نورآدرنالین از طریق گیرنده های B از میپرکالمی در طی ورزش جلوگیری می نماید.

ب) آلدوسترون از طریق ترشح رودهای پتاسیم، مهمترین عامل محسوب می‎شود.

ج) یکی از روش‎های سریع کنترل هیپرکالمی، تجویز گلوکاکن می باشد.

د) انسولین نقش ضعیفی در کنترل پتاسیم بدن دارد.

سوال ۴۲ – کدام یک دفع کلیوی پتاسیم را کاهش می دهد؟

الف) اسیدوز حاد

ب) آلکالوزیس

ج) کورتیزول

د) ADH

سوال ۴۳ – کدام یک از گزینه های زیر در مورد کانال های ROMK صحیح می باشد؟

الف) با افزایش کلسیم داخل سلولی مهار می شود.

ب) در اسیدوزیس مهار می گردد.

ج) موجب افزایش باز جذب NaCl در شاخه صعودی هنله می شود.

د) در ایجاد پتانسیل منفی مجرایی، نقش مهمی دارد

سوال ۴۴ – در کاهش شدید فشار خون کلیوی، کدام یک از موارد زیر نقش مهمی در حفاظت جریان خون پاپیلر دارد؟

الف) اکسید نیتریک

ب) آدنوزین

ج) پروستاگلاندین ها

د) برادی کینین

سوال ۴۵ – نسبت (ااینولین کلیرنس)/(پاراآمینوهیپوریک اسید کلیرنس) – نشانگر کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف) کسر کلیوی

ب) کسر دفعی

ج) کسر استخراج

د) کسر تصفیه‏ای

سوال ۴۶ – کدام عبارت زیر در مورد افراد سالم +Rh بدون انتقال خون قبلی صحیح است؟

الف) در پلاسمای آنها آگلوتینین آنتی E وجود دارد

ب) ۱۵٪ افراد جامعه +Rh هستند

ج) جنین +Rh در صورت وجود مادر +Rh ، به ارتیروبلاستوز جنینی مبتلا می شود

د) در گلبول های قرمز آنها آگلوتینوژن D وجود دارد.

سوال ۴۷ – سلول‎های کدام قطعه توبولی فاقد مژک اولیه غیر متحرک است؟

الف) سلول‎های اصلی در مجرای جمع کننده

ب) سلول‎های اینتر کاله در مجرای جمع کننده

ج) سلول‎های پوششی در توبول پروگزیمال

د) سلول‎های پوششی در شاخه صعودی هنله

سوال ۴۸ – پروتئین‎های پودوسین و نفرین، در کدام منطقه بافتی ناحیه گلومرولی حضور دارد؟

الف) غشاء پایه آندوتلیوم مویرگ‎ها

ب) دیافراگم شکاف تصفیه‏ای

ج) داخل پودوسیت‎ها

د) سلول‎های مزانشیال

سوال ۴۹ – در صورتی که mossy fiber- parallel fiber input تحریک شود، کدام مورد زیر رخ می دهد؟

الف) سلول های هسته دهلیزی مهار می گردد

ب) complex spike در سلول پور کنژ رخ می دهد

ج) از انتهای تارهای موازی گابا رها می شود .

د) سلول های گرانولار مهار می گردد

سوال ۵۰ – تارهای عصبی آوران از دهلیز گوش داخلی مستقیماً به کدام ناحیه مغز وارد و موجب مهار کدام سلول می شود؟

الف) مخچه – سلول های پورکنژ

ب) مخچه – سلول های هسته دهلیزی

ج) جسم سیاه – سلول های گرانولار

د) عقده های قاعده ای – سلول های گلژی

سوال ۵۱ – کدام عبارت در مورد نورون‎های قشری – نخاعی در هنگام حرکت ارادی صحیح است؟

الف) فقط ضمن انقباضات ارادی تخلیه می شوند

ب) تخلیه آنها با نیروی انقباض عضلات مرتبط است

ج) تخلیه آنها با موقعیت مفصل مرتبط است

د) فعالیت های هر نورون به پارامترهای حرکت اداری ارتباطی ندارد

سوال ۵۲ – روند جذب ویتامین B12 در دستگاه گوارش چگونه است؟

الف) وابسته به سدیم

ب) غیر وابسته به سدیم

ج) همراه با آب

د) همراه با کلسیم

سوال ۵۳ – مردمک در تنظیم کدام مورد زیر نقش دارد؟

الف) با ضریب شکست بالا، عمق میدان دید

ب) با انحراف رنگی، میزان روشنایی

ج) عمق میدان دید

د) تصویر سه بعدی اشیاء

سوال ۵۴ – کدام یک از مولکول‎های پروتئینی زیر در غشا وزیکولی قرار گرفته و در جوش خوردن وزیکول باغشا سلول نقش دارد؟

Syntaxin (الف

ب) Synaptobrevin

ج) t-snare

د) neurexin

سوال ۵۵ – کدام هورمون زیر سکواستروئید می باشد؟

الف) فرم فعال ویتامین D

ب) استروژن

ج) الدسترون

د) تستوسترون

سوال ۵۶ – کدام عامل زیر از طریق فعال کردن Gs و افزایش cAMP ترشح انسولین از سلول بتا را تحریک می کند؟

الف) ۱-GLP

ب) آگونیست a2 آدرنرژیک

ج) Ach استیل کولین

د) FFA

|

سوال ۵۷ – سیگنال های پرواستئوکلاستیک ناشی از استئوبلاستها توسط کدام عامل زیر خاتمه می یابد؟

الف) استئوپروتگرین (OPG)

ب) RANKL

ج) M-CSF

د) اسید کلریدریک HCL

سوال ۵۸ – منظور از متاکرونیسم در دستگاه تنفسی کدام است؟

الف) ترشح مداوم سورفکتنت در آلوئول‎ها

ب) کنترل مداوم میزان اشباع آلوئول‎ها

ج) حرکات ریتمیک مژه ها در مجاری هوایی

د) کنترل میزان تهویه به جریان خون ریوی

سوال ۵۹ – قانون گراهام Graham بیانگر چیست؟

الف) ارتباط بین اختلاف فشار گازها و میزان دیفوزیون آن

ب) ارتباط بین میزان انتشار گازها و سطح غشایی

ج) ارتباط بین میزان انتشار گازها و حلالیت آنها در غشاء

د) ارتباط بین میزان انتشار گازها و ضخامت، غشایی

سوال ۶۰- در کدام فیبرهای عضلانی، پروتئین کالپونین وجود دارد و نقش آن چیست؟

الف) قلب – مشابه کالمودولین

ب) قلب – ذخیره کردن کلسیم در شبکه سارکوپلاسمی

ج) اسکلتی – ذخیره کردن کلسیم در شبکه سارکوپلاسمیک

د) صاف – در سیکل پل‌های عرضی

فارماکولوژی

سوال ۶۱ – همه مکانیسم های زیر به صورت مستقیم در جذب دخالت دارد بجز:

الف) Aqueous diffusion

ب) Aqueous hydrolysis

ج) Lipid diffusion

Endocytosis (د

سوال ۶۲- در بیماری Graves کدام یک از عوامل زیر باعث افزایش هورمون تیروئید می شود؟

Thyroid stimulating hormone الف)

Thyroid stimulating antigen (ب

Thyrotropin releasing hormone (ج

Thyroid stimulating immunoglobulin (د

سوال ۶۳- مکانیسم اثر داروی فنی توئین کدام است؟

الف) بستن کانال های سدیم در نورن‎های بیش فعال کورتکس

ب) بستن کانال‌های کلر در نورن‎های کورتکس

ج) بستن کانال های کلسیم در نورن‎های کورتکس

د) کاهش اثر GABA در نورن‎های کورتکس

سوال ۶۴ – بیماری دچار فیبریلاسیون دهلیزی شده است. پزشک برای ایشان دیگوکسین تجویز کرده است. این دارو با چه مکانیسمی در درمان این بیماری مفید است؟

الف) کاهش هدایت در گره AV

ب) افزایش نیروی انقباضی بطنها

ج) کاهش cAMP داخل کاردیومیوسیتها

د) کاهش برگشت وریدی

سوال ۶۵ – داروی دیورتیکی باعث افزایش حجم ادرار، کاهش کلسیم ادرار، افزایش pH خون و کاهش پتاسیم سرم بیمار شده است. کدام یک از موارد زیر در مورد داروی فوق صدق می کند؟

الف) کوترانسپورتر Na+/Cl- در لوله دیستال را مهار می کند

ب) گیرنده های آلدوسترونی را در لوله های جمع کننده ادرار بلوکه می کند

ج) آنزیم کربنیک انیدراز را در ناحیه پروگزیمال مهار می کند

د) کوترانسپورتر Na+/Ca++/2Cl- را در لوپ هنله مهار می کند

سوال ۶۶ – کدامیک از داروهای زیر با افزایش cGMP داخل سلول باعث شلی عضلات صاف می شود؟

الف) سالبوتامول

ب) نیفدیپین

ج) تئوفیلین

د) سیلدنافیل

سوال ۶۷ – در رابطه با هپارین کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

الف) به خاطر افزایش PG12 ممکن است باعث ترومبوسیتوپنی شود

ب) به آنتی ترومبین می چسبد و فعالیت پروتئولیتیکی آن را تقویت می کند

ج) سطح فاکتور انقعادی X را کاهش می‎دهد

د) حداکثر اثر ضدانعقادی آن ۵ دقیقه بعد از انفوزیون وریدی ظاهر می شود

سوال ۶۸- کدامیک از داروهای ضد دیابت زیر محرک (AMPK (cAMP-activated protein kinase است؟

الف) Metformin

ب) Insulin

Glibenclamide (ج

Rosiglitazone (د

سوال ۶۹ – در سیستم اعصاب خودکار همه اعصاب زیر کلیزژیک هستند، بجز :

الف) فیبر پیش گانگلیونی سمپاتیک

ب) فیبر پس گانگلیونی ورودی به غدد عرق تنظیم کننده دما

ج) فیبرپس گانگلیونی عصب دهم مغزی

د) فیبرپس گانگلیونی عصب پنجم مغزی

سوال ۷۰ – سم بوتولینیوم کدام یک از آثار زیر را ایجاد می کند؟

الف) تنگی برونش

ب) اسپاسم عضلات اسکلتی

ج) سیکلوپلژیا

د) اسهال

سوال ۷۱ – در کدام یک از اندام های زیر فعالیت سمپاتیک و پاراسمپاتیک یکسان عمل می کند؟

الف) مردمک

ب) دیواره مثانه

ج) غدد بزاقی

د) ماهیچه های صاف

جزوات و کتب درسی

سوال ۷۲ – وقوع پدیده (Up-Regulation) با مصرف دراز مدت کدامیک از داروهای زیر روی می دهد؟

الف) فنیل افرین

ب) دوبوتامین

ج) نوراپی نفرین

د) پروپرانولول

سوال ۷۳ – مصرف همزمان کدامیک از داروهای زیر با غذاهای حاوی تیرامین موجب افزایش شدید فشار خون می شود؟

الف) مهار کننده های آنزیم مونو آمین اکسیداز

ب) مهار کننده های آنزیم کاتکول – او – متیل ترانسفراز

ج) مهار کننده های آنزیم کولین استراز

د) مهار کننده های آنزیم تیروزین هیدروکسیلاز

سوال ۷۴ – پاراکلروفنیل آلانین واجد کدامیک از اثرات زیر است؟

الف) مهار سنتز سروتونین

ب) تخلیه کاتکول آمین‎های مغزی

ج) مهار بازجذب کاتکول آمین‎ها

د) مهار بازجذب سروتونین

سوال ۷۵ – کدامیک از مسیرهای دوپامینی زیر در بیماری جنون نقش دارد؟

Tuberoinfundibular (الف

Mesolimbic – Mesocortical (ب

Medullary – Periventricular (ج

Incertohypothalamic (د

سوال ۷۶ – همه موارد زیر به عنوان واسطه شیمیایی در مغز عمل می کنند، بجز:

الف) دینورفین

ب) آناندامید

ج) نیتریک اکساید

د) نیتروس اکساید

سوال ۷۷ – در مقابله با آنافیلاکسی منتشر (systemic) کدامیک از داروهای زیر ارزش درمانی بیشتری دارد؟

الف) کرومولین

ب) فاموتیدین

ج) کلرفنیرامین

د) اپی نفرین

سوال ۷۸ – کدام یک از داروهای زیر مهار کننده آنزیم ۵- لیپواکسیژناز می باشد؟

Monteleukast (الف

Ibuprofen (ب

Indomethacin (ج

Zileuton (د

سوال ۷۹ – پیام آور ثانویه کدامیک از گیرنده های زیر IP می باشد؟

الف) گیرنده H1 هیستامینی

ب) گیرنده H2 هیستامینی

ج) گیرنده ;H هیستامینی

د) گیرنده H4 هیستامینی

سوال ۸۰ – کدام یک از داروهای زیر از طریق تداخل با حامل های (transporters) آمین‎های بیوژنیک مورد سوء استعمال (abuse) قرار می گیرند؟

الف) نیکوتین

ب) کوکائین

ج) مرفین

د) LSD

سوال ۸۱ – کدام جمله در مورد P-glycoproteins صحیح است؟

الف) به ATP متصل می شوند

ب) در کلیه سلول های سرطانی وجود دارند

ج) باعث تسهیل ورود دارو به داخل سلول می شوند

د) در جهت شیب غلظت عمل می کنند

=

سوال ۸۲ – کدام گزینه در مورد حجم توزیع دارویی که اتصال آن به پروتئین های پلاسما زیاد است، صحیح می باشد؟

الف) حجم توزیع آن کم است

ب) حجم توزیع آن با نیمه عمر آن برابر است

ج) حجم توزیع آن زیاد است

د) حجم توزیع آن با پاکسازی آن برابر است

سوال ۸۳- گیرنده هورمون تیروئید شباهت زیادی به کدام یک از گیرنده های زیر دارد؟

الف) انسولین

ب) ویتامین D

ج) هورمون رشد

د) آدرنالین

سوال ۸۴ – گلوکوکورتیکوئیدها موجب ……………………… می شوند.

الف) مهار گلوکونئوژنز

ب) مهار ترشح انسولین

ج) افزایش تعداد نوترونیل‌ها در خون

د) افزایش مهاجرت لکوسیت‎ها

سوال ۸۵ – کدام یک از داروهای زیر تبدیل T4 را به T3 در بافت های محیطی مهار می کند؟

الف) بدید پتاسیم

ب) تیوسیانات

ج) آمیودارون

د) پروپرانولول

سوال ۸۶ – هورمون مهم در تنظیم میزان کلسیم پلاسما کدام است؟

الف) کلسی تونین

ب) ویتامین D

ج) پاراتورمون (PTH)

د) استروژن

سوال ۸۷ – در درمان نقرس کدام دارو موجب افزایش دفع اسید اوریک از کلیه می شود؟

الف) کلشی سین

ب) سولفین پیرازون

ج) آلوپورینول

د) Febuxostat

سوال ۸۸ – کدام دارو در گروه ملین های خجم افزا (Bulk-forming ) قرار می گیرد؟

الف) روغن کرچک

ب) پسیلیوم

ج) گلیسرین

د) لاکتولوز

سوال ۸۹ – کدام یک از گیرنده های سروتونین در تحریک ترشحات لوله گوارش و حرکات پریستالتیک نقش مهم تری دارند؟

الف) HT4 -5

ب) HT2A – 5

ج) HT2B – 5

د) HT3 – 5

سوال ۹۰- مکانیسم اثر N-استیل سیستئین در درمان مسمومیت با استامینوفن کدام است؟

الف) القاء آنریم سیتوکروم P450

ب) مهار آنزیم سیتوکروم P450

ج) افزایش تولید گلوتاتیون

د) افزایش تولید اسید گلوکرونیک

آناتومی

سوال ۹۱ – کدام یک از عناصر زیر جزو محتویات مدیاسیتنوم فوقانی است؟

الف) قوس آئورت

ب) آئورت بالارو

ج) آئورت سینه‎ای

د) ورید همی آزیگوس

سوال ۹۲ – شریان سینه ای داخلی (Internal thoracic) شاخه کدام شریان زیر است؟

الف) Subclavian

ب) Thoracic Aorta

ج) Axillary

Vertebral (د

سوال ۹۳ – عصب فرنیک از کدام یک از سگمان های نخاعی تشکیل یافته است؟

الف) C1,C2,C3

ب) C3/C4,C5

ج) C5,C6,C7

د) T1,T2,T3

سوال ۹۴ – کدام یک از حفرات قلبی با مرى مجاورت دارد؟

الف) دهلیز راست

ب) دهلیز چپ

ج) بطن راست

د) بطن چپ

سوال ۹۵ – گره دهلیزی بطنی A.V. Node در جدار کدام حفره قلبی قرار دارد؟

الف) دهلیز چپ

ب) بطن چپ

ج) دهلیز راست

د) بطن راست

سوال ۹۶ – ورید آزیگوس به کدام یک از وریدهای زیر تخلیه می شود؟

الف) همی آزیگوس

ب) براکیوسفالیک راست

ج) اجوف تحتانی

د) اجوف فوقانی

سوال ۹۷ – کدام یک از دریچه های قلب در پشت نیمه چپ استرنوم در مقابل چهارمین عضروف دنده ای قرار دارد؟

الف) سه لتی

ب) دولتی

ج) آئورتی

د) ششی

سوال ۹۸ – کدام یک از هسته های داخل مخچه ای در ارتباط با نئوسربلوم می باشد؟

Emboliform (الف

Fastigial (ب

ج) Globosus

د) Dentate

سوال ۹۹ – نئواستریاتوم به مجموعه کدام یک از هسته های زیر گفته می شود؟

الف) دم دار + پوتامن

ب) دم دار + عدسی شکل

ج) گلوبوس پالیدوس + پوتامن

د) دم دار + گلوبولوس پالیدوس

سوال ۱۰۰ – کدام یک از عناصر زیر در مسیر راه شنوایی قرار دارد؟

الف) Medial lemniscus

ب) Lateral lemniscus

ج) Lamina terminalis

د) Inferior olivary nucleus

سوال ۱۰۱ – مرکز حرکتی سخن گفتن در کدام لوب مغزی قرار دارد؟

الف) فرونتال

ب) پاریتال

ج) تمپورال

د) اکسی پیتال

سوال ۱۰۲ – حس چشایی به کدام هسته در تنه مغزی منتقل می شود؟

الف) Solitarious

ب) Ambiguus

Main sensory of trigeminal (ج

د) Facial

سوال ۱۰۳ – غده پینه آل بخشی از کدام قست دیانسفال است؟

الف) هیپوتالاموس

ب) تالاموس

ج) اپی تالاموس

د) متا تالاموس

سوال ۱۰۴ – جسم سلولی نورون سوم مسیرهای حسی درکی در کدام یک از محل های ذیل قرار دارد؟

الف) بصل النخاع

ب) ستون خلفی نخاع

ج) گانگلیون خلفی نخاع

د) تالاموس

سوال ۱۰۵ – حد تحتانی بن بست کمری (lumbar cistern) در مجاورت کدام مهره می باشد؟

الف) L1

ب) L2 :

ج) Si

د) S2

سوال ۱۰۶ – کدام بخش از کولون از هر دو شریان مزانتریک فوقانی و تحتانی تغذیه می شود؟

الف) صعودی

ب) عرضی

ج) نزولی

د) سیگموئید

سوال ۱۰۷ – محل دو شاخه شدن نای در حدود کدام قسمت زیر است؟

الف) در حدود مهره T1- T2

ب) در حدود مهره T2 – T3

ج) در حدود مهره T3 – T4

د) در حدود مهره T4 – T5

سوال ۱۰۸ – کدام یک از ساختمان‌های زیر با هر دو ریه راست و چپ مجاورت دارد؟

الف) قوس آئورت

ب) بزرگ سیاهرگ زبرین

ج) بزرگ سیاهرگ زیرین

د) مری

سوال ۱۰۹ – اسفنگتر پیلور در حدود کدام مهره قرار دارد؟

الف) T11

ب) T12

ج) L1

د) L2

سوال ۱۱۰ – ارتباط وریدی بین وریدهای پورتال و بزرگ سیاهرگ‎ها در کدام بخش زیر وجود دارد؟

الف) انحنای بزرگ معده

ب) اطراف دوازدهه

ج) انتهای پایینی مری

د) انتهای ایلئوم

/

سوال ۱۱۲- حد فاصل بین لوب مربعی و لوب راست کبد، کدام ساختمان زیر قابل مشاهده است؟

الف) بزرگ سیاهرگ زیرین

ب) رباط وریدی

ج) رباط گرد کبدی

د) کیسه صفرا

سوال ۱۱۲ – کدام یک از عضلات زیر بازو را به طرف داخل برمی گرداند؟

الف) اینفرا اسپیناتوس

ب) ترس ماژور

ج) پکتورالیس مینور

د) ترس مینور

سوال ۱۱۳ – همه عناصر زیر از داخل کانال کارپال عبور می کنند بجز:

الف) تاندون های فلکسور سطحی انگشتان

ب) عصب مدیان

ج) عصب اولنار

د) تاندون فلکسور دراز شست

سوال ۱۱۴ – کدام یک از عضلات حنجره توسط عصب حنجرهای فوقانی عصب واگ عصب دهی می شوند؟

الف) کریکو آریتنوئید

ب) کریکوتیروئید

ج) آریتنوئید عرضی

د) تیرو آریتنوئید

سوال ۱۱۵ – همه سوراخ های زیر در حفره مغزی میانی دیده می شوند بجز :

الف) گرد

ب) بیضی

ج) ژوگولار

د) خاره‎ای

سوال ۱۱۶ – حس عمومی و چشایی – خلانی زبان توسط کدام یک از اعصاب زیر تأمین می شود؟

الف) گلوسوفارنژیال – فاسیال

ب) تری جمینال – فاسیال

ج) فاسیال – فاسیال

د) گلوسوفارنژیال – گلوسوفارنژیال

سوال ۱۱۷ – نورون دوم راه لمس دقیق در کجا قرار دارد؟

الف) شاخ خلفی ماده خاکستری نخاع

ب) عقده ریشه پشتی نخاع

ج) هسته های گراسیلیس و کونئاتوس

د) رابط خاکستری

سوال ۱۱۸ – گیروس عرضی مربوط به کدام لوب مغزی است؟

Frontal الف)

Temporal (ب

ج) Occipital

د) Parietal

سوال ۱۱۹ – سمپاتیک مردمک در کجا سیناپس می کند؟

الف) گانگلیون فوقانی گردن

ب) گانگلیون Ciliary

ج) گانگلیون Otic

د) گانگلیون Peregopalatine

سوال ۱۲۰ – کدام یک از هسته های اعصاب مغزی زیر حاوی الیاف پاراسمپاتیک می باشد؟

الف) Inferior salivatory

ب) Olivary

Solitarius (ج

Trigeminal (د

بیوشیمی

سوال ۱۲۱- چنانچه در ساختمان هموگلوبین طبیعی، اسید آمینه هیستیدین Fs با تیروزین جایگزین گردد، کدام نوع هموگلوبین ایجاد می شود؟

الف) A2

ب) M

د) C

ج) F

سوال ۱۲۲ – کدامیک از آنتی بیوتیک های زیر با اتصال به زیر واحد A ریبوزوم‌ها در پروکاریوت‌ها سبب ممانعت از سنتز پروتئین می شود؟

الف) کلرامفنیکل

ب) تتراسیکلین

ج) پورومایسین

د) استرپتومایسین

سوال ۱۲۳ – همه ترکیبات زیر محصول کاتابولیسم هم می باشند، بجز :

الف) منواکسید کربن

ب) بیلی وردین

ج) +NADP

د) دی اکسید کربن

سوال ۱۲۴ – آنزیم ناظم در مسیر بیوسنتز کلسترول کدام است؟

الف) لستین کلسترول أسیل ترانسفراز

ب) HMG-CoA لیاز

ج) HMG-CoA ردوکتاز

د) HMG-CoA سنتاز

سوال ۱۲۵ – در ساخت اسپرمین کدام زوج اسیدهای آمینه مشارکت دارند؟

الف) متیونین – آرژنین

ب) متیونین – لوسین

ج) گلیسین – اورنیتین

د) آلانین – تیروزین

سوال ۱۲۶ – هیستیدین پیش ساز تمام ترکیبات زیر می باشد بجز:

الف) هیستامین

ب کارتوزین

ج) کارنیتین

د) آنسرین (Anserine)

سوال ۱۲۷ – نیمه عمر کدام یک از هورمون های زیر از بقیه بیشتر است؟

الف) کورتیزول

ب) اپی نفرین

ج) پرولاکتین

د) انسولین

سوال ۱۲۸ – گیرنده همه هورمون های زیر G-protein coupled receptor) GPCR) است بجز:

الف) ACTH

ب) TSH

ج) Somatostatin

د) T3

سوال ۱۲۹ – محدوده نرمال اسمولالیته پلاسما چند میلی اسمول در کیلوگرم است؟

الف) ۱۲۰- ۱۰۰

ب) ۲۰۰- ۱۷۵

ج) ۲۲۰- ۲۰۰

د) ۳۰۰- ۲۷۵

سوال ۱۳۰ – فیلامان نازک فیبر عضلانی حاوی همه ترکیبات زیر می باشد، بجز:

الف) تروپومیوزین

ب) تروپونین

ج) میوزین

د) اکتین

سوال ۱۳۱ – در مورد یک دونده ماراتن، همه موارد زیر صدق می کند، بجز:

الف) گلیکوژن عضله به آهستگی تخلیه می شود

ب) گلیکوژن عضله سریعا تخلیه می شود

ج) ATP منبع اصلی انرژی است

د) گلوکز و اسیدهای چرب آزاد خون منابع اصلی سوخت هستند

سوال ۱۳۲ – در غشای گلبول قرمز همه پروتئین های زیر محیطی می باشند بجز:

الف) اکتین

ب) اسپکتراین

ج) انکرین

د) باند ۳

سوال ۱۳۳ – رادیکال آزاد سوپراکسید در اثر فعالیت تمام آنزیم‎های زیر ایجاد می شود، بجز:

الف) گزانتین اکسیداز

ب) سیتوکروم P450 ردوکتاز

ج) NADPH اکسیداز

د) میلوپراکسیداز

سوال ۱۳۴ – برای حداکثر فعالیت آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز، وجود مقادیر کافی کدامیک از عناصر زیر مهم است؟

ب) مس

ج) سلنیوم

الف) روی

د) آهن

سوال ۱۳۵ – کلسیتونین از کدام غده ترشح می شود؟

الف) پاراتیروئید

ب) آدرنال

ج) تیروئید

د) پانکراس

سوال ۱۳۶ – اندازه گیری ۳- متوکسی ۴- هیدروکسی اسید مندلیک برای تشخیص کدام بیماری انجام می شود؟

الف) آدیسون

ب) سندروم کوشینگ

ج) هیپرپلازی مادرزادی آدرنال

د) فئوکروموسیتوم

سوال ۱۳۷ – کورتیزول باعث فعال شدن کدام مسیر متابولیسمی می شود؟

الف) گلیکولیز

ب) لیپولیز

ج) لیپوژنز

د) گلوکونئوژنز

سوال ۱۳۸ – در کدام یک از موارد زیر، غلظت تیروکسین آزاد (FT4) در سرم، بیشترین است؟

الف) نوزاد تا ۴ روز

ب) کودک تا ۱۵ سالگی

ج) بالغین

د) خانم حامله تا ۳ ماهه اول

سوال ۱۳۹ – کدام ترکیب زیر در ساختار خود، اتم اکسیژن بیشتری دارد؟

الف) Hypoxanthine

ب) Xanthine

ج) Uric acid

Caffeine (د

سوال ۱۴۰ – مکانیسم مهار کنندگی آنزیمی ترکیبات ارگانوفسفره کدام است؟

الف) رقابتی

ب) آلوستریک

ج) غیر رقابتی

د) غیر قابل برگشت

سوال ۱۴۱ – متوترکسات باعث مهار کدام مورد می شود؟

الف) سنتز PRPP

ب) تشکیل CTP از UTP

ج) احیای ریبونوکلئوتیدها

د) تبدیل دی هیدروفولات به تتراهیدروفولات

سوال ۱۴۴ – تمام موارد زیر در ساختمان مولکول های گانگلیوزید شرکت دارند، بجز:

الف) گلیسرول

ب) اسید سیالیک

ج) اسفنگوزین

د) قند هگزوز

سوال ۱۴۳ – توکسین و با بوسیله زیر واحدهای B به کدام لیپید غشای سلول های مخاطی روده وصل می شود؟

الف) اسفنگومیلین

ب) گانگلیوزید GM1

ج) گانگلیوزید GM2

د) گانگلیوزید GM3

سوال ۱۴۴ – همه ترکیبات زیر از طریق مداخله در عمل ویتامین ها فعالیت می کنند، بجز:

الف) آویدین

ب) ایزونیازید

ج) متوترکسات

د) منادیون

سوال ۱۴۵ – کدام مورد تجمع پلاکتی را مهار می نماید؟

الف) PGE

ب) TXA2

ج) PGl2

PGD2 (د

سوال ۱۴۶ – در یک خانم باردار ۴۰ ساله، اندازه گیری کدام یک از پارامترهای سرمی زیر در تشخیص اختلالات لوله عصبی جنین به کار می رود؟

الف) سرولوپلاسمین

ب) هموسیدرین

ج) آلفا-۲-گلوبولین

د) آلفافیتوپروتئین

سوال ۱۴۷ – در تشکیل تورین، گروه “;SO مشتق از کدام ترکیب زیر است؟

الف) سیستئین

ب) -HSO3

ج) سیستاتیونین

د) آدنوزیل متیونین

سوال ۱۴۸ – تتراهیدروبیوپترین برای انجام کدام واکنش زیر ضروری است؟

الف) دکربوکسیلاسیون لوسین و ایزولوسین

ب) تولید تیروزین از فنیل آلانین

ج) تولید فنیل پیرویک اسید از فنیل آلانین

د) تبدیل تیروزین به هموژانتیزات

سوال ۱۴۹ – کاربرد آکریدین اورانژ (Acridine Orange) در مطالعه اسیدهای نوکلئیک به دلیل کدام ویژگی این ترکیب است؟

الف) دارا بودن جذب نوری در ناحیه ماوراء بنفش

ب) ایجاد رسوب با اسیدهای نوکلئیک

ج) تشکیل کمپلکس رنگی در واکنش با نوکلئوتیدها

د) دارا بودن خاصیت فلورسانس

سوال ۱۵۰ – مواد اولیه برای تشکیل هیپورات (hippurate) کدام است؟

الف) بنزوات + گلیسین

ب) اورات + گلیسین

ج) بنزوات + سرین

د) اورات + گلوتامیک اسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا