مغز و اعصابنوروبیولوژی سلولی

سوالات نوروبیولوژی دکتری علوم اعصاب ۱۳۹۰-۱۳۸۹؛ پاسخ نامه گزینه‌ای

نوروبیولوژی ۱۳۹۰-۱۳۸۹

برای یک سلول فرضی که پتانسیل استراحت غشاء آن معادل پتانسیل تعادل الکتروشیمیایی یون پتاسیم است. باز شدن یکباره کانال‌های پتاسیمی چه اثری بر سلول دارد؟

الف) باعث تثبیت پتانسیل غشاء می شود.

ب) باعث ایجاد IPSP می شود.

ج) اثر بر تحریک پذیری سلول ندارد.

د) باعث ایجاد EPSP می شود.

پاسخ گزینه: ج

کانال های سدیمی در گره رانویه و محل تماس عصب به عضله (Neuromuscular Junction) به ترتیب کدامند؟

الف) دریچه دار وابسته به لیگاند – دریچه دار وابسته به ولتاژ

ب) دریچه دار وابسته به ولتاژ – دریچه دار وابسته به لیگاند

ج) نشتی – دریچه دار وابسته به ولتاژ

د) نشتی – دریچه دار وابسته به لیگاند

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید: » نوروبیولوژی | نمونه آزمون

در طی پتانسیل استراحت غشاء ……………..

الف) کانال‌های نشتی سدیمی باز هستند و نفوذپذیری غشا، به سدیم بالا است.

ب) کانال‌های نشتی پتاسیمی باز هستند و نفوذپذیری غشاء به پتاسیم بالا است.

ج) کانال‌های نشتی کلسیمی بسته و نفوذپذیری غشاء به کلسیم پایین است.

د) کانال های نشتی کلری بسته و نفوذپذیری غشاء به کلر پایین است.

پاسخ گزینه:  ب

کدام یک از موارد زیر را می توان به وسیله تکنیک Patch clamp انجام داد؟

الف) توالی آمینو اسیدهای پروتئین های کانال های یونی را می‌توان شناسایی کرد.

ب) همزمان می توان میزان عبور مواد از هزاران کانال یونی و رسپتورهای یونوتروپیک را تعیین نمود.

ج) می‌توان خصوصیات نقل و انتقال کانال های یونی را تعیین نمود.

د) می توان ولتاژ دو طرف غشا را به وسیله تزریق توکسین ها به داخل پیپت ثابت نگاه داشت.

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از موارد زیر در مورد کانال های سدیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ در نورون‌ها درست است؟

الف) دریچه غیرفعال شدن این کانال ها در سطح سیتوپلاسم غشاء است.

ب) هر تغییری در ولتاژ سلول آنها را فعال می کند.

ج) گلوتامات که یک نوروترانسمیتر تحریکی است آن ها را فعال می کند.

د) روند غیرعال شدن آنها، سریع تر از فعال شدن آن هاست.

پاسخ گزینه: الف

سرعت هدایت پیام در آکسون با قطر آکسون رابطه ………. و با پوشش میلین رابطه ………….. دارد.

الف) مستقیم _ معکوس

ب) معکوس _ معکوس

ج) معکوس _ مستقیم

د) مستقیم _ مستقیم

پاسخ گزینه: د

کدامیک از موارد زیر در مورد کمپلکس V SNARE-t SNARE در فرایند اگزوسیتوز نوروترانسمیتر صحیح است؟

الف) همه پروتئین های شرکت کننده در این کمپلکس خاصیت ATPase دارند.

ب) همه پروتئین های شرکت کننده در این کمپلکس خاصیت ATPase یا GTPasc دارند.

ج) همه پروتئین های شرکت کننده در این کمپلکس دارای موتیف SNARE هستند.

د) همه پروتئین های شرکت کننده در این کمپلکس کونفورماسیون ثابتی دارند.

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید: » نوروبیولوژی | آزمون ۱

بر اثر پدید آمدن کدام یک از موارد زیر پتانسیل متعاقب منفی (negative after potential) در عصب ایجاد می شود؟

الف) هیپرپلاریزاسیون زودرس عصب

ب) کاهش فعالیت پمپ الکتروژنیک سدیم – پتاسیم

ج) نشت کانال های پتاسیمی – سدیمی

د) ازدیاد یون پتاسیم در سطح خارجی عصب

پاسخ گزینه: د

پتانسیل عمل رو به عقب (Bank propagating action potential) در کدامیک از موارد زیر دخالتی ندارد؟

الف) تنظیم فرکانس پتانسیل عمل

ب) مهار اگزوسیتوز وزیکول های سپناپسی

ج) پلاستیسیته سیناپسی

د) رهایی نوروترانسمیتر از دندریت ها

پاسخ گزینه: ب

کدامیک از موارد زیر در مورد کانال های کلسیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ درست نیست؟

الف) زیر واحد α۲ یک زیر واحد مرکزی برای تشکیل منفد کانال است.

ب) زیر واحد α۱ دارای قسمت (Segment) حساس به ولتاژ است.

ج) زیر واحد β نقش کلیدی در تنظیم فعالیت کانالی بعهده دارد.

د) زیر واحد γ یک زیر واحد کمکی است.

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از کانال های پتاسیمی حساس به کلسیم به تغییرات ولتاژ نیز حساسیت دارند؟

الف) کانال های (+Ca2) BK

ب) کانال های (+Ca2) IK

ج) کانال های (+Ca2) SK و (+Ca2) IK

د) کانال های (+Ca2) BK و (+Ca2) SK

پاسخ گزینه: الف

مهم ترین عملکرد کانال های پتاسیمی نوع K2P در نورون چیست؟

الف) افرایش قدرت سیناپسی

ب) تنظیم متابولیسم

ج) حفظ پتانسیل استراحت

د) القاء آپوپتوز

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید: » نوروبیولوژی | آزمون ۲

کدامیک از رسپتورهای یونوتروپیک زبر به عنوان یک Dual-gated channel عمل می کنند؟

الف) رسپتورهای AMPA

ب) رسپتورهای نیکوتینی کولینرژیک

ج) رسپتورهای NMDA

د) رسپتورهای GABA-A

پاسخ گزینه: ج

چگونه CaMK II که به عنوان کیناز شناختی (cognitive kinase) معروف است. قدرت سیناپسی را افزایش می دهد؟

الف) به وسیله فسفوریلاسیون کانال های بوئی

ب) به وسیله مهار پمپ کلسیمی غشای نورون (PMCA)

ج) به وسیله دفسفوریلاسیون کانال های پونی

د) به وسیله تولید اینوزیتول تری فسفات (IP3)

پاسخ گزینه: الف

اسکلت سلولی در کدامیک از مناطق مخروط رشد (Growth Cone) در انتهای یک زائده نورونی دچار deformation می شود؟

الف) Stem Zone

ب) Transitional Zone

ج) Central Zone

د) Peripheral Zone

پاسخ گزینه: ب

کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) تعداد وزیکول های سیناپسی در ترمینال عصبی در تمامی سیناپس‌ها شامل مقدار ثابتی است.

ب) پروتئین های ماتریکس منطقه فعال فقط در ترمینال های تحریکی وجود دارند.

ج) نیروی لازم جهت اگزوسپتور توسط فعالیت پروتئین‌ سیناپتوبروین (Synaptobrevin) تأمین می شود.

د) گلیا در حفظ پلاستیسیته نورونی و انتقال پیام عصبی نقش دارد.

پاسخ گزینه: د

سرنوشت نوروترانسمیتر موجود در شکاف سیناپسی چیست؟

الف) توسط آنزیم ها تجزیه شده و از بین می رود.

ب) توسط ترمینال پیش سیناپسی بازجذب (re-uptake) می شود.

ج) به بافت های اطراف منتشر می شود.

د) همه موارد

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید: » نوروبیولوژی | آزمون ۳

کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) برخی دندریت‌ها نیز همانند ترمینال عصبی قابلیت ترشح نوروترانسمیتر را دارند.

ب) نیروی لازم جهت آندوسیتوز در ترمینال عصبی توسط فعالیت ATPase داینئین تأمین می شود.

ج) همه نوروترانسمیترها فقط در ناحیه جسم سلولی سنتز شده و در ترمینال عصبی آزاد می شوند.

د) اگزوسیتوز نوروترانسمیترها از هر مکان ترمینال عصبی صورت می گیرد.

پاسخ گزینه: الف

کدام عبارت زیر در مورد فرایند آندوسیتوز در ترمینال عصبی صحیح است؟

الف) وزیکول آندوسیتوزی شامل وزیکول‌هایی است که در جسم سلولی ایجاد شده است.

ب) پدیده آندوسیتوز طی فعالیت ATPase کینزین انجام می شود.

ج) پروتئین های آمفی فیزین نقش مهمی در آندوسیتوز دارند.

د) فعالیت کلاترین وابسته به عملکرد پروتئین کیناز PKC) C) است.

پاسخ گزینه: ج

فقدان پروتئین سیناپنوجانین در موش های تازه متولد شده موج حملات عصبی و مرگ می شود. این پروتئین در کدامیک از فرایندهای زیر نقش بسیار مهمی دارد؟

الف) اگزوسیتوز نوروترانسمیتری

ب) بسته‌بندی نوروترانسمیترها در وزیکول های سیناپسی

ج) آندوسیتوز در ترمینال عصبی

د) حرکت وزیکول های سیناپسی بر روی میکروتوبول‌ها

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از پروتئین های زیر یک سنسور کلسیمی در ناحیه ترمینال عصبی است؟

الف) سیناپتو تاگمین

ب) syntaxin

ج) SNAP25

د) VAMP

پاسخ گزینه: الف

کدام یک از موارد زیر در منطقه فعال ترمینال عصبی حضور ندارد؟

الف) Large Dense-Core Vesicles (LDCVs)

ب) Munc 13

ج) کانال های کلسیمی دریچه‌دار وابسته به ولتاژ (VGCCs)

د) فیلامان‌های اکتین

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید: » نوروبیولوژی | آزمون ۴

کدام ترتیب از راست به چپ در ارتباط با مراحل اگزوسیتوز یک وزیکول سیناپسی صحیح است؟

الف) fusion, priming, loading, docking

ب) fusion, loading. priming, docking

ج) fusion, priming, docking, loading

 د) fusion, loading, docking, priming

پاسخ گزینه: ج

حضور کدامیک از پروتئین های زیر در ترمینال پیش سیناپسی باعث تشکیل دستجات میکروفیلامانی می شود؟

الف) اسپکترین αβ

ب) فیلامین

ج) اسپکترین αγ

د) سیناپسین

پاسخ گزینه: د

مهار آنزیم استیل کولین استراز چه تأثیری بر پتانسیل صفحه انتهایی دارد؟

الف) تضعیف دامنه و کوتاه کردن آن

ب) تقویت دامنه و طولانی کردن آن

ج) افزایش ورود پتاسیم

د) افرایش خروج یون سدیم

پاسخ گزینه: ب

توزیع رسپتورهای متابوترریک گلوتاماتی در یک سیناپس گلوتاماترژیک چگونه است؟

الف) فقط در غشاء پس‌سیناپسی هستند.

ب) در غشاهای پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی هستند.

ج) در غشاهای پیش‌سیناپسی، پس‌سیناپسی و آستروسیتی حضور دارند.

د) فقط در غشاء پیش‌سیناپسی هستند.

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از موارد زیر در فاز دوم (intermediate phase) پلاستیسیته سیناپسی اتفاق می افتد؟

الف) افزایش ترجمه mRNA translation) mRNA)

ب) فسفوریلاسیون و نیتروزیلاسیون پروتئین‌های موجود

ج) رونویسی ژن (gene transcription)

د) فقط فسفوریلاسیون پروتئین های موجود

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید: » نوروبیولوژی | آزمون ۵

کدامیک از پروتئین های زیر در فاز نهایی تقویت طولانی – مدت (Late-LTP) فسفوریله می شود؟

الف) CREB (cAMP response element binding protein)

ب) NOS (Nitric Oxide Synthase)

ج) Calmoduline

د) Ras

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از عبارات زپر صحیح است؟

الف) در پلاستیسیته سیناپسی بر هم کنش کانال‌های یونی و ژن‌ها نقش اصلی را بعهده دارند.

ب) آندوسیتوز رسپتورهای AMPA باعث القاء تقویت طولانی مدت (LTP) در سیناپس‌های گلوتاماتی می‌شود

ج) پلاستیسیته سیناپسی فرایندی است که فقط در نورون پس سیناپسی القا می شود.

د) کلسی نورین در القا تضعیف طولانی‌مدت (LTD) وابسته به NMDA دخالت دارد.

پاسخ گزینه: د

کدامیک از عوامل زیر اثرات نورتوکسیسیته گلوتامات را در نورون پس سیناپسی القا می کند؟

الف) مهار کانال های کلسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ

ب) افزایش جریان‌های ورودی کلسیم (Ca2+ influx)

ج) کاهش مقدار نیتریک اکساید (NO)

د) افزایش جریان های ورودی سدیم (Na+ influx)

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید: » آزمون‌های نوروبیولوژی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

طاهری داریوش

اولین نیستیم اما امید است بهترین باشیم...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا