فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۳۹۱؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- گلوکز ورودی به درون سلول‌ها در چه بافتی قابلیت برگشت مجدد به پلاسما را دارد؟

۱) مغز

۲) کبد

۳) بافت چربی

۴) عضله مخطط

پاسخ گزینه:

٢- هفتاد و پنج درصد از بافت مغز استخوان به ساخته …………………………………….. اختصاص دارد.

۱) پلاکتها

۲) پروتئین‌های پلاسما

۳) گلبول‌های قرمز

۴) گلبول‌های سفید

پاسخ گزینه:

۳- بوسبزین نام دیگر کدام یک از هورمون‌های زیر است؟

۱) GRP

۲) گاسترین

۳) سکرتین

۴) گلوکاگن

پاسخ گزینه:

۴- در هنگام تخمک گذاری یا کمی قبل از آن، غلظت هورمون‌های زیر در سطح بالایی قرار دارد، بجز:

۱) LH

۲) FSH

۳) استرادیول

۴) پروژسترون

پاسخ گزینه:

۵- کدام یک از هورمون‌های زیر در ایجاد شلی پذیرنده در فاندوس معده نقش دارد؟

۱) VIP

۲) CCK

۳) گاسترین

۴) استیل کولین

پاسخ گزینه:

۶- باز شدن دریچه آئورتی در یک دوره قلبی با چه بخشی از منحنی الکتروکاردیوگرام همزمان است؟

۱) فاصله PR

۲) قطعه ST

۳) قطعه TP

۴) زمان QRS

پاسخ گزینه:

۷- در کدام یک از بلوکهای قلبی P-R interval به تدریج افزایش می یابد؟

۱) بلوک دهلیزی- بطنی درجه سه

۲) بلوک دهلیزی بطنی درجه یک

۳) بلوک دهلیزی – بطنی درجه دو فیزیولوژیک

۴) بلوک دهلیزی – بطنی درجه دو پاتولوژیک

پاسخ گزینه:

۸- افزایش غلظت پلاسمایی کدام یک از یون‌های زیر، قلب را در مرحله دیاستول متوقف می‌کند؟

۱) کلر

۲) سدیم

۳) کلسیم

۴) پتاسیم

پاسخ گزینه:

۹- کدام یک از موارد زیر در عضلات صاف دیواره آرتریول‌ها اثر شل کنندگی ایجاد می‌کند؟

۱) اندوتلین

۲) نیتریک اکساید

۳) وازوپرسین

۴) آنژیوتانسین دو

پاسخ گزینه:

۱۰- کدام یک از موارد زیر بیانگر مکانیسم عمل گلیکوزیدهای قلبی می‌باشد؟

۱) مهار پمپ سدیم – پتاسیم و افزایش کلسیم داخل سلولی

۲) فعال شدن پمپ سدیم – کلسیم و افزایش کلسیم داخل سلولی

۳) فعال شدن پمپ سدیم – پتاسیم و افزایش کلسیم داخل سلولی

۴) مهار پمپ سدیم – پتاسیم و افزایش فعالیت پمپ سدیم – کلسیم

پاسخ گزینه:

۱۱- علت کاهش ضربان قلب به دنبال تحریک پاراسمپاتیک کدام است؟

۱) کاهش نفوذ پذیری سلول‌های گره سینوسی – دهلیزی به سدیم

۲) افزایش نفوذ پذیری سلول‌های گره سینوسی – دهلیزی به کلر

۳) کاهش نفوذپذیری سلولهای گره سینوسی – دهلیزی به پتاسیم

۴) افزایش نفوذ پذیری سلول‌های گره سینوسی – دهلیزی به پتاسیم

پاسخ گزینه:

) ایجاد آن چیست؟ و زمان آن کدام است؟

۱) انقباض بطنها، یک سوم میانی دیاستول

۲) انقباض دهلیزها، یک سوم آخر دیاستول

۳) بسته شدن دریچه‌های هلالی، ابتدای دیاستول

۴) بسته شدن دریچه‌های دهلیزی- بطنی، ابتدای سیستول

پاسخ گزینه:

۱۳- کدام عبارت نادرست است؟

۱) انقباض عضله صاف وابسته به کلسیم خارج سلولی است.

۲) رفع انقباض در عضله صاف از طریق میوزین فسفاتاز صورت می‌گیرد.

۳) اتصال کلسیم به کالمودولین فعال شدن زنجیره سنگین میوزین کیناز می‌شود.

۴) دپلاریزاسیون غشاء سلول عضله صاف باعث باز شدن کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ می‌شود.

پاسخ گزینه:

۱۴- کدام یک از موارد زیر به عنوان فیدبک مثبت در روند هومئوستاز بدن شناخته می‌شود؟

۱) تنظیم گلوکز خون توسط انسولین

۲) تنظیم فشار خون توسط بارورسپتورها

۳) ارتباط بین هیپوتالاموس – هیپوفیز و غدد هدف

۴) رابطه بین ترشح LHI و استروژن قبل از تخمک گذاری

پاسخ گزینه:

۱۵- با مهار کدام یک از موارد زیر می توان پدیده اگزوسیتوز میانجی عصبی را از پایانه پیش سیناپسی متوقف کرد؟

۱) ورود کلسیم

۲) ورود سدیم

۳) خروج پتاسیم

۴) ورود کلر

پاسخ گزینه:

۱۶- باز شدن کدام دسته از کانال‌های یونی زیر، پتانسیل پس سیناپسی مهاری (IPSP) ایجاد می‌کند؟

۱) سدیمی وابسته به ولتاژ

۲) کلری وابسته به لیگاند

۳) پتاسیمی وابسته به ولتاژ

۴) کلسیمی وابسته به لیگاند

پاسخ گزینه:

۱۷- کدام یک از اسیدهای چرب فرار گلوکوژن می‌باشد؟

۱) اسید استیک

۲) اسید پروپیولیک

۳) اسید بوتیریک

۴) هر سه مورد

پاسخ گزینه:

۱۸- مهم ترین محل جذب اسیدهای چرب فرار کدام قسمت از دستگاه گوارش نشخوار کنندگان می‌باشد؟

۱) هزارلا

۲) نگاری

۳) شکمبه

۴) شیردان

پاسخ گزینه:

۱۹- کدام عبارت نادرست است؟

۱) مرکز استفراغ همان ناحیه حساس شیمیایی (CTZ) می‌باشد.

۲) ناحیه حساس شیمیایی (CTZ) به بعضی فرآورده‌های التهاب حساس است.

۳) مرکز استفراغ از ناحیه حساس شیمیایی (CTZ) اطلاعات دریافت می نماید.

۴) مرکز استفراغ از طریق هسته‌های دهلیزی اطلاعات دریافت می نماید.

پاسخ گزینه:

۲۰- نیروی رانش عمده برای جذب مواد محلول » از اپی تلیال روده کدام است؟

۱) انتقال فعال اولیه مواد محلول از عرض غشاء سلولی سطح Apical

۲) انتقال فعال ثانویه مواد محلول از عرض غشاء سلولی سطح Apical

۳) انتقال فعال یون سدیم از عرض غشاء سلولی سطح Basolateral توسط کانال‌های سدیمی

۴) انتقال فعال بوم سدیم از عرض غشاء سلولی سطح Basolateral توسط پمپ سدیمی – پتاسیمی

پاسخ گزینه:

۲۱- در مورد کنترل عصبی اعمال دستگاه گوارش می توان گفت که:

۱) تحریک واگ اثر شل کننده قوی بر عضلات صاف کیسه صفرا ایجاد می‌کند.

۲) تحریک واگ موجب آزاد شدن آنزیم از سلول‌های آسینی لوزالمعده می‌شود.

۳) عمل شبکه میانتریک بر روی حرکات و ترشحات روده بطور کامل مهاری است.

۴) تحریک واگی باعث افزایش ترشح معده و بطور همزمان کاهش ترشح غدد برونر می‌شود.

پاسخ گزینه:

۲۲- کدام یک از موارد زیر در ایجاد کمپلکس حرکتی مهاجر در روده‌ها نقش دارد؟

۱) ماده p

۲) موتیلین

۳) استیل کولین

۴) سروتونین

پاسخ گزینه:

۲۳- کمترین و بیشترین سرعت هدایت امواج الکتریکی در قلب به ترتیب کدام است؟

۱) فیبرهای پور کنژ، گره دهلیزی- بطنی

۲) گره سینوسی – دهلیزی، فیبرهای پور کنژ

۳) گره دهلیزی – بطنی، فیبرهای پور کنژ

۴) گره سینوسی – دهلیزی، گره دهلیزی- بطنی

پاسخ گزینه:

۲۴- کدام مورد نقش مهم تری برای تشکیل میخ پلاکتی دارد؟

۱) ایجاد پاهای کاذب

۲) اکتین و میوزین

۴) فیبرهای کلاژن

پاسخ گزینه:

۲۵- مرکز نشخوار در کجا قرار دارد؟

۱) تشکیلات مشبک

۲) کف بطن چهارم

۳) هیپوتالاموس جانبی

۴) هیپوتالاموس شکمی و بصل النخاع

پاسخ گزینه:

۲۶- در بدن تانسیون انقباض عضله اسکلتی در کدام مورد زیر ماکزیمم است؟

۱) در سارکومر با طول استراحت

۲) در عضله با دو برابر طول استراحت

۳) در عضله با ۲/۱ طول استراحت

۴) در سارکومر با طول دو برابر استراحت

پاسخ گزینه:

۲۷- مصرف ATP و ایجاد انرژی در کدام مرحله انقباض عضله اسکلتی است؟

۱) ترکیب یون کلسیم و ترو یونین

۲) اتصال سر میوزین به نقاط فعال اکتین

۳) پمپ‌های کلسیم در مرحله آغازین انقباض

۴) جدا شدن سر میوزین از نقاط فعال اکتین

پاسخ گزینه:

۲۸- کدام عبارت درست است؟

۱) پروتئین C یک ماده ضد انعقاد است.

۲) آهن در خون به صورت فریتینی حمل می‌شود.

۳) در کاهش آهن پلاسما، آهن از هموسیدرین آزاد می‌شود.

۴) آهن نامحلول بافتها هموسیدر ین می‌باشد که با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده میباشد.

پاسخ گزینه:

۲۹- کدام یک از موارد زیر جزء اعمال سکرتین نمی‌باشد؟

۱) باعث مهار ترشح اسید معده می‌شود.

۲) باعث انقباض کیسه صفرا می‌شود.

۳) باعث افزایش تولید صفرا می‌شود.

۴) باعث تحریک ترشح بیکربنات از پانکراس می‌شود.

پاسخ گزینه:

۳۰- انسولین ورود گلوکز به درون کدام سلول‌ها را افزایش می‌دهد؟

۱) نورون‌های قشر مغز

۲) تمامی سلول‌های بدن

۳) سلول‌های عضلات اسکلتی

۴) سلولهای توبول¬های کلیوی

پاسخ گزینه:

۳۱- کدام یک از بافت‌های زیر در تنظیم غلظت کلسیم پلاسما مشارکتی ندارد؟

۱) پوست

۲) ریه‌ها

۳) کلیدها

۴) کبد

پاسخ گزینه:

۳۲- تستوسترون در کدام یک از اثرات ریز دخالت ندارد؟

۱) افزایش چربی زیر جلدی

۲) افزایش آنابولیسم پروتئینی

۳) افزایش گلبول‌های قرمز خون

۴) افزایش مایع خارج سلولی

پاسخ گزینه:

۳۳- ملاتونین مترشحه از نمده اپی فیز بر ترشح کدام هورمون‌ها اثر مهاری دارد؟

۱) سوماتومدین¬ها

۲) گلوکوکورتیکوئیدها

۳) گونادوتروپین ها

۴) مینرالوکورتیکوئیدها

پاسخ گزینه:

۳۴- فقدان ترشح کدام یک از هورمون‌های زیر موجب بروز کتواسیدوز می‌شود؟

۱) انسولین

۲) تیروکسین

۳) کورتیزول

۴) هورمون رشد

پاسخ گزینه:

۳۵- ترشح هورمون پاراتیروئید به وسیله غلظت کدام مورد تنظیم می‌گردد؟

۱) کلسیم متصل به سیترات

۲) یون کلسیم مایع خارج سلولی

۳) کلسیم داخل ماتریکس استخوانی

۴) کلسیم متصل به پروتئین‌های پلاسما

پاسخ گزینه:

۳۶- فقدان انسولین موجب بروز کدام یک از اثرات زیر می‌شود؟

۱) افزایش گلیکوژن در کبد

۲) افزایش گلوکونئوژنز در کبد

۳) کاهش کاتابولیسم پروتئینها

۴) کاهش اسیدهای چرب پلاسما

پاسخ گزینه:

۳۷- کدام یک از تغییرات زیر موجب افزایش ترشح آلدوسترون از قشر آدرنال می‌گردد؟

۱) کاهش حجم پلاسما

۲) افزایش فشار شریانی

۳) افزایش غلظت سدیم پلاسما

۴) کاهش غلظت پتاسیم پلاسما

پاسخ گزینه:

۳۸- کدام یک از اثرات ریز درباره کورتیزول صحیح است؟

۱) کاهش مایعات خارج سلولی

۲) کاهش تشکیل گلیکوژن کبدی

۲) افزایش مصرف گلوکز در سلول ها

۴) افزایش انتقال اسیدهای آمینه به کبد

پاسخ گزینه:

۳۹- هورمون کورتیزول موجب تمام تغییرات زیر می‌شود، بجز:

۱) کاهش ائوزینوفیلها

۲) کاهش لنفوسیتها

۳) افزایش پتاسیم پلاسما

۴) افزایش گلبول‌های قرمز خون

پاسخ گزینه:

۴۰- در سقوط فشار خون کدام یک از موارد زیر اتفاق نمی افتد؟

۱) تحریک ترشح انسولین

۲) تحریک ترشح اپی نفرین

۳) تحریک ترشح آلدوسترون

۴) تحریک سیستم رنین – آنژیوتانسین

پاسخ گزینه:

۴۱- ترشح کدام ردیف از هورمون‌های زیر در طی آبستنی در مادر آبستن تماما افزایش می یابند؟

۱) تیر وتروپین – الدوسترون – هورمون لوتئین

۲) کورتیزول – پروژسترون – هورمون محرک فولیکولی

۳) تیر وتروپین – پرولاکتین – کورتیکوتروپین

۴) پروژسترون – کورتیکوتروپین – هورمون محرک فولیکولی

پاسخ گزینه:

۴۲- کنترل ترشح هورمون FSH در جنس نر عمدتا تحت تأثیر کدام یک از عوامل هورمونی است؟

۱) اینهبین

۲) تستوسترون

۳) دی هیدروتستوسترون

۴) هورمون محرک سلول‌های بینابینی

پاسخ گزینه:

۴۳- کدام یک از گزینه‌های زیر موجب مهار تخلیه معده می‌شود؟

۱) کافئین

۲) ترشح گاسترین

۳) تحریک اعصاب واگ

۴) ترشح کوله سیستوکینین

پاسخ گزینه:

۴۴- ترشح موکوس از غدد برونر در ابتدای اثنی عشر بوسیله تمام عوامل زیر افزایش می یابد بجز:

۱) تحریک واگ

۲) هورمون سکرنین

۳) تحریک سمپاتیک

۴) محرکهای تماسی مستقیم

پاسخ گزینه:

۴۵- افزایش آنژیوتانسین II میزان آلدوسترون و پتاسیم پلاسما را چگونه تغییر می‌دهد؟

۱) کاهش آلدوسترون و پتاسیم

۲) افزایش آلدوسترون و پتاسیم

۳) کاهش آلدوسترون و افزایش پتاسیم

۴) افزایش آلدوسترون و کاهش پتاسیم

پاسخ گزینه:

۴۶- کنترل ترشحات هورمونی کدام یک از غدد زیر ارتباطی با آدنو هیپوفیز ندارد؟

۱) تیروئید

۲) پارتیروئید

۳) قشر آدرنال

۴) گونادها

پاسخ گزینه:

۴۷- هورمون گلوکاگون طبق کدام یک از مکانیسم‌های زیر غلظت گلوکز خون را افزایش می‌دهد؟

۱) ترشح هورمون انسولین را مهار می‌کند،

۲) تخریب پروتئین عضله را افزایش می‌دهد.

۳) سنتز گلیکوژن کبدی را تحریک می‌کند.

۴) گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز کبدی را افزایش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۴۸- کدام یک از تغییرات زیر درباره اثرات کورتیکوسترون صدق می‌کند؟

۱) کاهش گلبولهای قرمز خون

۲) کاهش میزان پتاسیم پلاسما

۳) افزایش ائوزینوفیل‌های خون

۴) افزایش تشکیل بافت همبند

پاسخ گزینه:

۴۹- کدام یک از هورمون‌های زیر فقط در غلظت‌های زیاد اثر کاتابولیک روی پروتئین‌ها دارد؟

۱) تیروکسین

۲) انسولین

۲) آندروسترون

۴) هورمون رشد

پاسخ گزینه:

۵۰- افزایش کدام یک از هورمون‌های زیر غلظت اسیدهای آمینه را در پلاسما افزایش می‌دهد؟

۱) تستوسترون

۲) استروژن‌ها

۳) انسولین

۴) کورتیکوسترون

پاسخ گزینه:

۵۱- کدام یک از هورمون‌های زیر می تواند آنابولیسم پروتئینی را در بدن موجب شود؟

۱) پاراتورمون

۲) کورتیزون

۳) کالسی تونین

۴) تستوسترون

پاسخ گزینه:

۵۲- غلظت سدیم مایعات خارج سلولی، به وسیله کدام یک از عوامل زیر تنظیم می‌شود؟

۱) ترشح هورمون آلدوسترون

۲) ترشح هورمون ضد ادراری

۳) تحریک سیستم رنین – آنژیوتایسین

۴) باز جذب سدیم از توبولهای نفرونها

پاسخ گزینه:

۵۳- جلوگیری از فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک چه تغییری روی pH مایعات بدن خواهد داشت؟

۱) موجب اسیدوز تنفسی می‌شود.

۲) موجب آلکالوز تنفسی می‌شود.

۲) موجب اسیدوز متابولیک، می‌شود.

۴) موجب آلکالوز متابولیک می‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۴- در افزایش میزان کلسیم پلاسما، ترشح کدام یک از هورمون‌های زیر ازدیاد حاصل می‌کند؟

۱) پارانورمون

۲) کالسی توئین

۳) گلوکاگون

۴) آلدوسترون

پاسخ گزینه:

۵۵- رفلکس هرینگ – بروئر پر شدن ریهها چگونه ایجاد می‌شود؟

۱) به علت تحریک گیرنده‌های حسی مخاط نای

۲) به علت تحریک اعصاب سمپاتیک برونشها

۳) به علت تحریک گیرنده‌های کششی جدار برونشها

۴) به علت تحریک اعصاب پاراسمپاتیک برونشها

پاسخ گزینه:

۵۶- کدام یک از تغییرات زیر موجب آزاد شدن بیشتر اکسیژن از خون به بافت‌ها می‌گردد؟

۳) افزایش DPG 3-2

۴) کاهش حرارت بدن

پاسخ گزینه:

۵۷- کدام یک از عوامل زیر از طریق مهار آنزیم فسفودی استراز موجب گشاد شدن برونش‌ها می‌گردد؟

۱) تئوفیلین

۲) آدرنالین

۳) استیل کولین

۴) ایزوپرنالین

پاسخ گزینه:

۵۸- ضایعه تمام ساختمان‌های عصبی زیر موجب اختلال در تنفس طبیعی و اتوماتیک می‌شود، بجز:

۱) پل مغزی

۲) قشر مغز

۲) بصل النخاع

۴) اعصاب واگی

پاسخ گزینه:

۵۹- ظرفیت باقیمانده عملی در اسپیرومتری کدام است؟

۱) حجم جاری + حجم ذخیره دمی

۲) حجم جاری + حجم ذخیره بازدمی

۳) حجم ذخیره بازدمی + حجم ذخیره دمی

۴) حجم ذخیره بازدمی + حجم باقیمانده

پاسخ گزینه:

۶۰- کدام یک از هورمون‌های زیر موجب ترشح شیره لوزالمعده غنی از آنزیم می‌شود؟

۱) سکرتین

۲) گاسترین

۳) پپتید مهاری معده

۴) کوله سیستوکنین

پاسخ گزینه:

۶۱- در صورتی که ارتباط بین تالاموس و قسمت قشری مغز در حیوان قطع شود. کدام یک از امواج مغزی همچنان از قشر مغز قابل ثبت است؟

۱) امواج دلتا

۲) امواج بتا

۳) امواج آلفا

۴) امواج تتا

پاسخ گزینه:

۶۲- مسئول بیداری طبیعی مغز کدام ناحیه از سیستم عصبی مرکزی است؟

۱) قشر مغز

۲) سیستم مشبک نزولی

۳) سیستم مشبک سعودی

۴) هسته‌های اختصاصی تالاموس

پاسخ گزینه:

۶۳- تمام عوامل زیر می توانند در افراد مستعد برای ابتلاء به صرع موجب بروز حملات صرع شوند، بجز:

۱) تب

۲) آلکالوز

۳) داروی محرک CNS

۴) کاهش تهویه ریوی

پاسخ گزینه:

۶۴- کدام قسمت از دستگاه دهلیزی ارتباطی با کنترل تعادل ندارد؟

۱) ساکول

۲) اوتریکول

۳) مجرای حلزونی

۴) مجاری نیم دایره ای

پاسخ گزینه:

۶۵- فاکتورهای زیر باعث افزایش نیمه عمر دارو در بدن می‌شود، بجز:

۱) باند شدن به پروتئین‌های پلاسما

۲) رقابت داروی دیگر برای بند شدن به پروتئین‌های پلاسما

۳) کاهش فعالیتهای آنزیمی‌کبد ( آنزیم‌های میر کروزومی)

۴) رقابت داروی دیگر برای ترشح شدن به داخل لوله‌های کلیوی

پاسخ گزینه:

۶۶- آتروپین باعث:

۱) گشاد شدن مردمک چشم می‌شود.

۲) افزایش حرکات دستگاه گوارش می‌شود.

۳) افزایش ترشحات دستگاه تنفسی می‌شود.

۴) گشاد شدن مردمک چشم و افزایش حرکات دستگاه گوارش می‌شود.

پاسخ گزینه:

۶۷- اگر پس از تزریق وریدی ۳۵ میلی گرم از یک دارو در گوساله ۸۰ کیلوگرمی غلظت دارو در خون در زمان صفر برابر ۵/۷ میکروگرم در میلی لیتر باشد، حجم توزیع دارو در بدن به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن چند لیتر است؟

۱) ۵/۰ لیتر

۲) ۲ لیتر

۲) ۴ لیتر

۴) ۴۰ لیتر

پاسخ گزینه:

۶۸- تمام گزینه‌های زیر از موارد استعمال آدرنالین هستند، بجز:

۱) آسم

۲) آنافیلاکسی

۳) هیپرتانسیون

۴) همراه با بی حس کننده‌های موضعی

پاسخ گزینه:

۶۹- اثر شل کنندگی عضلانی حاصل از تجویز توو کورارین (tubocurarine) توسط کدام یک از داروهای زیر قابل برگشت می‌باشد؟

۱) آتروپین ( Atropine)

۲) نئوستیگمین (Neostigmine)

۳) فیزوستیگمین (Phystigmine)

۴) هیوسین (Ilyoscine)

پاسخ گزینه:

 ۵ به گاوی تجویز شده است. وزن گاو چند کیلوگرم بوده است؟

۱) kg 100

۲) kg 200

۳) kg 500

۴) kg 800

پاسخ گزینه:

۷۱- ورود گلوکز به کدام سلول زیر نیاز به انسولین ندارد؟

۱) عضله اسکلتی

۲) گلبول قرمز

۳) سلول چربی

۴) سلول بافت پوششی روده

پاسخ گزینه:

۷۲- سم روتنون (Ratenon) باعث …………………………………….. در بدن می‌شود.

۱) کاهش تولید ATP

۲) افزایش تولید حرارت

۳) مهار سیتوکرون اکسیداز

۴) افزایش تولید ATP

پاسخ گزینه:

۷۳- کدام یک از ویتامین‌های زیر از عوامل مستقیم محافظ سلولی محسوب می‌شود؟

۱) ویتامین A

۲) ویتامین C

۳) ویتامین E

۴) هر سه مورد

پاسخ گزینه:

۷۴- کدام مورد زیر محصول متابولیسم تریپتوفان نیست؟

۱) آدرنالین

۲) سروتونین

۳) ملاتونین

۴) ۵ – هیدروکسی اندولی استیک اسید

پاسخ گزینه:

۷۵- کدام هورمون زیر دارای یک اثر Heterologous بر روی رسپتور انسولین است؟

۱) استرادیول

۲) تیروکسین

۳) هورمون رشد

۴) آلدوسترون

پاسخ گزینه:

۷۶- اسید لاکتیک می تواند سوبسترای کدام یک از رابطهای متابولیسمی زیر باشد؟

۱) گلیکولیز

۲) سیکل کربس

۳) گلیکوژنز

۴) گلوکونئوژنز

پاسخ گزینه:

۷۷- کدام یک از ترکیبات زیر از مسیر لیپواکسیژنار در سلول تولید می‌شود؟

پاسخ گزینه:

 ۷۸- آنزیم کربونیک آنهیدراز نقش مؤثری در تنظیم اسید – باز بدن دارد. کمبود کدام یک از عناصر زیر در بدن می تواند در فعالیت این آنزیم ایجاد اختلال کند؟

۱) مس

۲) آهن

۳) روی

۴) کلسیم

پاسخ گزینه:

۷۹- کدام آنتی بیوتیک زیر تأثیر سرکوب کنندگی بر روی سلول‌های خونساز در مغز استخوان دارد؟

۱) کلرامفنیکل

۲) میتومایسین

۳) آکتینومایسین D

۴) هر سه مورد

پاسخ گزینه:

۸۰- کدام ماده موجب مهار بیوسنتز پروتئین در یوکاریوتها می‌شود ولی در پروکاریوتها تأثیر ندارد؟

۱) پورومایسین

۲) ریفامپیسین

۳) اکتینومایسین

۴) سیکلوهگزیمید

پاسخ گزینه:

۸۱- تفاوت عمده برونش ثانویه پرندگان با پستانداران در کدام ساختار آنهاست؟

۱) غدد موکولی

۲) عضلات صاف

۳) غضروف هیالن

۴) هر سه مورد

پاسخ گزینه:

۸۲- «میدان‌های گنهایم» به کدام یک از ساختارهای زیر اطلاق می‌گردد؟

۱) دستجات عضلانی

۲) دستجات میوفیبریل‌ها

۳) دستجات میوفیلامنتها

۴) دستجات فیبرهای عضلانی

پاسخ گزینه:

۸۳- رشد غدد پستانی در دوران بلوغ به دلیل تجمع چه بافتی است؟

۱) آلوئول¬ها

۲) مجاری

۳) فیبرو الاستیک

۴) همبندی و چربی

پاسخ گزینه:

۸۴- میتوکندری در کدام بخش از اسپرماتوزوئید متمرکز می‌شود؟

۱) گردن

۲) قطعه میانی

۲) قطعه اصلی

۴) قطعه انتهایی

پاسخ گزینه:

۸۵- غدد ناحیه پیلور در معده از کدام نوع است؟

۱) موکوسی و لوله‌ای مرکب

۲) سروزی و لوله‌ای مرکب

۳) موکوسی و لوله‌ای ساده

۴) سروزی و لوله‌ای ساده

پاسخ گزینه:

۸۶- عضله Soleus در کدام حیوان وجود ندارد؟

۱) گاو

۲) سگ

۳) اسب

۴) گوسفند و بز

پاسخ گزینه:

۸۷- کدام یک از عضلات زیر در ساق پای اسب وجود ندارد؟

۱) Soleus

۲) Tibialis cranalis m.

۳) Fibularis longus m.

۴) Extensor digit longus m.

پاسخ گزینه:

۸۸- تعداد استخوان‌های مچ پا در نشخوار کنندگان چند ممدد میباشد؟

۱) ۵ تا

۲) ۶ تا

۳) ۷ تا

۴) ۶ الی ۷ تا

پاسخ گزینه:

۸۹- در کدام حیوان Lunate surface در حفره استابولوم دو قسمتی است؟

۱) سگ

۲) اسب

۳) گاو

۴) بز

پاسخ گزینه:

۹۰- در کدام حیوان عضله دلتوئید یک قسمتی و فاقد Acromial part می‌باشد؟

۱) گاو

۲) سنگ

۳) گوسفند و بز

۴) اسب

پاسخ گزینه:

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا