مغز و اعصابنوروفارماکولوژی

نوروفارماکولوژی؛ نقش انتقال‌دهنده های عصبی حلزونی در ارتباط با وزوز گوش

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۵]

» نوروفارماکولوژی


The role of cochlear  neurotransmitters in relation to tinnitus

نقش انتقال‌دهنده‌های عصبی حلزونی در ارتباط با وزوز گوش


Abstract

Pathologic changes in the cochlear neurotransmission, e.g. as a result of intensive noise exposure or ototoxic drugs, can be a factor in the development of tinnitus.

The efficiency of inhibitory and excitatory neurotransmitters may then be modulated at the switching points.

خلاصه تغییرات پاتولوژیک در انتقال عصبی حلزون، به عنوان مثال. در نتیجه قرار گرفتن در معرض شدید صدا یا داروهای اتوتوکسیک، می تواند عاملی در ایجاد وزوز گوش باشد. کارایی انتقال دهنده های عصبی مهاری و تحریکی ممکن است در نقاط سوئیچینگ تعدیل شود.


Glutamate

Glutamate is the most important afferent neurotransmitter within the inner ear. A massive glutamate release induced by cochlear damage may result in excitotoxicity and irrevocable cell death. Efferent cochlear neurotransmitters include dopamine, gammaaminobutyric acid (GABA), acetylcholine (ACH) and serotonin.

گلوتامات گلوتامات مهمترین انتقال دهنده عصبی آوران در گوش داخلی است. انتشار گسترده گلوتامات ناشی از آسیب حلزون ممکن است منجر به سمیت تحریکی و مرگ غیرقابل برگشت سلولی شود. انتقال دهنده های عصبی حلزون وابران شامل دوپامین، گامامینوبوتیریک اسید (GABA)، استیل کولین (ACH) و سروتونین هستند.


DOPAMIN AND GABA

Dopamine and GABA are inhibitory transmitters that may protect the cochlea from excitotoxicity..

دوپامین و گابا دوپامین و گابا فرستنده های مهاری هستند که ممکن است حلزون گوش را از سمیت تحریکی محافظت کنند.


ACH

ACH, like GABA, reduces the stiffness of the outer hair cells and increases their motility

ACH ACH مانند گابا سفتی سلول های موی بیرونی را کاهش داده و تحرک آنها را افزایش می دهد


Serotonin

Serotonin is a neuromodulator of the cholinergic and GABAergic innervation within the cochlea and can inhibit glutamatergic impulses

سروتونین سروتونین یک تعدیل کننده عصبی عصب کولینرژیک و GABA در حلزون گوش است و می تواند تکانه های گلوتاماترژیک را مهار کند.


Our understanding

Our understanding of neurotransmission in the cochlea has been extended by advances in molecular biology, which has given rise to new approaches in the treatment of tinnitus.

درک ما درک ما از انتقال عصبی در حلزون گوش با پیشرفت‌هایی در زیست‌شناسی مولکولی گسترش یافته است که منجر به رویکردهای جدیدی در درمان وزوز گوش شده است.


Neurotransmission of the cochlea

انتقال عصبی حلزون گوش

انتقال عصبی حلزون گوش


Glutamate

Glutamate is the main afferent neurotransmitter in the inner ear. Glutamate is released from the hair cells into the synaptic cleft and then binds to the postsynaptic receptors

گلوتامات گلوتامات اصلی ترین انتقال دهنده عصبی آوران در گوش داخلی است. گلوتامات از سلول های مو به شکاف سیناپسی آزاد می شود و سپس به گیرنده های پس سیناپسی متصل می شود.


Glutamate receptors

گیرنده‌های گلوتامات

گیرنده‌های گلوتامات


GLUTAMATE SYNTHESIS PATHWAY

مسیر سنتز گلوتامات

مسیر سنتز گلوتامات


Glutamate

Caroverine: Caroverine also blocks AMPA receptors and, at high doses, also NMDA receptors

 memantine: Memantine blocks the NMDA receptor and reduces glutamate-induced firing rate

  Magnesium: Magnesium blocks the NMDA receptors and on the other hand the presynaptic glutamate release is inhibited

گلوتامات کارورین: کارورین همچنین گیرنده های AMPA و در دوزهای بالا گیرنده های NMDA را نیز مسدود می کند.  ممانتین: ممانتین گیرنده NMDA را مسدود می کند و سرعت شلیک ناشی از گلوتامات را کاهش می دهد.   منیزیم: منیزیم گیرنده های NMDA را مسدود می کند و از طرف دیگر آزادسازی گلوتامات پیش سیناپسی مهار می شود.


DOPAMIN

Efferente Transmitter

Dopamin

An important transmitter of the efferent LOC system of the IHZ is dopamine, which, as an inhibitory transmitter, has the task of modulating glutamate release and, in particular, protecting against glutamate overstimulation .

D1-D2

DOPAMIN فرستنده وابران دوپامین یکی از فرستنده های مهم سیستم LOC وابران IHZ دوپامین است که به عنوان یک فرستنده بازدارنده وظیفه تعدیل انتشار گلوتامات و به ویژه محافظت در برابر تحریک بیش از حد گلوتامات را دارد. D1-D2


DOPAMIN

دوپامین


DOPAMIN SYNTHESIS PATHWAY

مسیر سنتز دوپامین


DRUG-DOPAMIN

داروهایی که گیرنده های دوپامین را هدف قرار می دهند


GABA

GABA also has an inhibitory effect and protects against glutamate excitotoxicity by reducing glutamatergic spontaneous neuronal activity

گابا GABA همچنین دارای اثر مهاری است و با کاهش فعالیت عصبی خود به خودی گلوتامات در برابر سمیت گلوتامات محافظت می کند.


GABA

گابا


GABA, Glutamate and Dopamine

GABA, glutamate and dopamine show a close interaction in the cochlea. GABA and dopamine reduce the sensitivity of afferent fibers to glutamate excitotoxicity

گابا، گلوتامات و دوپامین گابا، گلوتامات و دوپامین یک تعامل نزدیک در حلزون حلزون نشان می دهند. گابا و دوپامین حساسیت الیاف آوران به سمیت گلوتامات را کاهش می دهند.


ACH

Like GABA, ACH also reduces the stiffness of the OHZ and thus leads to an increase in motility [15, 95]. ACH binds to α۹/α۱۰ receptors in the EHC, which leads to calcium influx. This leads to phosphorylation of cytoskeletal proteins such as fodrin and ankyrin.

ACH مانند GABA، ACH همچنین سفتی OHZ را کاهش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش تحرک می شود [۱۵، ۹۵]. ACH به گیرنده های α۹/α۱۰ در EHC متصل می شود که منجر به هجوم کلسیم می شود. این منجر به فسفوریلاسیون پروتئین های اسکلت سلولی مانند فودرین و آنکیرین می شود.


ACH Synthesis

سنتز استیل کولین


Drugs

داروهای موثر بر مسیر کولینرژیک


Serotonin

Serotonin is a neuromodulator of cholinergic and GABAergic innervation in the cochlea and can inhibit glutamatergic impulses [79, 93]. It is interesting that serotonergic fibers connect directly to the IHZ and EHZ

سروتونین سروتونین یک تعدیل کننده عصبی عصب کولینرژیک و GABA در حلزون گوش است و می تواند تکانه های گلوتاماترژیک را مهار کند [۷۹، ۹۳]. جالب است که فیبرهای سروتونرژیک مستقیماً به IHZ و EHZ متصل می شوند


سروتونین

Dr.Qadermazi


CV استاد گرانقدر و دانشمند برتر آقای دکتر محمدرضا زرین دست
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا