علوم اعتیادمغز و اعصاب

سوالات آزمون دکتری علوم اعتیاد ۱۳۹۸؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی

۱- در مورد مقایسه ترکیب مایع مغزی نخاعی و خون کدامیک درست است؟

الف) غلظت پتاسیم آن بیشتر از خون است

ب) میزان پروتئین آن کمتر از خون است

ج) غلظت یون هیدروژن آن کمتر از خون است

د) غلظت گلوکز آن بیشتر از خون است

۲- کدام اصل بیانگر اختصاصی بودن فیبرهای عصبی فقط برای یک مودالیته حسی است؟

الف) Labeled line principle

ب) Pattern principle

ج) Volley principle

د) Weber- Fechner principle

۳- کدام عبارت در مورد مسیر درد آهسته درست می‌باشد؟

الف) فیبرهای آوران از نوع بدون میلین می‌باشند.

ب) فیبرهای آوران عمدتاً وارد لامینای یک ماده خاکستری نخاع می‌شوند.

ج) این مسیر عمدتاً به قشر حس پیکری ختم می‌شود.

د) نوروترانسمیتر رها شده از انتهای فیبرهای آوران گلوتامات می‌باشد.

۴- کدام یک جزو حافظه Explicit است؟

الف) Priming

ب) Procedural

ج) Semantic

د) Habituation

۵- کدام یک از موارد زیر از علایم تخریب مخچه نمی‌باشد؟

الف) Rigidity

ب) Dysmetria

ج) Intention tremor

د) Past- pointing

۶- نورون‌های پس عقده‌ای سمپاتیک که به غدد عرق می‌روند، کدام یک از واسطه‌های شیمیایی زیر را ترشح می‌کنند؟

الف) آدرنالین

ب) استیل کولین

ج) نورآدرنالین

د) دوپامین

۷- تخریب کدام یک از ساختارهای زیر موجب بیماری کره هانتینگتون می‌شود؟

الف) گابا ارژیک استراتوم

ب) دوپامینرژیک استریاتوم

ج) دوپامینرژیک جسم سیاه

د) گلوتاماترژیک گلوبوس پالیدوس

۸- کدام عامل زیر موجب بروز رفلکس تک سیناپسی (monosynaptic) می‌شود؟

الف) فیبر آوران lb

ب) فیبر آوران Ia

ج) تحریک اندام و تری گلژی

د) تحریک گیرنده‌های درد

۹- وجود کدامیک از موارد EEG زیر در شرایط ذکر شده امکان پذیر نمی‌باشد؟

الف) موج آلفا در بیداری

ب) موج تتا در کودکان

ج) موج دلتا در فرد سالم هوشیار

د) موج بتا در خواب REM

۱۰- نقش رسپتورهای ۲α آدرنرژیک در نورون پیش سیناپسی کدام است؟

الف) حذف نوراپی نفرین از فضای سیناپسی

ب) کاهش آزادسازی نوراپی نفرین از نورون پیش سیناپسی

ج) افزایش احتمال اتصال نوراپی نفرین به نورون پس سیناپسی

د) تحریک آزاد شدن نوراپی نفرین از نورون پس سیناپسی

۱۱- مرکز تشخیص قیافه اشخاص کدام ناحیه از قشر مغز می‌باشد؟

الف) بروکا

ب) ورنیکه

ج) بخش فوقانی قشر بینایی اولیه د

د) بخش تحتانی لوب گیجگاهی

۱۲- کدامیک از مسیرهای حرکتی زیر در کنترل حرکات انگشتان نقش بیشتری دارد؟

الف) قشری- نخاعی (Cortico- spinal )

ب) مشبکی- نخاعی (Reticulo- spinal )

ج) قرمزی- نخاعی (Rubro- spinal)

د) بامی- نخاعی (Tecto- spina )

۱۳- رفلکس بینایی متعاقب ضایعه در کدام بخش از مسیر عصبی بینایی آسیب نمی‌بیند؟

الف) کیاسمای بینایی

ب) راه بینایی

ج) جسم زانویی جانبی

د) عصب بینایی

۱۴- کدامیک از موارد زیر، ویژگی لرزش در بیماری پارکینسون را مشخص می‌نماید؟

الف) لرزش Intention

ب) لرزش Action

ج) لرزش Resting

د) لرزش Voluntary

۱۵- تحریک کدامیک از گیرنده‌های زیر در گانگلیون¬های اتونوم، EPSP آهسته دیررس ایجاد می‌نماید؟

الف) N1

ب) M2

ج) D2

د) GnRH

۱۶- کدامیک در مورد GABA صحیح است؟

الف) همواره نوروترانسیمتر مهاری است.

ب) در برخی سیناپس‌های CNS همراه با گلیسین از یک وزیکول رها می‌گردند.

ج) با اثر بر گیرنده‌های GABA- B پیش سیناپسی اثرات فیدبک مثبت اعمال می‌نماید.

د) عمل تحریکی آن متعاقب کاهش غلظت کلر داخل سلول مشاهده می‌شود. ۱۷

۱۷- فعالیت کدامیک از موارد زیر موجب افزایش فعالیت پروتئین کیناز A می‌شود؟

الف) Gs

ب) Gi

ج) Gq

د) Gz

۱۸- تیروزین پیش ساز کدامیک از نوروترانسمیترهای زیر است؟

الف) استیل کولین

ب) گلیسین

ج) هیستامین

د) دوپامین

۱۹- کدامیک از پروتئین‌های زیر در بازیافت وزیکول‌ها پس از اگزوسیتوز نقش اساسی دارد؟

الف) سیناپتونگمین

ب) سیناپتو بروین

ج) کلاترین

د) سین تکسین

۲۰- کدامیک از بیماری‌های زیر با از بین رفتن میلین آکسون همراه است؟

الف) پارکینسون

ب) کانسر مغز

ج) هانتینگتون

د) مالتیپل اسکلروزیس

۲۱- کدامیک از عضلات بدن توسط جانبی‌ترین بخش شاخ قدامی نخاع عصب دهی می‌شوند؟

الف) دیستال

ب) پروگزیمال

ج) دلتوئید

د) محوری

۲۲- گیرنده‌های رایانودین در ………………………… حضور دارند.

الف) غشای میتوکندری

ب) شبکه سارکوپلاسمی

ج) غشای عضله اسکلتی

د) انتهای تمام اعصاب حرکتی

۲۳- تغییر کدامیک از موارد زیر موجب افزایش ثابت فضایی نورون می‌شود؟

الف) افزایش مقاومت غشاء

ب) کاهش مقاومت غشاء

ج) افزایش ظرفیت خازنی غشاء

د) کاهش سطح مقطع آکسون

۲۴- کدامیک از ساختارهای مغزی زیر فاقد سد خونی- مغزی است؟

الف) تالاموس

ب) آمیگدال

ج) پینه آل

د) مخچه

۲۵- کدامیک جزو پروتئین‌های V-Snare می‌باشد؟

الف) Munc 18

ب) Synaptobrevin

ج) SNAP- 25

د) Syntaxin

۲۶- هر چه شدت محرک بیشتر شود، …………………………. در نورون گیرنده بیشتر می‌شود.

الف) تطایق

ب) دامنه پتانسیل عمل

ج) سرعت انتقال پیام عصبی

د) فرکانس پتانسیل عمل

۲۷- آقای ۶۳ ساله‌ای که مدتی پیش دچار سکته مغزی شده بود، با شکایت از حرکت‌های پیچ و تاب¬دار خودبخودی دست و بازوی سمت راست به پزشک مراجعه نموده است. به نظر شما وی احتمالاً دچار چه ضایعه‌ای شده است؟

الف) آنتوز در اثر ضایعه پوتامن سمت راست

ب) آتتوز در اثر ضایعه Gpi سمت چپ

ج) همی بالیسم در اثر آسیب Gpi سمت راست

د) همی بالیسم در اثر آسیب هسته‌ی ساب تالامیک سمت چپ

@phdpezeshki

۲۸- Nogo توسط کدام سلول زیر تولید می‌شود؟

الف) Schwan

ب) Neural Cell

ج) Microglia

د) Oligodendrocyte

۲۹- درصد نورون‌های دینامیک در کدام قسمت مغز بیشتر است؟

الف) قشر حرکتی اولیه

ب) ناحیه ضمیمه

ج) هسته‌ی قرمز

د) ناحیه پیش حرکتی

۳۰- کدامیک از یون‌های زیر سبب ایجاد فاز دی پولاریزاسیون پتانسیل عمل در نورون می‌شوند؟

الف) منیزیوم

ب) پتاسیم

ج) کلر

د) سدیم

۳۱- چگونگی عملکرد توکسین بوتولینوم کدام است؟

الف) تأثیر روی رسپتورهای پیش سیناپسی مهاری

ب) بازگشت دوباره نوروترانسمیترها به پایانه عصبی

ج) جلوگیری از عمل اگزوسیتوزیس

د) ترشح نوروترانسمتیرهای مهاری در شکاف سیناپسی

۳۲- مصرف کوکائین موجب کدامیک از مشکلات زیر برای مصرف کننده می‌شود؟

الف) عدم تعادل در حرکت

ب) افزایش فشار خون

ج) میوزیس

د) یبوست

۳۳- کدام گزینه در مورد Co- transmitters ، نادرست است؟

الف) ترکیباتی هستند که به همراه نوروترانسمیتر اصلی در وزیکول‌ها وجود دارند.

ب) واکنش ارگان‌ها در هنگام تحریک رشته عصبی مجموعه اثر ترانسمتیرها و Co- transmitters می‌باشد.

ج) بر روی رسپتورهای پیش سیناپسی اثر می‌نمایند.

د) مانع اثر ترانسمیتر اصلی می‌شوند.

۳۴- در کدامیک از موارد زیر ریواستیگمین مصرف می‌شود؟

الف) تاکی کاردی فوق بطنی

ب) میاستنی گراو

ج) آتونی روده

د) رفع علائم آلزایمر

۳۵- کدامیک از داروهای زیر آگونیست غیرمستقیم رسپتور موسکارینی می‌باشد؟

الف) نئوستیگمین

ب) پیلوکارپین

ج) هیوسین

د) بتانکل

۳۶- نیستاگموس، هایپرپلازی لثه و هیرسوتیسم از عوارض جانبی کدام یک از داروهای زیر می‌باشد؟

الف) گاباپنتین

ب) فنی توئین ج) فنوباربیتال

د) ویگاباترین

۳۷- کدام یک جزء نوروترانسیمترهای سیستم منتشر مغزی نمی‌باشد؟

الف) گلایسین

ب) دوپامین

ج) نوراپی نفرین

د) سروتونین

۳۸- کدامیک از گیرنده‌های گلوتاماتی کانال یونی نمی‌باشد؟

الف) Kairate

ب) AMPA

ج) NMDA

د) Metabotropic

۳۹- یکی از داروهای مهار کننده سیستم سمپاتیک از طریق کاهش ترشح آدرنالین از انتهای اعصاب آدرنرژیک عمل می‌کند، این دارو:

الف) آنتاگونیست گیرنده ۱α است.

ب) آگونیست گیرنده β۲ است.

ج) آگونیست گیرنده ۲α است.

د) آنتاگونیست گیرندهβ۱ است.

۴۰- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد داروهای آدرنرژیک غیر مستقیم عمل کننده صحیح است؟

الف) افدرین علاوه بر اثر غیر مستقیم دارای اثر تحریکی مستقیم بر گیرنده‌های α و β نیز می‌باشد.

ب) اثر تحریکی افدرین بر CNS قویتر از فنیل پروپانول آمین است.

ج) مفن ترمین به صورت وریدی در درمان افت فشار خون ناشی از Spinal anesthesia بکار می‌رود.

د) افدرین محرک سمپاتیک نیست.

۴۱- کدامیک جزء راه¬های اصلی دو پامیزژیک نمی‌باشد؟

الف) مسیر پائین رونده نخاعی

ب) مسیر مزولیمبیک- مزوکورتیکال

ج) مسیر نیگرواستریاتال

د) مسیر توبروهیپوفیزیال

۴۲- در جریان بروز وابستگی به مواد کدام مسیر مغزی بطور معمول فعال شده است؟

الف) راه¬های کولینرژیک هسته سیاه

ب) مسیر سروتونرژیک mamillary body

ج) راه‌های گلوتاماترژیک لوب فرونتال

د) مسیر دوپامینرژیک به هسته accumbens

۴۳- کدامیک از عوامل زیر دارای اثر کاملاً مستقیم روی گیرنده می‌باشند؟

الف) افدرین

ب) آمفتامین

ج) تیرامین

د) دوپامین

۴۴- کدامیک از ترکیبات زیر می‌توانند از سد خونی مغز عبور نمایند؟

الف) دوپامین

ب) ایزوپروترنل

ج) فنیل آفرین

د) افدرین

۴۵- کدامیک از موارد زیر به صورت پره سیناپتیک در کاهش انتقال حس درد نقش دارد؟

الف) α۲آگونیست ها

ب) بی حس کننده‌های موضعی

ج) اوپیوئیدها

د) باکلوفن

۴۶- کدام بی حس کننده موضعی آمیدی دارای اثرات طولانی مدت می‌باشد؟

الف) میپواکائین

ب) یوپیواکائین

ج) پریلو کائین

د) لیدوکائین

۴۷- با تحریک گیرنده GABA چه یونی وارد سلول شده و چه اتفاقی می افتد؟

الف) سدیم- دی پولاریزاسیون

ب) پتاسیم- هایپر پولاریزاسیون

ج) کلر- هایپر پولاریزاسیون

د) کلسیم- دی پولاریزاسیون

۴۸- بنزودیازپین¬ها با اثر روی کدام گیرنده عمل کرده و چه اثری ایجاد می‌کنند؟

الف) دوپامین- تحریک مغزی و اضطراب

ب- GABA – مهار و ایجاد خواب

ج) استیل کولین- ایجاد خواب و کاهش اضطراب

د) هیچکدام

۴۹- تری فلوپرازین برای یک بیمار مرد مذکر جوان مبتلا به اسکیزوفرنیا تجویز شده است. او از عوارض جانبی داروهای خود شکایت دارد. کدام یک از گزینه‌های زیر جز شکایات احتمالی وی نمی‌باشد؟

الف) یبوست

ب) کاهش تمایلات جنسی

ج) آبریزش از دهان

د) افت فشار خون

۵۰- داروی آنتاگونیست ۵- HT2 که به طور گسترده جهت درمان بی¬خوابی مصرف می‌شود کدام است؟

الف) استازولام

ب) فلورازپام

ج) ترازودون

د) تریازولام

۵۱- کدام یک از داروهای زیر آگونیست کامل ایپوئیدها با اثرات ضددردی برابر با مورفین و طول دوره اثر بیشتر و سندرم محرومیت کمتر در قطع ناگهانی آن می‌باشد؟

الف) فنتانیل

ب) متادون

ج) نالیوفین

د) اکسی کودون

۵۲- بیماری در اورژانس با علائم درد عضلانی و لرز و استفراغ به همراه هیپرونتیلاسیون و هیپرترمی بستری شده است. پزشک معالج متوجه بزرگی مردمک چشم بیمار بیش از حد طبیعی شده است. کدام یک از موارد زیر در مورد بیمار می‌تواند درست باشد؟

الف) مصرف آمفتامین

ب) بیمار مبتلا به هپاتیت می‌باشد

ج) بیمار بیش از حد اوپیوئید مصرف کرده است

د) این علائم مربوط به سندروم محرومیت (ترک) کانابیس می‌باشد

۵۳- در هنگام ایجاد تحمل به اثرات ضددرد مورفین در کدامیک از عوارض آن تغییر ایجاد نمی‌شود؟

الف) تهوع و استفراغ

ب) میوزیس

ج) احتباس ادرار

د) آرام بخشی

۵۴- کدام یک از علائم زیر را می‌توان به مصرف ماری جوانا نسبت داد؟

الف) برادی کاردی

ب) قرمزی ملتحمه

ج) افزایش فشار خون

د) میدریاز

۵۵- کدامیک از داروهای ضددرد زیر موجب مهار باز جذب سروتونین می‌شود؟

الف) ترامادول

ب) بوپره نورفین

ج) کدئین

د) لوپرامید

۵۶- کدامیک از گزینه‌های زیر از کاربردهای بالینی شایع فلوکستین می‌باشد؟

الف) درمان دردهای مزمن

ب) شب ادراری

ج) وسواس

د) بی اشتهایی

۵۷- کدام یک از داروهای مخدر زیر در بیهوشی جراحی قلب مورد مصرف دارد؟

الف) متادون

ب) پنتازوسین

ج) دکسترومتورفان

د) فنتانیل

۵۸- برای تشخیص مسمومیت با لیتیوم سطح سرمی معمولاً چقدر است؟

الف) زیر mEq/L4/0

ب) بین mEq/L6/0 تا ۲/۱

ج) بالاتر از mEq/L 5/1

د) هیچکدام

۵۹- رایج‌ترین نوع تداخل دارویی که در بیماران مصرف کننده داروهای سداتیو و خواب¬آور رخ می‌دهد، کدام است؟

الف) افت پیش رونده عملکرد CNS

ب) رقابت برای اتصال به پروتئین‌های پلاسما

ج) القای آنزیم‌های کبدی متابولیزه کننده داروها

د) مهار آنزیم‌های کبدی متابولیزه کننده داروها

۶۰- محتمل‌ترین مکانیسم دخیل در فعالیت ضد تشنجی کاربامازیپن کدام است؟

الف) مسدود کردن کانال یون سدیم

ب) مسدود کردن کانال یون کلسیم

ج) تسهیل تأثیر GABA بر کانال کلر

د) آنتاگونیست گیرنده گلوتامات

اختلالات روانپزشکی

۶۱- در بیش مصرفی (overdose) اوپیوئیدها کدام علامت زیر از نظر بالینی از ارزش بیشتری برخوردار است؟

الف) توهم بینایی

ب) علائم سایکوز

ج) pinpoint pupils

د) بی قراری شدید

۶۲- بر اساس معیارهای تشخیصی بلویلر کدام علامت زیر قویاً اختلال اسکیزوفرنیا را مطرح می‌کند؟

الف) توهم شنوایی

ب) هذیان گزند و آسیب

ج) عاطفه نامتناسب(inappropriate affect)

د) خلق افسرده

۶۳- در مورد اپیدمیولوژی مصرف مواد در ایران کدام درست است؟

الف) شیوع بالاتر از شیوع جهانی است

ب) شایع‌ترین ماده مصرفی تریاک و مشتقات آنست

ج) وابستگی به الکل بالاتر از متوسط جهان است

د) شیوع مصرف مواد محرک بالا و برابر با مصرف اوپیوئیدها است

۶۴- کدام علامت زیر در Stimulant Intoxication بیشتر مورد انتظار است؟

الف) رفتار جنسی تکانه¬ای

ب) خواب آلودگی

ج) اختلال در تعادل

د) تهوع و اسهال

۶۵- مصرف مواد آنابولیک بطور معمول باعث علائم زیر می‌گردد، بجز:

الف) تحریک پذیری

ب) افسردگی

ج) اضطراب

د) سایکوز

۶۶- نرخ شیوع مصرف سیگار در جمعیت بالای ۱۵ سال دنیا به کدام عدد نزدیک‌تر است؟

الف) ۲.۵%

ب) ۵%

ج) ۱۰%

د) ۲۰%

۶۷- سندرم Amotivational معمولاً در مصرف مداوم کدامیک از مواد زیر دیده می‌شود؟

الف) حشیش

ب) الکل

ج) تریاک

د) متآمفتامین

۶۸- از مواد اوپیوئیدی زیر کدام بیشترین اثر در ایجاد وابستگی را دارند؟

الف) مورفین

ب) هروئین

ج) متادون

د) کدئین

۶۹- کدام ویژگی زیر در تعریف Substance Intoxication ملحوظ است؟

الف) قابل برگشت بودن

ب) متأثر از General Medical Condition

ج) عدم همراهی با اختلال شناختی

د) بدنبال اولین نوبت مصرف ماده

۷۰- کدامیک از مواد زیر بیشترین مصرف را در دنیا دارد؟

الف) تریاک

ب) کوکایین

ج) متآمفتامین

د) حشیش

۷۱- بر مبنای DSM- 5 مفهوم Internet Addiction چگونه تعریف شده است؟

الف) در مورد بازی‌های اینترنتی است

ب) در مورد سایت‌های مستهجن است

ج) در مورد همه سایت‌های همراه با فیلم است

د) بصورت عمومی و بر مبنای وقت تلف شده است

۷۲- نرخ همبودی (comorbidity) در اعتیاد به کدام عدد زیر نزدیک است؟

الف) ۵%

ب) ۱۰%

ج) ۲۰%

د) ۵۰%

۷۳- به کدام سندرم عنوان «اعتیاد بیمارستانی» گفته می‌شود؟

الف) سندرم داون

ب) سندرم کلاین فلتر

ج) مونچهاوزن

د) کورساکوف

۷۴- فردی بواسطه مصرف مواد دچار اختلال در عملکرد جنسی شده است. بر مبنای DSM کدام عنوان تشخیصی برای او می‌تواند مطرح باشد؟

الف) Substance- Induced Disorder

ب) Hypoactive Sexual Desire Disorder

ج) Substance Dependence with Sexual Dysfunction

د) Sexual Dysphoria

۷۵- در تشخیص افتراقی بین اسکیزوفرنیا با اختلال اسکیزوفرنیفورم کدام مورد از اهمیت بیشتر برخوردار است؟

الف) وجود توهم و هذیان

ب) شدت علائم

ج) مدت زمان علائم

د) وجود علائم خلقی همزمان

۷۶- تشخیص چهره‌های آشنا در کدام قسمت مغز اتفاق می افتد؟

الف) لوب تمپورال چپ

ب) لوب فرونتال راست

ج) لوب اکسی پیتال چپ

د) لوب پاریتال راست

۷۷- تعداد کدامیک از المان‌های سلولی مغز انسان بیشتر است؟

الف) نورون‌ها

ب) آکسون¬ها

ج) دندریت‌ها

د) سلول‌های گلیال

۷۸- در مورد اختلال خلقی کدام مورد نادرست است؟

الف) خلق به عنوان حالت هیجانی پایدار تعریف می‌شود که توسط درمانگر قابل مشاهده است

ب) برای تشخیص اختلال دوقطبی وجود دوره‌های افسرده¬گر و مانیا ضروری است

ج) اختلال دو قطبی می‌تواند به عنوان تظاهرات شدید اختلال افسردگی فرض شود

د) از نظر «کرپلین» اختلال خلقی همان دمانس زودرس (Dementia Precox) است

۷۹- در مورد اختلال خلقی کدام مورد نادرست است؟

الف) اختلالات شایع هستند

ب) شیوع اختلال دو قطبی بیشتر از اختلال تک قطبی است

ج) شروع اختلال دو قطبی در حدود سنین ۳۰ سالگی است

د) میزان شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان است

۸۰- در درمان اختلال خلقی کدام درست است؟

الف) درمان باید معطوف به علایم حاد باشد

ب) هدف از درمان دارویی کاهش علایم است

ج) بهتر است در اولین ماه بعد از شروع درمان با کاهش علایم، داروها قطع و روان درمانی شروع شود

د) در فاز مانیا در اختلال دو قطبی بستری کردن قویاً باید مورد توجه قرار گیرد

۸۱- کدام واسطه شیمیایی (نوروترانسمیتر) در اختلال اضطرابی کمتر نقش دارد؟

الف) نوراپی نفرین

ب) سروتونین

ج) GABA

د) استیل کولین

۸۲- در مورد «همبودی» اختلال پانیک کدام مورد، نادرست است؟

الف) ۹۰ درصد موارد همراه با یک اختلال روانپزشکی دیگر است

ب) ؟؟؟ بیماران پانیک از قبل اختلال افسردگی داشته‌اند

ج) ۱۵ تا ۲۰ درصد همزمان دچار اضطراب اجتماعی هستند

د) اختلال مصرف مواد همراه با اختلال پانیک دیده نمی‌شود

۸۳- اختلال وسواس- جبری نشان دهنده اختلال در ………………. می‌باشد.

الف) درک

ب) محتوای فکری

ج) عاطفه

د) قضاوت

۸۴- مصرف کدام یک از مواد زیر بر روی تعداد بیشتری از نوروترانسمیترهای مغزی اثر می‌گذارد؟

الف) آمفتامین

ب) اپیوم

ج) الکل

د) کانابیس

۸۵- در اختلال اسکیزوفرنیا چه نسبتی از مبتلایان پیش آگهی خوب دارند؟

الف) ۱۰ تا ۲۰ درصد

ب) ۴۰ تا ۵۰ درصد

ج) بالای ۷۰ درصد

د) پیش آگهی در مردان بهتر از زنان است

۸۶- در مورد وابستگی به مواد و اختلال اسکیزوفرنیا کدام درست است؟

الف) شیوع مصرف مواد در بیماران اسکیزوفرنیا کمتر از ۱۰% است

ب) در مصرف¬کنندگان کانابیس خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا افزایش می‌یابد

ج) معمولاً بیماران اسکیزوفرنیا تمایلی به مصرف نیکوتین ندارند

د) با مصرف سیگار برخی از علایم شناختی و علایم خارج هرمی در بیماران تشدید می‌شود

۸۷- مرد ۴۰ ساله‌ای توسط نیروی انتظامی به بیمارستان آورده شده است. شکایت او شنیدن صدای مردانی است که زیر پنجره محل زندگی در مورد او صحبت می‌کنند. آن‌ها او را چون فرد مهمی است تهدید به قتل کرده‌اند. از نظر علامت شناسی روانپزشکی فرد مذکور به ترتیب ……………………. و ………………… دارد.

الف) Delusion – Hallucination

ب) Illusion – De Ja Vu

ج) Hallucination – Thought Control

د) Depersonalization – Incoherency

۸۸- در مورد اختلال اسکیزوفرنیا کدام مورد درست است؟

الف) شیوع طول عمر اختلال حدود یک درصد است

ب) اسکیزوفرنیا در مردان شایع‌تر از زنان است

ج) اصطلاح اسکیزوفرنیا را اولین بار امیل کرپلین ابداع کرد

د) علت اصلی اختلال اسکیزوفرنیا ضایعه عصب کرانیال ۸ است

۸۹- تأثیر عوامل زیستی و ژنتیک در کدامیک از موارد رشد روانی- جنسی بیشتر مطرح است؟

الف) Sexual Identity

ب) Sexuality

ج) Gender Identity

د) Gender Role

۹۰- به اعتقاد کدام یک از روان شناسان زیر ایگو برای مدارا با وحشت نیستی دچار فرایند دو نیم سازی می‌شود؟

الف) هاینز کوهوت

ب) ملائی کلاین

ج) گوستاو یونگ

د) کارن هورنای

۹۱- در این بیماری فهم شنیداری و تکلم خودبخودی نسبتاً سالم می‌ماند اما توانایی تکرار کلمات و عبارات به طور اختصاصی مختل می‌شود:

الف) زبان پریشی بروکا

ب) زبان پریشی ورنیکه

ج) زبان پریشی کلی

د) زبان پریشی هدایتی

۹۲- این روانشناس اصلاح شخصیت¬شناسی را پیشنهاد نمود و بر انگیزش تاکید داشت و آن را نیازی می‌دانست که بر اثر تحرک بیرونی یا درونی برانگیخته می‌شود:

الف) آدولف مایر

ب) هنری ماری

ج) فریدریک پرلز

د) گاردنر مورفی

۹۳- مشخصه ضایعه دو طرفه لوب پیشانی چیست؟

الف) اختلال حافظه

ب) اختلال کلام

ج) اختلال در بروز هیجانات

د) تغییر شخصیت

۹۴- چرخه زندگی یک نورون به ترتیب عبارت است از:

الف) تولد سلول، انشعاب دندریت¬ها، برقراری سیناپس، گستردن آکسون، مهاجرت به محل خاص

ب) تولد سلول، مهاجرت به محل خاص، انشعاب دندریت‌ها، برقراری سیناپس، گستردن آکسون

ج) تولید سلول، مهاجرت به محل خاص، گستردن آکسون، انشعاب دندریت¬ها، برقراری سیناپس

د) تولد سلول، گستردن آکسون، انشعاب دندریت‌ها، برقراری سیناپس، مهاجرت به محل خاص

۹۵- شهرت هری استک سالیوان به خاطر چه بود؟

الف) روان درمانی خلاق با بیماران شدیداً آشفته

ب) بیان مفهوم ابژه گذار (انتقالی)

ج) تبیین خود حقیقی و سازمان‌های چندگانه خود

د) تبیین خود ژرف اندیش

۹۶- کاهش اضطراب با شستن دست‌ها در بیمار دچار وسواس به کدام نوع از یادگیری اشاره می‌کند؟

الف) اجتنایی

ب) انزجاری

ج) مشاهده‌ای

د) عامل (کنش¬گر)

۹۷- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد همدلی نادرست است؟

الف) مداخلات همدلانه تفاهم میان پزشک و بیمار را افزایش می‌دهد

ب) در برقراری همدلی با بیمار نباید به حدس و گمان روی آورد

ج) بخش ضروری همدلی، حفظ عینیت درمانگر است

د) بخش اعظم پاسخ‌های همدلانه، کلامی است

۹۸- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد فرآیندهای روانی نادرست است؟

الف) علایم نوروتیک (روان نژندانه)، حاصل واپس زنی موفق هستند

ب) تمایلات ناخودآگاه همواره سعی می‌کنند راه به درون خود آگاهی باز کنند

ج) محرومیت در چند ماه اول زندگی تأثیر منفی بر رشد ایگو دارد

د) علایم منشی، وجود خود را مدیون موفقیت واپس زنی هستند

۹۹- به کدام یک از اختلالات تشخیصی زیر نام‌هایی نظیر اسکیزوفرنی موقت، شخصیت انگاری (As If Personality)، اسکیزوفرنی‌ای شبه نوروتیک، اختلال منش سایکوتیک، داده شده است؟

الف) شخصیت پارانوئید

ب) شخصیت اسکیزوئید

ج) شخصیت هیستریونیک

د) شخصیت مرزی

۱۰۰- در مصرف طولانی مدت تریاک کدام اختلال جنسی زیر بیشتر ایجاد می‌شود؟

الف) ناتوانی جنسی (Impotence)

ب) انزال زودرس

ج) کاهش لیبیدو

د) وسواس جنسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا