علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۰؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

فیزیولوژی

سوال ۱- کدام یک از موارد زیر، بیشترین سهم را در مصرف ATP فیبرهای عضلات اسکلتی دارند؟

الف) پمپهای کلسیم در SR

ب) ترانسپورترهای گلوکز در سارکولما

ج) پمپ های سدیم – پتاسیم در سارکولما

د) پل های عرضی

سوال ۲ – کدام مورد زیر درباره ساختار عضله اسکلتی درست است؟

الف) نبولین پروتئینی است که در طول فیلامان ضخیم کشیده شده و انقباض را تنظیم می‌کنند

ب) تروپومدولین در تنظیم طول فیلامان نازک نقش دارد.

ج) – اکتین همان اکتین G است که در فیلامان نازک قرار دارد.

د) پروتئین Cap-Z به عنوان دیسک Z در عضله می باشد و محل اتصال اکتین است.

سوال ۳ – وجه اشتراک تمام ترانسپورترهای غشایی در انتقال مواد، وابستگی به کدام مورد زیر است؟

الف) ولتاژ

ب) مصرف ATP

ج) تغییر فرم فضایی

د) گرادیان غلظتی

سوال ۴- اساس تولید پتانسیل عمل در سلولهای تحریک پذیر چیست؟

الف) تغییر کنداکتانس های یونی غشایی وابسته به ولتاژ

ب) فعالیت پمپهای نوع P

ج) غلبه جریانات ظرفیتی غشا بر جریانات یونی

د) کاهش مقاومت کانال های نشتی

سوال ۵ – میزان جریان یونی که از طریق یک کانال یونی پس سیناپسی تحریکی باز عبور می‌کند به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟

الف) نیروی محرکه (driving force) وارد بر یون

ب) کنداکتانس کانال یونی

ج) پتانسیل تعادلی یون

د) جهت جریان یون

سوال ۶- انتقال گلوتامات توسط ترانسپورتر گلوتاماتی در غشا نورون ها به کدام یون زیر وابسته نیست؟

الف) H^+

ب) 〖Na〗^+

ج) K^+

د) 〖Ca〗^(۲+)

سوال ۷- نقش پروتئین Triadin در سلول های عضلانی چیست؟

الف) افزایش ظرفیت با فرینگ کلسیم در ذخایر سلولی

ب) کاهش ظرفیت با فرینگ یون هیدوژن در درون سلول

ج) برقراری ارتباط بین کانال های کلسیمی‌شبکه سارکوپلاسمی و لوله های عرضی

د) تشکیل یک داربست پروتئینی برای سازماندهی فیلامنتهای ضخیم در سارکومر

سوال ۸ – کدام مورد زیر سبب تغییر ثابت طولی غشاء فیبر عصبی می‌شود؟

الف) ثابت دی الکتریک دولایه چربی

ب) ضخامت دولایه چربی

ج) مساحت سطح غشاء دو لایه لیپیدی

د) ورود کانال های یونی جدید

سوال ۹- کدام یک از موارد زیر موجب فعال شدن پلاکتها می‌گردد؟

الف) ترومبوکسان A2

ب) ترومبوسیتین

ج) پروتئین تثبیت کننده فیبرینی

د) فیبرینوژن

سوال ۱۰- در کدام دوره سنی زنجیره ۶ در ساختمان مولکول هموگلوبین وجود ندارد؟

الف) ۳ تا ۶ ماهگی دوران جنینی

ب) ۳ تا ۶ ماهگی بعد از تولد

ج) ۶ تا ۹ ماهگی دوران جنینی

د) ۶ تا ۹ ماهگی بعد از تولد

سوال ۱۱- کدامیک از موارد زیر در نوار قلب نشانه وجود کانون ضایعه است؟

الف) موج Q اضافی

ب) افزایش فاصله P-R

ج) جابجایی قطعه ST

د) موج R دوشاخه

سوال ۱۲- تحریک عقده ستاره ای (Stellate ganglion) چپ در سگ، کدامیک از تغییرات زیر را در نیروی انقباضی و ضربان قلب ایجاد می نماید؟

الف) افزایش نیرو – عدم تغییر ضربان

ب) افزایش نیرو – افزایش ضربان

ج) افزایش ضربان – عدم تغییر نیرو

د) کاهش ضربان – کاهش نیرو

سوال ۱۳- در مقایسه با پتانسیل عمل سریع در قلب، کدامیک از دوره های زیر در نوع آهسته طولانی تر است؟

الف) تحریک ناپذیری مطلق

ب) تحریک ناپذیری نسبی

ج) کل زمان پتانسیل عمل

د) زمان کفه

سوال ۱۴- کدامیک از موارد زیر منحنی عملکرد عروقی (Vascular function curve) را به سمت چپ منحرف می‌کند؟

الف) تزریق خون

ب) انقباض شریانچه¬ها

ج) نارسایی قلبی

د) مهار سمپاتیک عروقی

سوال ۱۵- در ارتباط با سیستم تحریکی قلبی- گزینه صحیح کدام است؟

الف) کاهش سرعت انتقال پتانسیل الکتریکی در سیستم پور کنژ باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصد عملکرد پمپ قلبی می‌شود.

ب) سرعت ایجاد پتانسیل الکتریکی خودبخودی در گره AV سریع تر از گره SA میباشد.

ج) سیستم پور کنژ می تواند به عنوان یک ضربان ساز عمل کرده و با ریتم ۵۰ تا ۶۰ ضربه فعالیت نماید.

د) تحریک سیستم پاراسمپاتیک موجب بروز دپلاریزه شدن و کاهش پتانسیل عمل و کاهش عمل قلبی می‌شود.

سوال ۱۶- در ارتباط با جریان الکتریکی قلبی گزینه صحیح کدام است؟

الف) موج P در شروع

انتهایی دیاستول بروز می‌کند.

ب) موج T در پایان سیستول شروع میشود

ج) کمپلکس QRS در شروع دیاستول بروز می‌کند

د) در شروع دیاستول خط الکتروکاردیوگرام – بالای خط ایزوالکتریک قرار دارد.

سوال ۱۷- در ارتباط با قانون لاپلاس گزینه صحیح کدام است؟

الف) مویرگهای نازک به علت داشتن ضخامت دیواره بسیار نازک مستعد پاره شدن هستند.

ب) به علت داشتن قطر بسیار کم جدار مویرگها دارای مقاومت بسیار بالایی می باشند.

ج) فشار وارد شده به جدار مویرگها به علت قطر کم آنها، بسیار کم می باشد.

د) با افزایش شعاع رگها تحمل آنها برای فشار افزایش می یابد.

سوال ۱۸- در ارتباط با فشار خون گزینه صحیح کدام است؟

الف) مقدار فشار سیاهرگهای بزرگ گردش سیستمیک بیشتر از سیاهرگ گردش ریوی است.

ب) فشار شریان ریوی بیشتر از سیاهرگهای کوچک گردش سیستمیک است.

ج) فشار مویرگهای گردش سیستمیک بیشتر از سیاهرگهای ریوی است.

د) بیشترین مقدار کاهش فشار در سیستم مویرگی اتفاق می افتد.

سوال ۱۹- در ارتباط با حجم خون موجود در سیستم گردش خون کدام گزینه غلط می باشد؟

الف) عروق ریوی ۹% خون را در خود جای دادهاند.

ب) حدود ۸۵ . خون در گردش سیستمیک وجود دارد.

ج) حدود ۶۵ خون در سیستم شریانی وجود دارد

د) حدود ۷ خون در قلب قرار دارد.

سوال ۲۰- براساس قانون پوازی گزینه صحیح کدام است؟

الف) جریان خون با افزایش ویسکوزیته کاهش می یابد.

ب) با کاهش شعاع رگ مقدار مقاومت کاهش می یابد.

ج) با افزایش طول رگ، مقدار جریان افزایش می یابد.

د) با افزایش اختلاف فشار مقدار مقاومت افزایش می یابد.

سوال ۲۱- کدامیک از موارد زیر نسبت تأمین به نیاز (Supply / demand) اکسیژن قلب را افزایش می دهد؟

الف) کاهش محتوای اکسیژن خون شریانی

ب) افزایش جریان خون کرونر

ج) افزایش ضربان قلب

د) افزایش نیروی انقباضی قلب

سوال ۲۲- پتانسیل تعادلی کدامیک از یون های زیر در سلول عضله قلبی مثبت تر است؟

الف) سدیم

ب) کلسیم

ج) پتاسیم

د) کلر

سوال ۲۳ – نسبت اجزاء الاستیک به عضله صاف در دیواره کدامیک از عروق زیر بیشتر است؟

الف) آئورت

ب) شریانچه

ج) بزرگ سیاهرگ زیرین

د) شریان های کوچک

سوال ۲۴- بعد از کدام مجاری، ناحیه تنفسی (Respiratory Zone) آغاز می‌شود؟

الف) برونشها

ب) برونشیول های انتهایی

ج) برونشیول های تنفسی

د) مجاری حبابچهای

سوال ۲۵- در کدام مرحله از یک دوره تنفسی (ابتدای یک دم تا ابتدای دم بعدی) در حال استراحت تفاوت بیشتری بین فشار فضای جنب و حبابچه وجود دارد؟

الف) ابتدای دم

ب) ابتدای بازدم

ج) قسمت میانی دم

د) قسمت میانی بازدم

سوال ۲۶- کدام مورد زیر عامل اصلی ایجاد خیز ریوی محسوب می‌گردد؟

الف) افزایش فشار اسمزی کلوئیدی خون به بیشتر از ۲۸ میلیمتر جیوه

ب) افزایش فشار هیدرواستاتیک خون به بیشتر از ۲۸ میلیمتر جیوه

ج) کاهش فشار اسمزی کلوئیدی مایع میان بافتی ریه

د) کاهش فشار دهلیز راست

سوال ۲۷ – Pso (فشار اکسیژن مورد نیاز برای اشباع ۵۰% هموگلوبین از اکسیژن) در کدام مورد زیر افزایش می یابد؟

الف) افزایش درجه حرارت بدن

ب) افزایش pH خون

ج) هموگلوبین جنینی

د) کاهش ۲,۳-DPG

سوال ۲۸ – کدام دو هسته عصبی زیر در تشکیل کمپلکس پره – بوتزینگر (Pre-Botzinger complex) که محل ایجاد ریتم تنفس است شرکت می نماید؟

الف) آمبیگو، مشبک جانبی

ب) آمبیگو، هسته عصب واگ

ج) مشبک جانبی، زیتون تحتانی

د) زیتون تحتانی، هسته عصب واگ

سوال ۲۹ – در دستگاه گوارش، اثر پپتید YY کدام مورد زیر است؟

الف) تحریک ترشح اسید

ب) تحریک ترشح پانکراس

ج) مهار حرکات روده

د) مهار تخلیه کیسه صفرا

سوال ۳۰ – کدام عبارت زیر درباره فشار و تغییرات آن در مری درست است؟

الف) با ورود غذا به داخل جسم مری، فشار اسفنگتر تحتانی آن کم می‌شود.

ب) فشار استراحتی اسفنکتر تحتانی مری بیشتر از فوقانی است.

ج) با ورود غذا به حلق، فشار اسفنگتر فوقانی مری زیاد میشود.

د) فشار استراحتی جسم مری، برابر با فشار اسفنگتر تحتانی آن است.

سوال ۳۱- کدام عبارت زیر درباره سلولهای میان بافتی کاخال (Cajal) دستگاه گوارش درست است؟

الف) مسئول مستقیم تولید امواج انقباضی دودی هستند.

ب) از طریق اتصالات شکافدار با عضلات صاف ارتباط دارند.

ج) در هر دقیقه ۶ تا ۸ موج آهسته در معده تولید می‌کنند.

د) با مهار کانالهای کلسیمی T، امواج آهسته آنها ضعیف میشود.

سوال ۳۲ – کدام عبارت زیر درباره ترشح کلر در روده درست است؟

الف) کلر از طریق کانال های کلری CFTR غشاء رأسی از سلول خارج میشود.

ب) با افزایش CAMP، ترشح کلر کم میشود.

ج) ورود کلر از غشاء قاعدهای – جانبی، از طریق انتشار ساده است.

د) با مهار پمپ سدیم – پتاسیم، ترشح کلر زیاد میشود.

سوال ۳۳- کدام حامل زیر در ترشح کلسترول در صفرا نقش دارد؟

الف) ABC5

ب) MDR1

ج) OATP

د) BSEP

سوال ۳۴ – کدام یک از جملات زیر درباره توبول پروگزیمال صحیح نیست؟

الف) بیشترین بازجذب یون سدیم در آن انجام میشود.

ب) بیشترین ترشح یون پتاسیم در آن انجام میشود.

ج) محل عمده ترشح اسیدها و بازهای آلی است.

د) محل عمده بازجذب یون کلسیم است.

سوال ۳۵ – اعصاب در کلیه ها:

الف) میزان فیلتراسیون گلومرولی را تنظیم کرده ولی در بازجذب توبولی نقشی ندارد.

ب) تحریک آنها جریان خون کلیوی را افزایش میدهد.

ج) سلولهای سازنده رنین را در شریانچه آوران عصب دهی مینمایند.

د) پایانه های غیرآدرنرژیک آنها دوپامین آزاد می نماید.

سوال ۳۶ – درباره اینولین:

الف) غشاء گلومرولی تنها راه ورود آن به داخل ادرار است.

ب) مقدار فیلتره شده آن با میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) برابر است.

ج) به دلیل کامل بودن فیلتراسیون آن، در جریان وریدی کلیوی وجود ندارد.

د) غلظت آن در شریانچه وایران کمتر از آوران است.

سوال ۳۷ – افزایش ناگهانی ترشح رنین در کدام یک از موارد زیر صورت می‌گیرد؟

الف) برداشتن کلیه ایسکمیک از بدن

ب) افزایش وازوپرسین

ج) انقباض یک شریان کلیوی

د) افزایش بازجذب سدیم و کلر در ماکولادنسا

سوال ۳۸ – کدام یک از موارد ذیل در عروق کلیوی هم اثر گشادکنندگی و هم تنگ کنندگی دارد؟

الف) آندوتلین

ب) برادی کینین

ج) آدنوزین

د) ANP

سوال ۳۹ – کدامیک از جملات زیر درباره GFR صحیح است؟

الف) کاهش تدریجی آن تا قبل از بلوغ، طبیعی است.

ب) حاصل جمع فیلتراسیون همه نفرونهای فعال در یک کلیه است.

ج) علیرغم وجود خودتنظیمی، تغییر فعالیت اعصاب سمپاتیک می تواند آن را تغییر دهد.

د) کاهش پنجاه درصدی تعداد نفرونها باعث کاهش بیشتر از ۵۰ درصد آن می‌شود.

سوال ۴۰- در القاء ریتم بیولوژیکی کدام قسمت نقش اصلی را بازی می‌کند؟

الف) غده پینال

ب) هسته فوق کیاسمایی

ج) هسته فوق بصری

د) غده هیپوفیز

سوال ۴۱ – کدام دو زوج هورمونی در ساعت دوازده شب به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارند؟

الف) هورمون رشد – هورمون محرک غده فوق کلیوی

ب) هورمون محرک غده فوق کلیوی- هورمون رشد

ج) هورمون محرک غده فوق کلیوی – هورمون محرک تیروئیدی

د) ملاتونین – هورمون محرک غده فوق کلیوی

سوال ۴۲ – فرم متصل هورمون رشد در گردش خون به کدامیک از پروتئین های زیر متصل است؟

الف) آلبومین

ب) پر آلبومین

ج) بخشی از رسپتور خود

د) پروتئین متصل شونده به کورتیزول

سوال ۴۳- کدام تیپ از آنزیم دیودیناز سبب تبدیل هورمون T4 به T3 معکوس (rT3) میشود؟

الف) I

ب) II

ج) III

د) IV

سوال ۴۴ – در زمان استرس مزمن کدامیک از اثرات زیر در فرد مشاهده می‌شود؟

الف) کاهش سنتز گلیکوژن در کبد

ب) افزایش اشتها

ج) افزایش تجزیه پروتئین در کبد

د) کاهش نسبت انسولین به گلوکاگن در پلاسما

سوال ۴۵ – در ناحیه گلومرولوزای غده فوق کلیوی کدامیک از عوامل زیر اثر کمتری دارد؟

الف) K^+

ب) آنژیوتانسین – II

ج) ANP

د) ACTH

سوال ۴۶ – برای کدامیک از اثرات زیر وجود همزمان استروژن، تستر وسترون و دی هیدروتستوسترون ضروری است؟

الف) اسپرماتوژنز

ب) استخوان سازی

ج) رشد اپیدیدیم

د) رشد و فعالیت پروستات

سوال ۴۷- کدام یک از ترکیبات زیر تولیدشده از سلولهای تکا توسط سلول های گرانولوزا به استروژن تبدیل می‌شود؟

الف) پروژسترون

ب) اندرو استن دیون

ج) تستوسترون

د) پرگنونولون

سوال ۴۸- تخلیه نورنها در کدامیک از نواحی زیر قبل از شروع یک حرکت مشاهده می‌شود؟

الف) عقده های قاعده ای و قشر جانبی مخچه

ب) ناحیه حرکتی ضمیمه و هسته های حرکتی تنه مغز

ج) قشر پیش حرکتی و هسته های رله حرکتی تالاموس

د) قشر میانی مخچه و قشر پری فرونتال

سوال ۴۹ – کدام گزینه در ارتباط با نخاع صحیح نیست؟

الف) مدارهای نورونی مربوط به حرکت اندام ها در نخاع قرار دارد.

ب) مدارهای نورونی نخاع میتوانند بدون اثر مسیرهای پایین رو مغزی شروع و ختم حرکات اندام ها را انجام دهند.

ج) شوک نخاعی متعاقب قطع نخاع به دلیل حذف اثر پیام های پایین رو مغزی روی فعالیت نورونهای نخاعی است.

د) پس از خاتمه، شوک نخاعی امکان برقراری رفلکسهای نخاعی وجود دارد.

سوال ۵۰ – کدام مورد زیر علائم آسیب نورونهای حرکتی فوقانی نمی باشد؟

الف) Spasticity

ب) Hyperactive stretch reflex

ج) Hypotonia

د) Abnormal plantar extensor reflex

سوال ۵۱ – کدامیک از سلولهای شبکیه ای قادر به تولید پتانسیل عمل هستند؟

الف) افقی

ب) عقده¬ای

ج) دوقطبی

د) استوانه ای

سوال ۵۲ – تاثیر آسیب نورون های هسته زیتونی تحتانی بر مخچه چیست؟

الف) کاهش تولید اسپایکهای مرکب (Complex spikes)

ب) کاهش تولید اسپایکهای ساده (Simple spikes)

ج) افزایش تحریک پذیری ذاتی سلولهای سبدی شکل

د) کاهش تحریک پذیری نورون های گرانولی

سوال ۵۳ – کدام گزینه عملکرد قشر حرکتی ضمیمه را نشان میدهد؟

الف) هماهنگی و اجرای طرحهای حرکتی

ب) جایگاه اصلی تثبیت طرح های حسی و حرکتی

ج) برنامه ریزی حرکات متوالی و پیچیده

د) برنامه ریزی برای اجرای رفلکس های نخاعی

سوال ۵۴ – نوع آفازی و محل عارضه در بیمارانی که از نظر صحبت کردن و درک شنوایی مشکلی نداشته ولی قادر به ساختن کلمات مناسبی نیستند به ترتیب کدامیک از موارد زیر است؟

الف) هدایتی – ضایعات داخل و اطراف قشر شنوایی

ب) بی نامی – شکنج زاویه ای

ج) حرکتی – بروکا

د) حرکتی – ورنیکه

سوال ۵۵ – کدام گزینه زیر در مورد سیستم اتونوم صحیح است؟

الف) تحریک سیستم پاراسمپاتیک موجب انقباض عروق خونی عضلات اسکلتی میشود.

ب) ناقل آزاد شده از سیستم سمپاتیک در گانگلیونهای غدد فوق کلیوی استیل کولین است.

ج) گیرنده های موجود در نرونهای پس سیناپسی گانگلیونها از نوع N2 میباشند.

د) تحریک سیستم پاراسمپاتیک موجب کاهش فعالیت عضلات روده ای می‌شود.

سوال ۵۶ – توانایی تمیز دو نقطه تحریک شده در نوک انگشتان سبابه بیشتر است یا در پشت کمر، چرا؟

الف) انگشتان – تراکم گیرنده ها در این ناحیه زیادتر است.

ب) پشت کمر – تراکم گیرنده ها در این ناحیه زیادتر است.

ج) پشت کمر – جایگاه حسی آنها در قشر حسی پیکری وسیع تر است

د) انگشتان – جایگاه حسی آنها در قشر حسی پیکری محدودتر است.

سوال ۵۷ – عدم کاهش فعالیت نورونهای حسی دوک در طی انقباض عضله اسکلتی کدام است؟

الف) عدم کوتاه شدن فیبرهای داخل دوکی

ب) همزمانی تخلیه نورونهای حرکتی آلفا و گاما.

ج) افزایش فعالیت فیبرهای حسی ناشی از پیامهای نزولی.

د) قرار گرفتن دوکهای عضلانی و تارهای عضلانی به صورت سری

سوال ۵۸ – در انتقال مستقیم از خواب NREM به بیداری، کدامیک از اتفاقات زیر رخ می دهد؟

الف) کاهش نوراپی نفریی، افزایش استیل کولین، کاهش هیستامین و کاهش GABA

ب) افزایش نوراپی نفرین، کاهش استیل کولین، افزایش هیستامین و افزایش GABA

ج) کاهش نور اپی نفرین، افزایش استیل کولین، افزایش هیستامین و افزایش GABA

د) افزایش نوراپی نفرین، کاهش استیل کولین، افزایش هیستامین و کاهش GABA

سوال ۵۹ – کدام گزینه زیر در مورد نرونهای حرکتی گاما صحیح است

الف) فعال شدن نرون های گاما – استاتیک، حساسیت دینامیک را در هر دو پایانه های حسی II ، Ia افزایش می دهد

ب) فعال شدن ترونهای گاما- دینامیک، حساسیت دینامیک پایانه های حسی Ia را افزایش می دهد

ج) فعال شدن نرونهای گاما- دینامیک، سطح فعالیت پایه را در هر دو پایانه II ، Ia کاهش می دهد

د) فعال شدن ترونهای گاما – آستاتیک، سطح فعالیته پایه را در هر دو پایانه حسی II ، Ia کاهش می دهد

سوال ۶۰- مکانیسم تحریک سلول های مژهای حلزون گوش داخلی را کدام است؟

الف) خمیدگی استریوسیلیوم کوتاه تر به سمت بلندتر و ورود یون های پتاسیم به درون سلول

ب) خمیدگی استریو سیلیوم بلندتر به سمت کوتاه تر و ورود یون های کلسیم به درون سلول

ج) خمیدگی استریو سیلیوم کوتاه تر به سمت بلندتر و خروج یون های پتاسیم از سلول

د) خمیدگی استریو سیلیوم بلندتر به سمت کوتاه تر و خروج یون های پتاسیم از سلول

فارماکولوژی

سوال ۶۱ – ترومبو سیتوپتی از عوارض جانبی کدامیک از داروهای زیر است؟

الف) وارفارین

ب) هپارین

ج) آرگاتروبان

د) لپیرودین

سوال ۶۲- کدام دیورتیک موجب افزایش باز جذب کلسیم از لوله های کلیوی می‌شود؟

الف) هیدروکلروتیازید

ب) استازلامید

ج) آمیلوراید

د) فروسماید

۶۳- کدامیک از داروهای زیر دارای عمل محافظت از مخاط معده ضمن کاهش ترشح اسید است؟

الف) میزوپریستول

ب) سوکرالفیت

ج) رانیتیدین

د) امپرازول

سوال ۶۴- کدامیک از داروهای شیل ترشح اسید معده دارای اثرات آنتی آندروژنی نیز می باشد؟

الف) لانزوپرازول

ب) رانیتیدین

ج) امپرازول

د) سایمتیدین

سوال ۶۵- کدامیک از داروهای بیهوشی در کمترین اثرات تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی را دارد؟

الف) پروپوفول

ب) انفلوران

ج) ایزوفلوران

د) اتومیدات

سوال ۶۶ – کدامیک از داروهای زیر از راه آسموز اثر دیورتیک خود را اعمال می‌کند؟

الف) بومتائید

پ) تریامتون

ج) مانیتول

د) متولازون

سوال ۶۷- کدامیک از داروهای زیر بر روی باکتری های تولید کننده بتالاکتاماز اثر خوبی داشته و به راحتی به داخل مایع مغزی نخاعی نفوذ می‌کند؟

الف) ایمی پنم

ب) آموکسی سیلین

ج) تیکارسیلین

د) سفازولین

سوال ۶۸- میفپریستون (Mifepristone) آنتاگونیست کدامیک از گیرنده های زیر است؟

الف) بتا آدرنو سپتورها

ب) گیرنده های انسولین

ج) گیرنده های دوپامین

د) گیرنده های پروژسترون

سوال ۶۹- مهار کننده توامان باز جذب (Reuptake) سروتونین و نوراپی نفرین کدامست؟

الف) Venlafaxine

ب) Nefazodone

ج) Bupropion

د) Fluvoxamine

سوال ۷۰- کدام دارو دارای کمترین عوارض روی دستگاه گوارش می باشد؟

الف) ایندومتاسین

ب) دیکلوفناک

ج) پیروکسیکام

د) سلکوکسیب

سوال ۷۱ – گیرنده های یدکی ( Spare – Receptors ) دارای کدامیک از خصوصیات زیر هستند؟

الف) تفاوت ساختمانی کمی با گیرنده اصلی دارند.

ب) اغلب مخفی و غیر قابل دسترسی هستند.

ج) موجب افزایش اثر داروهای با تمایل پایین به گیرنده می‌شوند.

د) مکانیسم سلولی متفاوتی با گیرنده اصلی دارند.

سوال ۷۲- طولانی اثرترین شکل داروئی انسولین کدامست؟

الف) NPH

ب) Lispro

ج) Regular

د)Glargine

سوال ۷۳ – کدامیک از گزینه های زیر از عوارض جانبی کلومیفن است؟

الف) استئوپروز

ب) چند قلوزایی

ج) أنمی

د) سندرم تخمدان پلی کیستیک

سوال ۷۴ – کدام داروی زیر باعث بروز تاکی کاردی می‌شود؟

الف) مپریدین

ب) مرفین

ج) متادون

د) فنتانیل

سوال ۷۵ – در آنتاگونیست فارماکولوژیک غیر رقابتی کدامیک از اتصالات زیربین دارو و گیرنده صورت می‌گیرد؟

الف) کووالانت

ب) الکترواستاتیک

ج) هیدروفیلیک

د) هیدروژنی

سوال ۷۶- cGMP به عنوان پیام رسان ثانوی در اتساع عروق ناشی از کدامیک از عوامل زیر ایفای نقش می‌کند؟

الف) استیل کولین

ب) آدرنالین

ج) پروستاسیکلین

د) نیفدیپین

سوال ۷۷ – کدامیک از گزینه های زیر از اثرات استروژن ها است؟

الف) افزایش برداشت استخوانی بعلت کاهش آپوپتوز استئوکلاستها

ب) کاهش سطح لیپوپروتئین های با چگالی بالا (HDL)

ج) افزایش سطح خونی فاکتورهای انعقادی II و X

د) کاهش سنتز گیرنده های پروژسترون

سوال ۷۸ – برای درمان گلوکوم کدام دارو با مهار آنزیم انیدراز کربنیک اثر درمانی خود را اعمال می‌کند؟

الف) دی کلروفنامید

ب) تیمولول

ج) پیلوکارپین

د) بتاکسولول

سوال ۷۹ – کدامیک از داروهای زیر علاوه بر گیرنده های بتا، گیرنده های آلفا آدرنرژیک را نیز مهار می‌کند؟

الف) نادولول

ب) لابتالول

ج) پروپرانولول

د) اسمولول

سوال ۸۰ – کدام داروی زیر از طریق انسداد گیرنده ADP اثر ضد پلاکتی دارد؟

الف) آسپیرین

ب) کلوپیدوگرل

ج) Abciximab

د) دی پیریدامول

سوال ۸۱ – در کدامیک از اندامهای زیر دو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک فاقد فعالیت متضاد با هم هستند؟

الف) گره SA

ب) Pupil

ج) Penis, Seminal Vesicle

د) Bladder Wall

سوال ۸۲ – ماده ناشی از شکسته شدن دوپامین توسط آنزیم MAO و COMT کدام است؟

الف) Homovanilic acid

ب) Octapamine

ج) VMA

د) Tyrosine

سوال ۸۳ – داروی انتخابی مناسب در تشخیص میاستنی گراو کدام است؟

الف) Echothiophate

ب) Edrophonium

ج) Physostigmine

د) Pilocarpine

سوال ۸۴ – کدامیک از داروهای زیر به عنوان متسع کننده طولانی اثر برونش در درمان COPD مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف) آتروپین

ب) دی سیکلومین

ج) تیوتروپیوم

د) ایپراتروپیوم

سوال ۸۵ – کدامیک از داروهای زیر بر روی گیرنده های دوپامینی اثر مستقیم دارد؟

الف) بروموکریپتین

ب) تری هگزی فنیدیل

ج) لوو دوپا

د) سلژیلین

سوال ۸۶ – کدامیک از اثرات زیر از طریق تحریک سیستم سمپاتیک کولینرژیک بوجود می آید؟

الف) کاهش جریان خون پوستی

ب) افزایش اسیدهای چرب خون

ج) افزایش تعریق تنظیم کننده درجه حرارت بدن

د) افزایش اثر برونکودیلاتوری

سوال ۸۷- LSD از طریق چه گیرنده ای اثرات خود را اعمال می‌کند؟

الف) کولینرژیک

ب) گابا

ج) سروتونین

د) هیستامین

سوال ۸۸ – دیواره عروقی فاقد کدامیک از گیرنده های زیر می باشد؟

الف) α_۱

ب) β_۲

ج) M_3

د) β_۱

سوال ۸۹ – خشکی شدید دهان عارضه کدامیک از داروهای زیر است؟

الف) متیل دوپا

ب) کلونیدین

ج) فنتول آمین

د) نادولول

سوال ۹۰ – بیشترین اثرات شبه پارکینسونی را کدام یک از داروهای ضد جنون دارد؟

الف) فلوفنازین

ب) هالوپریدول

ج) کلوزاپین

د) اولانزاپین

آناتومی

سوال ۹۱ – کدامیک از رباط های زیر بین تیغه های مهره ها اتصال دارد؟

الف) فوق خاری

ب) بین خاری

ج) زرد

د) طولی قدامی

سوال ۹۲ – فضای زیر عنکبوتیه در کانال مهره ای تا کجا ادامه دارد؟

الف) L_2

ب) S_2

ج) T_12

د) Co

سوال ۹۳ – مدخل ورید اجوف تحتانی در دیافراگم هم سطح با کدام مهره است؟

الف) T_8

ب) T_10

ج) T_12

د) T_5

سوال ۹۴ – در فضای بین دنده ای سوم تا ششم شریان های بین دنده ای قدامی از کدام شریان جدا می‌شوند؟

الف) آئورت نزولی

ب) موسکولوفرنیک

ج) توراسیک فوقانی

د) توراسیک داخلی

سوال ۹۵ – عصب حرکتی دیافراگم کدام است؟

الف) فرنیک

ب) واگ

ج) زیر دنده ای

د) بین دنده ای ششم

سوال ۹۶ – تمام عناصر زیر جزء مجاورات خلفی دئودنوم است بجز:

الف) کلیه راست

ب) ورید اجوف تحتانی

ج) شریان کبدی مشترک

د) وید پورت

سوال ۹۷ – تمام قسمت های زیر از شریان مزانتریک تحتانی خون می‌گیرند به جز:

الف) کولون نزولی

ب) کولون سیگموئید

ج) رکتوم

د) طحال

سوال ۹۸ – کدامیک از عناصر زیر مستقیما از آئورت شریان میگیرد؟

الف) واژن

ب) تخمدان

ج) رحم

د) مثانه

سوال ۹۹ – کدامیک از قسمت های زیر در بطن راست دیده می‌شود؟

الف) Crista terminalis

ب) Supraventricular erest

ج) Fossa Ovalis

د) Pectinate muscle

سوال ۱۰۰ – کدامیک از عناصر زیر از هر دو مدیاستینوم فوقانی و خلفی عبور میکند؟

الف) عصب فرنیک

ب) زنجیره سمپاتیک

ج) نای

د) عصب واگ

سوال ۱۰۱ – محل سمع کدام دریچه در فضای بین دنده ای پنجم چپ در فاصله ۹ سانتی متری تا خط وسط قرار دارد؟

الف) دریچه ریوی

ب) دریچه آئورت

ج) دریچه میترال

د) دریچه تریکوسپید

سوال ۱۰۲ – کدامیک از هسته های زیر در پل مغزی قرار دارد؟

الف) Solitarius

ب) Sup. Salivatory

ج) Dorsal Vagal

د) Edinger Westfal

سوال ۱۰۳- کدام یک از راههای عصبی زیر در طناب طرفی نخاع سیر می‌کند؟

الف) Tectospinal

ب) Ant. Spinothalamic

ج) Dorsal Spinocerebellar

د) Olivospinal

سوال ۱۰۴- در مورد Substantia nigra تمام موارد زیر صحیح است بجز:

الف) در مزانسفال قرار دارد

ب) ارتباط و ایران با نخاع دارد

ج) ارتباط زیادی با اجسام مخطط دارد

د) حاوی نرونهای دوپامینرژیک می باشد

سوال ۱۰۵ – تمام قسمت های زیر از شریان Middle Cerebral خون میگیرند بجز:

الف) منطقه حرکتی تکلم

ب) شکنج Precentral

ج) منطقه عالی شنوایی

د) شکنج Ceus

سوال ۱۰۶- Carotid Body در کدام ناحیه زیر دیده میشود؟

الف) ابتدای شریان Common Carotid

ب) شریان کاروتید داخلی در حفره جمجمه

ج) محل دوشاخه شدن شریان Common Carotid

د) در شریان کاروتید خارجی در محل دوشاخه شدن انتهایی آن

سوال ۱۰۷ – شریان رحمی از شاخه های کدام شریان زیر است؟

الف) External Iliac

ب) Internal Pudendal

ج) Internal Iliac

د) Ovarian Artery

سوال ۱۰۸ – حس لب بالا مربوط به کدام عصب زیر است؟

الف) Maxillary

ب) Mandibular

ج) Glossopharyngeal

د) Facial

سوال ۱۰۹- کدامیک از اعصاب مغزی زیر از شیار بین پل و بصل النخاع خارج می‌شود؟

الف) Glossopharyngeal

ب) Hypoglossal

ج) Trochlear

د) Facial

سوال ۱۱۰ – رشته های Corticospinal از تمام قسمتهای زیر عبور میکنند بجز:

الف) Internal Capsule

ب) Tegmentum مغز میانی

ج) Lateral Funiculus نخاع

د) Pyramid بصل النخاع

سوال ۱۱۱ – تمام شیار های زیر در سطح داخلی نیمکره های مخ قرار دارند، بجز:

الف) Singuli

ب) Collateral

ج) Parietooccipital

د) Calcarine

سوال ۱۱۲ – تمام قسمت های زیر جزء راههای شنوائی می باشند بجز:

الف) lateral lemniscus

ب) inferior colliculus

ج) lateral geniculate body

د) trapezoid body

سوال ۱۱۳ – تمام عضلات زیر از Oculomotor عصب میگیرند بجز :

الف) Medial Rectus

ب) Superior Rectus

ج) Lateral Rectus

د) Inferior Oblique

سوال ۱۱۴ – Bile duct یا کلدوک از اتصال کدام مجری به وجود می آید؟

الف) Cystic , right hepatic

ب) Cystic , common hepatic

ج) Right hepatic , left hepatic

د) Cystic , left hepatic

سوال ۱۱۵- Motor speech area در کدام قسمت قشر مغز می باشد؟

الف) Superior temporal gyrus

ب) Inferior parietal lobule

ج) Insular lobe

د) call Inferior frontal gyrus

سوال ۱۱۶- منشاء رشته های Climbing مخچه کدام یک از هسته های زیر است؟

الف) Medial vestibular

ب) Inferior olivary

ج) Lateral vestibular

د) Thoracic (Clark)

سوال ۱۱۷ – سطح داخلی ریه چپ با تمام عناصر زیر مجاورت دارد، بجز:

الف) آئورت نزولی

ب) مری

ج) بطن راست

د) قوس آئورت

سوال ۱۱۸ – در مورد بطن چپ تمام موارد زیر صحیح است، بجز:

الف) ضخامت دیواره آن حدود ۳ برابر بطن راست می باشد

ب) وستیبول آئورت در قسمت فوقانی آن قرار دارد

ج) در مقطع عرضی لومن یا مجرای آن بیضی یا دایره ای شکل است

د) بخشهایی از سطح استرنوکستال و قاعده قلب را شامل میشود

سوال ۱۱۹- در مدیاستینوم فوقانی کدامیک از عناصر زیر جلوتر قرار دارد؟

الف) مری

ب) نای

ج) تیموس

د) وریدهای براکیوسفالیک

سوال ۱۲۰ – سطح خلفی معده با تمام عناصر زیر مجاورت دارد، بجز:

الف) پانکراس

ب) کلیه چپ

ج) مزوکولون عرضی

د) شریان مزانتریک تحتانی بیوشیمی

سوال ۱۲۱ – نقش فاکتور زیگما در سنتز RNA چیست؟

الف) طولانی کردن زنجیره

ب) شناسایی محل شروع روی زنجیره DNA

ج) جداسازی زنجیره های DNA

د) رها شدن زنجیره RNA ساخته شده

سوال ۱۲۲ – واکنش ADP-Ribosylation روی ۲-eEF توسط کدامیک از عوامل زیر انجام می‌گردد؟

الف) Diphteria toxin

ب) Cycloheximide

ج) Puromycin

د) Fusidic acid

سوال ۱۲۳- RNA ریبوزومی (rRNA) کدام فعالیت آنزیمی را دارا می باشد؟

الف) Peptidyl transferase

ب) GTPase

ج) Protein disulfide isomerase

د) Translocase

سوال ۱۲۴- پوتریسین حاصل دکربوکسیلاسیون کدام ترکیب زیر است؟

الف) متیونین

ب) آرژنین

ج) اورنی تین

د) کارنی تین

سوال ۱۲۵ – تمامی موارد زیر از آراشید ونیک اسید مشتق می‌شوند بجز:

الف) لوکوترین ها

ب) ترومبوکسان ها

ج) پروستاگلاندین ها

د) انکفالین ها

سوال ۱۲۶ – همه موارد زیر محصولات ژن POMC می باشند بجز:

الف) ACTH

ب) α-MSH

ج) لیپوتروپین

د) پرولاکتین

سوال ۱۲۷ – آسپرین مانع فعالیت کدام آنزیم می‌شود؟

الف) فسفو لیپاز A_2

ج) سیکلواکسیژناز

ب) لیپیواکسیژناز

د) پراکسیداز

سوال ۱۲۸ کدام گزینه درمورد وارفارین درست است؟

الف) آنتاگونیست ویتامین K است.

ب) تجویز همزمان آن با آسپرین بلا مانع است.

ج) زمان پروترومبین را کاهش می دهد.

د) باهث کاهش سنتز فاکتور انعقادی VII می‌شود.

سوال ۱۲۹ – اختلاف بین آلفا – د – گلوکورونات و بتا – ال – یدورونات از نظر ساختمانی در موقعیت کدام کربن است؟

الف) هیدروکسیل گرین شماره ۲

ب) کربوکسیل شماره ۶

ج) هیدروکسیل گرین شماره ۱

د) کربوکسیل شماره ۱

سوال ۱۳۰ – کدام یک از ترکیبات زیر بیومارکر کلاسیک آسیب اکسیداتیو DNA به شمار می رود؟

الف) ۸-Oxo-2′-deoxy Guanosine

ب) Thymine Dimer

ج) Satelite DNA

د) Okazaki fragments

سوال ۱۳۱- کمبود کدامیک از ویتامین های زیر در بدن مانع اثربخشی فولات می‌گردد؟

الف) بیوتین

ب) تیامین

ج) نیاسین

د) پیریدوکسین

سوال ۱۳۲ – تمام مکانیسم های تنظیم آنزیمی در کنترل متابولیسم قندها نقش دارند بجز:

الف) آلوستریک

ب) کوالانس

ج) پروتئولیتیک

د) تولید آنزیم

سوال ۱۳۳- کدام انتقال دهنده های زیر همسو (Symport) عمل می‌کند؟

الف) فسفات

ب) پیرووات

ج) مالات

د) سیترات

سوال ۱۳۴- فرم Z مولکول DNA …………………..

الف) بصورت مارپیچ Right hand است.

ب) فاقد شکاف کوچک و بزرگ است.

ج) از فرم A کشیده تر است.

د) فرم اصلی DNA در محلول حاوی نمک زیاد است.

سوال ۱۳۵ – تیوردوکسین در کدام فرآیند نقش دارد؟

الف) تبدیل فنیل آلانین به تیروزین

ب) تبدیل UMP به TMP

ج) سنتز هورمون های تیروئیدی

د) تبدیل ریبونوکلئوتید به داکسی ریبونوکلئوتید

سوال ۱۳۶ – در مسیر متابولیسم هم، محصول واکنشی که تولید کربن منواکسید می‌کند، کدام است؟

الف) بیلی روبین

ب) بیلی وردین

ج) اوروبیلینوژن

د) پروتو پورفیرین IX

سوال ۱۳۷ کدام زوج آنزیم های زیر از طریق فسفوریلاسیون در سطح سوبسترا، تولید ATP مینمایند؟

الف) فسفو فروکتوکیناز او الدولاز

ب) آلدولاز و گلیسرآلدئید ۳ فسفات دهیدروژناز

ج) فسفوگلیسرات کیناز و پیرووات کیناز

د) ۱ و ۳ بیس فسفوگلیسرات میوتاز و فسفوفروکتوکیناز

سوال ۱۳۸ – نقش فسفومانوز ایزومراز چیست؟

الف) مانوز ۶ فسفات را به فروکتوز ۶ فسفات تبدیل می‌کند.

ب) مانوز ۶ فسفات را به گالاکتوز ۶ فسفات تبدیل می‌کند.

ج) UDP گلوکز را به مانوز ۶ فسفات تبدیل می‌کند.

د) مانوز ۶ فسفات را به دولسیتول تبدیل می‌کند.

سوال ۱۳۹ – در کبد آنزیمی وجود دارد به نام پروتئین فسفاتاز که موجب جداکردن فسفات از پروتئین ها می‌شود. فعال شدن این آنزیم موجب کدام مورد زیر می‌شود؟

الف) افزایش گلیکوژنز

ب) افزایش گلیکوژنولیز

ج) فعال شدن پروتئین کیناز

د) فعال شدن آدنیلات سیکلاز

سوال ۱۴۰ – تمامی ترکیبات زیر اثر بازدارندگی بر آدنیلیل سیکلاز دارند، بجز:

الف) TSH

ب) انسولین

ج) پروستاگلاندین

د) اسید نیکوتنیک

سوال ۱۴۱- همه موارد زیر در تشکیل فرم فعال انسولین دخالت دارند، بجز:

الف) ایجاد پیوند های دی سولفیدی

ب) تشکیل ساختمان سه بعدی

ج) گاما کربوکسیلاسیون باقیمانده اسید گلوتامیک

د) جداسازی پیتید از قسمت میانی ملکول

سوال ۱۴۲ – برای تهیه نیم لیتر بافر استات ۲/۰ مولار با PH برابر ۷/۴، چه مقدار اسید استیک و استات سدیم نیاز است؟ (۷/۴=PKa اسید، وزن مولکولی اسید استیک = ۶۰ و وزن مولکولی استات سدیم= ۸۲)

الف) ۳ گرم اسید ۳ گرم نمک

ب) ۴/۱ گرم اسید ۱/۴ گرم نمک

ج) ۳ گرم اسید ۱/۴ گرم نمک

د) ۶ گرم اسید ۲/۸ گرم نمک

سوال ۱۴۳ – اپیمر ریبوز کدام قند زیر است؟

الف) گزیلوز

ب) آرابینوز

ج) گزیلولوز

د) ریبولوز

سوال ۱۴۴- کدامیک از کوآنزیم های زیر در تبدیل هموسیستئین به متیونین ضروری است؟

الف) تیامین

ب) کوبالامین

ج) نیاسین

د) بیوتین

سوال ۱۴۵ – داروی ضدسرطان متوترکسات باعث اختلال در فعالیت کدام آنزیم در مسیر بیوسنتز پیریمیدینها می‌گردد؟

الف) CTP Synthase

ب) Dihydrofolate reductase

ج) Ribonucleotide reductase

د) Dihydroorotate dehydrogenase

سوال ۱۴۶ – واکنش ترانس آمیناسیون روی همه اسیدهای آمینه زیر انجام می‌گردد، بجز:

الف) سرین و ترئونین

ب) گلوتامات و آسپارتات

ج) آلانین و سیستئین

د) ترئونین و گلوتامات

سوال ۱۴۷ – کدام مورد زیر در رونویسی با بیان ژن در یوکاریوتها درست است؟

الف) Coding strand همان Template strand است.

ب) RNA پلی مراز II خاصیت ویراستاری mismatch را دارد.

ج) اشتباه در سنتز RNA خطرناک تر از اشتباه در سنتز DNA است.

د) در روش Foot Printing از RNase H استفاده میشود.

سوال ۱۴۸- آنزیم کنترل کننده و ماده تنظیم کننده بیوسنتز اسیدهای چرب کدام مورد زیر است؟

الف) سیترات لیاز – سیترات

ب) استیل کو آکربوکسیلاز – مالونیل کوآ

ج) اسید چرب سنتتاز – استیل کوا

د) استیل کوآ کربوکسیلاز – سیترات

سوال ۱۴۹- کدامیک از مهار کننده های زیر یک نوع مهار کننده خودکشی (Suicide Inhibitor) می باشد؟

الف) آلوپورینول

ب) مالونات

ج) اکسالات

د) کلرامفنیکل

سوال ۱۵۰- کدامیک از موارد زیر در رابطه با مهار کننده های غیر رقابتی(non competitive) درست است؟

الف) Km آنزیم را افزایش می دهند.

ب) Km آنزیم را کاهش می دهند.

ج) Vmax آنزیم را افزایش میدهند.

د) Vmax آنزیم را کاهش میدهند.

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا