زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۳)

سوالات نهایی خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم تجربی؛ رفتارهای جانوران

اساس رفتار

رفتار غریزی را تعریف کنید. (خردادماه ۱۳۹۱، ۰/۵ نمره)

اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک گونه یکسان است، زیرا ژنی و ارثی است.

چگونه مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد؟ (دی‌ماه ۱۳۹۷، ۰/۷۵ نمره)

با ایجاد جهش در ژن B آن را غیر فعال کردند (۰/۲۵)، موش‌های ماده‌ای که ژن‌های جهش یافته داشتند، ابتدا بچه موش‌های تازه متولد شده را وارسی کردند ولی بعد آن‌ها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت نشان ندادند. (۰/۵)

چرا اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است؟ (خردادماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

زیرا ژنی و ارثی است.

رفتار مکیدن در شیرخواران نمونه‌ای از چه رفتاری است؟ (دی‌ماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵)

غریزی

از رفتارهای یادگیری چهار مورد را نام ببرید. (۱ نمره)

عادی شدن، شرطی شدن کلاسیک، شرطی شدن فعال، حل مسئله و نقش‌پذیری

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۳۹۹

با توجه به توضیحات داده شده، نوع یادگیری مورد نظر را بنویسید. (دی‌ماه ۱۳۹۷، ۰/۷۵ نمره)

توضیحات نوع یادگیری
شقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازوهای خود را منقبض می‌کند اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی‌دهد. الف
شامپانزه‌ها از تکه‌های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می‌کنند تا پوسته سخت میوه‌ها را بشکنند. ب
جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می‌بینند، دنبال می‌کنند. ج

الف) خوگیری (عادی شدن) ب) حل مسئله  ج) نقش پذیری

در جدول زیر ستون «الف» مربوط به انواع یادگیری است، هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط صحیح‌تری دارد آن‌ها را پیدا کرده و بنویسید . (دی‌ماه ۱۳۹۳، ۰/۷۵ نمره)

ستون «الف» ستون «ب»
۱- عادی شدن
۲- شرطی شدن فعال
۳- رفتار حل مسئله
الف) برقراری ارتباط بین تجارب گذشته
ب) چشم پوشی از محرک‌های بی اهمیت
ج) انجام یک عمل یا رفتار خاص، منجر به پاداش یا تنبیه خواهد شد.

۱- ب ۲- ج ۳- الف

در جدول زیر، هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد. آن‌ها را پیدا کنید و بنویسید. (در ستون «ب» یک مورد اضافه است) (شهریور‌ماه ۱۳۹۸، ۱ نمره)

ستون «الف» ستون «ب»
۱- جانور می‌آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می‌کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می‌کند.
۲- شقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازوهای خود را منقبض می‌کند اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی‌دهد.
۳- جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می‌بینند، دنبال می‌کنند.
۴- شامپانزه‌ها ازتکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می‌کنند تا پوسته سخت میوه‌ها را بشکنند.
حل مسئله

شرطی شدن فعال (آزمون و خطا)

شرطی شدن کلاسیک

خوگیری (عادی شدن)

نقش‌پذیری

۱- شرطی شدن فعال (آزمون و خطا) ۲- خوگیری (عادی شدن) ۳- نقش پذیری ۴- حل مسئله

هر یک از عبارت‌های ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط دارند. آن‌ها را در برگه پاسخ بنویسید. (خرداد‌ماه ۱۳۹۹ خارج صبح، ۱ نمره)

«الف» «ب»

الف) رفتار تولید صدا توسط افراد نگهبان هنگام حضور شکارچی

ب) تبدیل یک محرک بی اثر به یک محرک مؤثر (شرطی)

ج) استفاده از تجربه‌های گذشته در برقراری ارتباط با موقعیت جدید

د) برقراری ارتباط بین رفتار با پاداش یا تنبیه

۱- خوگیری

۲- شرطی شدن فعال

۳- حل مسئله

۴- دگر خواهی

۵- شرطی شدن کلاسیک

الف: ۴ _ ب: ۵ _ ج: ۳ _ د: ۲

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیری است؟ (خردادماه ۱۳۹۸، ۱ نمره)

الف) جانور با چشم پوشی از محرک‌های بی اهمّیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت‌های حیاتی حفظ می‌کند:

عادی شدن

ب) جانور می‌آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می‌کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می‌کند:

شرطی شدن فعال (یادگیری با آزمون و خطا)

ج) جانور بین تجربه‌های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می‌کند و آگاهانه برنامه ریزی می‌کند:

حل مسئله

د) در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می‌شود:

نقش پذیری

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | خرداد ۱۳۹۹

هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع یادگیری است؟ (خردادماه ۱۳۹۹، خارج، عصر، ۱ نمره) (شهریورماه ۱۳۹۱، ۱ نمره)

الف) در این یادگیری، پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن ندارد، کاهش پیدا می‌کند و جانور می‌آموزد به برخی محرک‌ها پاسخ ندهد.

خوگیری (عادی شدن)

ب) پرنده‌ای که پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع شده است، پس از چنین تجربه‌هایی پرنده می‌آموزد، این حشره را نباید بخورد.

شرطی شدن فعال

ج) جانور بین تجربه‌های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می‌کند و آگاهانه برنامه ریزی می‌کند.

حل مسئله

د) جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می‌بینند، دنبال می‌کنند.

نقش پذیری

از میان رفتارهای زیر کدام یک غریزی و کدام یک یادگیری است؟

الف)عادی شدن: یادگیری

ب) شرطی شدن فعال: یادگیری

ج) شمپانزه گرسنه برای دست یابی به غذا ، تعدادی جعبه را روی هم می‌گذارد: یادگیری

د) وارد شدن پرنده به زمین کشاورزی ، بدون توجه به مترسکی که در آن گذاشته‌اند: یادگیری

نوع هر یک از رفتارهای زیر را تعیین کنید.

الف) جوجه کاکائی پس از بیرون آمدن از تخم می‌تواند به منقار والد نوک بزند: (۱/۷۵ نمره) غریزی

ب) در این رفتار جانور یاد می‌گیرد که به محرک‌های تکراری که هیچ سود و زیانی برای او ندارد، پاسخ ندهد: عادی شدن

ج) ترشح بزاق سگ در پاسخ به صدای زنگ: (دی‌ماه ۱۳۹۱) شرطی شدن کلاسیک

د) فشار دادن اهرم برای دستیابی به غذا توسط موش (آزمایش اسکینر): (خردادماه ۱۳۹۱) شرطی شدن فعال

ه) تکرار انجام یک رفتار به منظور دریافت پاداش: (خردادماه ۱۳۹۴) شرطی شدن فعال

و) در این نوع رفتار، جانور در موقعیتی جدید که قبلاً با آن روبه رو نشده است، رفتار مناسبی از خود بروز می‌دهد: (شهریورماه ۱۳۸۹) حل مسئله

رفتار یادگیری از نوع عادی شدن را توضیح دهید. (۰/۵ نمره)

در این یادگیری، پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن ندارد، کاهش پیدا می‌کند و جانور می‌آموزد به برخی محرک‌ها پاسخ ندهد.

در عادی شدن، جانور به کدام محرک‌ها پاسخ نمی‌دهد؟ (شهریورماه ۱۳۹۴، ۰/۵ نمره)

محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن ندارد.

در رفتار عادی شدن، جانور از کدام محرک‌ها صرف نظر می‌کند و این محرک‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟ (خردادماه ۱۳۹۰، ۰/۵ نمره)

محرک‌های دائمی (۰/۲۵) که هیچ سود و زیانی برای او ندارد. (۰/۲۵)

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۴۰۰

عدم انقباض بازوهای شقایق دریایی در پاسخ به حرکت مداوم آب، مثالی از کدام یادگیری است؟ (شهریورماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

خوگیری (عادی شدن)

معروف‌ترین پژوهش در زمینه یادگیری شرطی شدن کلاسیک آزمایشی درباره ……………… . (دی‌ماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

۱) قرار دادن شمپانزه در اتاقی که موزها از سقف آن آویزان شده، می‌باشد

۲) قرار دادن موش درون جعبه‌ای که به کمک آن با فشردن اهرم غذا به دست می‌آورد بود

۳) اندازه‌گیری میزان ترشح بزاق سگ پس از غذا دادن به حیوان بود

۴) قرار دادن پرنده در زمین کشاورزی که در آن مترسک قرار داده شده بود می‌باشد

پاسخ گزینه: ۳

در رفتار شرطی شدن کلاسیک، به چه علت محرک شرطی به این نام خوانده می‌شود؟ (۰/۵ نمره)

زیرا درصورتی می‌تواند موجب بروز پاسخ شود که با یک محرک طبیعی همراه شود.

محرک شرطی و محرک طبیعی در آزمایش پاولوف را بنویسید. (خردادماه ۱۳۹۹، ۰/۵ نمره)

محرک شرطی: صدای زنگ محرک طبیعی: غذا

در آزمایش پاولوف، محرک غیر شرطی و پاسخ غیرشرطی را مشخص کنید. (شهریورماه ۱۳۹۰، ۰/۵ نمره)

محرک غیر شرطی: غذا پاسخ غیر شرطی: ترشح بزاق

در آزمایش پاولوف، ترشح بزاق (با دیدن غذا) چه نوع پاسخی محسوب می‌شود؟ (خردادماه ۱۳۹۱، ۰/۲۵ نمره)

پاسخ غریزی

در آزمایش پاولوف، صدای زنگ، یک محرک ……………….. است. (دی‌ماه ۱۳۹۰، ۰/۲۵ نمره)

ابتدا یک محرک بی‌اثر و با همراهی یک محرک طبیعی، به یک محرک شرطی تبدیل می‌شود.

چگونه یک محرک بی اثر به محرک شرطی تبدیل می‌شود؟ (شهریورماه ۱۳۹۶، ۰/۵ نمره)

وقتی محرک بی اثر با محرک طبیعی همراه باشد.

رفتار آزمون و خطا، رفتاری غریزی است یا یادگیری؟ (دی‌ماه ۱۳۹۰، ۰/۲۵ نمره)

یادگیری

در کدام نوع از رفتارِ یادگیری می‌توان به جانور یاد داد که در موقعیتی خاص رفتار مشخصی انجام دهد، یا این که آن را انجام ندهد ؟ (خرداد‌ماه ۱۳۹۱، ۰/۲۵ نمره)

شرطی شدن فعال

در شرطی شدن فعال درچه صورت احتمال تکرار رفتار افزایش، و در چه صورت کاهش می‌یابد؟ (دی‌ماه ۱۳۹۱- خردادماه ۱۳۹۰، ۱ نمره)

در این رفتار جانور می‌آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می‌کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می‌کند.

شامپانزه در برخورد با حل یک مسئله جدید، چگونه عمل می‌کنند؟ (دی‌ماه ۱۳۹۵، ۰/۲۵ نمره)

بین تجارب گذشته ارتباط برقرار می‌کند (۰/۲۵) و برای حل مسئله جدید استدلال می‌کند (۰/۲۵)

در کدام نوع یادگیری، جانور بین تجربه‌های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می‌کند و آگاهانه برنامه ریزی می‌کند؟ (شهریورماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

حل مسئله

در کدام رفتار، جانور بین تجارب گذشته ارتباط برقرار می‌کند؟ (شهریور ۱۳۹۴، ۰/۲۵ نمره)

حل مسئله

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | دی ۱۳۹۶

 

کدام گزینه انتقال رفتار به زاده‌ها را به درستی بیان می‌کند؟ (دی‌ماه ۱۳۹۶، ۰/۲۵ نمره)

ا) رفتار حل مسئله در شامپانزه

۲) رفتار موش در مراقبت از فرزندان

۳) رفتار پرنده‌ای که پروانه مونارک را بلعیده

۴) رفتار موش در جعبه اسکینر

پاسخ گزینه: ۲

فرآیند نقش‌پذیری را توضیح دهید. (دی‌ماه ۱۳۹۶، ۰/۵ نمره)

نقش‌پذیری نوعی یادگیری است که در دورۀ مشخصی از زندگی جانور انجام می‌شود.

کدام نوع یادگیری در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می‌شود؟ (خردادماه ۱۳۹۲و ۱۳۹۵ و دی‌ماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

نقش پذیری

توضیح دهید که رفتار زیر به چه دلیلی انجام می‌شود: (دی‌ماه ۱۳۹۰، ۰/۵ نمره)

«جوجه اردک‌ها و غازها در دو، سه روز اول بعد از بیرون آمدن از تخم، به دنبال اولین شیء متحرکی که ببینند به راه می‌افتند.»

زیرا بدون آن جوجه‌ها تحت مراقبت مادر قرار نمی‌گیرند و ممکن است بمیرند (۰/۲۵) و با نقش‌پذیری رفتارهای اساسی مانند جست و جوی غذا را نیز از مادر یاد می‌گیرند. ( ۰/۲۵)

آیا می‌توان رفتارهای جانوران را به طور مشخص در دو گروهِ غریزی و یادگیری قرار داد؟ (توضیح دهید.) (خردادماه ۱۳۹۳- شهریورماه ۱۳۹۶، ۰/۷۵ نمره)

خیر، بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهم کنش ژن‌ها و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی می‌کند. برای شکل‌گیری کامل رفتار غریزی، برهم کنش فرزند و والدین و کسب تجربه لازم است.

بیشتر رفتارهای جانوران محصول بر هم کنش ……… و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی می‌کند. (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- صبح، ۰/۲۵ نمره)

ژن‌ها

دو عامل در شکل گیری رفتارهای جانوران نقش دارند و شکل نهایی رفتار محصول بر هم کنش این دو عامل است. (آن‌ها را نام ببرید.) (دی‌ماه ۱۳۹۴، ۰/۵ نمره)

ژن و محیط

پرسش‌های چرایی و چگونه‌ای در رفتارشناسی، چه تفاوتی با هم دارند؟ (شهریورماه ۱۳۹۲، نمره)

برای پاسخ به پرسش چگونه‌ای، پژوهشگران فرایندهای ژنی، رشد ونمو و عملکرد بدن جانور را بررسی می‌کنند.

پرسش چرایی به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است. در رفتارشناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چرایی رفتارها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن به آن‌ها پژوهش می‌کنند. آن‌ها نقش سازگارکنندگی رفتارهای گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیشتر جانوران بررسی می‌کنند. این کار با بررسی سود و هزینۀ رفتار برای جانور، انجام می‌شود.

علت رفتار زیر را بنویسید. (خردادماه ۱۳۹۸، خردادماه ۱۳۹۹، خارج- عصر ۰/۲۵ نمره)

«پرنده کاکایی پس از آن که جوجه‌هایش از تخم بیرون می‌آیند، پوسته‌های تخم را از لانه خارج می‌کند.»

برای کاهش احتمال شکار شدن یا افزایش احتمال بقای جوجه‌ها انجام می‌دهند.

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | خرداد ۱۳۹۸

درخشان بودن رنگ پرهای طاوس نر نشانۀ چیست ؟ (شهریورماه ۱۳۹۸، ۰/۵ نمره)

سلامت (۰/۲۵) و کیفیت رژیم غذایی آن است. (۰/۲۵)

چرا ماده‌ها در فصل جفت گیری به صفات ثانویۀ جنسی جانوران نر توجه بیشتری دارند؟ (شهریورماه ۱۳۹۵، ۰/۷۵ نمره)

ویژگی‌های ظاهری جانور، نشانۀ سلامت و کیفیت رژیم غذایی آن است. جفت گیری با نری که این نشانه را دارد، سلامت جانور ماده و زاده‌هایش را تضمین می‌کند. ویژگی‌های ظاهری جانور نر نشانه‌ای از داشتن ژن‌های مربوط به صفات سازگارکننده نیز هستند.

یا این پاسخ: صفات چشمگیر صفات هزینه بری هستند (۰/۲۵) نری که دارای چنین صفاتی است ژن‌های مفید دیگری نیز دارد (۰/۲۵) که توانایی پرداخت این هزینه‌های اضافی را به او می‌دهد. (۰/۲۵)

در جانوران به چه علت انتخاب جفت معمولاً به عهده فرد ماده است؟ (خردادماه ۱۳۹۴، ۰/۵ نمره)

جانوران ماده معمولاً زمان و انرژی بیشتری را برای زادآوری و پرورش زاده‌ها صرف می‌کنند (برای مثال نگهداری از تخم‌ها و جوجه‌ها در پرندگان و بارداری و شیردادن به نوزادان در پستانداران) و تولیدمثل برای آنها هزینۀ بیشتری دارد. پس جانوران ماده باید جفت انتخاب کنند تا موفقیت تولیدمثلی آنها تضمین شود.

به چه دلایلی جانور ماده باید در انتخاب جفت دقت زیادی داشته باشد؟ (خردادماه ۱۳۹۰، ۰/۵ نمره)

جانوران ماده معمولاً زمان و انرژی بیشتری را برای زادآوری و پرورش زاده‌ها صرف می‌کنند (برای مثال نگهداری از تخم‌ها و جوجه‌ها در پرندگان و بارداری و شیردادن به نوزادان در پستانداران) و تولیدمثل برای آنها هزینۀ بیشتری دارد. پس جانوران ماده باید جفت انتخاب کنند تا موفقیت تولیدمثلی آنها تضمین شود.

چرا در جانوران، ماده‌ها بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام می‌دهند؟ (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- عصر، ۰/۵ نمره)

زیرا زمان و انرژی بیشتری برای تولید مثل صرف می‌کند.

در کدام نظام تولید مثلی، هر دو جاندار نر و ماده، در انتخاب جفت سهم مساوی دارند؟ (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- صبح ، ۰/۲۵ نمره)

تک همسری

در مورد صفات ثانوی جنسی، کدام کلمه عبارت را به درستی کامل می‌کند؟ (دی‌ماه ۱۳۹۶، ۰/۵ نمره)

الف) وجود صفات ثانوی جنسی احتمال بقای جانور را (کاهش _ افزایش) می‌دهند.

کاهش

ب) وجود صفات ثانوی جنسی احتمال جفت گیری را (کاهش _ افزایش) می‌دهند.

افزایش

در برخی مواقع وجود صفات چشم گیر بقای جانور را کاهش می‌دهد و برای جانور پر هزینه‌اند. جبران این هزینه برای جانور چگونه امکان پذیر است؟ (دی‌ماه ۱۳۹۸، ۱ نمره)

کتاب پیش دانشگاهی: این صفات چون احتمال جفت گیری (۰/۲۵) را افزایش (۰/۲۵) می‌دهند موجب می‌شود که جانور نر (۰/۲۵) بتواند ژن‌های خود را به نسل بعد هم منتقل کند (۰/۲۵) و از این راه هزینه‌ای که صرف شده است جبران می‌شود و اثر منفی این صفات به دلیل افزایش احتمال تولید مثل جبران می‌شود.

کتاب دوازدهم: بقای جانوری با این ویژگی هنگام تولید مثل، سازگارتر بودن آن را نشان می‌دهد. در نتیجه در صورت انتخاب آن، زاده‌ها علاوه بر ویژگی ظاهری، ژن‌های صفات سازگارتر را نیز به ارث می‌برند.

صفات ثانوی جنسی در نرها چه مزایایی برای آن‌ها دارد؟ (دو مورد ذکر شود) (۰/۵ نمره)

جلب نظر ماده‌ها _ کاهش رقابت بین نرها

علت رفتار زیر را بنویسید. (خردادماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

«در نوعی جیرجیرک، جانور نر، جیرجیرک ماده‌ای را به عنوان جفت انتخاب می‌کند که بزرگ‌تر باشد.»

زیرا بزرگ‌تر بودن جیرجیرک ماده نشانۀ آن است که تخمک‌های بیشتری دارد.

چرا در نوعی جیرجیرک، جانور نر جفت را انتخاب می‌کند؟ (خردادماه ۱۳۹۹، ۰/۵ نمره)

جیرجیرک نر زامه‌های خود را درون کیسه‌های به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می‌کند یا جنس نر هزینه بیشتری برای تولیدمثل می‌پردازد.

کدام جانور، طاووس ماده یا جیرجیرک ماده برای تولید مثل هزینه بیشتری نسبت به جفت خود می‌پردازد؟ (شهریورماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

طاووس ماده

علت وجود سیستم تک همسری در بیش‌تر پرندگانِ نر چیست؟ (خردادماه ۱۳۹۲- شهریورماه ۱۳۸۹، ۰/۵ نمره)

در این نظام هر دو والد هزینه‌های پرورش زاده‌ها را می‌پردازند.

علت وجود سیستم چند همسری در بیشتر پستانداران نر و طاووس نر چیست؟ (دی‌ماه ۱۳۹۳- دی‌ماه ۱۳۹۷، ۰/۵ نمره)

در این نظام یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده‌ها را انجام می‌دهد.

نظام جفت‌گیری در بیشتر پستانداران از زندگی جانور انجام می‌شود؟ (دی‌ماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

چندهمسری

در قمری خانگی و طاووس نر، به ترتیب، کدام نوع نظام جفت گیری وجود دارد ؟ (دی‌ماه ۱۳۹۲، ۰/۲۵ نمره)

۱) سیستم تک همسری – سیستم چند همسری

۲) سیستم چند همسری – سیستم تک همسری

۳) سیستم تک همسری – سیستم تک همسری

۴) سیستم چند همسری – سیستم چند همسری

پاسخ گزینه: ۱

بیشتر پرندگان مثل قمری خانگی نظام جفت گیری ……………….. دارند. (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- عصر، ۲۵/۰ نمره)

تک همسری

قمری خانگی (تک همسر – چند همسر ) است. (شهریورماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

تک همسر

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۳۹۸

چرا گاهی با وجود انرژی بیشتر در طعمه‌های بزرگ‌تر، جانوران شکارچی از صید آن‌ها صرف نظر می‌کنند؟ (۰/۵ نمره)

ممکن است فراوانی آن‌ها کمتر (۰/۲۵) و به دست آوردن آن‌ها دشوارتر باشد. (۰/۲۵)

غذایابی بهینه را تعریف کنید. (خردادماه ۱۳۹۰، ۰/۵ نمره)

موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به دست آوردن آن

موازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به دست آوردن آن، ……………….. نام دارد. (خردادماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

غذایابی بهینه

غذایابی در جانوران به موازنه بین چه عواملی بستگی دارد؟ (شهریورماه ۱۳۹۴، ۰/۵ نمره)

محتوای انرژی غذا و هزینۀ به دست آوردن آن

چرا خرچنگ‌های ساحلی صدف‌های با اندازه بزرگ را به عنوان غذا انتخاب نمی‌کنند؟ (شهریورماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

صدف‌های بزرگتر انرژی بیشتری دارند اما برای شکستن آن¬ها باید انرژی بیشتری صرف شود.

بعضی طوطی‌ها برای خنثی شدن مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی، چه می‌خورند؟ (خردادماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

خاک رس

دلیل تغذیه طوطی‌ها از خاک رس در سواحل آمازون چیست؟ (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- صبح، ۰/۲۵ نمره)

خنثی کردن مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی در لوله گوارش (یا تأمین مواد موردنیاز)

دو مورد از فایده‌های قلمروخواهی برای جانوران را بنویسید. (شهریورماه ۱۳۹۹، ۰/۵ نمره)

۱- استفاده اختصاصی از منابع قلمرو می‌تواند غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش دهد.

۲- امکان جفت یابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی نیز افزایش می‌یابد.

جا به جایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران، …………….. نام دارد. (دی‌ماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

مهاجرت

در جهت‌یابی کبوتر خانگی و بازگشت به لانه خود، چه عاملی نقش دارد؟ (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- صبح، ۰/۲۵ نمره)

میدان مغناطیسی زمین

علت رفتار زیر را بنویسید . (خردادماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

«کبوتر خانگی می‌تواند در یک روز ابری مسیر درست را بیابد و به لانه بازگردد.»

کبوتر خانگی می‌تواند موقعیت خود را نسبت به میدان مغناطیسی زمین احساس و با استفاده از آن جهت‌یابی کند.

جانوران مهاجر برای جهت یابی هنگام روز از چه نشانه محیطی استفاده می‌کنند؟ (دی‌ماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

موقعیت خورشید

چرا جانوران پیش از ورود به خواب زمستانی غذای زیادی مصرف می‌کنند؟ (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- عصر، ۰/۲۵ نمره)

پیش از ورود به خواب زمستانی، جانور مقدار زیادی غذا مصرف می‌کند و در بدن آن چربی لازم به مقدار کافی ذخیره می‌شود تا هنگام خواب به مصرف برسد.

جانورانی که در جاهای به شدت گرم مانند بیابان زندگی می‌کنند، در پاسخ به نبود غذا یا دوره‌های خشکسالی، چه کاری انجام می‌دهند؟ (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- عصر، ۰/۲۵ نمره)

رکود تابستانی

رکود تابستانی در کدام جانوران مشاهده می‌شود؟ (خردادماه ۱۳۹۹، خارج- صبح، ۰/۲۵ نمره)

در جانورانی دیده می‌شود که در جاهای به شدت گرم مانند بیابان زندگی می‌کنند.

جانورانی که رکود تابستانی دارند در چه جاهایی زندگی می‌کنند؟ (شهریورماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

جاهای به شدت گرم مانند بیابان

در اجتماع مورچه‌های برگ بُر، وظیفه مورچه‌های کوچک چیست؟ (خردادماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

مورچه‌های کوچک‌تر دفاع می‌کنند.

رفتار تولید صدا توسط افراد نگهبان هنگام حضور شکارچی چه نوع رفتاری است؟ (شهریورماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

رفتار دگرخواهی

وظیفه افراد نگهبان در گروه جانوران چیست؟ (دی‌ماه ۱۳۹۹، ۰/۵ نمره)

افراد نگهبانی هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را به دیگران هشدار می‌دهند تا به موقع فرار کنند.

از رفتارهای دگرخواهی یک مثال بزنید. (۰/۲۵ نمره) سؤال با اندکی تغییر

زنبورهای عسل کارگر، نازا هستند و نگهداری و پرورش زاده‌های ملکه را انجام می‌دهند.

یا در بین جانورانی که زندگی گروهی دارند، افراد نگهبانی هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را به دیگران هشدار می‌دهند تا به موقع فرار کنند. (مانند دم عصایی)

یا خفاش‌های خون آشام، خونی را که خورده‌اند با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | دی ۱۳۹۸

زنبورهای عسل ماده، خود تولید مثل نمی‌کنند. دلایل رفتار دگرخواهی آن‌ها را توضیح دهید. (دی‌ماه ۱۳۹۰، ۰/۷۵ نمره)

آن‌ها با خویشاوندانشان، ژن‌های مشترکی دارند بنابراین اگرچه این جانوران خود زاده‌ای نخواهند داشت، ولی خویشاوندان آن‌ها می‌توانند زادآوری کرده و ژن‌های مشترک را به نسل بعد منتقل کنند.

رفتار نگهداری و پرورش زاده‌های ملکه که توسط زنبورهای عسل کارگر انجام می‌شود، چه نوع رفتاری است؟ (خردادماه ۱۳۹۴، خردادماه ۱۳۹۹، ۰/۲۵ نمره)

رفتار دگرخواهی

علت رفتار زیر را بنویسید.

«زنبورهای کارگر قبل از جست و جو درباره محل منبع غذا از زنبور یابنده اطلاعاتی دریافت می‌کنند.» (خرداد ۱۳۹۸، ۰/۵ نمره)

چون با صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاه‌تری محل دقیق منبع غذا را پیدا می‌کنند.

در رفتار دگر خواهی خفاش‌های خون آشام، چه زمانی یک خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می‌شود؟ (دی‌ماه ۱۳۹۷، ۰/۵ نمره)

خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران می‌کند، اگر جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می‌شود.

رفتاری که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگری را با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود، افزایش می‌دهد را ……………. می‌نامند. (شهریورماه ۱۳۹۸، ۰/۲۵ نمره)

دگرخواهی

درست یا نادرست

در تولید مثل و نگهداری فرزندان، والد نر به دلیل داشتن صفات ظاهری، انرژی بیشتری صرف می‌کند

نادرست

در رفتار نقش پذیری، جوجه غازها یاد می‌گیرند که انجام یک عمل خاص منجر به پاداش یا تنبیه خواهد شد

نادرست

در بیشتر موارد، هم عامل وراثت و هم محیط در شکل گیری رفتارهای جانوران نقش دارند. (اسفندماه ۱۳۸۹)

 درست

در جاندارانی که رفتارهای دگرخواهی دارند، فرد دارای این رفتار، مستقیماً ژن‌های خود را به نسل بعد منتقل می‌کند. (اسفندماه ۱۳۸۹)

نادرست

رفتار حل مسئله نوعی رفتار وراثتی است که در آن جانور بین تجارب گذشته ارتباط برقرار کرده و مسئله‌ی جدیدی را حل می‌کند. (اسفندماه ۱۳۸۹) 

نادرست

رفتار غریزی در افراد مختلف یک گونه، به شکل‌های متفاوتی بروز می‌کند. (شهریورماه، ۱۳۹۰)

نادرست

رفتارهای غریزی در هر یک از افراد یک گونه، به یک شکل انجام می‌شود. (خردادماه ۱۳۹۶)

نادرست

در پژوهش پاولوف درباره ترشح بزاق سگ، ترشح بزاق پاسخی غیرشرطی است که با دیدن غذا ایجاد می‌شود. (شهریورماه ۱۳۹۵)

درست

فهم و درک انتخاب طبیعی در پاسخ به پرسش‌های چرایی کمک می‌کند. (دی‌ماه ۱۳۹۸)

درست

رفتار نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد یک رفتار غریزی است که به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد شده است. (دی‌ماه ۱۳۹۸)

نادرست

بر اساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی ای برگزیده می‌شود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد. (خردادماه ۱۳۹۹، خارج – صبح)

درست

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

طاهری داریوش

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا