مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکترای علوم اعصاب ۱۳۸۹-۱۳۸۸؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

نوروبیولوژی

سلول هایی که در کف بطن سوم مغز قرار دارند و توسط اتصال محکم (Tight Junction) به سلول‌های مجاور اتصال دارند و دارای زوائدی هستند که به بافت عصبی نفوذ می کنند و از طریق پاهای انتهایی با عروق خونی در تماس هستند چه نام دارند؟

۱) Ependymocyte

۲) Tanycyte

۳) Fibrous Astrocyte

۴) Protoplasmic Astrocyte

پاسخ گزینه ۲

در کدام یک از هسته های ذیل نورون های یک قطبی کاذب دیده می شود؟

۱) Hypoglossal

۲) Dorsal Vagal

۳) Red Nucleus

۴) Mesencephalic Nucleus of Trigeminal

پاسخ گزینه ۱

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | نمونه آزمون

Heterotypic tight junction در بین کدام یک از عناصر دیده می شود؟

۱) دو سلول شوان که زوائد آنها با هم پنجه در پنجه شده اند.

۲) غشاء سلول شوان و اکسون

۳) لایه های غشاء سلول شوان در محل شکاف اشمیت لانترمن

۴) سلول های اپاندیم کف بطن های جانبی

پاسخ گزینه ۲

ساختاری که از اتساع رتیکولوم اندوپلاسمیک درست شده، در دهه اول زندگی به ندرت دیده می شود، با افزایش سن تعداد آنها افزایش می یابد و ممکن است در مقاطع معمولی هسته زیر زبانی در بصل النخاع دیده شوند، چه نام دارند؟

۱) انکلوزیون هیالن

۲) جسم Marinesco

۳) جسم Hirano

۴) دژنراسیون گرانولوواکوئلار

پاسخ گزینه ۱

رنگدانه لیپوفوشین در کدام یک از هسته های ذیل تراکم بیشتری دارد به نحوی که به صورت ماکروسکوپیک قابل تشخیص است؟

۱) Substantia Nigra

۲) Red Nucleus

۳) Lateral Geniculate Body

۴) Spinal Nucleus of Trigeminal Nerve

پاسخ گزینه ۳

اولیگو دندروسیت ها در ماده خاکستری مغز و نخاع چه نقشی دارند؟

١) در تبادل یون‌ها بین نورون ها شرکت می کنند.

۲) در تولید غلاف میلین شرکت می کنند.

۳) در تغذیه نورون ها نقش دارند.

۴) عمل فاگوسیتوز انجام می دهند.

پاسخ گزینه ۱

کدام یک از سلول های ذیل در هنگام فعالیت زوائد خود را جمع کرده و کروی شکل می شوند؟

۱) Schwann

۲) Ependyocyte

۳) Microglia

۴) Astrocyte

پاسخ گزینه ۳

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۱

مهار پیش سیناپسی در کدام یک از سیناپس های ذیل دیده می شود؟

۱) Dendro-Dendritic

۲) Axo-Axonic

۳) Axo-Somatic

۴) Axo-Dendritic

پاسخ گزینه ۲

الیاف عصبی پس عقده ای در سیستم عصبی خودکار از کدام نوع است؟

۱) C

۲) Aa

۳) B

۴)AB

پاسخ گزینه ۱

الیاف حسی حلقوی – مارپیچی در کدام یک از گیرنده های ذیل دیده می‌شود؟

۱) گیرنده مایسنر

۲) دوک عصبی عضلانی

۳) عضو تاندونی گلژی

۴) دیسک مرکل

پاسخ گزینه ۲

الیاف عصبی پیش عقده ای در سیستم عصبی خودکار از کدام نوع است؟

۱) Aa

۲) AB

۳) B

۴) C

پاسخ گزینه ۳

گیرنده لمس با سازگاری آهسته که در پوست بی مو وجود دارد کدام است؟

۱) دیسک مرکل

۲) جسمک پاچینی

۳) جسمک مایسنر

۴) پایانه های برهنه عصبی

پاسخ گزینه ۱

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۲

کدام یک از عوامل ذیل به طریق آنتروگراد انتقال می یابند؟

۱) سم کزاز

۲) ویروس ها

۳) آندوزیوم هایی که حاوی پروتئین های علامتی برای تشخیص سلولی هستند.

۴) فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز

پاسخ گزینه ۴

کدام یک از پروتئین های سازنده میلین در سیستم عصبی مرکزی وجود دارد و موجب متراکم شدن میلین و پیام رسانی سلولی می شود؟

۱) Myelin Basic Protein

۲) Proteolipid Protein

۳) Myelin Protein Zero

۴) Glial Fibrillary Acid Protein

پاسخ گزینه ۳

کدام یک از سلول های ذیل با جذب نوروترانسمیترهای اضافی و آزادسازی مولکول های متابولیک و نورواکتیو قادر است میزان بقا و فعالیت نورونی را تحت تأثیر قرار دهد؟

۱) Astrocyte

۲) Oligodendrocyte

۳) Microglia

۴) Schwann

پاسخ گزینه ۱

در سیستم عصبی مرکزی کدام یک از سلول های ذیل دارای Pericapillary end foot است؟

۱) Stellate

۲) Microglia

۳) Astrocyte

۴) Oligodendrocyte

پاسخ گزینه ۳

کدام یک از ارگانل های ذیل در اکسون وجود ندارد؟

۱) Golgi Apartus

۲) rough Endoplasmic Reticular

۳) Mitochondria

۴) Microtubule

پاسخ گزینه ۲

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۳

کدام یک از موارد زیر در حرکت وزیکول های حاوی نوروترانسمیتر به سمت پایانه آکسونی (سیناپسی) نقش اصلی را به عهده دارد؟

۱) میکروفیلامان و پروتئین های متصل به اکتین

۲) فیلامان های اکتین و پروتئین های سیناپسین

۳) فیلامان های حد واسط و پروتئین های پلیمریزه کننده آنها

۴) میکروتوبول ها و پروتئین های همراه با آنها

پاسخ گزینه ۴

کدام یک از موارد زیر به عنوان یک سیگنال Chemotropic می تواند مخروط رشد زوائد نورونی را تحریک کند؟

۱) فاکتور رشد عصب (NGF)

۲) فاکتور نوروتروفیک شوکی

۳) فاکتورهای مبادله کننده GTP

۴) پروتئین کیناز C

پاسخ گزینه ۲

کدام یک از سلول های زیر برای مطالعه بر روی فرایند تضعیف طولانی مدت (LTD) مناسب تر هستند؟

۱) پیرامیدال هیپوکامپ

۲) رنشاو

۳) سلول های هیپوتالاموس قدامی

۴) پورکنز

پاسخ گزینه ۴

تولید کدام یک از موارد زیر در غشاء پس سیناپسی باعث افزایش رهایش نوروترانسمیتر از پایانه پیش سیناپسی می شود؟

۱) نیتریک اکساید

۲) پروتئین کیناز C

۳) CaM Kinase II

۴) CREB

پاسخ گزینه ۱

کدام یک از لایه های ذیل فاقد عروق خونی مستقل است؟

۱) اپی نوریوم

۲) نرم شامه

۳) سخت شامه

۴) عنکبوتیه

پاسخ گزینه ۴

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۴

رشته های عصبی بدون میلین در سیستم عصبی مرکزی چگونه قرار می گیرند؟

۱) توسط زوائد اولیگودندروسیت ها احاطه می شوند.

۲) توسط سلول های شوان احاطه می شود.

۳) آزادانه در بین نورون ها و سلولهای گلیال قرار می گیرند.

۴) چند عدد از آنها توسط یک آستروسیت احاطه می شوند.

پاسخ گزینه ۳

در پیوند سلول‌های شوان برای ترمیم ضایعات نخاعی، کدام عامل رشد آکسون را تحریک می کند؟

۱) کلاژن نوع IV در تیغه پایه سلول شوان

۲) لامینین در تیغه پایه سلول شوان

۳) اسکلت سلولی در سلول شوان

۴) ارگانل های سلول شوان

پاسخ گزینه ۲

کدام یک از سلول های زیر فقط در ماده خاکستری وجود دارد؟

۱) آستروسیت فیبروز

۲) آستروسیت پروتوپلاسمیک

۳) میکروگلی

۴) اولیگودندرسیت

پاسخ گزینه ۲

منشأ جنینی سلول های کرومافین در بخش مرکزی غده فوق کلیه از کجاست؟

۱) ستیغ عصبی

۲) مزانشیم اطراف نوتوکورد

۳) سومیت ها

۴) نورو اپی تلیوم

پاسخ گزینه ۱

کدام یک از ساختارهای زیر در پلاستیسیتی نورون ها نقش اساسی دارد؟

۱) قطعه ابتدایی

۲) میکروتوبول ها

۳) نوروترانسمیترها

۴) خارهای دندریتی

پاسخ گزینه ۴

حتماً شرکت کنید:

» نوروبیولوژی | آزمون ۵

کدام یک از ویژگی های زیر مشخصه هیدروسفالی در افراد بالغ است؟

۱) وسیع تر شدن بطن های مغزی

۲) بزرگ شدن جمجمه

٣) نازک تر شدن مننژها

۴) ضخیم تر شدن مننژها

پاسخ گزینه ۱

کدام نوع سیناپس می تواند دو طرفه عمل کند؟

۱) اکسوسوماتیک

۲) اکسودندریتیک

۳) دندرودندریتیک

۴) اکسو آکسونیک

پاسخ گزینه ۳

اجسام نیسل (Nissl bodies) در نورون ها حاصل تجمع کدام یک از ارگان های ذیل است؟

۱) Rough Endoplasmic Reticulum

۲) Mitochondria

۳) Lysosomes

۴) Neurofilaments

پاسخ گزینه ۱

حتماً شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروبیولوژی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا