علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۲؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D )

سال تحصیلی ۹۳-۹۲

رشته: فیزیولوژی

۱- کدام یک از پروتئین‎ها ی زیر برای بافرینگ کلسیم در لومن رتیکولوم آندوپلاسمیک لازم است؟

الف) SERCA

ب) DHPR

ج) Junctin

د) Sarcalumenin

۲- اندوسیتوز وابسته به گیرنده به کدام پروتئین زیر وابسته نیست؟

الف) Cadherin

ب) Dynamin

ج) Adaptin

Clathrin (د

٣- کدام ناحیه میتوکندری در تولید ATP نقش دارد و با چه مکانیسمی؟ .

الف) ماتریکس، از طریق روند اکسیداسیون اسیدهای چرب

ب) غشاء داخلی میتوکندری، از طریق روند فسفریلاسیون اکسیداتیو

ج) غشاء خارجی میتوکندری، از طریق روند فسفریلاسیون اکسیداتیو

د) غشاء داخلی میتوکندری، از طریق تغلیظ یون کلسیم

۴- کدام مورد زیر ویژگی شبکه اندوپلاسمی خشن محسوب نمی شود؟

الف) در تولید و ترشح نقش دارد.

ب) در سلول های آسینار پانکراتیک یافت می شوند.

ج) دارای ریبوزوم‎های آزاد است. .

د) جایگاه ترجمه mRNA و تغییرات پس از ترجمه پروتئین‎هاست.

۵- در صورتیکه غلظت کلرور پتاسیم در محفظه A، ۱۰۰ میلی مولار و در محفظه B، ۱ میلی مولار باشد و غشاء بین دو محفظه به +K نفوذپذیر و به CF نفوذناپذیر باشد، کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) یون های پتاسیم از محلول A به B انتشارمی‎یابد تا اینکه غلظت آن در هر دو طرف ۵۰/۵ میلی مولار شود.

ب) یون های پتاسیم از محلول B به A انتشار می یابد تا اینکه غلظت آن در هر دو محلول ۵۰/۵ میلی مولار شود.

ج) یون‎های پتاسیم از محلول A به B انتشار می یابد تا پتانسیل منفی در محفظه A نسبت به B ایجاد شود.

د) یون‎های پتاسیم از محلول A به E انتشار می یابد تا پتانسیل منفی در محفظه B نسبت به A ایجاد شود.

۶- تفاوت فیبرهای عضلانی Fast. Twitch و Slow twitch چیست؟

الف) فیبرهای عضلانی Slow twitch دارای سطح استراحتی ++Ca بالاتری هستند.

ب) نورون‌های حرکتی عصب دهنده فیبرهای Slow twitch تحریک پذیری پائین تری دارند.

ج) ظرفیت اکسیداتیو بالای Fast twitch در فعالیت انقباضی طولانی مدت آن نقش دارد. .

د) در فیبرهای عضلانی Fast twitch ایزوفرم SERCA2 بیان می شود.

۷- تفاوت بین انقباض عضلات صاف و اسکلتی چیست؟

الف) در عضلات صاف، انقباض Thin filament regulated است.

ب) در عضلات اسکلتی، انقباض Thick filament regulated است.

ج) در عضلات اسکلتی، انقباض از طریق Pharmacomechanical coupling رخ می‎دهد.

د) در عضلات صاف، انقباض به عملکرد Store-operated Ca24 Channel وابسته است.

۸- در صورت مهار کانال‌های +Na در عصب توسط داروی بی حس کننده موضعی ، اگر پتانسیل عمل چه خواهد بود؟

الف) حذف پتانسیل متعاقب هیپرپلاریزاسیون

ب) افزایش پتانسیل تعادلی +Na

ج) افزایش شیب فاز بالارو پتانسیل عمل

د) طولانی شدن دوره تحریک ناپذیری مطلق

۹- در کدام یک از انواع پلی سیتمی، تعداد گلبول های سفید و پلاکت ها افزایش می یابند؟

الف) پلی سیتمی ایجاد شده در نتیجه نارسایی قلبی

ب) پلی سیتمی ایجاد شده بعلت اختلال انتشار ریوی

ج) پلی سیتمی فیزیولوژیک

د) پلی سیتمی حقیقی

۱۰- کدام ماده زیر جزء آنزیم‌های لیزوزومی سلول‎های بیگانه خوار است؟

الف) سوپراکسید

ب) میلوپراکسیداز

ج) پراکسیدهیدروژن

د) یون هیدروکسیل

۱۱- کدام یک از کانال های پتاسیمی زیر در پتانسیل استراحتی سلول های عضله قلبی نقش مهمتری دارد؟

الف) Delayed rectifiers

ب) Inwardly rectifiers

Transient outwards (ج

ATP sensitives (د

۱۲- قطعه ST در نوار قلب همزمان با کدام یک از پدیده های زیر در بطن است؟

الف) دوره دیاستاز بطنی

ب) دوره تزریق سریع

ج) مرحله سوم پتانسیل عمل

د) مرحله صفر پتانسیل عمل

۱۳ – کدام یک از موارد زیر شاخص بهتری از میزان انقباض پذیری قلب سالم است؟

الف) فشار سیستولی بطن

ب) فشار دیاستولی بطن

ج) dp/dt

د) max dp/dt

۱۴- کدام یک از موارد زیر می تواند فشار دهلیزی را افزایش دهد؟

الف) افزایش بازگشت وریدی

ب) افزایش مقاومت محیطی

ج) تحریک قلب

د) کاهش تون وریدی

۱۵- کدام یک از رفلکس های زیر عامل افزایش ضربان قلب با افزایش بازگشت وریدی است؟

الف) بارور سپتوری

ب) کمورسپتوری

ج) بین بریج

د) هرینگ بروئر

۱۶- کدامیک از موارد زیر فشار دیاستولی شریانی را کاهش می دهد؟

الف) افزایش حجم ضربه ای

ب) افزایش ضربان

ج) کاهش کومپلیانس شریانی

د) افزایش مقاومت محیطی

۱۷- در درازمدت برون ده قلبی تحت تأثیر کدامیک از موارد زیر قرار می گیرد؟

الف) فشار شریانی

ب) میزان هموگلوبین خون

ج) مقاومت محیطی

د) میزان پروتئین های پلاسما

۱۸- پدیده پرخونی واکنشی (Reactive layperemia) در کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟

الف) کاهش فعالیت سمپاتیکی بافتی

ب) افزایش فعالیت متابولیکی بافتی

ج) کاهش دادن جریان خون بافتی .

د) کاهش PO2 خون شریانی

۱۹- اثر گشاد کنندگی عروقی کدامیک از مواد زیر از طریق NO نیست؟

الف) استیل کولین

ب) هیستامین

ج) سدیم نیتروپرساید

د یون پتاسیم

۲۰- کدامیک از موارد زیر انتقال یک ماده که ضریب بازگشت (Reflection coefficient) خیلی کوچکی دارد را از داخل مویرگ به فضای میان بافتی بیشتر افزایش می دهد؟

الف) افزایش جریان خون

ب) افزایش نفوذ پذیری مویرگی

ج) افزایش فشار هیدروستاتیک مویرگی

د) کاهش فشار انکوتیک پلاسمایی

۲۱- کدام یک از موارد زیر درباره مکانیسم های تنظیمی لوله گوارش درست است؟

الف) PYY از سلول های L روده در پاسخ به هر سه نوع ماده غذایی ترشح شده و مهار ترشح و تخلیه معده را موجب می‌شود.

ب) اعصاب پاراسمپاتیک در شرایط پاتولوژی فعال شده و در تنظیم جریان خون مهم هستند.

ج) ANS توسط ENS عصب دهی شده و عمل رفلکس های آن توسط ENS تعدیل می شود.

د) فیبرهای وابران اعصاب واگ مستقیما، سلول های افکتور را در لوله گوارش عصب دهی می‌نماید.

۲۲- کدام یک از جملات زیر درباره ترشح اسید معده درست نیست؟

الف) ترشح +H توسط سلول های جداری همراه با انتقال HCO3 به خون است.

ب) cAMP و Ca2+ ، پمپ K+-H+ATPase و کانال‎های کلر را در غشاء لومینال افزایش می دهند.

ج) کلر، از طریق پمپ کلر غشاء لومینال وارد لومن می‌شود.

د) الیگوپپتیدها و اسیدهای آمینه از طریق فعال کردن رفلکس های واگی-واگی ترشح هیستامین را موجب می شوند.

۲۳- کدام یک از عوامل زیر می تواند در تشکیل سنگ کیسه صفرا نقش داشته باشد؟

الف) ترشح بیش از حد NaCl به کیسه صفرا

ب) بازجذب بیش از حد کلسترول از کیسه صفرا

ج) التهاب اپیتلیوم جدار کیسه صفرا

د) ترشح بیش از حد کلسیم از کیسه صفرا

۲۴- کدام یک از موارد زیر در مورد ترشح پانکراس و صفرا درست است؟

الف) پپتید مانیتور در پاسخ به تحریکات عصبی از آسینوس‌ها آزاد شده و باعث ترشح CCK می‌شود.

ب) هنگامی که مواد غذایی در داخل لومن روده و جود دارند، فاکتورهای آزاد کننده CCK ، کاهش پیدا می کنند.

ج) سکرتین مترشحه از روده از طریق تحریک مسیرهای رفلکس عصبی، ترشح آسینوس ها را موجب می شود.

د) قسمت عمده اسیدهای صفراوی از طریق گردش انتروهپاتیک در ژژنوم از روده به کبد برمی گردند.

۲۵- کدام یک از جملات زیر در مورد فاز دهانی و مروی پاسخ به مصرف غذا درست است؟

الف) تحریک گیرنده‎های مکانیکی جدار مری در فاز مروی باعث شل شدن عضلات و انقباض LES می‌شود.

ب) ترشح اولیه در آسینوس‎های غدد بزاقی تقریبا هیپوتونیک بوده و مقادیر +Cr Na و +K کمتر از پلاسماست.

ج) موج پریستالتیک ثانویه که در اثر اتساع حلق و UES به وجود آمده به نام receptive relaxation نامیده می‌شود.

د) در هنگام تحریک ترشح بزاق، +K کاهش ، اما +Na و Cr افزایش می یابد.

۲۶- در صورت افزایش فیبرهای الاستین و کلاژن ریه کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) افزایش شیب منحنی حجم- فشار

ب) انحراف به راست منحنی حجم – فشار

ج) افزایش کمپلیانس ریوی د) کاهش کار ریه

۲۷- بررسی جریان خون ریه و توزیع آن نشان می دهد که:

الف) کاهش فشار اکسیژن هوای حبابچه ای به کمتر از ۷۰ میلیمتر جیوه موجب تنگی عروق خونی مجاور می شود.

ب) برای رسیدن خون به بالاترین بخش ریه، فشار شریان ریوی در محل ورود به ریه باید حداقل ۲۳ میلیمتر جیوه باشد.

ج) میزان جریان خون به بخش قاعده ریه به ازای واحد بافت، سه برابر جریان خون به بخش قله ریه می باشد.

د) در زمان فعالیت بدنی، درصد افزایش جریان خون به تمام بخش های ریه یکسان است.

۲۸- در یک فرد ایستاده، در کدام حالت زیر فشار اکسیژن خون به فشار اکسیژن حبابچه ای نزدیک است؟

الف) خون مویرگ‌های قاعده ریه

ب) خون مویرگ‌های قله ریه

ج) خون شریانی

د) خون وریدی

۲۹- در کدام یک از حالات زیر، منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین به سمت چپ منحرف می شود؟

الف) اسیدوز

ب) تب

ج) فعالیت ورزشی

د) آلکالوز

۳۰- کدام عبارت زیر در مورد گیرنده های تحریکی صحیح است؟

الف) در محل عضلات مجاری تنفسی موجودند.

ب) تحریکات آن آهسته به مرکز تنفسی منتقل می گردد.

ج) گیرنده های با تطابق سریع هستند.

د) عمل آنها شبیه رفلکس هرینگ بروئر می‌باشد.

 ۳۱- کدام‌ ‌یک‌ ‌موارد‌ ‌زیر‌ ‌درباره‌ هورمون‎ها ‌درست‌ ‌است؟‌

الف)‌ ‌هسته‌ ‌فوق‌ ‌بصری‌ ‌منشاء‌ ‌ریتم‌ ‌سیرکادین‌ ‌بوده‌ ‌و‌ ‌ترشح‌ ‌هورمون‎ها‌ ‌آزاد‌ ‌کننده‌ ‌را‌ ‌کنترل‌ می‌کند.‌

ب)‌ ‌افزایش‌ ‌پلاسمایی‌ ‌هورمون‌ رشد‌ ‌در‌ ‌شب،‌ ‌و‌ ‌قبل‌ ‌از‌ ‌افزایش‌ ACTH ‌است.‌

‌ج)‌ ‌CREB ‌در‌ حضور‌ ‌هورمون‌ ‌گلوکاگون‌ دفسفریله‌ ‌شده‌ ‌و‌ ‌نسخه‌ ‌برداری‌ از‌ ‌ژن‌ ‌را‌ ‌کاهش‌ ‌می‎دهد.‌ ‌

د)‌ اثرات غیرژنومیک هورمون‎های استروییدیآهسته تر از ژنومیک آنها است.

۳۲ – گیرنده‎های فعال کننده تکثیر پروکسی زوم (PPARs) در انجام کدام یک از اعمال زیر نقش دارند؟

الف) افزایش ذخیره تری گلیسیرید در عضله و کبد

ب) افزایش حساسیت به انسولین

ج) کاهش فیبرهای آهسته در عضله

د) اثر مثبت به متابولیسم لیپوپروتیین

۳۳- کدام یک از جملات زیر در باره هورمون‎های هیپوفیزی درست است؟

الف) GH به عنوان آگونیست گیرنده PRL عمل نموده و از طریق مسیر سیگنالینگ JAK/STAT عمل می نماید.

ب) استروژن باعث آتروفی لاکتوتروپ‎ها و کاهش ترشح PRL از هیپوفیز می‌شود. .

ج) تزریق مداوم GnRH موجب حساس شدن سلول های گونادوتروپ به GnRH می‌شود. .

د) اثرات استرس بر ترشح ACTH از طریق CRH و TRH انجام می‌شود.

۳۴ – کدام یک از موارد زیر در مورد هورمون‌های تیروییدی درست است؟

الف) کاهش این هورمون‎ها فشار سیستولیک را افزایش، اما فشار دیاستولیک را کاهش می‎دهد.

ب) افزایش این هورمون‎ها منجر به افزایش میانگین فشار شریانی و کاهش فشار نبض می‌شود.

ج) کاهش این هورمون‎ها باعث کاهش کلسترول تام، LDL و افزایش لیپولیز و پروتئولیز می‌شود. د) افزایش این هورمون‎ها موجب افزایش کندروسیت‌ها در صفحه اپیفیز می شود، اما در قبل از تولد در رشد طولی نقش ندارد.

۳۵- در مورد ADH کدام جمله درست نیست؟

الف) در غلظت‌های زیاد ADH منجر به احتباس آب توسط کلیه ها و در غلظت‎های کمتر باعث افزایش فشار شریانی می شود.

ب) ADH از طریق فعال کردن آدنیات سیکلاز و افزایش AqP2 نفوذپذیری غشا سلول‎های کلیه را به آب افزایش می‎دهد.

ج) افزایش اسمولالیته مایعات بدن، هسته های سوپرا اپتیک را غیر مستقیم تحریک و میزان ADH را افزایش می‎دهد.

د) گیرنده های اسمزی واقع در هیپوتالاموس بشدت اسمولاریته مایع خارج سلولی را احساس و ترشح ADH را افزایش می‌دهند.

۳۶ – کدام یک از جملات زیر در باره بیان ژن و ترشح PTH درست نیست؟

الف) افزایش تحریک CaSR، ترشح PTI را کاهش می دهد.

ب) افزایش فسفات پلاسما، موجب مهار بیان ژن PTH می‌شود.

ج) افزایش کلسیم از طریق تحریک CaSR موجب مهار بیان ژن PTH می‌شود.

د) افزایش ۲۵ و ۱ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول، موجب مهار بیان ژن PTH می‌شود.

۳۷- کدام یک از عبارات زیر در مورد تغییرات هورمونی در طول چرخه قاعدگی درست نیست؟

الف) افزایش پروژسترون، استروژن و اینهیبین A مترشحه از جسم زرد بالغ، فیدبک منفی روی ترشح گونادوتروپین‎ها دارد.

ب) کاهش پروژسترون، استروژن و اینهیبین A در روز ۲۴ چرخه، رخ می دهد.

ج) افزایش ترشح استروژن توسط فولیکول‌های غالب، فیدبک مثبت روی ترشح LH دارد.

د) کاهش نسبت LH/FSH در سرتاسر فاز فولیکولی رخ می‎دهد.

۳۸ – کدام عبارت زیر در مورد هورمون رشد درست است؟

 الف) این هورمون علاوه بر افزایش ساخت پروتئین‎ها ، تجزیه پروتئین‎های سلولی را افزایش می‎دهد.

ب) افزایش این هورمون منجر به آزاد سازی اسیدهای چرب از بافت چربی می شود.

ج) آرژنین، گرلین و هیجان میزان هورمون رشد را کاهش می دهند.

د) این هورمون از طریق عمل بر Post receptor level منجر به افزایش حساسیت به انسولین در عضله اسکلتی می شود.

۳۹ – کدام عبارت در مورد هورمون‎ها قشر آدرنال درست است؟

الف) کاهش کورتیزول موجب کاهش جذب کلسیم از روده و کلیه و افزایش جذب استخوان می‌شود..

ب) افزایش کورتیزول باعث پلی سیتمی و افزایش برون ده قلبی و فشار خون می شود.

ج) افزایش کورتیزول از طریق افزایش ADH و کاهش GFR باعث احتباس آب می شود.

د) کاهش آلدوسترون موجب افزایش ترشح +H از کلیه و جذب سدیم و آب در کولون می شود.

۴۰ – منشاء قسمت اعظم ketosteroids-17 در ادرار از آندروژن‎های ……………………………. می باشد.

الف) بیضه ها

ب) تخمدان‎ها

ج) آدرنال

د) بافت چربی

۴۱- کدامیک از موارد زیر ترشح پتاسیم را از سلول های مجرای جمع کننده بداخل مایع توبولی افزایش می دهد؟

الف) ورود کلسیم بداخل سلول از طریق کانال های PDK1/PKD2

ب) ورود کلسیم بداخل سلول از طریق کانال های یونی وابسته به ولتاژ

ج) فعالیت پمپ پروتون .

د) فعالیت مبادله کننده Na+-Ca++

۴۲- در مورد «کلیرانس آب آزاد» کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) از تفاضل حجم ادرار و میزان کلیرانس کراتینین بدست می آید

ب) تنها برای کمی نمودن میزان آب از دست رفته مورد استفاده دارد

ج) هنگامی که ادرار هیپرتونیک است مقدار آن مثبت است

د) حجمی از آب است که برای دفع بار اسمزی در ادرار ایزوتونیک لازم است

۴۳ – برادی کینین چه تأثیری بر GFR و RBF دارد؟

الف) با افزایش NO و پروستاگلاندین‎ها، این پارامترها را افزایش می‎دهد

ب) با افزایش آدنوزین، این پارامترها را کاهش می دهد

ج) با افزایش ANP ، این پارامترها را کاهش می دهد

د) با افزایش Endothelin ، این پارامترها را کاهش می‎دهد

۴۴- کدامیک د هرات زیر مربوط به نقش رنالاز (Renalase) در کلیه است؟

الف) تخریب آنژیوتنسین ۲

ب) تخریب کاته کولامین‎ها

ج) مهار آنزیم ATPase

د) مهار آنزیم آدنیات سیکلاز

۴۵- در کدامیک از توبول‎های کلیوی، باز جذب سدیم به صورت الکتروژنیک است؟

الف) پروگزیمال

ب) شاخه نزولی هنله

 ج) شاخه صعودی هنله د) ابتدای توبول دیستال

۴۶- کدام عبارت زیر درباره قشر حسى (S-I) درست است؟

الف) اطلاعات پوستی عمدتاً به ناحیه ۲ آن ختم می شود.

ب) اطلاعات عضلات و مفاصل عمدتاً به ناحیه a3 آن ختم می شود.

ج) برخلاف قشر حرکتی، فاقد سازمان بندی ستونی است.

د) همه نورون های آن، به محرکهای حسی مختلف پاسخ یکسانی می دهند.

۴۷- کدام عبارت زیر درباره گیرنده های حسی پوست درست است؟

الف) سازش پذیری اجسام مایستر و پاچینی، سریع تر از بقیه است.

ب) میدان دریافتی دیسک‎های مرکل، بزرگتر و دقیق تر از سایر گیرنده‎ها است.

ج) تحریک رافینی‎ها موجب حس ارتعاش می شود.

د) حس فشار مداوم با تحریک اجسام رافینی و پاچینی ایجاد می‌شود.

۴۸ – کدام عبارت زیر درباره سلول‎های شبکیه چشم درست است؟

الف) میدان دریافتی گیرنده های نوری، بزرگ و مربع است.

ب) برخورد نور به میدان دریافتی گیرنده ها، آنها را دپلاریزه می کند.

ج) میدان دریافتی اکثر سلول های عقدهای مشابه سلول های دوقطبی است.

د) میدان دریافتی سلول‎های دوقطبی متاثر از فعالیت سلول های آماکرین است.

۴۹- کدام عبارت زیر درباره (Tuning Curves (TC نورون های سیستم شنوایی درست است؟

الف) TC، نواحی تحریکی و مهاری دارد

ب) TC معمولا وسیع است ولی با افزایش شدت صوت باریک می شود.

ج) فقط نورون های هسته حلزونی TC دارند.

د) قشر شنوایی، TC تورونهای حلزونی را تعدیل می کند.

۵۰ – کدام مورد زیر در مورد عملکرد تالاموس درست است؟

الف) حس های تماس دقیق و ارتعاش را به صورت کامل ارزیابی می کند.

ب) با تخریب هسته شکمی قاعده ای تالاموس ، تمام حس‌های پیکری از بین می رود.

ج) جایگاه حافظه های حسی کوتاه مدت است.

د) میدان دریافتی حس‌های پیکری در آن، بزرگتر از قشر حسی است.

۵۱- کدام عیارت زیر درباره نورون‌های حسی عضلانی درست است؟

الف) نورون‌های Ib ، اطلاعات دوک را انتقال می‌دهند.

ب) با تحریک نورون حرکتی گاما، فعالیت نورون های la زیاد می‌شود.

ج) کشش ناگهانی عضله، فعالیت نورون‌های حسی II را بیشتر از la افزایش می دهد.

د) با انقباض عضله، فعالیت نورون های ۱۶ کم می‌شود.

۵۲- کدام عبارت زیر درباره مسیرهای دهلیزی – نخاعی درست است؟

الف) مسیر دهلیزی – نخاعی میانی، در پاسخ به شتاب زاویه ای، وضعیت سر را تنظیم می کند.

ب) با تحریک مسیر دهلیزی – نخاعی جانبی، عضلات اکستنسور اندام‌ها مهار می‌شوند.

ج) با تحریک مسیر دهلیزی – نخاعی جانبی، عضلات فلکسور اندام‌ها تحریک می شوند.

د) مسیر دهلیزی – نخاعی میانی، عمدتاً توسط اندام‌های او تولیتی تحریک می شود.

۵۳- پی آمد همزمانی فعالیت نورون‌های حرکتی آلفا و گاما در طی حرکت ارادی چیست؟

الف) تداوم ارسال سیگنال از دوک به نخاع

ب) کوتاه شدن بیشتر تارهای عضلانی داخل دو کی نسبت به خارج دوکی

ج) کوتاه شدن بیشتر تارهای عضلانی خارج دو کی نسبت به داخل دوکی

د) مهار ارسال سیگنال از اندام و تری گلژی به نخاع

۵۴ – اسپایک پیچیده (Complex spike) در کدام سلول مخچه و توسط کدام ورودی تولید می شود و کار آن چیست؟

الف) پور کینژ – موازی — یادگیری حرکتی

ب) پور کینژ – بالارونده – یادگیری مهارتی

ج) هسته عمقی – خزه ای – یادگیری حرکتی

د) هسته عمقی – بالارونده – یادگیری مهارتی

۵۵ – کدام ساختار زیر در طراحی و برنامه ریزی حرکت نقش ندارد؟

الف) بخش جانبی مخچه

ب) عقده های قاعده ای

ج) قشر پیش حرکتی

د) قشر حرکتی اولیه

۵۶- در دمای پایین تر از ۱۸ درجه سانتیگراد کدام پروتئین نورون های حسی در انتقال پیام حرارتی نقش دارد؟

الف) TRPV4

ب) TRPA1

ج) TRPM8

د) TRPV1

۵۷ – کدام گزینه درباره سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک درست است؟

الف) در همه دستگاه‎ها، عملکرد هر دو سیستم کاملا متفاوت است.

ب) میانجی‎های عصبی هر دو سیستم، واجد هر دو نوع گیرنده متابوتروپیک و اینوتروپیک هستند.

ج) عملکرد سیستم پاراسمپاتیک عمومی تر و سمپاتیک موضعی تر است.

د) فعالیت پایه هر دو سیستم، حاکی از وجود تون سمپاتیکی و پاراسمپاتیکی است.

۵۸ – با مهار کدام هسته عقده های قاعده ای فعالیت قشر مغز زیاد می شود؟

الف) Subthalamic nucleus

External Globus pallidus (ب

ج) Substantia nigra .

Caudate Nucleus (د

۵۹- کدام مدار یبا مسیر نورونی زیر در کنترل رفتار هیجانی نقش دارد؟

الف) Papez

ب) Putamen

ج) Caudate

Nigro-striatal (د

۶۰- در Procedural learning کدام ساختار عصبی زیر نقش اصلی دارد؟

الف) Hippocampus

ب) Neocortex

ج) Striatum

د) Amygdala

فارماکولوژی

۶۱- محل عمل کدامیک از داروهای زیر آنزیم می باشد؟

الف) آنتاسیدها

ب) H2- بلوکرها

ج) مهار کننده های پمپ پروتون

د) داروهای شبه آتروپینی

۶۲- کدامیک از داروهای زیر در فئوکروموسیتوم مورد مصرف قرار می گیرد؟

الف) آگونیست گیرنده آلفا یک

ب) آگونیست گیرنده بتا یک

ج) آگونیست گیرنده بتا دو

د) آنتاگونیست گیرنده آلفا یک

۶۳- وقتی که اندازه حجم توزیع دارویی “Vid” کم است یعنی:

الف) دارو بیشتر در بافت‌ها توزیع شده است

ب) دارو در استخوان و دندان‌ها تجمع یافته است

ج) دوز دارو از غلظت آن در خون بیشتر است

د) دارو بیشتر در خون و مایعات بدن توزیع شده است

۶۴- مفهوم درست حذف درجه اول (First Order) یعنی:

الف) سرعت حذف دارو بدون توجه به غلظت آن ثابت است و مقدار ثابتی از دارو در واحد زمان حذف می شود

ب) حجم توزیع دارو با پاکسازی آن برابر است

ج) پاکسازی دارو بسیار بیشتر از حجم توزیع آن است .

د) سرعت حذف دارو با غلظت دارو متناسب است

۶۵- کدامیک از داروهای زیر انتاگونیست گیرنده های آلفا ۲ آدرنرژیک است؟

الف) آپرا کلونیدین

ب) یوهمبین

ج) دوبوتامین

د) متوپرولول

۶۶- کدام گزینه زیر در مورد آتروپین صحیح است؟

الف) تجویز محیطی مقدار کم آن موجب توهمات می شود

ب) موجب وخامت بیماری پارکینسون می شود

ج) با مقادیر درمانی اثر سداتیو دارد

د) ترشحات چشم را زیاد می کند

۶۷- در کدام یک از انواع آنتاگونیسم‎ها تعداد بیشتری از گیرنده‎ها دخیل می باشند؟

الف) آنتاگونیسم فیزیولوژیکی

ب) آنتاگونیسم فارماکولوژیکی رقابتی

ج) آنتاگونیسم فارماکولوژیکی غیررقابتی

د) آنتاگونیسم شیمیایی

۶۸ – عمل کدام یک از انواع گیرنده ها از طریق G – پروتئین‎ها کوپل می شود؟

الف) NMDA

ب) بتا آدرنرژیک

ج) انسولین

د) کورتیکواستروئیدها

۶۹- عملکرد کدام یک از گروه های دارویی زیر خارج از قاعده ارلیخ می باشد؟

الف) H2 – بلوکرها

ب) مهار کننده های پمپ

ج) داروهای آنتی کلیزژیک

د) آنتاسیدها

۷۰- کدام یک از شل کننده های عضلانی زیر کمترین طول اثر را دارد؟

الف) پانکرونیوم

ب) میوآکویوم

ج) آتراکوریوم

د) توبو کورارین

۷۱ – کدام یک از آثار زیر از علایم اصلی مسمومیت حاد با مرفین است؟

الف) میدریاز شدید

ب) تضعیف تنفسی شدید

ج) آریتمی قلبی

د) افزایش شدید دمای بدن

۷۲ – کدام یک از انواع ایکوزانوئیدها در باز نگه داشتن مجرای شریانی نقش مهم تری دارند؟

الف) LTA4

ب) PGF2g

ج) PGE2

د) TxA2

۷۳ – افزایش ترشح اسید معده و پانکراس به علت آزادسازی کدام نوروترانسمیتر زیر می باشد؟

الف) نورآدرنالین

ب) دوپامین

ج) هیستامین

د) GABA

۷۴ – قدرت استروژنی کدام یک از ترکیبات زیر بیشتر است؟

الف) Estradiol

ب) Estrone

ج) Etriol

Ethinyl Estradiol (د

۷۵- کدام یک از داروهای زیر مانع از تبدیل پیش سازهای استئوکلاستی به استئوکلاست های چندهسته‌ای می شود؟

الف) PTH

ب) Denozomab

ج) تیروکسین

د) گلوکوکورتیکوئید

۷۶ – کدام یک از داروهای زیر از جذب گلوکز در روده جلوگیری می کند؟

الف) گلی بن کلامید

ب) متفورمین

ج) پیوگلیتازون

د) اکاربوز

۷۷ – کدام یک از انسولین های تزریقی زیر زودتر اثر می کند؟

الف) انسولین رگولار

ب) انسولین گلارژین

ج) انسولین لنت

د) انسولین Lispro

۷۸- کدام یک داروهای زیر در جلوگیری از آنژین متغیر (واریانت) موثرتر است؟

الف) بتابلوکرها

ب) نیترات‌ها.

ج) مسددهای کانال کلسیم

د) هیدرالازین

۷۹ – قویترین داروهای متسع کننده برنش کدام هستند؟

الف) کورتیکوستروئیدها

ب) کرومون‎ها

ج) آنتی کلینرژیک

د) بتاآگونیست‎ها

۸۰- با کدام یک از داروهای ضد آنژین قلبی زیر در کمتر از ۲۴ ساعت تحمل (Tolerance) ایجاد می شود؟

الف) بتابلوکرها

ب) متضادهای کانال کلسیم

ج) باز کننده های کانال پتاسیم

د) نیترات‌ها

۸۱ – کدام یک از داروهای زیر در درمان نارسایی قلبی کمترین ارجحیت را دارد؟

الف) دیگوکسین

ب) مهار کننده های ACE

ج) متضادهای گیرنده آنژیوتانسین

د) دیورتیک‎ها

۸۲- در مسمومیت با یک آگونیست کاربرد کدام یک از داروهای زیر می تواند جنبه تشخیصی بیشتری داشته باشد؟

الف) آنتاگونیست شیمیایی

ب) آنتاگونیست فیزیولوژیکی

ج) آنتاگونیست فارماکولوژیکی رقابتی

د) آنتاگونیست فارماکولوژیکی غیر رقابتی

۸۳ – افت فشار خون وضعیتی عارضه شایع کدام یک از داروهای ضد پارکینسون می باشد؟

الف) Selegiline

ب) Levodopa

ج) Amantadine

د) Tolcapon

۸۴- نوروترانسمیتر غالب در راه عصبی مزولیمبیک و توبرو اینفوندیبولار است که بیش فعالی آن به ترتیب سبب افزایش هیجان و مهار پرولاکتین می شود

الف) SHT

ب) GABA

ج) گلوتامات

د) دوپامین

۸۵ – بنزودیازپین ها، استروئیدها و باربیتورات‎ها دارای سایت اختصاصی روی کدام یک از رسپتورهای زیر هستند؟

NMDA (الف

ب) AMPA

ج) Nicotinic-R

د) GABA-A

۸۶ – کدام یک از داروهای ضدصرع زیر، مسکن دردهای عصب سه قلو و تعدیل کننده خلق است؟

الف) توپیرامات

ب) فنی توئین

ج) دیازپام

د) والپروات سدیم

۸۷ – اثر درمانی این دارو ۳-۲ هفته بعد از مصرف آشکار می شود:

الف) امیتریپ تیلین

ب) اکسازپام

ج) دکسترومتورفان

د) مرفین

۸۸- در اورزانس ادم ریه مصرف می شود ولی در حملات آسم منع مصرف دارد.

الف) سالبوتامول

ب) فلودروکورتیزون

ج) فورسماید

د) مرفین

۸۹- نیمه عمر اثرات بیولوژیک آتروپین در کدام یک از بافت ها طولانی تر است؟

الف) قلب

ب) برونش‎ها

ج) چشم

د) غدد بزاقی

۹۰ – کدام یک از انواع گیرنده های موسکارینی بیشتر در بافت قلب حضور دارند؟

الف) M1

ب) M2

ج) M3

د) M5

آناتومی

۹۱ – کدام یک از هسته های تالاموسی زیر با سیستم لیمبیک بیشترین ارتباط را دارد؟

Anterior (الف

ب) Venteroanterior

ج) Pulvinar

Medial Geniculate Bodyد)

۹۲ – در شیار کالکارین کدام منطقه حسی زیر واقع شده است؟

الف) شنوایی

ب) بینایی

ج) حسی تکلم

د) حرکتی تکلم

۹۳- در حد فاصل کپسول داخلی و کپسول خارجی کدام هسته زیر واقع شده است؟

الف) دم دار

ب) عدسی

ج) بادامی شکل

د) کلاستروم

۹۴. کدام راه عصبی زیر در نخاع تقاطع دارد؟

Fasciculus Gracilis (الف

ب) Posterior Spinocerebellar

Lateral Corticospinal (ج

Anterior Spinothalamicد)

۹۵ – تقاطع Dentatothalamic در کدام ناحیه زیر واقع شده است؟

الف) Cerebellum

ب) Medulla oblongata

ج) Pons

د) Midbrain

۹۶ – اصلی ترین عامل ارتباطی بین دو نیمکره مغزی کدام است؟

الف) Fornix

Corpus Callosumب)

Anterior Commissure (ج

Posterior Commissure (د

۹۷- حس عمقی ادراکی اندام فوقانی توسط کدامیک از هسته های زیر رله می شود؟

الف) Dorsalis

ب) Gracilis

ج) Cuneatus

Substantia Gelatinosa (د

۹۸- اسفنکتر رادی مقعد از کدام یک از سگمان های نخاعی زیر عصب می گیرد؟

الف) L1-L

ب) L3-L

ج) L5-S2

د) S2-S4

۹۹- درماتوم حسی انگشت کوچک دست مربوط به کدام یک از سگمان‎های نخاعی زیر است؟

الف) C5

ب) C6

ج) C7

د) C8

۱۰۰ – کدام ناحیه آدمک معکوس کورتکس مغز بوسیله شریان مغزی قدامی تغذیه می شود؟

الف) اندام فوقانی

ب) اندام تحتانی

ج) ناحیه صورت

د) حلق و حنجره

۱۰۱- کدام یک از عضلات خارجی کره چشم از Trochlear عصب می گیرد؟

الف) بالابرنده پلک فوقانی

ب) رکتوس تحتانی

ج) مایل فوقانی

د) رکتوس خارجی

۱۰۲ – تمام اعصاب زیر در حس چشایی نقش دارند، بجز:

الف) زیرزبانی

ب) زبانی حلقی

ج) واگ

د) صورتی

۱۰۳- کدامیک از عناصر زیر در کف حلزون غشایی قرار دارد؟

الف) اندام کورتی

ب) ساکول

ج) غشاء رایسنر

د) رباط مارپیچی

۱۰۴- کدامیک از عضلات زیر در باز کردن دهان نقش دارد؟

Masseter (الف

ب) Temporalis

Lateral Pterygoid (ج

Buccinator (د

|

۱۰۵- ترشح غده پاروتید توسط کدام عصب مغزی می باشد؟

الف) Trigeminal

ب) Glossopharyngeal

ج) Facial

د) Vagus

۱۰۶ – تمام وریدهای زیر به Coronary Sinus تخلیه می شوند، بجز

Anterior Cardiac (الف

ب) Middle Cardiac

Oblique Vein of Left Atriumج)

Great Cardiac (د

۱۰۷- در طی تنفس آرام کنار تحتانی ریه در خط مید آگزیلاری، کدام دنده را قطع می کند؟

الف) ششم

ب) هشتم

ج) دهم

د) دوازدهم

۱۰۸ – سطح داخلی ریه چپ با همه عناصر زیر مجاورت دارد، بجز

الف) قلب

ب) قوس آئورت

ج) مری

د) ورید آزیگوس

۱۰۹- حس درد زائده آپاندیس وارد کدام سگمان نخاعی می شود؟

الف) T6

ب) T8

ج) T10

د) T12

۱۱۰ – محل سمع صدای کدام دریچه قلب در پنجمین فضای بین دنده ای چپ می باشد؟

الف) سه لتی

ب) دو لتی

ج) آئورتیک

د) ریوی

۱۱۱- قطع کدام که ما شب در هنگام برداشتن پروستات سبب اختلال در Erection پنیس می گردد؟

الف) زنجیره سمپاتیک لگنی

ب) پودندال

ج) اسپلانکنیک لگنی

د) هیپوگاستریک فوقانی

۱۱۲ – کدام رباط باعث اتصال رحم به جدار خارجی حفره لگن می شود؟

الف) پوبو سرویکال

ب) اوترو ساکرال

ج) گرد رحمی

د) کاردینال

۱۱۳ – همه موارد زیر در مورد عضله دیافراگم درست است، بجز:

الف) عصب فرنیک تنها عصب حرکتی آن می باشد

ب) ورید اجوف تحتانی از تاندون مرکزی آن عبور می کند

ج) اعصاب واگ از سوراخ مروی آن عبور می کنند

د) ستون چپ آن طویل تر از ستون راست می باشد

۱۱۴ – غده فوق کلیوی از تمام شریان های زیر تغذیه می شود، بجز

الف) فرنیک تحتانی

ب) آئورت شکمی

ج) مزانتریک فوقانی

د) کلیوی

۱۱۵ – همه احشاء زیر از عصب واگ رشته های پاراسمپاتیک دریافت می کنند، بجز:

الف) کولون نزولی

ب) ایلئوم

ج) آپاندیس

د) کبد

۱۱۶ – همه موارد زیر در مورد قلب درست است، بجز

الف) قسمت اعظم سطح دیافراگماتیک آن توسط بطن راست ساخته می‌شود.

ب) گره دهلیزی بطنی آن در مثلث Koch قرار دارد.

ج) مری در پشت دهلیز چپ قرار دارد.

د) در نمای رادیوگرافی ساده طرفی قلب، بطن راست در جلو دیده می‌شود.

۱۱۷ – کدامیک از عناصر زیر با کلیه راست مجاورت دارد؟

الف) دئودنوم

ب) طحال

ج) پانکراس

د) کیسه صفرا

۱۱۸ – تمام رباطهای کبدی زیر از جنس صفاق هستند، بجز

الف) کروناری

ب) مثلثی

ج) گرد

د) فلس

۱۱۹ – تمام عناصر زیر در خلف قسمت اول دئودنوم قرار دارند، بجز

الف) شریان گاسترودئودنال

ب) مجرای کلدوک

ج) ورید پورت

د) آئورت شکمی

۱۲۰- امپول هپاتوپانکراتیک (آمپول واتر) از اتصال کدام مجاری زیر ایجاد می شود؟

الف) پانکراتیک اصلی + هپاتیک مشترک

ب) پانکراتیک فرعی + هپاتیک مشترک

ج) پانکراتیک اصلی + صفراوی مشترک

د) پانکراتیک فرعی + صفراوی مشترک

بیوشیمی

۱۲۱ – پروتئین های آهن – گوگرد در تمام اجزاء زنجیره تنفسی زیر وجود دارد، بجز

الف) اوبی کینون اکسیدو ردوکتاز

ب) سوکسینات دهیدروژناز

ج) سیتوکروم C ردوکتاز

د) سیتوکروم اکسیداز

۱۲۲ – کدامیک از هورمون های زیر فاقد ناقل اختصاصی در پلاسما است؟

الف) استرادیول

ب) کورتیزول

ج) آلدوسترون

د) پروژسترون

۱۲۳ – همه هورمون های زیر دارای ۲۱ کربن می باشند، بجز

الف) استرادیول

ب) کورتیزول

ج) پروژسترون

د) آلدوسترون

۱۲۴ – برای اکسیداسیون اسیدهای چرب فرد. کربنه تمام آنزیم های زیر نیاز است، بجز

الف) پروپیونیل کوآ دکربوکسیلاز

ب) متیل مالونیل کوآ اپی مراز

ج) متیل مالونیل کوا موتاز

د) ساکسینیل کوآ سنتاز

۱۲۵ – تمام موارد زیر در کاهش شیب پروتون (ApH) در غشاء داخلی میتوکندری نقش دارند، بجز:

الف) والینومایسین

ب) ترموژنین

ج) الیگومایسین

د) ATP سنتاز

۱۲۶ – تمام موارد زیر در مورد پیرووات دهیدروژناز صحیح است، بجز:

الف) فسفریلاسیون آن بوسیله ATP تحریک می شود.

ب) فسفریلاسیون آن بوسیله *NAD بمهار می گردد.

ج) دفسفریلاسیون آن توسط یون منیزیم تحریک می شود.

د) دفسفریلاسیون آن توسط یون کلسیم مهار می گردد.

۱۲۷ – در مورد تیوردوکسین کدام گزینه درست است؟

الف) کوآنزیم واکنش تشکیل ریبونوکلئوتید است.

ب) ترکیب پروتئینی دارای گروه‎های SH است.

ج) از احیاء متیونین حاصل می گردد.

د) در سنتز گلوتاتیون نقش دارد.

۱۲۸- همه پلی ساکاریدهای زیر هموپلی ساکارید هستند، بجز

الف) آگاروز

ب) کیتین

ج) دکستران

د) آمیلو پکتین

۱۲۹ – درصد مهاری و فعالیت نسبی آنزیم در مقابل مهارکننده رقابتی وقتی که S=Km و I=Ki باشد، چقدر است؟

الف) ۱۷٪ ، فعالیت نسبی = ۱/۳ v_max

ب) ۳۷٪ ، فعالیت نسبی – ۱/۴ v_max

ج) ۵۱٪ ، فعالیت نسبی – ۱/۲ v_max

۷ د) ۶۳٪ ، فعالیت نسبی = ۱/۷ v_max

۱۳۰- کدام یک از عوامل زیر مسئول سنتز پرایمر برای قطعات اکازاکی در سلول های یوکاریوتی می باشد؟

الف) DNA پلیمراز آلفا

ب) FEN1

ج) DNA پلیمراز دلتا

د) PCNA

۱۳۱ – همه لیگاندهای زیر کانال های گیرندهای Ligand gated ion channel) را باز می کنند، بجز :

الف) گاما آمینوبوتیرات

ب) گلیسین

ج) آدرنالین .

د) استیل کولین

|

۱۳۲ – در سیستینوری همه اسیدهای آمینه زیر در ادرار دفع می شوند، بجز

الف) لیزین

ب) آرژنین

ج) سیترولین

د) اورنیتین

۱۳۳ – کدام زوج اسید آمینه یا مشتقات آن در ساختمان Anserine و Carnosine وجود دارد؟

الف) His , Ala

ب) Ser , Met

ج) Cys , His

د) Met , Arg

۱۳۴ – در هنگام شروع ترجمه، mRNA ابتدا ……………. ریبوزوم متصل می شود و در مرحله تشکیل پیوند پپتیدی واکنش Peptidyl transferase ……………. ریبوزوم انجام می گیرد.

الف) به زیر واحد بزرگ – در زیر واحد کوچک

ب) بین دو زیر واحد – در زیر واحد کوچک

ج) به زیر واحد کوچک – در زیر واحد بزرگ

د) به زیر واحد کوچک – بین دو زیر واحد

۱۳۵ – در سرطان روده اندازه گیری کدام مارکر زیر می تواند در تشخیص بیماری، بهترین کاربرد را داشته باشد؟

الف) Acid phosphatase

ب) CEA

ج) PSA

د) ALP

۱۳۶ – در واکنش آنزیمی km آنزیم برابر است با ۲۵ میکرومول بر لیتر و سرعت واکنش آنزیم، ۷۵ میکرومول بر لیتر در دقیقه است. در حضور مهار کننده رقابتی با غلظت ۵ میکرومول بر لیتر، Km دو برابر می شود. ثابت تجزیه مهار کننده (Ki) برابر با کدام یک از موارد زیر است؟

الف) ۲۰

ب) ۱۵

ج) ۱۰

د) ۵

۱۳۷- در پرقانم السدادی کبد به چه علت زمان PT افزایش می یابد؟

الف) کاهش کلسیم کبدی

ب) اختلال در سنتز فاکتور VIII

ج) عدم جذب ویتامین های محلول در چربی

د) افزایش بیلیروبین کونژوگه در خون

|

۱۳۸ – انسولین از طریق تمام موارد زیر باعث کنترل سنتز گلیکوژن در سلول های عضلانی می گردد، بجز:

الف) افزایش میزان GluT4

ب) افزایش فعالیت هگزوکیناز

ج) افزایش تبدیل گلوکز –۶- فسفات به گلوکز-۱- فسفات

د) افزایش فعالیت گلیکوژن سنتاز

۱۳۹ – در مورد ترکیب L-Carnitine همه گزینه ها درست است، بجز:

الف) در تولید آن – کتوگلوتارات نقش دارد.

ب) در ساختمان آن N- تری متیل موجود است.

ج) پیش ساز آن هیستامین است.

د) در مسیر سنتز آن NADH تولید می گردد.

۱۴۰ – تخریب پروتئین ها توسط یوبی کیتین (Ubiquitin) توسط کدام یک از شاخص های پروتئین تخریب شونده رخ می‎دهد؟

الف) موتیف Helix-Turn-Helix

ب) اسید آمینه لیزین در ساختمان پروتئین

ج) توالی‎های کربوکسی ترمینال

د) توالی‌های آمینوترمینال

۱۴۱ – عامل آمین در تبدیل IMP به GMP و AMP به ترتیب از چه منابعی تامین می شود؟

الف) آسپارتات – گلوتامات

ب) آسپارژین – گلوتامین

ج) گلوتامین – آسپارتات

ذ) گلوتامات – آسپارژین

۱۴۲ – پروتئین های SMAD در انتقال پیام کدامیک از لیگاندهای زیر نقش دارد؟

الف) EFG

ب) NGF

TGF-B (ج

TNF-a (د

۱۴۳ – همه ترکیبات زیر باعث انقباض عروق می شوند، بجز:

Endothelin (الف

Vasopressin (ب

Angiotensin II (ج

د) Nitric oxide

۱۴۴ – بیماری فابری ناشی از کمبود فعالیت کدام آنزیم است؟

الف) هگزوزآمینیداز

ب) گلوکوسربروزیداز

ج) گالاکتوزیداز

د) اسفنگومیلیناز

۱۴۵- اتمام فسفولیپیدهای زیر در کاهش کشش سطحی لایهمائی ریه دخالت دارند، بجز:

الف) فسفاتیدیل گلسیرول

ب) فسفاتیدیل اینوزیتول

ج) فسفاتیدیل سرین

د) دی پالمیتوئیل لسیتین

۱۴۶ – در بیماران مبتلا به Xeroderma pigmetosum وقوع جهش در کدام یک از توالی های زیر احتمال بیشتری دارد؟

الف) GCATATAG

ب) GTATGCAC

ج) ACGTTAGC

د) GCGCATAC

۱۴۷ – سلول های سرطانی بدخیم تمام خواص زیر را دارند، بجز

الف) تقسیم سلولی غیرقابل تنظیم

ب) مهار رگزائی

ج) مقاوم در برابر آپوپتوز

د) جاودانگی سلولی (immortality)

۱۴۸ – اندازه گیری پروتئین بنس – جونز در ادرار جهت تشخیص کدام بیماری زیر انجام می شود؟

الف) آدیسون

ب) ویلسون

ج) مولتیپل میلوما

د) سندروم نفروتیک

۱۴۹ – جهت پی بردن به اختلال در لوله های عصبی جنین در یک خانم باردار ۴۰ ساله افزایش کدام مورد زیر اهمیت بیشتری دارد؟

الف) CEA

ب) بتا – ۱- میکروگلوبولین

ج) آلفا – فیتوپروتئین

د) HCG- ß

۱۵۰ – کدام مورد در رابطه با DNA gyrase درست است؟

الف) سوپر کویل (Super coil) مثبت به DNA اضافه می کند.

ب) موجب کاهش Linking number در DNA می‌شود.

ج) فقط در محل OriC مورد نیاز است.

د) عملکرد آن شبیه به هلیکاز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا