زیست‌شناسی جانوری _ سلولی تکوینیکنکور دکتری

سوالات دکتری زیست‌شناسی جانوری _ سلولی تکوینی ۱۴۰۱؛ همراه پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۱- همه موارد زیر در پستانداران مشاهده می‌شوند، به جز:

۱) سیستم باب کبدی

۲) سیستم باب کلیوی

۳) تنه آئورتی

۴) بزرگ سیاهرگ زبرین

پاسخ گزینه:

۲- در کدام گروه جانوری، سینوس سیاهرگی با جداره دهلیز راست ادغام می‌شود؟

۱) تمساحان

۲) لاک پشتان

۳) سوسماران

۴) قورباغه‌ها و وزغ¬ها

پاسخ گزینه:

۳- شکل زیر وضعیت کمان‌ها را در کدام جانور نشان می‌دهد؟

۱) خزنده

۲) دوزیست بیدم

۳) دوزیست دمدار زمینی

 ۴) دوزیست دم دار آبشش دار

پاسخ گزینه:

۴- ویژگی‌های اصلی که سبب جدایی همی‌کوردانا از خارپوستان می‌شود، کدام اند؟

۱) اندوستیل (Endostyle)، مورفولوژی لارو و اسکلت داخلی

۲) سیستم عصبی پراکنده، مجرای مزوسلومیک و اسکلت داخلی

۳) مجرای مزوسلومیک، فقدان شکاف‌های آبششی و کمپلکس محوری

۴) وار آهه دهانی (Buccal diverticulum)، مجرای مزوسلومیک و داشتن استومو کورد

پاسخ گزینه:

۵- سلول جنسی در کدام جانور به Atrium تخلیه می‌شود؟

۱) اسیدین¬های کلنیایی – آمفیوکسوس

۲) دهان گردان – گردان تنان

۳) کم تاران – پرتاران

۴) کرم‌های پهن آزاد – بادکش داران

پاسخ گزینه:

۶- جنس¬های Physalia و Aurelia، به ترتیب به کدام گروه‌ها تعلق دارند؟

۱) Scyphozoa – Cubozoa

۲) Anthozoa – Hydrozoa

۳) Scyphozoa – Hydrozoa

۴) Hydrozoa – Scyphozoa

پاسخ گزینه:

۷- در چرخه زندگی عامل مالاریا مرحله اسپوروگونی پلاسمودیم در کجا صورت می‌گیرد؟

۱) دیواره معده پشه ناقل

۲) غدد بزاقی پشه ناقل

۳) داخل گلبول‌های قرمز انسان

۴) درون خون اما خارج گلبول‌های قرمز انسان

پاسخ گزینه:

۸- نقش پدیپالپ گرزی شکل در افراد راسته عنکبوتیان چیست؟

۱) خرد کردن مواد غذایی

۲) تزریق سم به بدن شکار

۳) کمک به درک جهت حرکت

۴) انتقال اسپرم

پاسخ گزینه:

۹- کدام یک از سلول‌های زیر مسئول تنظیم قطر استیوم در اسفنج‌ها است؟

۱) ارکئوسیت

۲) اسکلروسیت

۳) پوروسیت

۴) کوانوسیت

پاسخ گزینه:

۱۰- بندبندی شدن (Metamerism) در کدام یک از گزینه‌های زیر در حالت بالغ دیده می‌شود؟

۱) نرمتنان و کرم¬های حلقوی

۲) کرم¬های حلقوی و طناب¬داران

۳) خارپوستان و طناب¬داران

۴) تونیکت¬ها و طناب¬داران

پاسخ گزینه:

۱۱- در کدام یک از موارد زیر شباهت بیشتری در مراحل لقاح توتیا و موش دیده می‌شود؟

۱) انجام واکنش قشری

۲) جذب شیمیایی اسپرم

۳) سنتز ماده ژنتیکی در پیش هسته ها

۴) انجام واکنش آکروزومی و شکل گیری زائده آکروزمی

پاسخ گزینه:

۱۲- ۱۸ ساعت پس از شروع انکوبایسون، کدام یک از بخش‌های زیر در جنین پرندگان مشاهده نمی‌شود؟

۱) زائده سری

۲) چین‌های عصبی

۳) خط اولیه

۴) گره هنسن

پاسخ گزینه:

۱۳- سلول‌های بنیادی خونساز قطعی جنین مهره داران از کدام یک منشأ می‌گیرد؟

۱) کبد

۲) مغز استخوان

۳) بخش شبکه آئورت

۴) سلول‌های اندوتلیال جزایر خونی جدار کیسه زرده

پاسخ گزینه:

۱۴- در شرایط in vitro تأثیر آلبومین سرم بر اسپرم چیست؟

۱) خروج برخی پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها از غشای اسپرم

۲) جابه جایی کلسترول در غشای اسپرم

۳) خروج کلسترول از غشای اسپرم

۴) کاهش پتانسیل غشای اسپرم

پاسخ گزینه:

۱۵- نوع کلیواژ در نرم تنان کدام یک از موارد زیر است؟

۱) سطحی

۲) شعاعی

۳) دوطرفی

۴) مارپیچی

پاسخ گزینه:

۱۶- نحوه ترشح سلول‌های غده چربی کدام مورد است؟

۱) مروکرین

۲) هولوکرین

۳) هلومروکرین

۴) پاراکرین

پاسخ گزینه:

۱۷- غدد پروستات از چه نوع هستند و پوشش اپی تلیومی آنها چیست؟

۱) غدد لوله‌ای، متغیر

۲) غدد لوله‌ای – حبابی، متغیر

۳) غدد لوله‌ای، مطبق کاذب استوانه¬ای

۴) غدد لوله‌ای به حبابی، مطبق کاذب استوانه‌ای

پاسخ گزینه:

۱۸- کدام یک در مغز قرمز استخوان وجود ندارد؟

۱) الیاف رتیکولر

۲) سلول‌های بنیادی

۳) مویرگهای پیوسته

۴) ماکروفاژ

پاسخ گزینه:

۱۹- کدام یک از بافت‌های زیر فاقد سیستم لنفاتیک است؟

۱) سیستم عصبی مرکزی

۲) ماهیچه

۳) طحال

۴) کبد

پاسخ گزینه:

۲۰- در انسان اپی تلیوم پرده‌های سروزی از نوع …………. است.

۱) اپی تلیوم مکعبی ساده

۲) اپی تلیوم سنگ فرشی ساده

۳) اپی تلیوم منشوری ساده

۴) اپی تلیوم منشوری مطبق کاذب

پاسخ گزینه:

۲۱- همه عبارات زیر درست می‌باشند، به جز:

۱) پروفیلین به G-ADP اکتین متصل می‌شود و باعث جایگزینی ADP با ATP می‌شود.

۲) تیموزین و به رشته F اکتین متصل شده و مانع فروپاشی آن می‌شود.

۳) کوفیلین ترجیحا به رشته‌های دارای ADP – اکتین متصل شده و باعث قطعه قطعه شدن آنها می‌شود.

۴) پروتئین CapZ به انتهای مثبت رشته اکتین متصل شده و از پلیمرازسیون آن جلوگیری می‌کند.

پاسخ گزینه:

۲۲- کدام گزینه در مورد عوامل مؤثر در رونویسی در یوکاریوتها درست است؟

۱) DPE در همه پرموتورهای کلاس ۲ قرار دارد.

۲) TATA box توسط TFIIB شناسایی می‌شود.

۳) GC box و CAT box جزء عناصر دور از پروموتر هستند.

۴) در یوکاریوت¬ها terminator برای توقف RNAll پلیمراز وجود ندارد.

پاسخ گزینه:

۲۳- منظور از کاریومر چیست؟

۱) غشای دو لایه اطراف یک کروموزوم

۲) غشای دو لایه اطراف چند کروموزوم

۳) غشای ER که به سمت هسته کشیده شده است.

۴) غشای دو لایه تازه شکل گرفته اطراف تمام کروموزوم‌های یک سلول

پاسخ گزینه:

۲۴- عبارت درست در رابطه با کلاژنها کدام است؟

۱) کلاژنها در ایجاد ایمنی هم نقش دارند.

۲) به لحاظ وجود پرولین زیاد، در ساختمان کلاژن هلیکس تشکیل نمی‌شود.

۳) کلاژنهای نوع II سازنده اصلی فیبرها در رباطها می‌باشند.

۴) در ساختمان کلاژن اسیدهای آمینه گلایسین و آرژنین زیاد تکرار شده است.

پاسخ گزینه:

۲۵- کدام یک باعث ایجاد قطبیت در سلول‌های اپیتلیال روده می‌شود؟

۱) Gap Junctions

۲) Focal Adhesions

۳) Tight Junctions

۴) Hemidesmosomes

پاسخ گزینه:

۲۶- کدام یک از پروسه‌های زیر در گذر از متافاز به آنافاز در میتوز مورد وارسی سیستم کنترل چرخه سلولی می‌شود؟

۱) اتمام همانندسازی ماده ژنتیکی

۲) اتصال کروموزوم‌ها به میکروتوبول‌های دوکی و ایجاد کشش

۳) شرایط محیطی مناسب برای رشد سلول در G_1

۴) ردیف شدن کروموزم¬ها و تشکیل صفحه متافازی

پاسخ گزینه:

۲۷- SMC ها در حضور ATP باعث ……………….. می‌شوند.

۱) همانندسازی DNA

۲) فروپاشی هسته

۳) تراکم کروموزوم ها

۴) تقسیم سانترومرها

پاسخ گزینه:

۲۸- همه موارد زیر به GTP متصل هستند، به جز:

۱) Ras

۲) Ran

۳) SRP

۴) Pex5

پاسخ گزینه:

۲۹- کدام مورد باعث فعال شدن گلیکوژن فسفریلاز می‌گردد؟

۱) Glucagon

۲) Insulin

۳) Adrenaline

۴) Noradrenaline

پاسخ گزینه:

۳۰- کدام مورد در رابطه با همانندسازی DNA درست است؟

۱) تلومراز با خاصیت Reverse Transcripase ای خود، تکرارهای هگزانوکلئوتیدی را به رشته Lagging در ناحیه تلومر اضافه می‌کند.

۲) آنزیم DNA پلیمراز مسئول همانندسازی قطعات اوکازاکی در باکتری ها، بعد از پایان سنتز هر قطعه اوکازاکی از هولوآنزیم جدا می‌شود.

۳) آنزیم DNA پلیمراز III با استفاده از خاصیت غلط گیری خود سبب حذف نوکلئوتید نامناسب پس از همانندسازی می‌شود.

۴) آنزیم FEN1 با استفاده از خاصیت اگزونوکلئازی سبب حذف پرایمر از قطعات اوکازاکی در انسان می‌شود.

پاسخ گزینه:

۳۱- در چه مرحله‌ای اولین نشانه‌های قطعه بندی در جنین مگس سرکه قابل مشاهده است؟

۱) Cellular blastoderm

۲) germ band retraction

۳) germ band extension

۴) syncytial blastoderm

پاسخ گزینه:

۳۲- در مورد تکوین ابتدایی دوزیستان همه جملات زیر درست اند، به جز:

۱) گاسترولاسیون از ناحیه هلال خاکستری شروع می‌شود.

۲) جهت گیری محور پشتی – شکمی‌به نقطه ورود اسپرم بستگی دارد.

۳) شروع گاسترولاسیون با گذار از بلاستولای میانی همراه است.

۴) سانتریول تخمک میکروتوبول‌ها را سازماندهی می‌کند و موجب چرخش قشری می‌شود.

پاسخ گزینه:

۳۳- سلول تخم در کدام مورد قبل از انجام تسهیم، به طور قابل توجهی رشد می‌کند؟

۱) اسفنج

۲) هیدر

۳) حلزون

۴) قورباغه

پاسخ گزینه:

۳۴- کدام یک در فولیکول ثانویه انسان دیده می‌شود؟

۱) تخمک

۲) اووگونی

۳) اوویست ثانویه

۴) اوویست اولیه

پاسخ گزینه:

۳۵- چنانچه سنتز بتاکتنین در جنین حلزون مهار شود، کدام یک متأثر نمی‌شود؟

۱) گاسترولاسیون طبیعی

۲) الگوی طبیعی تسهیم اولیه

۳) تشکیل عضلات بدن

۴) تشکیل لوله گوارش خلفی

پاسخ گزینه:

۳۶- در جنین ۸ سلولی زنوپوس، کدام نیمه جنینی در محیط کشت خنثی جنین کامل تری ایجاد می‌کند؟

۱) پشتی

۲) شکمی

۳) جانوری

۴) گیاهی

پاسخ گزینه:

۳۷- بی نظمی‌بلاستومر (Blastomere anarchy)، در کدام گروه از جنین جانوران دیده می‌شود؟

۱) حشرات

۲) شانه داران

۳) کرم‌های پهن

۴) کرم¬های گرد

پاسخ گزینه:

۳۸- در تکوین جنین موش کدام یک دیرتر رخ می‌دهد؟

۱) شروع لانه گزینی

۲) تشکیل خط اولیه

۳) ایجاد بلاستوسیست

۴) مرحله egg Cylinder

پاسخ گزینه:

۳۹- در لارو کرم لوله‌ای C.elegans، تقریبا چه تعداد سلول در ایجاد رود شرکت می‌کنند؟

۱) ۲۰

۲) ۴۷

۳) ۸۰

۴) ۱۱۹

پاسخ گزینه:

۴۰- کدام یک مرکز Nieuwkoop جنین زبرافیش را تشکیل می‌دهد؟

۱) بخش شکمی سلول‌های عمقی

۲) بخش پشتی سلول‌های عمقی

۳) قسمت شکمی لایه سنسیشیال زرده‌ای

۴) قسمت پشتی لایه سینسیشیال زرده‌ای

پاسخ گزینه:

۴۱- در جنین توتیای دریایی که از مادر فاقد ژن کد‌کننده بتاکتنین ایجاد می‌شود، ……………. .

۱) محل شروع گاسترولاسیون تغییر می‌کند.

۲) بلاستومرهای جنین صرفا به اندودرم و مزودرم تمایز می‌یابند.

۳) سلول‌های میکروسری بزرگ به سلول‌های اسکلت ساز تمایز نمی‌یابند.

۴) گاسترولاسیون انجام می‌شود ولی لارو پلاتئوس ایجاد نمی‌شود.

پاسخ گزینه:

۴۲- ساختار قطعه بندی شده زالو نتیجه نکوین کدام بلاستومر (ها) است؟

۱) میکرومر d

۲) ماکرومر D

۳) میکرومرهای a,b,c

۴) ماکرومرهای A,B,C

پاسخ گزینه:

۴۳- در مورد گاسترولاسیون در دروزوفیلا کدام مورد درست نیست؟

۱) شیار شکمی، پس از تشکیل از سطح بدن محو می‌گردد.

۲) گاسترولاسیون کمی پس از مرحله گذار در بلاستولای میانی شروع می‌شود.

۳) شکل گیری شیار سری و «نوار زایا» در مراحل پیشرفته تر گاسترولاسیون صورت می‌گیرد.

۴) شیار شکمی‌شامل حدود ۵۰ سلول اندودرمی است که در نهایت لوله گوارش را ایجاد می‌کند.

پاسخ گزینه:

۴۴- در جنین زایی موش، فضای پیش آمنیونی (pro-amniotic cavity) در روز چند جنین شکل می‌گیرد؟

۱) ۴

۲) ۵/۵

۳) ۵/۶

۴) ۷

پاسخ گزینه:

۴۵- اولین علامت آغاز گاسترولاسیون در آمفیوکسوس چیست؟

۱) مسطح شدن سلول‌های دیواره قطب گیاهی

۲) کاهش اندازه بلاستوپور

۳) تشکیل هلال مزودرمی

۴) تشکیل آرگنترون

پاسخ گزینه:

۴۶- بلاستومرهای مشتق از کدام ماکرومر جنین حلزون می تواند همانند سازمان دهنده اسپمن در جنین دوزیستان عمل کند؟

۱) A

۲) B

۳) C

۴) D

پاسخ گزینه:

۴۷- در پرندگان، کدام کیسه و پرده اطراف جنینی، در تبدیل اسید اوریک به اورات¬ها نقش دارد؟

۱) آمینون

۲) کوریون

۳) آلانتوئیس

۴) کیسه زرده

پاسخ گزینه:

۴۸- در جنین پستانداران مثانه از کدام یک تکوین می‌یابد؟

۱) کلوآکا

۲) لوله ولفین

۳) جوانه میزنای

۴) مزانشیم متانغروژنیک

پاسخ گزینه:

۴۹- در تونیکات، گاسترولاسیون چند ساعت بعد از لقاح شروع می‌شود؟

۱) ۵-۴

۲) ۹-۷

۳) ۱۲-۱۰

۴) ۱۵-۱۳

پاسخ گزینه:

۵۰- کدام یک سلول‌های پوشاننده آمنیون در جنین موش در مرحله egg cylinder است؟

۱) اندودرم احشایی

۲) اپیبلاست

۳) ترفراکتودرم

۴) هیپوپلاست

پاسخ گزینه:

۵۱- در حلزون Ilyanassa obsoleta، کدام بلاستومر در ایجاد مشتقات اکتودرمی نقش ندارد؟

۱) ۳D

۲) ۳C

۳) ۲B

۴) ۲A

پاسخ گزینه:

۵۲- تخمک C.elegans، در زمان لقاح در کدام مرحله از میوز می‌باشد؟

۱) پایان میوز II

۲) پروفاز میوز I

۳) متافاز میوز II

۴) متافاز میوز I

پاسخ گزینه:

۵۳- در جوجه وقتی سلول‌های نواحی مختلف درم پوست (مزانشیم) با اپیدرم (اپی تلیوم) کنار یکدیگر قرار بگیرند، نوع ضمائم پوستی که توسط اپی تلیوم اپیدرم ساخته می‌شود توسط چه عاملی تعیین می‌گردد؟

۱) پتانسیل ذاتی اپی تلیوم

۲) منشأ اولیه اپی تلیوم

۳) منشأ اولیه مزانشیم

۴) محتوای ژنتیکی مزانشیم

پاسخ گزینه:

۵۴- براساس نقشه سرنوشت جنین ۸ سلولی تونیکات، کدام یک نقش بیشتری در ایجاد لوله عصبی دارد؟

۱) a4.2

۲) b4.2

۳) A4.1

۴) B4.1

پاسخ گزینه:

۵۵- تکوین کدام یک در C.elegans وابسته به Autonomous specification نیست؟

۱) سلول‌های جنسی

۲) بافت حلفی

۳) عضلات

۴) روده

پاسخ گزینه:

۵۶- در مورد تکوین مگس سرکه، همه جملات زیر درست است، به جز:

۱) محورهای جنین مطابق با محورهای تخمک است.

۲) گاسترولاسیون با درون خزیدگی سلول‌های شکمی‌شروع می‌شود.

۳) واکنش قشری بعد از لقاح رخ نمی‌دهد.

۴) غشای سلولی تا دهمین تقسیم ایجاد نمی‌شود.

پاسخ گزینه:

۵۷- منشأ گانگلیون¬های حسی مهره داران، کدام یک می‌باشد؟

۱) مزودرم بینابینی

۲) مزودرم مجاور محوری

۳) سلول‌های صفحه عصبی

۴) سلول‌های ستیغ عصبی

پاسخ گزینه:

۵۸- کدام یک در تعیین محور چپ – راست جنین پستانداران نقش دارد؟

۱) فعال شدن ژن Pitx2 در سمت راست

۲) خاموش شدن ژن Nodal در سمت چپ

۳) جابه جا شدن مایع از سمت چپ به راست توسط سلول‌های مژه دار

۴) ترشح Nodal Vesicular Parcels) NVPs) از سلول‌های کره‌ای، تحت تأثیر FGF

پاسخ گزینه:

۵۹- در اندام حرکتی، مولکولی که باعث فعالیت قطبی کنندگی ZPA می‌شود، کدام است؟

۱) Shh

۲) BMP

۳) FGF

۴) TGF-β

پاسخ گزینه:

۶۰- در دروزوفیلا انتقال از مرحله تخصصی شدن (Specification) به مرحله تعیین شدن (Determination) توسط کدام ژنها صورت می‌گیرد؟

١) ژن‌های تعیین‌کننده نواحی انتهایی

۲) ژنهای قطعه بندی کننده

۳) ژن‌های تعیین‌کننده مرکز سازمان دهنده خلفی

۴ ژن‌های تعیین‌کننده مرکز سازمان دهنده قدامی

پاسخ گزینه:

۶۱- کوادرانت D در آنلیدا کدام بخش از بدن جانور بالغ را ایجاد می‌کند؟

۱) سر

۲) تنه

۳) عضلات

۴) لوله گوارش

پاسخ گزینه:

۶۲- کدام گزینه در روند واسکولوژنز (Vasculogenesis) دخالت ندارد؟

۱) FGF2

۲) VEGF

۳) Ephrin – β۲

۴) Angiopoietins

پاسخ گزینه:

۶۳- تبدیل مستقیم سلول‌های فیبروبلاست تخمدان، به کدام سلول دشوارتر است؟

۱) Totipotent

۲) Unipotent

۳) Multipotent

۴) Pluripotent

پاسخ گزینه:

۶۴- در مورد ۱- Macho همه موارد زیر درست است، به جز:

۱) در مرحله ۸ سلولی mRNA آن به بلاستومرهای B4.1 می‌رسد.

۲) یک فاکتور مادری می‌باشد که mRNA آن از قبل درون تخمک می‌باشد.

 ۳) کد‌کننده فاکتور نسخه برداری از نوع Zine – Finger می‌باشد.

۴) پروتئین ۱-Macho به کمک FGF موجب تخصصی شدن نوتو کورد می‌شود.

پاسخ گزینه:

۶۵- در کدام بیماری فاکتور Shh نقش ندارد؟

۱) Spina Bifida

۲) Anencephaly

۳) Phocomelia

۴) Craniorachischisis

پاسخ گزینه:

۶۶- اندودرم احشایی قدامی (AVE)، در جنین موش، با سنتز و ارسال کدام یک باعث ایجاد ناحیه قدامی جنین می‌شود؟

۱) RA

۲) Nodal

۳) Wnt3a

۴) Dickkopf

پاسخ گزینه:

۶۷- در گاسترولای زنوپوس، نورونهای طناب نخاعی تحت تأثیر کدام یک ایجاد می‌شوند؟

۱) فعالیت هم Wnt و هم BMP ها

۲) مهار Wnt و مهار BMP ها

۳) فعالیت مسیر Wnt و مهار BMP ها

۴) مهار Wnt و فعالیت BMP ها

پاسخ گزینه:

۶۸- در تکوین همه موارد زیر برهم کنش مزانشیم و اپی تلیوم نقش مهمی ایفا می‌کند، به جز:

۱) مو

۲) عدسی

۳) دندان

۴) غدد پستانی

پاسخ گزینه:

۶۹- هورمون Anti-Mullerian جزء کدام خانواده از فاکتورهای زیر می‌باشد؟

۱) FGF

۲) Wnt

۳) TGF-β

۴) Delta – Notch

پاسخ گزینه:

۷۰- در روند ترمیم اندام حرکتی قطع شده سمندر کدام مورد زیر اتفاق می¬افتد؟

۱) Dedifferentiation رخ می‌دهد.

۲) Transdifferentiation رخ می‌دهد.

۳) سلول‌های بنیادی پرتوان ایجاد می‌شود.

۴) سلول‌های پروژنیتور چند پتانسیلی ایجاد می‌شود.

پاسخ گزینه:

۷۱- در طی نورولاسیون کدام یک رخ نمی‌دهد؟

۱) توقف بیان E-Cadherin و شروع سنتز N-Cadherin

۲) انقباض سطح رأسی سلول‌های عصبی در محل محورهای تاخوردگی صفحه عصبی

۳) همگرایی و کشیدگی (Convergent & Extension) صفحه عصبی

۴) تغییر اتصال اپیدرم – سلول‌های عصبی به اپیدرم – اپیدرم

پاسخ گزینه:

۷۲ – القاء بیان کدام یک بین دو منطقه تشکیل اندام حرکتی در مزودرم صفحه جانبی جنین جوجه، باعث به وجود آمدن یک اندام حرکتی نابجا می‌شود؟

۱) SOX17

۲) TGFβ

۳) BMP4

۴) FGF10

پاسخ گزینه:

۷۳- در نرم تنان، مشتقات لوب قطبی در ایجاد کدام محور جنین نقش مهم تری دارد؟

۱) پشتی – شکمی

۲) چپ – راست

۳) قدامی – خلفی

۴) گیاهی – جانوری

پاسخ گزینه:

۷۴- پلاسم قطبی از ناحیه خلفی یک جنین دروز وفیلا در مرحله «بلاستودرم سینسیشیال » استخراج و به ناحیه قدامی جنین دیگری در همان مرحله پیوند زده شده است. در جنین پیوند زده شده …………………….

۱) تعداد سلول‌های جنسی درون گناد دو برابر می‌شود.

۲) تعداد سلول‌های جنسی درون گناد تغییری نمی‌کند.

۳) جنینی با دو محور قدامی – خلفی شکل می‌گیرد.

۴) جنینی با دو انتهای دمی‌شکل می‌گیرد.

پاسخ گزینه:

۷۵- چه نوع پیام رسانی مولکولی در القاء سلول‌های Valve در C.elegans نقش دارد؟

۱) پاراکراین و اتوکراین

۲) جاکستاکراین و اوکراین

۳) جاکستاکراین و پاراکراین

۴) جاکستاکراین به تنهایی

پاسخ گزینه:

۷۶- منشأ و محل شکل گیری سلول‌های اندوتلیال عروق لنفاوی کدام است؟

۱) سلول‌های اندوتلیال سیاهرگی – گردن

۲) سلول‌های اندوتلیال سرخرگی – گردن

۳) سلول‌های اندوتلیال سرخرگی – زیر بغل

۴) سلول‌های اندوتلیال سیاهرگی – زیر بغل

پاسخ گزینه:

۷۷- پروتئین BMP در تمایز همه موارد زیر نقش دارد، به جز:

۱) اپیدرم

۲) صفحه عصبی

۳ ستیغ عصبی

۴) پلاک¬های حسی

پاسخ گزینه:

۷۸- در جنین دوزیستی که یک مورفولینو (Morpholino) بر علیه فیبرونکتین تزریق شده است، کدام روند تکوینی مختل خواهد شد؟

۱) مورفوژنز بافت استخوانی

۲) بسته شدن لوله عصبی در طی نورولاسیون

۳) تشکیل اپی تلیوم لوله گوارش

۴) مهاجرت سلولی در طی گاسترولاسیون

پاسخ گزینه:

۷۹- چنانچه سلول انتهای دیستال (Distal tip cell) در گناد C.elegans حذف شود، همه سلول‌های جنسی ………..

۱) مسیر اسپرماتوژنز را طی می‌کنند.

۲) مسیر انوژنز را طی می‌کنند.

۳) وارد میوز می‌شوند.

۴) وارد میتوز می‌شوند.

پاسخ گزینه:

۸۰- در جنین جوجه، ………….. از سطح سومیت …………….. در مزودرم حد واسط بیان می‌شود و باعث شکل گیری کلیه می‌شود.

۱) Liml – ششم

۲) mespl – ششم

۳) Liml – اول

۴) mespl – اول

پاسخ گزینه:

۸۱- کدام فاکتور زیر نقش مهم تری در سازمان دهنده‌های پوستم (Hypostome) هیدر دارد؟

۱) BMP

۲) Wnt

۳) Nodal

۴) Noggin

پاسخ گزینه:

۸۲- با کمک کدام یک از آزمایش‌های زیر می توان به سرنوشت قطعی یک گروه از سلول‌های جنینی در مرحله بلاستولا پی برد؟

۱) جدا کردن و کشت آن سلول‌ها در یک محیط خنثی

۲) پیوند آن سلول‌ها به یک جنین دیگر در همان ناحیه

۳) پیوند آن سلول‌ها به ناحیه‌ای دیگر از همان جنین

۴) نشان دار کردن آن سلول‌ها بدون جدا کردن یا جابه جایی آنها

پاسخ گزینه:

۸۳- مهار‌کننده بلوغ اتوسیت (Oocyte Maturation Inhibitor = OMI) توسط کدام یک از موارد زیر ترشح می‌شود؟

۱) تک داخلی

۲) تک خارجی

۳) استرومای تخمدان

۴) سلول‌های فولیکولی

پاسخ گزینه:

۸۴- سلول‌های ناحیه قدامی و خلفی جنین مگس سرکه (در مرحله بلاستودرم سلولی، شکل زیر) به ترتیب در ایجاد مستقمات کدام یک شرکت می‌کنند؟

۱) اندودرم – اندودرم

۲) اندودرم – مزودرم

۳) مزودرم – مزودرم

۴) مزودرم – اندودرم

پاسخ گزینه:

۸۵- در مورد فرایند تشکیل کبد ( Hepatogenesis) کدام یک از فرایندهای زیر حین تکوین اتفاق نمی‌افتد؟

۱) سلول‌های اندوتلیالی عروق خونی تشکیل جوان؛ کبدی را القا می‌کنند.

۲) توتوکورد با سرکوب بیان Shh در اندودرم موجب فعال شدن تکوین کبد می‌گردد.

۳) مزودرم قلب ساز با ترشح Fgf1 و Fgf2 موجب بیان ژنهای خاص کبدی می‌شود.

۴) عوامل رونویسی Foxal و Foxa2 موجب باز شدن کروماتین ژنهای خاص کبد و رونویسی آنها می‌شوند.

پاسخ گزینه:

۸۶- در سلول‌های ترفوبلاست جنین پستانداران در مرحله بلاستوسیست مسیر سیگنالینگ Hippo …………………….. است و ژن ………… بیان می‌شود.

۱) غیرفعال – Cdx2

۲) غیرفعال – Sox2

۳) فعال – Cdx2

۴) فعال – Sox2

پاسخ گزینه:

۸۷- در مورد نقش پروتئین P300 در سلول‌های قلبی، کدام مورد درست است؟

۱) مهار‌کننده ترجمه

۲) مهار‌کننده رونویسی

۳) فعال‌کننده ترجمه

۴) فعال‌کننده رونویسی

پاسخ گزینه:

۸۸- عدم تشکیل abdomen و سلول‌های قطبی در جنین دروزوفیلا نتیجه موتاسیون کدام ژن است؟

۱) caudal

۲) nanos

۳) oskar

۴) engrailed

پاسخ گزینه:

۸۹- جهش در ژن myostatin موجب کدام مورد زیر می‌شود؟

۱) عدم شکل گیری عضلات

۲) افزایش حجم عضلات

۳) کاهش حجم عضلات

۴) کاهش قدرت عضلات

پاسخ گزینه:

 ۹۰- بیان کدام ژن‌ها سرنوشت قسمت دیستال اندام حرکتی قدامی‌در جنین موش را تعیین می‌کند؟

۱) Pitxl , Thx4

۲) Wnt 3d, Thx5

۳) پارالوگ Hos9

۴) پارالوگ Hox13

پاسخ گزینه:

۹۱- در تعیین جنسیت جنین، بیان کدام ژن تمایز سلول‌های سر تولی را کنترل یا تحریک می‌کند؟

۱) SRY

۲) Sox9

۳) Wn14

۴) Foxl2

پاسخ گزینه:

۹۲- در مورد بیوسنتز و عملکرد میکرو RNAها، همه جملات زیر درست اند، به جز:

۱) ژن‌های خاصی داشته و حتی می توانند از روی نواحی اینترونی ژن‌های دیگر نیز ساخته شوند.

۲) با فراخوانی اندونوکلئازها می توانند باعث تخریب mRNAی هدف شوند.

۳) با ممانعت از اتصال فاکتورهای آغازگر ترجمه، از شروع ترجمه جلوگیری می‌کنند.

۴) با اتصال به پروتئین‌های خاصی، رونویسی از ژن¬های هدف را کاهش می‌دهند.

پاسخ گزینه:

۹۳- کدام یک از پروتئین‌های زیر، مانع از وقوع پیری در یوکاریوتها می‌شوند؟

۱) Sirtuin

۲) BMP2

۳) Shh

۴) Ubx

پاسخ گزینه:

۹۴- کینازهای وابسته به فعال شدن Torso، باعث مهار فعالیت کدام یک از موارد زیر می‌شود؟

۱) پروتئین Bicoid

۲) پروتئین Groucho

۳) ژن tailless

۴) ژن hackehein

پاسخ گزینه:

۹۵- در دوزیستان کدام یک از ژن‌های زیر به طور مستقیم در بیان ژن‌های سازمان دهنده نقش دارد؟

۱) VegT

۲) xbra

۳) BMP4

۴) Sidinois

پاسخ گزینه:

۹۶- نتیجه حذف بیان ژن Hoxc11 در تشکیل مهره‌های جنین موش چه خواهد بود؟

۱) تبدیل مهره سینه‌ای به کمری

۲) تبدیل مهره سینه‌ای به گردنی

۳) تبدیل مهره کمری به سینه‌ای

۴) تبدیل مهره گردنی به سینه‌ای

پاسخ گزینه:

۹۷- در تونیکات، کدام یک نقش مهم تری در تکوین عضلات دارد؟

۱) Tbx6

۲) Snail

۳) myosin

۴) Brachyury

پاسخ گزینه:

۹۸- القاء بیان نابجای کدام یک در سلول‌های صفحه عصبی دوزیست باعث تمایز آنها به سمت سلول‌های نورال کرست و آغاز مهاجرت آنها می‌شود؟

۱) Pax6 – Sox10

۲) Snail – Foxd3

۳) N.cadherin – Shh

۴) E.cadherin – Sox9

پاسخ گزینه:

۹۹- دروز و فیلای ترانس ژنیکی ایجاد کرده‌ایم که در آن ناحیه ۳^’UTR ژن oskar را با ناحیه ۳^’UTR ژن bicoid تعویض کرده‌ایم. در جنین شکل گرفته از این مگس :

۱) دو قطب قدامی خواهیم داشت

۲) دو قطب خلفی خواهیم داشت.

۳) سلول‌های جنسی در قطب قدامی و خلفی جنین تشکیل می‌شوند.

۴) سلول‌های مزودرمی‌در قطب قدامی و خلفی جنین تشکیل می‌شوند.

پاسخ گزینه:

۱۰۰- زمانی که سلول‌های جنسی اولیه به گنادهای در حال تکوین می‌رسند، کدام یک از تغییرات اپی ژنتیکی زیر در DNA آنها رخ می‌دهد؟

۱) Sumoylation

۲) Methylation

۳) Deacetylation

۴) Demethylation

پاسخ گزینه:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا