فیزیولوژیکنکور دکتری

سوالات دکتری فیزیولوژی سال ۱۴۰۱؛ همراه با پاسخ گزینه‌ای

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- در شرایط مساوی، کدام یک از گازهای زیر سریع‌تر در غشای آلوئولی به تعادل می‌رسد؟

۱) هلیوم

۲) اکسیژن

۳) منوکسید کربن

۴) دی اکسید کربن

پاسخ گزینه:

۲- انسداد شریان ریوی منجر به کدام یک از حوادث زیر می‌شود؟

۱) کاهش فضای مرده فیزیولوژیکی

۲) افزایش فشار اکسیژن هوای دمی

۳) افزایش فضای مرده فیزیولوژیکی

۴) افزایش فضای مرده آناتومیکی

پاسخ گزینه:

۳- در مقایسه با جریان خون سرخرگ¬های سیستمیک کدام ماده زیر در سرخرگ ششی بیشتر است؟

۱) میزان pH

۲) یون بی کربنات

۳) میزان اکسیژن

۴) میزان هموگلوبین

پاسخ گزینه:

۴- در تنظیم مرکزی گردش خون کدام یک از عبارات زیر درست است؟

۱) عروق دائما تحت تأثیر تون سمپاتیک هستند.

۲) تحریک کمورسپتورها موجب کاهش فشار خون می‌شود.

۳) تحریک بارورسپتورها موجب افزایش فشار خون می‌شود.

۴) رفلکس وازوواگال یک واکنش افزایش دهنده فشار خون است.

پاسخ گزینه:

۵- الگوی دندان اره ای (Sawtooth Pattern) در الکتروکاردیوگرام، در کدام یک از آریتمی‌های زیر مشاهده می‌شود؟

۱) تاکیکاردی سینوسی

۲) فلاتر دهلیزی (Atrial Flutter)

۳) تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی

۴) فیبریلاسیون دهلیزی (Atrial Fibrillation)

پاسخ گزینه:

۶- «انرژی شیمیایی» مورد نیاز انقباض عضله قلب به طور عمده از کدام منبع تأمین می‌شود؟

۱) گلوکز

۲) کراتینین

۳) اسید چرب

۴) لاکتات

پاسخ گزینه:

۷- در کدام بخش ذیل سرعت هدایت پتانسیل عمل کمترین است؟

۱) گره دهلیزی بطنی

۲) گره سینوسی دهلیزی

۳) عضله دهلیزها

۴) عضله بطنها

پاسخ گزینه:

۸- کدام گزینه درست نیست؟

۱) کاهش میزان کلسیم خون موجب سستی قلب می‌گردد.

۲) افزایش پتاسیم خون موجب کاهش ضربان قلب می‌گردد.

۳) توزیع فیبرهای اعصاب پاراسمپاتیک بیشتر به بطنها است.

۴) فیبرهای اعصاب پاراسمپاتیک بیشتر به گره سینوسی دهلیزی وارد می‌شوند.

پاسخ گزینه:

۹- غلظت کراتینین در ادرار بیماری برابر ۱۹۶ میلی گرم در میلی لیتر است و غلظت کراتینین در پلاسمای بیمار ۴/۱ میلی گرم در میلی لیتر می‌باشد و حجم ادرار تولیدی بیمار در هر دقیقه ۱ میلی لیتر است. کلیرانس پلاسمایی در این مورد چند میلی لیتر در دقیقه است؟

۱) ۹۸

۲) ۱۴۰

۳) ۱۷۵

۴) ۱۹۶

پاسخ گزینه:

۱۰- چه میزانی از سدیم و کلر فیلتر شده در طول نفرونها بازجذب می‌شود؟

۱) ۲۰%

۲) ۴۰%

۳) ۸۰%

۴) ۹۹%

پاسخ گزینه:

۱۱- محل اثر دیورتیک تیازیدی در نفرونها کدام گزینه زیر می‌باشد؟

۱) توبول پیچیده دیستال

۲) بخش نازک قوس هنله

۳) بخش ضخیم قوس هنله

۴) توبول پیچیده پروگزیمال

پاسخ گزینه:

۱۲- کدام یک از جملات زیر درست است؟

۱) کلیه ها به طور نسبتا برابری توسط هر سه نوع نورون فعال می‌شوند.

۲) کلیه ها به طور گسترده ای توسط نورون‌های کولینرژیک فعال می‌شوند.

۳) کلیه ها به طور گسترده ای توسط نورون‌های دوپامینرژیک فعال می‌شوند.

۴) کلیه ها به طور گسترده ای توسط نورون‌های نورآدرنرژیک فعال می‌شوند.

پاسخ گزینه:

۱۳- آنژیوتانسین II از طریق کدام یک از پیکهای ثانویه داخل سلولی سبب ترشح آلدوسترون می‌گردد؟

۱) فعال کردن فسفولیپاز C

۲) افزایش فعالیت تیروزین کیناز

۳) باز شدن کانال سدیمی غشاء سلول

۴) افزایش میزان cAMP داخل سلولی

پاسخ گزینه:

۱۴- کدام یک از جملات زیر در مورد هورمون‌های تیروئیدی درست است؟

۱) تیروکسین حدود چهار بار از تری یدو تیرونین قوی‌تر است.

۲) تیروکسین و تری یدوتیرونین پس از ورود به سلول بلافاصله تجزیه می‌شوند.

۳) تری یدو تیرونین برای مدت بسیار کوتاه تری از تیروکسین باقی می‌ماند.

۴) قسمت عمده هورمون‌های متابولیکی فعال مترشحه از غده تیروئید، تری یدو تیروئین می‌باشد.

پاسخ گزینه:

۱۵- تمام جملات زیر در مورد هورمون آلدوسترون درست می‌باشند، به جز:

۱) تولید آلدوسترون توسط ACTH افزایش می‌یابد.

۲) تولید آلدوسترون توسط آنژیوتانسین II افزایش می‌یابد.

۳) آلدوسترون موجب احتباس سدیم و دفع پتاسیم می‌گردد.

۴) تولید آلدوسترون توسط غلظت پلاسمایی بالای یون پتاسیم مهار می‌شود.

پاسخ گزینه:

۱۶- در مورد انسولین کدام گزینه درست است؟

۱) انسولین گلیکولیز در بافت چربی را کاهش می‌دهد.

۲) انسولین سبب مهار لیپوپروتئین لیپاز در بافت چربی می‌شود.

 ۳) انسولین سبب افزایش فعالیت آنزیم استیل CoA کربوسیلاز می‌شود.

۴) انسولین با مهار تولید مالونیل CoA، اکسیداسیون اسیدهای چرب را کاهش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۱۷- کدام یک از اثرات متابولیکی هورمون انسولین و هورمون رشد مشابه است؟

۱) متابولیسم پروتئین¬ها

۲) متابولیسم کربوهیدرات¬ها

۳) متابولیسم لیپیدها

۴) تمام موارد

پاسخ گزینه:

۱۸- کدام یک از هورمون‌های زیر ارتباط عصبی هورمونی (نوروآندوکرین) است؟

۱) ADH

۲) TSH

۳) تیروکسین

۴) کورتیزول

پاسخ گزینه:

۱۹- نقش سکرتین و کوله سیستوکینین در کنترل حرکات معده چگونه است؟

۱) افزایش حرکات تخلیه‌ای معده

۲) توقف حرکات تخلیه‌ای معده

۳) هیچ تأثیر قابل ملاحظه ای بر حرکات معده ندارد.

۴) سکرتین حرکات تخلیه ای را افزایش ولی کوله سیستوکینین آن را کاهش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۲۰- هورمون کوله سیستوکینین در سیستم معده ای – رودهای سبب ……….. می‌شود.

۱) تحریک تولید اسیدهای صفراوی در کبد

۲) تحریک تعداد حرکات مخلوط کننده معده

۳) مهار ترشح انسولین از لوزالمعده

۴) مهار اخذ غذا با تحریک آوران‌های واگ

پاسخ گزینه:

۲۱- رشد پرزهای موجود در شکمبه عمدتأ تحت تأثیر کدام یک از اسیدهای چرب فرار می‌باشد؟

۱) اسید استیک

۲) اسید پروپیونیک

۳) اسید بوتیریک

۴ گزینه‌های ب و ج

پاسخ گزینه:

۲۲- انقباض دیافراگم منجر به کدام حالت زیر می‌شود؟

۱) فشار داخل شکمی‌را کاهش می‌دهد.

۲) فشار راههای هوایی را افزایش می‌دهد.

۳) حجم هوای ریه ها را کاهش می‌دهد.

۴) فشار داخل جنبی را کاهش می‌دهد.

پاسخ گزینه:

۲۳- اولین مرحله از کاتابولیسم اسیدهای آمینه رژیم غذایی بعد از رسیدن به کبد، توسط کدام آنزیم انجام می‌شود؟

۱) پروتئازها

۲) آرژیناز

۳) دکربوکسیلازها

۴) آنزیم‌های آمینوترانسفراز

پاسخ گزینه:

۲۴- کدام یک از موارد زیر یک لیگاند طبیعی برای گیرنده‌های پانکراس نمی‌باشد؟

۱) CCK

۲) گاسترین

۳) سکرتین

۴) استیل کولین

پاسخ گزینه:

۲۵- وجود باکتری وبا در روده باریک کدام حالت زیر را ایجاد می‌کند؟

۱) یرقان

۲) سنگ صفرا

۳) اسهال ترشحی

۴) اسهال اسمزی

پاسخ گزینه:

۲۶- کدام یک از هورمون‌های زیر موجب تحریک ترشح انسولین می‌شود؟

۱) گاسترین

۲) موتیلین

۳) کوله سیستوکینین

۴) پلی پپتید مهاری معده (GIP)

پاسخ گزینه:

۲۷- در مورد جذب پپتیدها کدام یک از موارد زیر درست است؟

۱) عدم حضور یون سدیم، جذب آنها را کاهش می‌دهد.

۲) سرعت جذب آنها در ایلئوم بیشتر از ژژنوم است.

۳) بدون تبدیل شدن به اسید آمینه جذب نمی‌شود.

۴) امکان جذب پپتیدهای دست نخورده وجود ندارد.

پاسخ گزینه:

۲۸- در مورد معده گزینه درست را انتخاب کنید؟

۱) حجم ترشح اسید با غلظت گاسترین رابطه معکوس دارد.

۲) با تحریک ترشح اسید، pH خون وریدی معده، اسیدی می‌شود.

۳) قطع رشته‌های واگ، ترشح مرحله سفالیک آن را متوقف می‌کند.

۴) با افزایش سرعت ترشح یون سدیم، ترشحات معده افزایش می‌یابد.

پاسخ گزینه:

۲۹- در صورت خارج کردن لوزالمعده از بدن کدام ماده زیر در خون سریع‌تر بالا می‌رود؟

۱) گلوکز

۲) اسیدهای چرب آزاد

۳) اسیدهای آمینه

۴) اجسام ستونی

پاسخ گزینه:

۳۰- آنتوز (حرکات کرمی‌شکل) در نتیجه ضایعه در کدام هسته قاعده ای به وجود می آید؟

۱) تحت تالاموس

۲) گلوبوس پالیدوس

۳) جسم سیاه

۴) جسم مخطط

پاسخ گزینه:

۳۱- همه گیرنده‌های زیر از نوع اتورسپتور هستند، به جز:

۱) NMDA گلوتامات

۲) SHT1 سروتونینی

۳) آلفادو آدرنرژیک

۴) H3 هیستامینی

پاسخ گزینه:

۳۲- در سندرم براون – سکوارد (Brown-sequard Syndrome)، در زیر ناحیه آسیب دیده، کدام مورد ایجاد می‌گردد؟

۱) حس‌های درد و حرارت همان طرف و حس وضعیت و ارتعاش طرف مقابل از بین می‌رود.

۲) حس‌های درد و حرارت طرف مقابل و حس وضعیت و ارتعاش طرف مقابل از بین می‌رود.

۳) حس‌های درد و حرارت طرف مقابل و حس وضعیت و ارتعاش همان طرف از بین می‌رود.

۴) حس‌های درد و حرارت همان طرف و حس وضعیت و ارتعاش همان طرف از بین می‌رود.

پاسخ گزینه:

۳۳- فیبرهای عضلانی داخل دوکی توسط کدام یک از نورونهای حرکتی شاخ قدامی نخاع مستقیم تحریک می‌شوند؟

۱) اندام و تری گلژی

۲) نورون¬های حرکتی گاما

۳) نورون‌های واسطه ای

۴) نورون¬های حرکتی آلفا

پاسخ گزینه:

۳۴- کدام یک از مسیرهای نورونی زیر مسیری سروتونرژیک است؟

۱) مسیر مزوکورتیکال

۲) مسیر نیگرواستریاتال

۳) مسیر توبرو اینفاندیبولار

۴) مسیر صعودی از هسته‌های رافه

پاسخ گزینه:

۳۵- نقش عمده ناحیه ضمیمه حرکتی (Supplementary motor area) در قشر مخ کدام است؟

۱) برنامه ریزی توالی‌های پیچیده حرکتی

۲) ایجاد انقباض در عضله منفرد

۳) استنتاج و درک مطلب

۴) حفظ تعادل

پاسخ گزینه:

۳۶- کدام هسته از جسم سلولی نورون‌های ترشح کننده هیستامین تشکیل شده است؟

۱) جسم سیاه

۲) هسته رانه

۳) هسته توبرو مامیلاری

۴) هسته لوکوس سرولئوس

پاسخ گزینه:

۳۷- همه امواج مغزی ذیل در توالی چرخه‌های خواب ثبت می‌شوند، به جز:

۱) تتا

۲) آلفا

۳) بتا

۴) دلتا

پاسخ گزینه:

۳۸- در خواب REM معمولا کدام میانجی بیشترین نقش را دارد؟

۱) گابا

۲) سروتونین

۳) هیستامین

۴) استیل کولین

پاسخ گزینه:

۳۹- کدام یک از جملات زیر در مورد مخچه درست است؟

۱) سلول‌های گرانولی در مخچه فیبرهای ورودی خود را از سلول‌های پورکنژ دریافت می‌کنند.

۲) سلول‌های گرانولی در مخچه فیبرهای ورودی خود را از سلول‌های ستاره ای دریافت می‌کنند.

۳) سلول‌های گرانولی در مخچه فیبرهای ورودی خود را از فیبرهای خزه ای دریافت می‌کنند.

۴) سلول‌های گرانولی در مخچه فیبرهای ورودی خود را از فیبرهای بالارونده دریافت می‌کنند.

پاسخ گزینه:

۴۰- در کدام وضعیت ذیل، یک معاوضه (Antiport) در غشاء سلول دیده می‌شود؟

۱) سدیم گلوکز در غشاء انتروسیتها

۲) سدیم ! ئیدروژن در غشاء فیبر عضلانی

۳) سدیم گلوتامین در توبول پروگزیمال نفرون

۴) سدیم ! کولین در پیوستگاه عصبی – عضلانی

پاسخ گزینه:

۴۱- کدام گزینه از اجزای تشکیل دهنده اکتین رشته ای (F-Actin) نمی‌باشد؟

۱) کالمودولین

۲) تروپونین

۳) تروپومیوزین

۴) جی اکتین

۴۲- کانال کلسیمی واقع در غشای توبولهای عرضی فیبر عضله اسکلتی، از کدام نوع است؟

۱) کانال رایانودینی

۲) کانال دی هیدروپیریدین

۳) کانال کلسیمی L-Type

۴) کانال کلسیمی T-Type

پاسخ گزینه:

۴۳- کدام یک از گیرنده‌های غشایی ذیل، کانال یونی است؟

۱) گیرنده‌های 〖۵HT〗_۳

۲) گیرنده‌های mGlu

۳) گیرنده‌های B1 – Adrenergic

۴) گیرنده های α۱- Adrenergic

پاسخ گزینه:

۴۴- کدام جمله در مورد فولیکول‌های اولیه (Primordial) درست است؟

۱) جهت تشکیل این فولیکول ها به FSH و LH نیاز است.

۲) جهت تشکیل این فولیکول ها به LH و GnRH نیاز است.

۳) جهت تشکیل این فولیکول ها به گنادوتروپین ها نیاز نیست.

۴) جهت تشکیل این فولیکول ها به FSH و GnRH نیاز است.

پاسخ گزینه:

۴۵- کدام یک از ترکیبات زیر در سلول‌های گرانولوزای فولیکول تخمدان ها تبدیل به استروژن می‌شود؟

۱) تستوسترون

۲) پروژسترون

۳) پرگنونولون

۴) هیدروکسی پروژسترون

پاسخ گزینه:

۴۶- در کدام یک گیرنده LH از همه بیشتر است؟

۱) سلول‌های لایدیک و تکا

۲) سلول‌های اسپرم و تخمک

۳) سلول‌های سرتولی و تکا

۴) سلول‌های اسپرماتوگونی و اورگنی

پاسخ گزینه:

۴۷- هورمونی که به دنبال رفلکس فرگوسن (Ferguson’s Reflex) آزاد می‌شود کدام است؟

۱) استروژن مادری

۲) اکسی توسین مادری

۳) پروژسترون مادری

۴) ریلاکسین مادری

پاسخ گزینه:

۴۸- اسپرماتوزوئیدها در کدام یک از نواحی زیر افزایش کسب فعالیت (Activation) را برای تلقیح تخمک پیدا می‌کنند؟

۱) اپیدیدیم

۲) آمپول وابران

۳) شبکه بیضه

۴) مجرای تناسلی ماده

پاسخ گزینه:

۴۹- تمایز جنسی نر در مراحل اولیه رشد به همه موارد زیر وابسته است، به جز:

۱) پروژسترون

۲) ماده مهار کننده مولرین

۳) دی هیدروتستوسترون

۴) ژن SRY بر روی کروموزوم Y

پاسخ گزینه:

۵۰- علت اصلی افزایش تنفس در تب چیست؟

۱) کاهش فشار اکسیژن خون شریانی

۲) افزایش دی اکسید کربن مایعات خارج سلولی

۳) افزایش تحریک پذیری نورون‌های مغزی

۴) افزایش یون هیدروژن مایعات خارج سلولی

پاسخ گزینه:

۵۱- با مصرف نئوستیگمین چه اتفاقی در سطح سیناپس عصبی اتفاق می افتد؟

۱) کاهش غلظت نورآدرنالین

۲) افزایش غلظت استیل کولین

۳) افزایش غلظت نورآدرنالین

۴) کاهش غلظت استیل کولین

پاسخ گزینه:

۵۲- کدام یک از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی ذکر شده اثر ضد انعقاد قابل توجهی از خود اعمال می‌کند؟

۱) آسپیرین

۲) فنیل بوتازون

۳) اسیدمفنامیک

۴) دیکلوفناک سدیم

پاسخ گزینه:

۵۳- تجویز داخل رکتال چه مزیتی بر تجویز خوراکی داروها دارد؟

۱) طول مدت اثر دارو بیشتر است.

۲) تجویز از آن طریق آسان‌تر است.

۳) کمتر تحت تأثیر اثر عبور اول قرار دارد.

۴) دوز کمتری از دارو لازم و بنابر این اقتصادی‌تر است.

پاسخ گزینه:

۵۴- کدام یک از داروهای کورتیکوستروئیدی زیر اثرات مینرالوکورتیکوئیدی بیشتری دارد و در جایگزین درمانی (Replacement Therapy) در کم کاری بخش قشری فوق کلیه کاربرد دارد؟

 ۱) بتامتازون

۲) پردنیزولون

۳) هیدرکورتیزون

۴) تریامسینولون

پاسخ گزینه:

۵۵- تولید کدام یک از مدیاتورهای ذکر شده توسط کورتیکوسیتروئیدها مهار می‌شود ولی توسط داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مهار نمی‌شود؟

۱) لکوترینها

۲) پروستاسایکلین

۳) ترومبوکسان A2

۴) پروستاگلاندین ها

پاسخ گزینه:

۵۶- چنانچه حتی با استفاده از غلظتهای بسیار بالای یک دارو و پاسخ ۱۰۰ درصد (E_max) حاصل نشود کدام گزینه در مورد آن دارو صحیح است؟

۱) Inverse Agonist

۲) Partial Agonist

۳) Partial Atagonist

۴) Agonist-Atagonist

پاسخ گزینه:

۵۷- درصد بالای اتصال دارو به پروتئین پلاسمایی به طور معمول سبب افزایش کدام یک از موارد زیر می‌شود؟

۱) میزان متابولیسم

۲) میزان دفع دارو

۳) تداخل اثر دارو

۴) سرعت اثر دارو

پاسخ گزینه:

۵۸- سفتیوفور جزو گروه از داروهای سفالوسپورینی محسوب می‌شود؟

۱) نسل اول

۲) نسل دوم

۳) نسل سوم

۴) نسل چهارم

پاسخ گزینه:

۵۹- کدام یک از داروهای ضد تشنج زیر به عنوان انتخاب اول برای درمان صرع پایدار (Status cpilepticus) به کار می‌رود؟

۱) فنوباربیتال

۲) فنی توئین

۳) پریمیدون

۴) دیازپام

پاسخ گزینه:

۶۰- کدام یک از عبارت زیر در مورد اثرات و سمیت داروهای ارگانوفسفات نادرست است؟

۱) این داروها در فعالیت سیستم عصبی کولینرژیک مداخله می‌کنند.

۲) این داروها به طور برگشت ناپذیر آنزیم کولین استراز را مهار می‌کنند.

۳) این داروها سبب افزایش فعالیت آنزیم کولین استراز در دام ها می‌شوند.

۴) برای درمان مسمومیت با این داروها از آتروپین استفاده می‌شود.

پاسخ گزینه:

۶۱- کدام گزینه در مورد پروپوفول صحیح است؟

۱) یک بیهوش کننده گازی شکل

۲) یک بیهوش کننده تزریقی

۳) یک بیهوش کننده استنشاقی اتری

۴) یک بیهوش کننده استروئیدی

پاسخ گزینه:

۶۲- تمام هوشبرهای زیر اثرات خود را از طریق گیرنده‌های GABA بروز می‌دهند؟

۱) کتامین

۲) تیوپنتال

۳) پروپوفول

۴) اتومیدات

پاسخ گزینه:

۶۳- محلول کلوئیدی دکستران در تمامی‌موارد زیر تزریق می‌شود، به جز:

۱) کاهش آلبومین خون

۲) کاهش ویسکوزیته خون و مایعات بدن

۳) کاهش فشار انکوتیک خون و مایعات بدن

۴) کاهش سیالیت خون و مایعات بدن

پاسخ گزینه:

۶۴- کدام یک از کورتیکوستروئیدهای زیر طولانی اثرتر (نیمه عمر زیاد در بدن) می‌باشد؟

۱) بتامتازون

۲) پردنیزولون

۳) هیدروکورتیزون

۴) تریامسینولون

پاسخ گزینه:

۶۵- کدام یک از داروهای زیر دارای اثر شل کنندگی رحم از طریق فعالیت آگونیستی بر گیرنده های B_2 می‌باشد؟

۱) کلومیفن

۲) ریتودرین

۳) استرادیول

۴) اکسی توسین

پاسخ گزینه:

۶۶- همه آنزیم¬های زیر در گلوکونئوژنز کبدی نقش دارند، به جز:

۱) پیروات کیناز

۲) گلوکز ۶- فسفاتاز

۳) پیروات کربوکسیلاز

۴) فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز

پاسخ گزینه:

۶۷- محصول نهایی بتا اکسیداسیون اسید چرب فرد کربن کدام است؟

۱) بوتیریل کوا

۲) مالونیل کوا

۳) سوکسینیل کوا

۴) پروپیونیل کوا

پاسخ گزینه:

۶۸- NADPH در کدام یک از مسیرهای متابولیکی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۱) گلیکولیز

۲) لیپوژنز

۳) پنتوز فسفات

۴) گلیکوژنولیز

پاسخ گزینه:

۶۹- مسیر سنتز هم توسط کدام آنزیم تنظیم می‌شود؟

۱) فروشلاتاز

۲) اوروپورفیرینوژن اسنتتاز

۳) اوروپورفیرینوژن د کربوکسیلاز

۴) آمینولوولنیک سنتتاز

پاسخ گزینه:

۷۰- آمونیاک حاصل از متابولیسم اسیدهای آمینه در مغز عمدتا به صورت کدام اسید آمینه به کبد منتقل می‌شود؟

۱) گلوتامین

۲) گلوتامات

۳) آسپارژین

۴) آلانین

پاسخ گزینه:

۷۱- کدام یک از دی ساکاریدهای زیر حاوی گالاکتوز است؟

۱) لاکتوز

۲) ساکارز

۳) ترهالوز

۴) مالتوز

پاسخ گزینه:

۷۲- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر الکلی نمی‌باشد؟

۱) سرین

۲) تیروزین

۳) ترئونین

۴) فنیل آلانین

پاسخ گزینه:

۷۳- فعال شدن آنزیم لیپاز حساس به هورمون به واسطه کدام یک از پیامبرهای ثانویه سلولی انجام می‌گیرد؟

۱) Ca^(+2)

۲) IP_3

۳) cGMP

۴) cAMP

پاسخ گزینه:

۷۴- تمام موارد زیر در تاخوردگی صحیح پروتئین¬ها دخیل¬اند، به جز:

 ۱) پریون¬ها

۲) چاپرون¬ها

۳) چاپرونین¬ها

۴) آنزیم دی سولفید ایزومراز

پاسخ گزینه:

۷۵- قند موجود در بیشتر سربروزیدهای مغز کدام است؟

۱) گلوکز

۲) گالاکتوز

۳) استیل گلوکز آمین

۴) N- استیل تورامینیک اسید

پاسخ گزینه:

۷۶- کدام یک از موارد زیر در تمایز و چسبیدن سلول دخالت دارد؟

۱) موسین

۲) دومائین

۳) کراتوسولفات

۴) فیبرونکتین

پاسخ گزینه:

۷۷- همه موارد ذیل در ساختار آکسون وجود دارند، به جز:

۱) ریبوزومها

۲) میکروتوبولها

۳) میتوکندریها

۴) شبکه آندوپلاسمیک

پاسخ گزینه:

۷۸- کلاژن ماتریکس استخوان عموما توسط کدام سلول سنتز می‌شود؟

۱) استئوسیت

۲) استئوبلاست

۳) فیبروبلاست

۴) استئوکلاست

پاسخ گزینه:

۷۹- جریان کلسیم در عضله مخطط توسط کدام ارگانل تنظیم می‌شود؟

۱) شبکه رتیکولوم صاف

۲) وزیکول‌های منفرد

۳) وزیکول‌های پوشش دار

۴) شبکه رتیکولوم دانه دار

پاسخ گزینه:

۸۰- در کدام یک از ساختمان‌های زیر سلول میراپی تلیال دیده می‌شود؟

۱) عضله مخطط

۲) دیواره مویرگ

۳) آسینیهای پانکراس

۴) آسیقیهای غدد بزاقی

پاسخ گزینه:

۸۱- سلول‌های حساسه اپی تلیوم بویایی چه نوع سلول هایی هستند؟

۱) اپیتلیال ویژه

۲) نورون‌های اتونوم

۳) نورون‌های دو قطبی

۴) تورون یک قطبی کاذب

پاسخ گزینه:

۸۲- کدام قسمت آندومتر در هنگام قاعدگی جدا نشده و در محل خود باقی می‌ماند؟

۱) بازال

۲) متراکم

۳) اسفنجی

۴) فانکشنال

پاسخ گزینه:

۸۳- سلول¬های اسپونژیوسیت در کدام بخش از غده فوق کلیوی به فراوانی مشاهده می‌گردد؟

۱) رتیکولاریس

۲) فاسیکولاتا

۳) گلومرولوزا

۴) مدولاری

پاسخ گزینه:

۸۴- کلیه Multilobar در کدام حیوان دیده می‌شود؟

۱) اسب

۲) گاو

۳) سگ

۴) گوسفند و بز

پاسخ گزینه:

۸۵- کدام گره لنفی زیر در گاو به عنوان مرکز لنفاوی (Lymphocenter) سر شناخته می‌شود؟

۱) Parotid

۲) Mandibular

۳) Lateral retropharyngeal

۴) Medial retropharyngeal

پاسخ گزینه:

۸۶- leocecal fold به کدام تنیای سکوم می چسبد؟

۱) Lateral

۲) Ventral

۳) Dorsal

۴) Medial

پاسخ گزینه:

۸۷- کدام یک از ساختارهای زیر در سگ توسط چادرینه بزرگ پوشیده نمی‌شود؟

۱) ایلئوم

۲) ژوژنوم

۳) ژوژنوم و ایلئوم

۴) دئودنوم نزولی

پاسخ گزینه:

۸۸- شاخ‌های رحم در کدام حیوان مستقیم است؟

۱) اسب

۲) بز

۳) گاو

۴) سگ

پاسخ گزینه:

۸۹- تنگ ترین بخش اویدو کت کدام است؟

۱) آمپولا

۲) ابتدا و انتها

۳) ایسموس

۴) انفندیبولوم

پاسخ گزینه:

۹۰- قسمت اعظم خون سیاهرگی قلب از طریق کدام مجرا به کدام قسمت قلب تخلیه می‌شود؟

۱) مجاری ریز به دهلیز راست

۲) سینوس کروناری به دهلیز راست

۳) سیاهرگ¬های کوچک به سیاهرگ بزرگ

۴) مجاری ریز به لابه لای عضلات شانه ای دهلیز راست

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا