فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۳۹۲؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- رفلکس هرینگ – برونر در اثر تحریک گیرنده‌های …………………………………. ایجاد می‌شود.

۱) مجاری هوایی

۲) ناحیه حساس شیمیایی

۳) کنشی جدار برونشها

۴) شیمیایی اجسام کاروتید

پاسخ گزینه:

۲- رفلکس تنگ کننده برونشها با تحریک …………………………….. بروز می‌کند.

۱) اعتصاب سمپاتیک

۲) اعصاب غیر ادرنرژیکی و غیر کولینرژیکی

۳) گیرنده‌های آدرنرژیک

۴) گیرنده‌های کولینرژیک موسکارینی

پاسخ گزینه:

۳- کدام یک از ضایعات زیر موجب قطع کامل عمل تنفس می‌شود؟

۱) ضایعه تنه مغزی

۲) ضابعد کامل قشر مغز

۳) قطع دو طرفه اعصاب واگ

۴) قطع دو طرفه أعصاب فرنیک

پاسخ گزینه:

۴- کدام یک از تغییرات زیر علت مهم و اصلی افزایش تهویه ربوی در فعالیت عضلانی است؟

۱) افزایش دی اکسید کربن در اثر افزایش متابولیسم

۲) ایمپالس‌های صادره از گیرنده‌های پرو پریوسپتیو

۴) هیپوکسمی ایجاد شده در جریان فعالیت عضلانی

۴) افزایش درجه حرارت بدن در جریان فعالیت، عضلانی

پاسخ گزینه:

۵- کاهش یافتن فشار اکسیژن خون سیاهرگ ششی به هنگام ورود خون به دهلیز چپ قلب به دلیل …………………….. است .

۱) مترف اکسیژن توسط عضله قلبی

۲) اختلاط با خون وریدهای برونشی

۳) تمایل زیاد اکسیژن برای جدایی از هموگلوبین

۴) میل ترکیبی زیاد دی اکسید کربن با هموگوبین

پاسخ گزینه:

۶- تمام عوامل زیر آزاد شدن اکسیژن از هموگلوبین را در بافتها تسهیل می‌کنند، بجز:

 پایین در بافتها

 در بافتها

۳) pH پایین در بافت ها

۴) درجه حرارت پایین در بافتها

پاسخ گزینه:

۷- ظرفیت باقیمانده عملی در اسپیرومتری کدام است؟

۱) حجم جاری + حجم ذخیره دمی

۲) حجم جاری + حجم ذخیره بازدمی

۲) حجم ذخیره بازدمی + حجم باقیمانده

۴) حجم ذخیره بازدمی + حجم ذخیره دمی

پاسخ گزینه:

۸- تنظیم غلظت سدیم مایعات خارج سلولی به طور عمده توسط کدام مورد صورت می‌گیرد؟

۱) ترشح هورمون وازوپرسین

۲) ترشح هورمون آلدوسترون

۳) تحریک سیستم رنین – آنژیوتانسین

۴) جذب فعال سدیم از توبولهای کلیوی

پاسخ گزینه:

۹- ترشح هورمون ADH توسط افزایش ………………………….. مایعات خارج سلولی کاهش می‌یابد.

۱) حجم

۲) غلظت گلوکز

۳) غلظت سدیم

۴) غلظت پتاسیم

پاسخ گزینه:

۱۰- در کاهش شدید، مایعات بدن به علت اسهال تمام تغییرات زیر بروز می‌کنند، بجز:

۱) افزایش باز جذب سدیم

۲) افزایش ضریب تصفیه گلومرولی

۳) افزایش ترشح الذی سترون

۴) افزایش فشار اسمزی کلوئیدی

پاسخ گزینه:

۱۱- مهار آنزیم انیدراز کربنیک به وسیله استازولامید موجب بروز کدام مورد می‌شود؟

۱) آلکالوز تنفسی

۲) اسیدوز تنفسی

۳) الکالوز متابولیک

۴) اسیدوز متابولیک

پاسخ گزینه:

۱۲- متعاقب خونریزی شدید، جریان خون کلیوی به چه دلیلی کاهش می‌یابد؟

۱) افزایش ترشح هورمون ألدوسترون

۲) کاهش ترشح رنین به علت سقوط فشار خون

۳) افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیک کلیه‌ها

۴) کاهش فعالیت اعصاب پاراسمپاتیک کلیه‌ها

پاسخ گزینه:

۱۳- در صورت فقدان ترشح آلدوسترون کدام یک از تغییرات زیر در نورون‌ها اتفاق می افتد؟

۱) غلظت سدیم پلاسما کاهش می‌یابد.

۲) میزان سدیم تصفیه شده کاهش می‌یابد.

۳) باز جذب سدیم در توبولهای پروگزیمال متوقف می‌شود.

۴) باز جذب سدیم در توبول جمع کننده قشری کاهش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۱۴- در اسیدوز متابولیک، ترشح آمونیاک ………. و تشکیل یون بی کربنات ………… می‌یابد؟

۱افزایش به افزایش

۲) کاهش – کاهش

۳) افزایش – کاهش

۴) کاهش – افزایش

پاسخ گزینه:

۱۵- در هنگام بروز اسیدوز مزمن، کدام سیستم تامپونی مانع تقلیل pH ادرار می‌گردد؟

۱) سیستم تامپونه کننده پروتئینی

۲) سیستم تامپونه کننده بیکربناتی

۳) سیستم تامپونته کننده فسفانی

۴) سیستم تامیونی آمونیاکی

پاسخ گزینه:

۱۶- در صورت تخریب هسته‌های فوق بینایی هیپوتالاموس حجم ادرار …………………… یافته و غلظت آن …………………………… می‌شود.

۱) کاهش – کم

۲) کاهش – زیاد

۳) افزایش – کم

۴) افزایش – زیاد

پاسخ گزینه:

۱۷- افزایش آنژیوتانسین II موجب ……………………….. میزان آلدوسترون و ……………………….. پتاسیم پلاسما می‌گردد.

۱) افزایش – کاهش

۲) کاهش – افزایش

۳) افزایش – افزایش

۴) کاهش – کاهش

پاسخ گزینه:

۱۸- کدام یک از هورمون‌های زیر فقط در مقادیر بیش از حد طبیعی، کاتابولیسم پروتئینی را افزایش می‌دهد؟

۱) کورتیزول

۲) تیروکسین

۳) هورمون رشد

۴) گلوکاگون

پاسخ گزینه:

۱۹- انسولین ورود گلوکز را به درون کدام سلول‌ها افزایش می‌دهد؟

۱) تمام سلول‌های بدن

۲) سلول‌های قشر مغز

۳) سلولهای توبول‌های کلیوی

۴) سلول‌های عضلات اسکلتی

پاسخ گزینه:

۲۰- افزایش غلظت هورمون پاراتیروئید در پلاسما، موجب افزایش تمام موارد زیر می‌شود، بجز:

۱) غلظت فسفات پلاسما

۲) تعداد استئوکلاستها

۳) جذب کلسیم از لوله گوارش

۴) جذب کلسیم از توبولهای نفرون

پاسخ گزینه:

۲۱- هورمون کورتیزول موجب تمام تغییرات زیر می‌شود. بجز:

۱) کاهش تعداد لنفوسیت¬ها

۲) کاهش تعداد ائوزینوفیل‌ها

۳) افزایش غلظت پت سیم پلاسما

۴) افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون

پاسخ گزینه:

۲۲- فقدان انسولین در بیماری دیابت قندی موجب بروز کدام یک از اثرات زیر می‌شود؟

۱) افزایش گلیکوژن در کبد

۲) کاهش اسیدهای چرب پلاسما

۳) کاهش کاتابولیسم پروتئینها

۴) افزایش گلوکونئوژنز در کبد

پاسخ گزینه:

۲۳- کدام یک از تغییرات زیر موجب افزایش ترشح آلدوسترون از قشر آدرنال می‌گردد؟

۱) افزایش فشار شربانی

۲) کاهش حجم پلاسما

۳) افزایش غلظت سدیم پلاسما

۴) کاهش غلظت پتاسیم پلاسما

پاسخ گزینه:

۲۴- فقدان ترشح کدام یک از هورمون‌های زیر موجب بروز کتواسیدوز می‌گردد؟

۱) تیروکسین

۲) انسولین

۳) کورتیزول

۴) هورمون رشد

پاسخ گزینه:

۲۵- کدام یک از اثرات زیر درباره هورمون کورتیزول صحیح است؟

۱) کاهش ضایعات خارج سلولی

۲) افزایش مصرف گلوکز در سلول¬ها

۴) افزایش انتقال اسیدهای آمینه به کبد

۴) کاهش تشکیل گلیکوژن کبدی

پاسخ گزینه:

۲۶- نقش hCG در آبستنی چیست؟

۱) رشد تخمدان

۲) رشد جفت

۳) نگهداری جسم زرد

۴) حفظ مایعات بدن

پاسخ گزینه:

۲۷- کنترل ترشح هورمون FSH در جنس نر عمدتا تحت تأثیر کدام یک از عوامل هورمونی صورت می‌گیرد؟

۱) ICSH

۲) GnRH

۳) تستوسترون

۴) اینهیبن (inhibin)

پاسخ گزینه:

۲۸- ترشح کدام ردیف از هورمون‌های زیر در طی حاملگی در مادر آبستن تماما افزایش می‌یابند؟

۱) تیر وتروپین، پرولاکتین، کورتیکوتروپین

۲) آلدوسترون، تیروتروپین هورمون لوتئینی

۳) کورتیزول، پروژسترون، هورمون محرک فولیکولی

۴) پروژسترون، هورمون محرک فولیکولی، کورتیکوتروپین

پاسخ گزینه:

۲۹- کدام یک از موارد زیر به عنوان عمل پروژسترون محسوب نمی‌شود؟

١) لیگامانهای لگنی را شل می‌کند.

۲) موجب کاتابولیسم بروتئینی می‌شود

۳) آندومتر رشد را به حالت ترشحی تبدیل می‌کند

۴) در مهار ترشح LH عمل استرادیول را تقویت می‌کند.

پاسخ گزینه:

۳۰- اسپرماتوزوئیدها در کدام یک از نواحی زیر افزایش کسب فعالیت ( Activation) در تلقیح تخمک را پیدا می‌کنند؟

۱) شبکه بیضه

۲) اپیدیدیم

۳) مجرای تناسلی ماده

۴) آمپول وابران

پاسخ گزینه:

۳۱- در هنگام تخمک گذاری یا کمی قبل از آن، غلظت‌های هورمون‌های زیر در سطح بالایی قرار دارد، بجز:

۱) استرادیول

۲) پروژسترون

۳) FSH

۴) LH

پاسخ گزینه:

۳۲- علت قاعدگی کاذب در بعضی از حیوانات اهلی چیست؟

۱) افزایش ترشح استروژن در مرحله پرواستروس

۲) افزایش ترشح پروژسترون در مرحله متوستروس

۳) کاهش ترشح استروژن در مرحله آنوستروس

۴) نکروز مخاط رحم در اثر کاهش گونادوتروپین¬ها

پاسخ گزینه:

۳۳- شکنج جلو مرکزی و راه قشری نخاعی جانبی در کدام یک از اعمال زیر نقش اساسی دارد؟

۱) حس پیکری

۲) حفظ تعادل

۳) حرکات وضعی

۴ حرکات انگشتان

پاسخ گزینه:

۳۴- ضایعه کدام ناحیه مغزی به طور تجربی در حیوان، موجب مهار کامل ترس و هیجان می‌شود؟

۱) هسته سپتوم

۲) لوب¬های بویابی

۳) هسته‌های آمیگدال

۴) هسته‌های تالاموس

پاسخ گزینه:

۳۵- تمام اعمال زیر مربوط به سیستم لیمبیک می باشند، بجز:

۱) هیجانات

۲) رفتار جنسی

۳) خشم و فرار

۴) چشایی

پاسخ گزینه:

۳۶- پایداری بدن در برابر نیروی نقل مربوط به کدام یک از مسیرهای عصبی است؟

١) دهلیزی – نخاعی

۲) مشبکی – نخاعی

۳) قشری – نخاعی

۴) بامی – نخاعی

پاسخ گزینه:

۳۷- سلول هسته عمقی (DNC) در یک واحد عملی مخچه‌ای از کدام قسمت پیام مهاری دریافت می‌کند؟

۱) سلول پورکنژ

۲) لایه مولکولی

۳) رشته خزه¬ای

۴) رشته بالارونده

پاسخ گزینه:

۳۸- کدام یک از موارد زیر جزو عوامل مستعدکننده حمله صرع نمی باشد؟

۱) تب شدید

۲) اسیدوز

۳) پرکاری تیروئید

۴) هیجان شدید

پاسخ گزینه:

۳۹- دردهای سوزنی از کدام هسته تالاموس به فشر حسی منتقل می‌گردد؟

۱) هسته زانویی میانی

۲) هسته زانویی جانبی

۳) هسته شکمی قاعده ای

۴) هسته داخل تیغه¬ای

پاسخ گزینه:

۴۰- در ضایعات شدید مخچه‌ای تمام علایم زیر مشاهده می‌شوند، بجز:

۱) آتاکسی

۲) هیپرمتری

۳) سختی عضلانی

۲) ناتوانی در انجام حرکات سریع

پاسخ گزینه:

۴۱- مسئول بیداری طبیعی مغز کدام ناحیه از سیستم عصبی مرکزی است؟

۱) قشر مغز

۲) سیستم مشبک صعودی

۳) عقده‌های قاعده‌ای

۴) هسته‌های اختصاصی تالاموس

پاسخ گزینه:

۴۲- در صورتی که ارتباط بین تالاموس و قشر مغز قطع شود، کدام یک از امواج مغزی در الکترو آنسفالوگرام کماکان قابل ثبت خواهد بود؟

۱) امواج آلفا

۲) امواج بتا

۳) امواج تتا

۴) امواج دلتا

پاسخ گزینه:

۴۳- تغییر محور الکتریکی قلب به سمت راست در کدام یک از حالات زیر اتفاق می افتد؟

۱) چاقی

۲) دم عمیق

۳) بازدم عمیق

۴) هیپرتروفی بطن چپ

پاسخ گزینه:

۴۴- کدام مورد نقش مهمتری در تشکیل میخ پلاکتی دارد؟

۱) اکتین و میوزین

۲) فیبر‌های کلاژن

۳) ایجاد پاهای کاذب

پاسخ گزینه:

۴۵- کدام عبارت نادرست است؟

۱) فیبریلاسیون دهلیزی در اسبها پدیده‌ای رایج است.

۲) در فلوتر دهلیزی فواصل R-R یکسان است.

۳) فیبریلاسیون دهلیزی یک نوع تاکی کاردی دهلیزی است.

۴) فیبریلاسیون دهلیزی معمولا منجر به فیبریلاسیون بطنی می‌شود.

پاسخ گزینه:

۴۶- کدام عبارت صحیح است؟

۱) هیپرکلسمی باعث طولانی شدن قطعه ST می‌شود.

۲) هیپوکالمی باعث ایجاد امواج ۴ و طولانی شدن فاصله PR می‌شود.

۳) هیپوناترمی باعث ایجاد کمپلکس‌های الکتروکاردیو گرافیک با ولتاژ پایین می‌شود

۴) هر سه گزینه صحیح است.

پاسخ گزینه:

۴۷- کدام یک از حیوانات زبر فاقد مرحله کفه (Plateau) از پتانسیل عمل قلبه هستند؟

۱) خرگوش

۲) اسب

۳) سگ

۴) گوسفند

پاسخ گزینه:

۴۸- تزریق پلاسمای طبیعی به یک سگ سالم:

۱) هماتوکریت خون گیرنده را کاهش می‌دهد.

۲) ویسکوزیته خون گیرنده را افزایش میدهد.

۳) MCHC پلاسمای گیرنده را کاهش می‌دهد.

۴) غلخلت پروتئین‌های پلاسمای گیرنده را افزایش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۴۹- کدام یک از واکنش‌های زیر در کبد را می توان هم در مرحله هضمی و هم گرسنگی طولانی انتظار داشت؟

۱) سنتز گلیکوژن

۲) سنتز کتون بادی

۳) سنتز تری گلیسرید از اسیدهای چرب

۴) سنتز اسیدهای چرب

پاسخ گزینه:

۵۰- کدام عبارت در مورد اسیدهای چرب غیر اشباع و کنون بادی‌ها صحیح می باشد؟

۱) هر دو محلول در آب هستند.

۲) هر دو می توانند انرژی لازم برای مغز را تأمین کنند.

۳) در گردش خون به صورت باند شده با آلبومین وجود دارند.

۴) هر دو انرژی لازم برای متابولیسم عضله را تأمین می‌کنند.

پاسخ گزینه:

۵۱- کدام گزینه در مورد متان و پروپیونات، درست است؟

۱) هر دو مولکول‌های بسیار اکسیدهای هستند.

۲) هر دو برای حیوانات تک معده‌ای سمی هستند.

۳) تشکیل آنها منجر به تولید NAT از NADH می‌شود.

۴) محصولات زائد تخمیر بی هوازی بوده اما بالقوه حاوی انرژی بوده که توسط میزبان قابل بازیافت است.

پاسخ گزینه:

۵۲- مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز چه اثری بر pH معده خواهد داشت؟

۱) کاهش pH معده

۲) افزایش pH معده

۳) ابتدا کاهش و سپس افزایش pH معده

۴) اثری بر pH معده نخواهد داشت.

پاسخ گزینه:

۵۳- کدام یک از موارد زیر یک لیگاند طبیعی برای گیرنده‌های لوزالمعده نیست؟

۱) گاسترین

۲) سکرتین

۳) استیل کولین

۴) کوله سیستوکینین

پاسخ گزینه:

۵۴- مهم ترین فاکتور عصبی و هورمونی به ترتیب در رفلکس انترو گاستریک کدام است؟

۱) اسمورسپتورها – CCK

۲) کمورسپتورها – GIP

۳) مکانورسپتورها – سکرتین

۴) مکانورسپتورها – گاسترین

پاسخ گزینه:

۵۵- مصرف ATP و ایجاد انرژی در کدام مرحله انقباض عضله اسکلتی است؟

۱) ترکیب یون کلسیم و تروپونین

۲) اتصال سر میوزین به نقاط فعال اکتین

۳) جدا شدن سر میوزین از نقاط فعال اکتین

۴) پمپ کلسیم در مرحله آغازین انقباض

پاسخ گزینه:

۵۶- مهم ترین یون در ایجاد پتانسیل عمل گره سینوسی – دهلیزی کدام است؟

۱) کلر

۲) سدیم

۳) کلسیم

۴) پتاسیم

پاسخ گزینه:

۵۷- کدام عبارت در مورد عضله اسکلتی صحیح است؟

۱) لوله‌های عرضی در محل خط Z قرار دارند.

۲) اجسام متراکم تکیه گاه فیلامان‌های نازک است.

۳) کلسیم مورد نیاز انقباض از بیرون سلول تأمین می‌شود.

 ۴) فعالیت آنزیم میوزین ATPase در عضله اسکلتی سریع تر از عضله صاف است.

پاسخ گزینه:

۵۸- کدام عبارت در مورد اتصالات شکافدار نادرست است؟

۱) هر کانکسین ۶ بار از عرض غشاء سلول عبور می‌کند.

۲) اتصالات شکاف دار از واحدهایی به نام کانگسون تشکیل شده است.

۳) هر کانکسون از ۶ زیر واحد پروتئینی به نام کانکسین تشکیل شده است.

۴) اتصالات شکاف دار در انتقال مواد بین سلول‌ها به صورت اختصاصی عمل نمی‌کنند.

پاسخ گزینه:

۵۹- همه موارد زیر باعث افزایش فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم ATPase می‌شوند، بجز:

۱) انسولین

۲) دوپامین

۳) تیروکسین

۴) الدوسترون

پاسخ گزینه:

۶۰- کدام عبارت در مورد کلسیم داخل سلولی نادرست است؟

 افزایش می‌یابد.

۲) باعث فعال شدن پروتئین کیناز A می‌شود.

۳) یک پیام بر ثانویه بری هورمون‌ها و نورو ترانسمیترها محسوب می‌شود.

۴) اف ایشان در پایانه عصب باعث افزایش آزادسازی نوروترانسمیتر‌ها می‌شود.

پاسخ گزینه:

۶۱- کدام یک از موارد زیر جزء واحد حرکتی (Motor unit) محسوب نمی‌شود؟

۱) نورون حرکتی آلفا

۲) سیناپس عصب – عضله

۳) فیبرهای عضلانی داخل دو کی

۴) فیبرهای عضلانی خارج دوکی

پاسخ گزینه:

۶۲- کدام یون در تشکیل دریچه کانال‌های دریچه دار وابسته به ولتاژ می تواند عمل کند؟

۱) کلسیم

۲) سدیم

۳) پتاسیم

۴) کلر

پاسخ گزینه:

۶۳- در سیستم عصبی مرکزی (C.N.S) میلین توسط کدام یک از سلول‌های زیر ساخته می‌شود؟

۱) شوان (Schwann)

۲) آستروسیت (Astrocyte)

۲) میکروگلیا (Microglia)

۴) اولیگودندروسیت (Oligodendrocyte)

پاسخ گزینه:

۶۴- اپیتلیوم کدام یک از لوزه‌های زیر از نوع استوانه‌ای شبه مطبق است؟

۱) لوزه حلقی

۲) لوزه کامی

۳) لوزه زبانی

۴) لوزه روده¬ای

پاسخ گزینه:

۶۵- کدام یک از سلول‌های زیر، سلول پایه (Stem cell) استخوانی می باشد؟

۱) استئوبلاست

۲) استئوسیت

۳) استئوکلاست

۴) استئوبروژنیتور

پاسخ گزینه:

۶۶- تمام سلول‌های زیر در ناحیه معده یافت می‌شود، بجز:

۱) سلول‌های جداری (Parietal cells)

۲) سلول‌های اصلی (Chief cells)

۳) سلول‌های جامی (Goblet cells)

۴) سلول‌های آرژنتافین (Argentallin colls)

پاسخ گزینه:

۶۷- عصب پاراسمپاتیک حفرهی لگنی کدام است؟

۱) عصب لگنی (Pelvic nerve)

۲) عصب شرمی (Puderdal nerve)

۳) عتب وانگ (Vagus nerve)

۴) عصب شیبوگاستریک (Hypogastric never)

پاسخ گزینه:

۶۸- منشاء لوله عصبی از کدام یک از لایه‌های رویانی می باشد؟

۱) اندودرم

۲) کتودرم

۳) مزودرم سوماتیک

۴) مزودرم اسپلانکنیک

پاسخ گزینه:

۶۹- سلولهای ستیغ عصبی (Neural crest) منشاء کدام یک از سلول‌های زیر است؟

۱) میکروگلیا

۲) شوآن

۳) آستروسیت

۴) الیگودندروسیت

پاسخ گزینه:

۷۰- صدمه به کدام یک از اعصاب حرکتی زیر در سگ سبب عدم توانایی حیوان در باز کردن (extension) مفصل زانو می‌گردد؟

۱) عصب سدادی (Obturator nerve

۲) عصب نازک نی¬ئی (Proneal nerve)

۳) عصب نی¬ئی (Femoral nerve)

۴) عصب درشت نی¬ئی (Tibial nerve)

پاسخ گزینه:

۷۱- لایه اندوکارد در دیواره قلب معادل کدام لایه در دیواره عروق خونی می باشد؟

۱) لایه میانی (Tunica media)

۲) اندوتلیوم (Endothelium)

۳) لایه انتیما (Tunica Intima)

۴) لایه زیر اندوتلیوم (Subendothelial layer)

پاسخ گزینه:

۷۲- عضله¬ی صاف در کدام یک از ساختار‌های زیر مشاهده می‌گردد؟

۱) دیافراگم

۲) صورت

۳) دیواره شکم

۴) جسم مژگانی

پاسخ گزینه:

۷۳- غدد برونر (Brunner’s glanil) از مشخصات تشخیصی کدام ناحیه است؟

١) دوازدهه

۲) قولون

۳) معده

۴) ایلئوم

پاسخ گزینه:

۷۴- کدام یک از لایه‌های زیر فاقد عروق خونی است؟

۱) سخت شامه (dura mraler)

۲) عنکبوتیه (arachnoid mater)

۳) نرء شاهه (pia mater)

۴ ماده خاکستری (gray matter)

پاسخ گزینه:

۷۵- سرخرگ اصلی رحم در نشخوار کنندگان که نبض آن در تشخیص آبستنی اهمیت دارد، کدام است؟

۱) میانی رحم که از سرخرگ نافی جدا می‌شود.

۲) جلویی رحم که از سرخرگ نافی جدا می‌شود.

۳) رحمی‌که از سرخرگ وازینال منشعب می‌شود.

۴) جویی رحم (cranial uterine) که از سرخرگ تخمدانی جدا می‌شود.

پاسخ گزینه:

۷۶- کدام یک از ماهیچه‌های زیر حلق را گشاد می‌کند؟

۱) نیزهای حلقی (.Stylopharyngels m)

۲) کامی حلقی (.Palatopharyngeus m)

۲) رجلی حلقی (.Pterygo pharyngeus m)

۴) درقی حلقی ( .Thyropharyngeus m)

پاسخ گزینه:

۷۷- غیر فعال شدن کانال‌های بونی …………………….. بیشترین نقش را در مکانیسم عمل بی حس کننده‌های موضعی دارد.

۱) کلر

۲) کلسیم

۳) پتاسیم

۴) سدیم

پاسخ گزینه:

۷۸- تمام موارد زیر جزو اثرات مرفین است، بجز:

۱) ضد سرفه

۲) ضد اسهال

۳) گشادی مردمک

۴) ترشح هیستامین

پاسخ گزینه:

۷۹- کدام یک از داروهای بیهوشی زیر به صورت تزریق داخل عضلانی استفاده می‌شود؟

۱) هالوتان

۲) کتامین

۳) ایزوفلوران

۴) تیوپنتال سدیم

پاسخ گزینه:

۸۰- کدام یک از فاکتورهای زیر بر سرعت ایجاد بیهوشی تأثیری ندارد؟

۱) حلالیت در خون

۲) حلالیت در چربی

۳) غلظت گاز بیهوشی

۴) فشار نسبی گاز بیهوشی

پاسخ گزینه:

۸۱- مهار فعالیت کدام یک از نوروترانسمیترهای زیر سبب کاهش فعالیت CNS می‌شود؟

۱) Glutamate

۲) Serotonine

۳) Glycine

۴) GABA

پاسخ گزینه:

۸۲- فینروستیگمین با Carbachol در کدام یک از اثرات زیر متفاوت عمل می‌کند؟

۱) ترشح بزق

۲) ضربان قلب

۳) فعالیت ماهیچه‌های اسکلتی

۴) حرکات دستگاه گوارش

پاسخ گزینه:

agonist است؟

۱) Methyl dopa

۲) Xylazine

۳) Phentolaminc

۴) Phenoxybenzamine

پاسخ گزینه:

۸۴- کدام یک از اثرات زیر مربوط به آتروپین نمی باشد؟

۱) افزایش ضربان قلب

۲) گشادی مردمک چشم

۳) کاهش حرکات گوارشی

۴) شل شدن ماهیچه‌های اسکلتی

پاسخ گزینه:

۸۵- کدام مورد بیشترین نقش را در حذف نوراپی نفرین دارد؟

۱) انتشار بافتن در بافت‌های اطراف

۲) بازجذب شدن از انتهای اعصاب

۳) تجزیه شدن توسط آنزیم MAO

۴) تجزیه شدن توسط آنزیم COMT

پاسخ گزینه:

۸۶- نقش کلیه در تعادل اسید باز خون کدام است؟

۱) جذب یون‌های هیدروژن و دفع بی کربنات

۲) دفع گاز کربنیک و جذب یون‌های هیدروژن

۳) جذب یون‌های سدیم و دفع بی کربنات

۴) جذب بی کربنات و دفع یون‌های هیدروژن

پاسخ گزینه:

۸۷- کدام آنزیم در دوره کربس وجود ندارد؟

۱) هگزو کیناز

۲) اکونیتاز

۳) مالات دهیدروژناز

۴) ایزو سیترات دهیدروژناز

پاسخ گزینه:

۸۸- بیوسنتز پروتئین در چه قسمتی از سلول صورت می‌گیرد؟

۱) کروموزوم

۲) میتوکندری

۳) ریبوزوم

۴) هیستون

پاسخ گزینه:

۸۹ – کدام آنزیم‌ها باعث تبدیل گلوکز. ۶- فسفات به فروکتوز ۱ و ۶ دی فسفات می‌شوند؟

۱) فسفو گلوکوموتاز و الدولاز

۲) فسفو گلوکوموتاز و فسفریلاز

۳) فسفوگلوکوموتاز و فسفوفروکتوکیناز

۴) فسفوگلوکو ایزومراز و فسفوفروکتوکیناز

پاسخ گزینه:

۹۰- تمام اسید آمینه‌های زیر در سنتز اوره دخالت دارند، بجز:

۱) آسپارتات

۳) هیستیدین

۴) سیترولین

۲) آرژینین

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا