مغز و اعصابنوروآناتومی

سوالات نوروآناتومی دکترای علوم اعصاب ۱۴۰۰-۱۳۹۹؛ پاسخ گزینه‌ای

در کدام سگمان‌های نخاعی Lateral Gray Column موجود است؟

الف) گردنی

ب) توراسیک

ج) ساکرال

د) در هر دو ناحیه توراسیک و لومبار

پاسخ گزینه: د

در کدام بخش از مغز cerebral aquaduet قرار گرفته‌ است؟

الف) Pons

ب) Medulla

ج) Midbrain

د) Diencephalone

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | نمونه آزمون

 

کدامیک از هسته‌های ذیل که جزو مدار حرکتی Basal Ganglia است، در ناحیه brain stem قرار دارد؟

الف) Caudate

ب) Putamen

ج) Globus pallidus

د) Substantia nigra

پاسخ گزینه: د

تمام موارد زیر جزء سیستم لیمبیک می‌باشد، بجز:

الف) Anterior thalamic nuclei

ب) Mammillary bodies

ج) Amygdala

د) Medial Geniculate Body

پاسخ گزینه: د

شریان مغزی میانی شاخه کدام شریان می‌باشد؟

الف) Common carotid

ب) Internal carorid

ج) External carotid

د) Basilar artery

پاسخ گزینه:  ب

همه مسیرهای عصبی (Corticobulbar) به هسته‌های ذیل بصورت (Bilateral) ‌است، بجز:

الف) Trigeminal motor nucleus

ب) Facial motor nucleus

ج) Hypoglossal nucleus

د) Ambiguous Nucleus

پاسخ گزینه: ج

بازوی قدامی (Internal capsul) در داخل با کدام عنصر ذیل مجاور است؟

الف) Thalamus

ب) Caudate

ج) Clastrum

د) Lentiform

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۱

همه راه‌های عصبی ذیل از پایه‌های مغزی در Midbrain عبور می‌کنند، بجز:

الف) Corticospinal

ب) Dentatothalamic

ج) Corticobulbar

د) Corticopontine

پاسخ گزینه: ب

در ضایعه Apraxia کدام منطقه آناتومیک ذیل درگیر می‌شود؟

الف) Primary motor cortex

ب) Premotor cortex

ج) Primary somatosensory

د) Secondary somatosensory cortex

پاسخ گزینه: ب

همه عناصر ذیل در جداره‌های شاخ قدامی بطن طرفی قرار دارند، بجز:

الف) Corpus Callosum

ب) Caudate Nucleus

ج) Thalamus

د) Anterior Commissure

پاسخ گزینه: د

مراکز ادراک (Writing) و (Reading) در نیمکره مغزی در کدام بخش ذیل است؟

الف) Superior Parietal Gyrus

ب) Precuneus Gyrus

ج) Angular Gyrus

د) Middle Temporal Gyrus

پاسخ گزینه: ج

نورون‌های کدامیک از هسته‌های زیر سروتونرژیک هستند؟

الف) Peduncolo pontine

ب) Raphea

ج) Substansia Nigra

د) Gigantocellular

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت نمایید:

»  نوروآناتومی | آزمون ۲

به کدام هسته زیر مسیر Corticobulbar به صورت (Contralateral) ‌است؟

الف) Hypoglossal

ب) Ambiguous

ج) Motor Facial

د) Motor Trigeminal

پاسخ گزینه: الف

کدام بخش ذیل در زیر Cingulate gyrus قرار دارد؟

الف) Corpus Callosum

ب) Parietal Cortex

ج) Fornix

د) Precuneus Gyrus

پاسخ گزینه: الف

همه هسته‌های زیر در ناحیه Subthalamic قرار دارند، بجز:

الف) Red Nucleus

ب) Subthalamic Nucleus

ج) Substantia Nigra

د) Preoptic

پاسخ گزینه: د

همه بخش‌های ذیل در سطح داخلی نیمکره مغزی قرار دارند، بجز:

الف) Supplementary motor cortex

ب) Precuneus gyrus

ج) Primary motor cortex of upper limb

د) Cingulate gyrus

پاسخ گزینه: ج

مرکز حرکتی گفتار در کدام ناحیه مغز قرار دارد؟

الف) Middle frontal gyrus

ب) Inferior frontal gyrus

ج) Arcuate faciculus

د) Superior temporal gyrus

پاسخ گزینه: ب

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۳

کدام بخش از مغز مربوط به تشخیص چهره است؟

الف) Occipito parietal

ب) Middle temporal

ج) Fusiform gyrus

د) Angular gyrus

پاسخ گزینه: ج

کدام هسته ذیل در جدار بطن طرفی قرار دارد؟

الف) Caudate

ب) Clastrum

ج) Lentifrom

د) Amygdala

پاسخ گزینه: الف

خونرسانی (Cingulate gyrus) توسط کدام شریان ذیل است؟

الف) Posterior cerebral

ب) Middle cerebral

ج) Anterior cerebral

د) Posterior communicating

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از هسته‌های ذیل در مسیر Indirect استریاتوم به پالیدوم قرار دارد؟

الف) Subthalamic

ب) Substania Nigra

ج) Red Nucleus

د) Clastrum

پاسخ گزینه: الف

کدامیک از عناصر زیر در جدار جلویی بطن سوم قرار دارد؟

الف) Infundibulum

ب) Chisma optic

ج) Stria medularis

د) Lamina terminalis

پاسخ گزینه: د

حتماً شرکت کنید:

» نورو آناتومی | آزمون ۴

به کدامیک از هسته‌های تالاموس مسیر (Reticular activating system) (RAS) منتهی می‌گردد؟

الف) Ventral

ب) Laterodorsal

ج) Interlaminar

د) pulvinar

پاسخ گزینه: ج

همه موارد ذیل در ارتباط با مسیر راه حس عمومی صورت می‌باشند، بجز:

الف) Postcentral gyrus

ب) Internal capsul

ج) Ventro postro lateral Nucleus of Thalamus

د) Trigemothalamic tract

پاسخ گزینه: ج

همه هسته‌های ذیل در Midbrain قرار دارند، بجز:

الف) Abdocent

ب) Red nucleus

ج) Occulomotor

د) Pretectal

پاسخ گزینه: الف

کدام راه عصبی Middle Cerebellar Peduncel از مخچه عبور می‌کند؟

الف) Vestibulocerebellar

ب) Pontocerebellar

ج) Trigemocerebellar

د) Cuneocerebellar

پاسخ گزینه: ب

انسداد کدام شریان عامل سندروم Weber می‌باشد؟

الف) Anterior Inferior cerebellar

ب) Posterior Inferior cerebellar

ج) Superior cerebellar

د) Posterior cerebelar

پاسخ گزینه: 

این سوال حذف شد.

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی | آزمون ۵

هسته حرکتی عضلات حلق و حنجره در ساقه مغزی کدام است؟

الف) Cuneatus

ب) Ambiguus

ج) Sperior salivatory

د) Pontin Nucleus

پاسخ گزینه: ب

کدام هسته ذیل در Brain stem چشایی است؟

الف) Solitary

ب) Ambiguus

ج) Inferior Salivatory

د) Dorsal vagus

پاسخ گزینه: الف

کدام راه عصبی ذیل مربوط به راه شنوایی است؟

الف) Medical Lemniscus

ب) Lateral Lemniscus

ج) Spinal Lemniscus

د) Medial longitudinal fasciculus

پاسخ گزینه: ب

همه علائم ذیل در Lateral Medullary Syndrom مشاهده می‌شود، بجز:

الف) علایم سندرم هونر

ب) اختلال حس حرارت و درد در اندام سمت مقابل

ج) اختلال بلع

د) فلج عضلات در اندام مقابل

پاسخ گزینه: د

ریشه عصب فرنیک از کدام سگمان‌های نخاع می‌باشد؟

الف) C7 – C6 – C5

ب) C6 – C5 – C4

ج) C5 – C4 – C3

د) C4 – C3 – C2

پاسخ گزینه: ج

حتماً شرکت کنید:

» نوروآناتومی |  آزمون ۶

همه راه‌های عصبی از Anterior funiculus نخاع عبور می‌کند، بجز:

الف) Tectospinal

ب) Rubrospinal

ج) Reticulospinal

د) Vestibulospinal

پاسخ گزینه: ب

کدام بخش زیر مربوط به دومین نرون راه عصبی لمس دقیق اندام بالایی قرار دارد؟

الف) Nucleus Cuneatus

ب) Nucleus Gracilis

ج) Dorsal Horn of Spinal Cord

د) Dorsal Root Ganglion

پاسخ گزینه: الف

حتماً شرکت کنید:

» آزمون‌های نوروآناتومی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

طاهری داریوش

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا