زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)

سوال های تشریحی گفتار اول فصل دوم زیست شناسی دهم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

پرسش‌های تشریحی گفتار اول فصل دوم زیست دهم بر اساس کتاب چاپ ۹۶_۹۵

 

به زودی سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و بر اساس کتاب‌های جدید در سایت منتشر خواهد شد.

۱. واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است؟

یاخته

۲. محیط زندگی یاخته‌ها در جانوران چیست؟

مایع بین یاخته ای

۳. غشای یاخته تراوایی نسبی دارد. یعنی چه؟

یعنی نفوذپذیری انتخابی یعنی فقط برخی از مولکول‌ها و یون‌ها می‌توانند از آن عبور کنند.

۴. غشای یاخته از چه مولکول‌هایی تشکیل شده است؟

غشای یاخته از مولکول‌های لیپید، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است

۵. بخش لیپیدی غشای یاخته از چه مولکول‌هایی تشکیل شده است؟

بخش لیپیدی غشا، مولکول‌هایی به نام فسفولیپید و کلسترول دارد.

۶. فراوان‌ترین مولکول سازنده غشای یاخته چیست؟

فسفولیپید

۷. عبور مواد از غشا چگونه صورت می‌گیرد؟

موادی که می توانند از غشا عبور کنند، از فضای بین مولکول‌های لیپیدی می گذرند و یا مولکول‌های پروتئینی به آنها کمک می‌کنند. مواد با فرایندهای ویژه ای از غشای یاخته عبور می کنند.

۸. شکل نشانگر کدام فرایند عبور مواد ازغشای یاخته است؟

انتشار سادهانتشار ساده

۹. جریان مولکول‌ها از جای پر غلظت به جای کم غلظت (در جهت شیب غلظت) چه نام دارد؟

انتشار ساده

۱۰. نتیجۀ انتشار هر ماده چیست؟

یکسان شدن غلظت آن در دو سوی غشاست.

۱۱. علت انتشار ساده وجود کدام نوع انرژی در مولکول‌های مواد است؟

مولکول‌ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی می توانند منتشر شوند.

۱۲. در کدام فرایندهای عبور مواد از غشاء، یاخته انرژی مصرف نمی کند؟

انتشار، انتشار تسهیل شده، اسمز

۱۳. اکسیژن و کربن دی اکسید از چه روشی از غشاء، عبور می کنند؟

انتشار ساده

۱۴. شباهت انتشار ساده و انتشار تسهیل شده چیست؟

در هر دو فرایند مواد در جهت شیبِ غلظت از غشاء عبور می کنند.

۱۵. فرق انتشار ساده و انتشار تسهیل شده چیست؟

در انتشار تسهیل شده پروتئین‌های غشا انتشار مواد را تسهیل می کنند.

۱۶. به انتشار آب از غشایی با تراوایی نسبی چه می گویند؟

به انتشار آب از غشایی با تراوایی نسبی، اسمز می گویند.

۱۷. فشار لازم برای توقف اسمز چیست؟

فشار اسمزی محلول

۱۸. سرعت جابجایی آب در فرایند اسمز به چه عاملی بستگی دارد؟

به اختلاف غلظت آب در دوسوی غشاء

۱۷. چرا یاخته‌های بدن انسان از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شوند؟

فشاراسمزی مایع اطراف یاخته‌ها تقزیباً مشابه درون آنهاست، در نتیجه آب بیش از حد وارد نمی شود و به طور معمول، یاخته‌ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می ­شوند.

۱۸. فرآیندی که در آن یاخته مواد را برخلاف شیب غلظت منتقل می کند چه نام دارد؟

انتقال فعال

۱۹. درکدام فرایند، مولکول‌های پروتئین با صرف انرژی، ماده ای را برخلاف شیب غلظت منتقل می کنند؟

انتقال فعال

۲۰. فرق انتقال فعال و انتشارساده چیست؟

در فرایند انتقال فعال، مولکول‌های پروتئین با صرف انرژی، ماده ای را برخلاف شیب غلظت منتقل کنند.

۲۱. یاخته‌ها می توانند از کدام مولکول انرژی کسب کنند؟

ATP

۲۲‌ یاخته‌ها می توانند انرژی را درچه مولکولی ذخیره کنند؟

ATP

۲۳. فرآیند خروج ذره‌های بزرگ از یاخته چه نام دارد؟

برون رانی (اگزوسیتوز)

۲۴. در کدام فرایند عبور مواد از غشاء، کیسه‌های غشایی تشکیل می شود؟

درون بری (آندوسیتوز) و برون رانی (اگزوسیتوز)

۲۵. کدام فرایندهای عبور مواد از غشاء به انرژی ATP نیاز دارند؟

درون بری (آندوسیتوز)، برون رانی (اگزوسیتوز) و انتقال فعال

۲۶. برخی یاخته‌ها ذره‌های بزرگ را با چه فرایندی جذب می کنند؟

درون بری (آندوسیتوز)

۲۷. در زیر یاخته‌های کدام بافت بدن، بخشی به نام غشای پایه وجود دارد؟

بافت پوششی

۲۸. یاخته­‌های کدام نوع بافت به یکدیگر بسیار نزدیک­ اند و بین آنها فضای بین یاخته ­ای اندکی وجود دارد؟

بافت پوششی

۲۹. کدام بخش یاخته‌های بافت پوششی را به بافت‌های زیر آن، متصل نگه می دارد؟

غشای پایه

۳۰. نوع ترکیب شیمیایی شبکه رشته ای غشای پایه چیست؟

رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی (ترکیب کربوهیدرات و پروتئین)

۳۱. نوع بافت پوششی را در هر یک از بخش‌های زیر بنویسید؟

الف) نفرون: مکعبی یک لایه                       

ب) دیواره مویرگ: سنگ فرشی یک لایه

ج) مری و پوست: سنگ فرشی چند لایه          

د) روده: استوانه ای یک لایه ای

۳۲. یاخته­‌های کدام نوع بافت، بزاق را می ­سازند و به درون مجراهایی که به دهان راه دارند ترشح می­ کنند؟

پوششی

۳۳. بافت پوششی در کدام بخش‌های بدن غده تشکیل می دهد؟

در دهان غده‌های بزاقی و در معده و روده نیز غده‌ها و یاخته‌های ترشحی از نوع بافت پوششی دارند.

۳۴. انواع رشته‌های پروتئینی ساختار بافت پیوندی را بنویسید؟

رشته‌های پروتئینی به نام رشته‌های کلاژن و رشته‌های کشسان.

۳۵. کدام نوع بافت پیوندی معمولأ بافت پوششی را پشتیبانی می کند؟

سست

۳۶. تفاوت‌های بافت پیوندی سست و بافت پیوندی متراکم چیست؟

در بافت پیوندی متراکم میزان رشته‌های کلاژن از بافت پیوندی سست بیشتر، تعداد یاخته‌های آن کمتر و ماده ی زمینه ای آن نیز اندک است. مقاومت این بافت از بافت پیوندی سست بیشتر، ولی انعطاف پذیری آن کمتر است.

۳۷. نوع بافت پیوندی رباط و زردپی چیست؟

متراکم

۳۸. کدام نوع بافت بزرگترین ذخیره ی انرژی در بدن است؟

چربی

۳۹. کدام نوع بافت در کف دست‌ها و پاها نقش ضربه گیری دارد؟

چربی

۴۰. هریک از شکل‌های زیر نشانگر کدام نوع بافت پیوندی است؟

بافت پیوندیالف) سست             ب) متراکم              پ) بافت چربی

۴۱. انواع بافت پیوندی را بنویسید؟

سست، متراکم، بافت چربی، غضروف، استخوان و خون

۴۲. انواع بافت ماهیچه ای را نام ببرید؟

مخطط (اسکلتی)، صاف و قلبی

۴۳. یاخته اصلی بافت عصبی چه نام دارد؟

نورون

۴۴. اجزای نورون را نام ببرید؟

جسم یاخته ای، دندریت‌ها و آکسون


فهرست کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا