مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۹-۱۳۹۸؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

نوروبیولوژی

کانال‌های کلسیمی Store-Operated بطور عمده در کجا قرار دارند؟

الف) میتوکندری

ب) وزیکول‌ها

ج) غشای پلاسمایی

د) شبکه اندوپلاسمی

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از پروتئین‌های G زیر در انتقال سیگنال از غشا به هسته نقش اصلی را ایفا می‌کند؟

الف) Ras

ب) Rab

ج) Rho

د) Rac

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | نمونه آزمون

کدامیک در مورد لوکوترین‌ها صحیح نیست؟

الف) بیمه عمر طولانی دارند.

ب) از اسید آراشیدونیک منشاء می‌گیرند.

ج) هورمون‌های موضعی می‌باشند.

د) مدیتاتورهای پاسخ‌های آلرژیک هستند.

پاسخ گزینه: الف

کنترل زمانی فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ به واسطه فسفوریلاسیون و دفسفوریلاسیون پروتئین‌ها را چه می‌نامند؟

الف) Phosphonylation timer

ب) Phosphatase timer

ج) Phosphate timer

د) Dephosphorylation timer

پاسخ گزینه: ج

اگر محلولی حاوی یک مول Na2S04 باشد، چند اُسمول ماده فعال اسمزی در محلول وجود دارد؟

الف) ۷

ب) ۳

ج) ۲

د) ۶

پاسخ گزینه: ب

اگر پتانسیل تعادلی یون پتاسیم در یک نورون ۷۰- میلی ولت و پتانسیل غشای نورون ۸۵- میلی ولت باشد، Driving force برای یون پتاسیم کدام است؟

الف) ۱۵ – میلی ولت

ب) ۱۵۵- میلی ولت

ج) +۱۵ میلی ولت

د) ۷۰- میلی ولت

پاسخ گزینه: الف

سم کزاز با عمل بر کدامیک از پروتئین‌های زیر موجب مهار رهایش نوروترانسمیتر می‌شود؟

الف) Syntaxin

ب) SNAP-25

ج) Synaptobrevin

د) Synaptophysnin

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۱

کدامیک از گزینه‌ها در مورد اتصالات شکافی (Gap junction) صحیح است؟

الف) قطر کانال حدود ۲ نانومتر است.

ب) اجازه عبور اسیدهای آمینه را نمی‌دهد.

ج) فاصله بین دو غشا در محل اتصالات شکافی ۲۷ نانومتر است.

د) هر کانکسین از ۶ جزء پروتئینی کانکسون تشکیل شده است.

پاسخ گزینه: الف

سلول‌های عصبی عقده‌های پاراسمپاتیک از کدام بخش بوجود می‌آیند؟

الف) Glioblast

ب) Basal plate

ج) Alar Plate

د) Neural Crest

پاسخ گزینه: د

مولکول‌هایی که Turnover سریعی در سلول دارند. با افزایش ده برابری سرعت سنتز مولکول، غلظت آن‌ها ……..

الف) تغییر نمی‌کند.

ب) به سرعت کاهش می‌یابد.

ج) به سرعت افزایش می‌یابد.

د) به آهستگی افزایش می‌یابد.

پاسخ گزینه: ج

تمام موارد زیر در خاتمه اثر سیگنال افزایش کلسیم در نورون نقش دارند، بجز:

الف) پمپ کلسیم در غشای پلاسمایی

ب) پمپ کلسیم در شبکه اندوپلاسمی

ج) مبادله گر سدیم- کلسیم در غشای پلاسمایی

د) کانال‌های حساس به ولتاژ در غشاء پلاسمایی

پاسخ گزینه: د

غشای قطعه ابتدایی یا Axon hillock حاوی تمام کانال‌های زیر است، بجز:

الف) Rapidly activating K+ channel

ب) Voltage gated Na+ channel

ج) Ca- activated K channel

د) Delayed activated K+ channel

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۲

برای القای LTD تمام عوامل زیر نقش دارند، بجز:

الف) فعال شدن رسپتورهای NMDA

ب) افزایش متوسط غلظت کلسیم داخل سلولی

ج) غیر فعال شدن پروتئین فسفاتازها

د) کاهش رسپتورهای AMPA در غشای پس سیناپسی

پاسخ گزینه: ج

تمام موارد زیر در شرایط فیزیولوژیک، ATP را هیدرولیز می‌کنند بجز:

الف) Na+ -pump

ب) Ca2+ Pump

ج) F-type

د) ABC – transporters

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از جملات زیر در مورد میتوکندری صحیح نمی‌باشد؟

الف) سیستم ترمیم DNA ندارد.

ب) در تنظیم آپوپتوز نقش دارد.

ج) حدود ۹ درصد پروتئین‌های میتوکندری از DNA هسته منشأ می‌گیرد.

د) چند جزء از پروتئین‌های کمپلکس-I از DNA میتوکندری منشأ می‌گیرد.

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از پروتئین‌های زیر در بازیافت وزیکول‌ها پس از اگزوسیتوز نقش اساسی دارند؟

الف) سیناپتوتگمین

ب) سیناپتوبروین

ج) سین تکسین

د) کلاترین

پاسخ گزینه: د

کدامیک در مورد اثر کاهش غلظت سدیم مایع خارج سلولی بر پتانسیل عمل صحیح است؟

الف) افزایش دامنه (آمپلیتود)، افزایش شیب فاز بالارو (دپولاریزاسیون)

ب) کاهش دامنه (آمپلیتود)، کاهش شیب فاز بالارو (دپولاریزاسیون)

ج) کاهش دامنه (آمپلیتود)، افزایش شیب فاز بالارو (دپولاریزاسیون)

د) افزایش دامنه (آمپلیتود)، کاهش شیب فاز بالارو (دپولاریزاسیون)

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۳

کدام یک سبب حرکت سریع Flip-Flop فسفولیپیدها در غشای پلاسمایی می‌شود؟

الف) فلیپاز Flippase

ب) آدنیلیل سیکلاز

ج) سدیم _ پتاسیم ATPase

د) گوانیلیل سیکلاز

پاسخ گزینه: الف

کدامیک سبب IPSP می‌شود؟

الف) خروج کلر _ ورود سدیم

ب) خروج کلسیم _ خروج پتاسیم

ج) ورود کلر _ خروج پتاسیم

د) ورود سدیم _ خروج کلسیم

پاسخ گزینه: ج

فیبرهای پیش گانگلیونی اتونوم از کدام نوع زیر می‌باشد؟

الف) کولینرژیک

ب) آدرنرژیک

ج) سروتونرژیک

د) نورآدرنرژیک

پاسخ گزینه: الف

در قله پتانسیل عمل در یک سلول عصبی، کدام مورد زیر صادق است؟

الف) میزان خروج پتاسیم ماکزیمم است.

ب) هدایت کانال‌های سدیمی ماکزیمم است.

ج) کنداکتانس کانال‌های سدیمی پایین است.

د) نسبت کنداکتانس پتاسیم به سدیم بزرگتر از یک است.

پاسخ گزینه: ب

اتصال استیل کولین به گیرنده نیکوتینی می‌تواند سبب تغییر هدایت تمام یون‌های زیر شود، بجز:

الف) کلر

ب) سدیم

ج) پتاسیم

د) کلسیم

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۴

کدامیک به طور عمده نقش ماکروفاژی در دستگاه عصبی مرکزی دارد؟

الف) اولیگودندروسیت

ب) آستروسیت

ج) سلول شوان

د) میکروگلیا

پاسخ گزینه: د

برای فعال شدن کدامیک از کانال‌های زیر، گلیسین نقش تسهیل کننده دارد؟

الف) Kinate

ب) Acetyl choline

ج) NMDA

د) AMPA

پاسخ گزینه: ج

کدامیک جزو آنزیم‌های لیزوزومی نمی‌باشد؟

الف) ریبونوکلئاز

ب) آریل سولفاتاز

ج) آلکالین فسفاتاز

د) کاتپسین

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروبیولوژی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا