علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۵؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

فیزیولوژی

۱- ضریب بازگشتی (Reflection coefficient) ماده X و Y که در داخل سلول وجود ندارند به ترتیب ۹۸/ ۰ و ۰۴/ ۰ است. اگر گلبول‌های قرمز خون در هر یک از محلول‌های حاوی X و یا با اسمولالیته mosm/ Kg H20 300 قرار گیرند، حجم آن‌ها:

الف) در محلول X کم و در محلول Y زیاد می‌شود.

ب) در محلول X تغییر نمی‌کند اما در محلول Y زیاد می‌شود.

ج) در محلول X زیاد و در محلول Y کم می‌شود.

د) در هر دو محلول تغییر نمی‌کند.

۲- اگر مقاومت در طول اکسون ra، مقاومت در عرض غشای اکسونrm و ظرفیت خازنی غشا cm باشد با افزایش قطر اکسون:

الف) ra بیشتر از rm کاهش یافته و در نتیجه ثابت طولی افزایش می‌یابد.

ب) ra کمتر از rm کاهش یافته و در نتیجه ثابت طولی کاهش می‌یابد.

ج) cm و ra کاهش یافته و در نتیجه ثابت زمانی کم می‌شود.

د) cm, rm, ra افزایش یافته و در نتیجه ثابت زمانی زیاد می‌شود.

۳- اگر سلولی در محیط هیپوتونیک قرار گیرد، پس از مدتی کدام پدیده و به چه دلیل رخ می‌دهد؟

الف) Regulatory volume increase به دلیل ورود یون‌های سدیم و کلر

ب) Regulatory volume increase به دلیل ورود یون‌های پتاسیم و کلر

ج) Regulatory volume decrease به دلیل خروج یون‌های پتاسیم و کلر

د) Regulatory volume decrease به دلیل خروج یون‌های سدیم و کلر

۴- به هنگام انقباض، هیدرولیز ATP توسط میوزین:

الف) پس از جدا شدن اکتین از میوزین انجام می‌شود و موجب ضربه نیرو می‌شود.

ب) پس از اتصال میوزین به اکتین انجام می‌شود و موجب ضربه نیرو می‌شود.

ج) پس از جدا شدن میوزین از اکتین انجام می‌شود و موجب برگشت سر میوزین به حالت استراحت می‌شود.

د) پس از اتصال میوزین به اکتین انجام می‌شود و موجب برگشت سر میوزین به حالت استراحت می‌شود.

۵- ویژگی مهم دریچه غیر فعال شدن کانال سدیمی چیست؟

الف) وابستگی به غلظت درون سلولی کلسیم برای بسته شدن

ب) وابستگی به رپلاریزاسیون غشا برای باز شدن مجدد

ج) کینتیک سریع برای تغییر فرم فضایی از حالت باز به بسته

د) باز شدن دریچه غیرفعال شدن به دلیل اورشوت پتانسیل غشا

۶- در بیماری دیستروفی عضلانی دوشن، افزایش نفوذپذیری غشا به کدام یون موجب تخریب فیبر عضلانی می‌شود؟

الف) سدیم

ب) پتاسیم

ج) کلر

د) کلسیم

۷- چه عاملی سرعت انتشار تسهیل شده را محدود می‌کند؟

الف) سرعت تغییر شکل فضایی و یا شیمیایی پروتئین حامل

ب) اختلاف غلظت مواد انتشار یابنده در دو سوی غشا

ج) انرژی جنبشی ناشی از گرما در مولکول انتقال یابنده

د) میل الی پروتئین حامل به مولکولانت مابنده

۸- حداکثر راندمان انقباض عضلانی در چه حالتی ایجاد می‌شود؟

الف) وقتی عضله با سرعت آهسته منقبض می‌شود.

ب) وقتی عضله بدون هر گونه حرکتی منقبض می‌شود.

ج) وقتی عضله با سرعت بالایی منقبض می‌شود.

د) وقتی عضله با سرعت متوسط منقبض می‌شود.

۹- علت ایجاد آنمی که در آن تعداد گلبول‌های قرمز و هموگلوبین کم ولی اندازه گلبول‌های قرمز بزرگ می‌گردد کدام مورد زیر است؟

الف) آپلازی مغز استخوان

ب) کمبود ویتامین B12

ج) هموگلوبین S

د) اسفروسیتوز

۱۰- کدام روند ایجاد شده در محل التهاب از انتشار باکتری‌ها و مواد سمی به بافت‌های مجاور جلوگیری می‌کند؟

الف) اتساع عروقی

ب) افزایش نفوذپذیری مویرگی

ج) انعقاد مایعات میان بافتی

د) تورم بافتی

۱۱- کدام موارد در مورد بطن چپ به طور بارزی بیش از بطن راست است؟

الف) حجم پایان دیاستولی و پس بار

ب) کار ضربه‌ای و برون ده دقیقه‌ای

ج) حجم ضربه‌ای و پیش بار

د) کار ضربه‌ای و پس بار

۱۲- در پاسخ به تحریک گیرنده‌های حجمی دهلیزهای قلب ……………..

الف) ضربان قلب کم می‌شود.

ب) ترشح ADH زیاد می‌شود.

ج) ترشح ANP زیاد می‌شود.

د) تون سمپاتیکی کلیه زیاد می‌شود.

۱۳- با تحریک عصب واگ کدام مورد زیر افزایش می‌یابد؟

الف) ضربان قلب

ب) دوره قلبی

ج) قدرت انقباضی قلب

د) برون ده قلبی

۱۴- حداکثر ضربان بطن‌ها در اثر تحریک سیستم عصبی سمپاتیک بیش از حداکثر ضربان بطن‌ها در تحریک مستقیم الکتریکی قلب است. علت آن کدامیک از موارد زیر نمی‌باشد؟

الف) افزایش بیشتر نیروی انقباضی

ب) کاهش زمان سیستولی

ج) افزایش سرعت شل شدن دیاستولی

د) افزایش سطح اپی نفرین و نور اپی نفرین ؟؟؟

۱۵- کدام فاصله بر روی نوار قلب معادل مدت انقباض بطن‌ها است؟

الف) QT

ب) PQ

ج) Qs

د) SI

۱۶- درصدی از کل برون ده قلبی که در یک عضو واحد توزیع می‌شود به کدام مورد زیر بیشترین وابستگی را دارد؟

الف) تون سمپاتیکی عضو

ب) میزان فشار شریانی

ج) میزان برون ده قلبی

د) مقاومت عروقی عضو

۱۷- کدام مورد فیلتراسیون خالص از مویرگ‌ها را افزایش می‌دهد؟

الف) افزایش مقاومت پیش مویرگی

ب) کاهش فشار شریانی

ج) افزایش غلظت پروتئین‌های پلاسما

د) افزایش مقاومت پس مویرگی

۱۸- گشاد شدن شریان‌های تغذیه کننده (Feeder arteries) در پاسخ به افزایش جریان خون عروق کوچک پایین دستی ناشی از کدامیک از عوامل زیر است؟

الف) افزایش فشار درونی آن¬ها

ب) نیاز به O2 بیشتر در عضله صاف آن¬ها

ج) ترشح فاکتور گشاد کننده از آندوتلیوم آن‌ها

د) افزایش فشار CO2 اطراف آن¬ها

۱۹- مهم‌ترین عامل تنظیم جریان خون کرونری چیست؟

الف) فشار خون کرونری

ب) فعالیت متابولیک میوکارد

ج) فشار خارج عروقی سیستولی

د) فعالیت اعصاب سمپاتیک قلبی

۲۰- پدیده میوژنیک مشاهده شده در تنظیم جریان خون هنگام تغییرات فشار شریانی:

الف) نیاز به حضور لایه آندوتلیوم عروقی ندارد.

ب) توسط سدیم نیتروپروساید از بین می‌رود.

ج) سبب تغییر قطر رگ متناسب با افزایش فشار درونی آن می‌گردد.

د) با واسطه EDHF انجام می‌گردد.

۲۱- کدامیک از عوامل زیر در صورت تغییر یافتن، در تغییر فشار متوسط شریانی اثر کمتری دارد؟

الف) مقاومت محیطی

ب) برون ده قلبی

ج) حجم خون درون شریان‌ها

د) فشار مویرگی

۲۲- کدام مورد مسئول اصلی کنترل فشار شریانی در کوتاه مدت است؟

الف) اجسام کاروتیدی و آئورتی

ب) بارورسپتورهای آئورتی و کاروتیدی

ج) سیستم رنین- آنژیوتنسین

د) سطح اپی نفرین و نور اپی نفرین پلاسما

۲۳- همه موارد زیر باعث گشاد شدن عروق و افزایش جریان خون می‌شود، بجز:

الف) ANP

ب) هیستامین

ج( EDRF

د) آندوتلین

۲۴- در تنفس عادی، نقش کدام عامل زیر در خاصیت ارتجاعی ریه بیشتر است؟

الف) کشش سطحی مایعات پوشاننده حبابچه‌ای

ب) فیبرهای الاستیک

ج) فشار منفی جنب

د) سورفکتانت

۲۵- کدام عامل زیر موجب افزایش مقاومت عروق ریه می‌گردد؟

الف) افزایش فشار داخل عروق ریه

ب) کاهش فشار اکسیژن حبابچه‌ای

ج) استیل کولین

د) هیستامین

۲۶- کدام مورد زیر موجب کاهش میل ترکییی هموگلوبین به اکسیژن می‌گردد؟

الف) آلکالوز متابولیک

ب) کاهش فشار منوکسید کربن

ج) هیپر کاپنی

د) کاهش درجه حرارت

۲۷- کدام عبارت زیر در مورد اثر تغییر گاز کربنیک خون شریانی بر تنظیم تنفس صحیح است؟

الف) فقط از طریق تحریک گیرنده‌های شیمیایی مرکزی موجب تنظیم تنفس می‌گردد.

ب) فقط از طریق تحریک گیرنده‌های شیمیایی محیطی موجب تنظیم تنفس می‌گردد.

ج) اثر آن بر تنظیم تنفس توسط تحریک گیرنده‌های شیمیایی مرکزی سریعتر است.

د) اثر آن بر تنظیم تنفس توسط تحریک گیرنده‌های شیمیایی محیطی سریعتر است.

۲۸- کدام مورد زیر در صورت ایجاد شنت تغییر نمی‌کند؟

الف) فشار اکسیژن حبابچه‌ای

ب) فشار اکسیژن خون شریانی

ج) فشار گاز کربنیک حبابچه‌ای

د) فشار گاز کربنیک خون شریانی

۲۹- در کدامیک از شرایط زیر میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) افزایش می‌یابد؟

الف) انقباض شدید آرتریول¬های آوران

ب) انقباض شدید آرتریول¬های وابران

ج) کاهش شدید غلظت پروتئین‌های پلاسما

د) کاهش شدید کسر فیلتراسیون

۳۰- درصد بازجذب کدامیک از مواد زیر از درصد بازجذب آب در طول لوله پروگزیمال کمتر است؟

الف) گلوکز

ب) بی¬کربنات

ج) کلر

د) سدیم

۳۱- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص قدرت رقیق و غلیظ کنندگی ادراری کلیه صحیح است؟

الف) اگر تجویز دزموپرسین در فرد مبتلا به دیابت بی مزه از پرادراری جلوگیری کند از نوع نفروژنیک است. ب) در شرایط کمبود سدیم، علیرغم باز جذب توبولی زیاد سدیم، کلیه‌ها می‌توانند ادرار غلیظ تولید کنند. ج) آب حفظ شده توبولی (TcH2O) عبارت از حجم آب باز جذب شده توسط توبول ها در واحد زمان است.

د) در نبود ADH ، باز جذب توبولی آب از انتهای بخش پایین رونده لوپ هنله به بعد وجود ندارد.

۳۲- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص هموستاز پتاسیم، کلسیم و فسفات صحیح نیست؟

الف) افزایش جریان مایع توبولی در بخش‌های انتهایی نفرون باعث افزایش ترشح پتاسیم از سلول‌های اصلی می‌شود.

ب) در اسیدوز متابولیک مزمن ، دفیع کلیوی پتاسیم کاهش می‌یابد.

ج) باز جذب فسفات در توبول پروگزیمال از طریق NPT2 در غشا لومینال صورت می‌گیرد.

د) هنگام آلکالوز، غلظت‌های پلاسمایی پتاسیم و کلسیم یونیزه کاهش می‌یابد.

۳۳-Pendrin چیست و در کدام غشا قرار دارد؟

الف) پمپH+- غشاء راسی سلول‌های توبول جمع کننده

ب) آنتی پورتر Na+/H+ – غشاء راسی سلول‌های توبول پروگزیمال

ج) آنتی پورتر- Cl-/HCO3- غشاء راسی سلول‌های توبول جمع کننده

د) سیمپورتر – Na+/HCO3- غشاء قاعده‌ای جانبی سلول‌های توبول پروگزیمال

۳۴- چرا آنزیم‌های لیپاز به تنهایی (در غیاب املاح صفراوی) قادر به هضم کامل چربی¬ها نیستند؟

الف) چون لیپاز برای فعال شدن نیاز به اسیدهای صفراوی دارد.

ب) چون لیپاز محلول در آب بوده و فقط به سطح گلبول‌های چربی حمله می‌کند.

ج) چون ترشح کولیپاز بسیار کم است.

د) چون pH مجرای روده کوچک مناسب برای فعالیت لیپاز نیست.

۳۵- چه عاملی می‌تواند میکروویلی¬های دستگاه گوارش را در برابر آنزیم‌های هضم محافظت کند؟

الف) غشاء سلولی ضخیم آن¬ها

ب) مساحت زیاد آن¬ها

ج) وجود گلیکو کالیکس متراکم در آن¬ها

د) عروق خونی متراکم آن¬ها

۳۶- در سلول‌های مجرای لوزالمعده، روند انتقال کلر به ترتیب از راست به چپ، ؟؟؟ و از سلول به داخل مجرا چگونه است؟

الف) مبادله¬گر کلرا بیکربنات- کانال‌های کلری

ب) کانال‌های کلری- مبادله گر کلر بیکربنات

ج) هم انتقالی با سدیم- کانال‌های کلری

د) کانال‌های کلری- هم انتقالی با سدیم

۳۷- کدامیک از موارد زیر به عنوان آنزیم و محصول تجزیه فیبرها در دستگاه گوارش محسوب می‌شود؟

الف) ردوکتاز و آمونیاک

ب) دکربوکسیلاز و بیکربنات

ج) دهیدروکسیلاز و اسیدهای آمینه

د) گلیکوزیداز و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر

۳۸- کدام یک از قسمت‌های معده در مخلوط کردن مواد دخالت می‌کنند؟

الف) آنتروم و پیلور

ب) فوندوس و بدنه

ج) کاردیا و بدنه

د) کاردیا و فوندوس

۳۹- کدامیک از جملات زیر درباره حلقه‌های فیدبکی بین گلوکز، انسولین، گلوکاگن و کاتکل آمین‌ها درست است؟

الف) کاتکل آمین‌ها در گردش خون از طریق گیرنده‌های ۲α- آدرنرژیک ترشح گلوکز را زیاد می‌کنند.

ب) اگرچه انسولین نقش تحریکی برای سلول‌های آلفای جزایر لانگرهانس دارد اما گلوکاگن نقش مهاری برای سلول¬های بتا آن دارد.

ج) کاتکل آمین‌های رها شده در پاسخ به ورزش از طریق گیرنده‌های ۲β مشابه با گلوکاگن قند خون را افزایش می‌دهند.

د) گلوکاگن و کاتکل آمین‌ها از طریق کاهش تولید گلوکز کبدی قند خون را کاهش و ترشح انسولین را مهار می‌کنند.

۴۰- درباره مسیرهای پیام رسانی (Signaling) هورمونی، کدام مورد زیر صحیح نیست؟

الف) در فقدان کورتیزول، GR به علت اتصال به پروتئین شوک حرارتی در سیتوپلاسم نگه داشته شده است.

ب) گیرنده GH جزء خانواده سیتوکینی می‌باشد و اثرات متابولیکی را از طریق IRS موجب می‌شود.

ج) گیرنده انسولین جزء خانواده RTK می‌باشد و اثرات متابولیکی را با واسطه PI3K- PKB موجب می‌شود.

د) گیرنده ویتامین D که در غشا پلاسمایی قرار دارد، واسطه مسیرهای پیام رسانی سریع این ویتامین است.

۴۱- کدام مورد زیر در باره هورمون‌های تنظیم کننده متابولیسم انرژی صحیح است؟

الف) لپتین از طریق مخالفت با اثر لیپوژنیک انسولین در بافت‌های محیطی، حساسیت به انسولین را افزایش می‌دهد.

ب) انسولین از طریق GLUT- 2 تحمل به گلوکز را هنگام و بعد از صرف غذا موجب می‌شود.

ج) نسبت انسولین به گلوکاکن هنگام روزه داری، افزایش می‌یابد.

د) در افراد چاق میزان ترشح انسولین و پپتید-C کمتر از افراد طبیعی است.

۴۲- کدامیک از موارد زیر در مورد ترشح هورمون‌های هیپوفیز قدامی صحیح است؟

الف) T4 هورمونی است که مستقیماً فیدبک منفی برای TSH در نورون‌های تولید کننده TRH اعمال می‌کند.

ب) افزایش فرکانس پالس‌های GnRH ، افزایش ترشح FSH را در مقایسه با LH موجب می‌شود.

ج) زیر واحد بتا در هورمون‌های گلیکوپروتئینی مشترک و در زیر واحد آلفا ویژه هر هورمون است.

د) افزایش GH در هنگام خواب به علت افزایش GHRH است.

۴۳- کدامیک از جملات زیر درباره تنظیم هماهنگ ترشح GH و انسولین در پاسخ به ؟؟؟ تغذیه‌ای صحیح است؟

الف) مصرف پروتئین، از طریق افزایش GH و انسولین و کاهش IGF- I منجر به افزایش ساخت پروتئین می‌شود.

ب) مصرف کربوهیدرات از طریق کاهش, GH IGF- I افزایش انسولین منجر به کاهش ذخیره کالری می‌شود.

ج) گرسنگی از طریق افزایش GH و کاهش انسولین و IGF- 1 منجر به کاهش ذخیره کالری می‌شود.

د) گرسنگی از طریق افزایش GH ، انسولین و IGF- 1 باعث افزایش جابجایی کالری می‌شود.

۴۴- کدام مورد زیر در باره ساخت و ترشح هورمون‌های تیروئیدی صحیح است؟

الف) بعد از یددار شدن، مولکول MIT و T3 با یکدیگر جفت شده و T4 را می‌سازند.

ب) ید از سلول‌های اپیتلیال تیروئیدی توسط انتقال دهنده‌ای به نام پندرین به داخل لومن فولیکول منتقل می‌شود.

ج) کاهش مصرفید از طریق کاهش فعالیت انتقال دهنده سدیم- ید به دام اندازی ید را کاهش می‌دهد.

د) گیرنده مگالین (Megalin) مسئول اندوسیتوز هورمون‌های T3 و T4 از لومن فولیکول به داخل سلول است.

۴۵- کدامیک از جملات زیر درباره پاسخ متابولیکی به استرس صحیح نیست؟

الف) افزایش گلیکوژنولیز و کاهش گلوکونئوژنز

ب) کاهش نسبت انسولین به گلوکاگن

ج) کاهش جذب گلوکز با واسطه GluT- 4

د) افزایش پروتئولیز و لیپولیز

۴۶- کدام گزینه زیر در مورد تنظیم هورمونی کلسیم و فسفات صحیح است؟

الف) کاهش ویتامین D3 فعال: افزایش گیرنده حس گر کلسیم

ب) فعالیت Receptor Activator of NF- kB ligand(RANKL): افزایش استئوکلاستئوژنز

ج) vit- D 1,25 (OH)2: مهار بیان ژن ۲۴ هیدروکسیلاز

د) افزایش Ca++ پلاسما: تحریک بیان ژن ۱- آلفا هیدروکسیلاز

۴۷- کدامیک از جملات زیر درباره مدل دو سلولی برای استروئیدزایی در فولیکول‌های غالب (Dominant) صحیح است؟

الف) FSH از طریق اتصال به گیرنده‌های سلول‌های تکا آروماتیزاسیون را موجب می‌شود.

ب) LH در سلول‌های گرانولوزا باعت تبدیل کلسترول به استرون و استرادیول می‌شود.

ج) گیرنده‌های LH هم در سلول‌های گرانولوزا و هم در سلول‌های تکا وجود دارد.

د) FSH از طریق افزایش cAMP در سلول‌های تکا کلسترول را به آندروستن دیون تبدیل می‌کند.

۴۸- کدامیک از اثرات تستوسترون با واسطه E2 یا دی هیدروتستوسترون واسطه می‌شود؟

الف) افزایش چربی احشایی شکمی

ب) نمو اندام‌های تناسلی خارجی

ج) افزایش LDL و کاهش HDL

د) نمو اندام‌های تناسلی داخلی

۴۹- کدام عبارت زیر در باره نورون‌های حسی پوست درست است؟

الف) میدان پذیرش نورون‌های انگشتان پا، کروی و دارای حساسیت کم در قسمت مرکزی است.

ب) سازش¬پذیری گیرندهای دیسک، مرکل کف دست سریع است

ج) سازش¬پذیری انتهاهای رافینی انگشت شصت آهسته است.

د) میدان ؟؟؟ نورون‌های کف دست وسیع ای چندین نقطه با حساسیت حداکثر است

۵۰- کدام عبارت زیر در باره نورون‌های تالاموس درست است؟

الف) همگی میدان دریافتی تحریکی دارند و میانجی آن¬ها گلوتامات است.

ب) نورون‌های هسته شکمی قدامی- تحتانی تالاموس دارای نقشه قسمت تحتانی بدن هستند.

ج) میدان دریافتی نورون‌های تالاموسی کوچکتر از نورون‌های حسی اولیه است.

د) نورون‌های هسته خلفی تالاموس در پاسخ به محرک‌های درد فعال می‌شوند.

۵۱- کدام مورد زیر در طی Dark adaptation رخ می‌دهد؟

الف) کاهش رودپسین سلول‌های استوانه‌ای

ب) سازش پذیری آهسته‌تر سلول‌های استوانه‌ای نسبت به مخروطی

ج) سازش آهسته و افزایش حساسیت سلول‌های مخروطی

د) کاهش حساسیت بینایی و فعال شدن مخروط‌ها

۵۲- کدام عبارت زیر در باره سلول‌های مژک¬دار حلزون درست است؟

الف) سلول‌های مژک¬دار رأس حلزون بیشترین حساسیت را به صداهای با فرکانس پایین دارند.

ب) ارتباط بین سلول‌های مژک¬دار و نورون‌های حسی عصب دهلیزی، از نوع الکتریکی است.

ج) با مهار کانال‌های پتاسیمی سلول‌های مژک¬دار، آن‌ها دپلاریزه می‌شوند.

د) پتانسیل عمل سلول‌های مژک دار از نوع ساده است.

۵۳- وقتی یکشی به چشم نزدیک‌تر می‌شود:

الف) عضله مژگانی شل و عدسی نازک‌تر می‌شود.

ب) عضله مژگانی منقبض و عدسی نازک‌تر می‌شود.

ج) عضله مژگانی شل و عدسی ضخیم‌تر می‌شود.

د) عضله مژگانی منقبض و عدسی ضخیم‌تر می‌شود.

۵۴- اگر در حین انقباض، فیبرهای درون دوکی به میزان بیشتر از فیبرهای خارج دوکی فعال می‌شوند، در سیستم عصبی چه تفسیری از میزان انقباض عضله صورت می‌گیرد؟

الف) عضله به اندازه کافی کوتاه نشده است.

ب) عضله بیش از حد کوتاه شده است.

ج) عضله نیرویی زیادتر از انتظار تولید کرده است.

د) عضله نیرویی کمتر از انتظار تولید کرده است.

۵۵- مهار نورون حرکتی گاما در طی انقباض عضله …………….

الف) تولید تانسیون عضله را کم می‌کند.

ب) فعالیت نورون‌های حسی دوک را کم می‌کند.

ج) سبب کشیده شدن دوک عضلانی می‌شود.

د) آستانه تحریک تار عضلانی را افزایش می‌دهد.

۵۶- فعالیت نورون هرمی قشر به کدام عامل زیر وابسته نیست؟

الف) Limb Displacement

ب) Muscle force

ج) Direction of movement

د) Time of Movement

۵۷- اگر در حضور آنتاگونیست اختصاصی گیرنده‌های دوپامینی D1، آوران¬های ؟؟؟ سیاه- جسم مخطط تحریک می‌شود:

الف) فعالیت نورون‌های استریاتوم زیاد می‌شود.

ب) فعالیت نورون‌های قشر حرکتی کم می‌شود.

ج) خروجی مهاری از بخش داخلی Globus pallidus کم می‌شود.

د) فعالیت نورون‌های قشر جلوی پیشانی ابتدا زیاد و سپس کم می‌شود.

۵۸- کدام عبارت زیر درباره مخچه درست است؟

الف) فرکانس ریتم پایه قشر مخچه، کمتر از ریتم آلفا قشر مغز است.

ب) رشته‌های خزه‌ای با تحریک مستقیم، نورون‌های پورکنژ فعالیت هسته‌های عمقی را کم می‌کنند.

ج) اثرات تحریکی رشته‌های بالارونده روی نورون‌های پورکنژ ضعیف‌تر از رشته‌های خزه‌ای است.

د) با غیر فعال کردن هسته زیتونی تحتانی، فرکانس اسپایک ساده نورون‌های پورکنژ تغییر می‌کند.

۵۹- کدام عبارت زیر درباره یادگیری و حافظه درست است؟

الف) تحریک آمیگدال، شرطی شدن کلاسیک را مهار می‌کند.

ب) میزان آسیب¬پذیری حافظه بلندمدت در برابر تروما بیشتر از حافظه کوتاه مدت است.

ج) فعال شدن تدریجی کانال‌های کلسیمی، نقش مهمی در پدیده عادت کردن بازی می‌کنند.

د) بخش‌های مختلف یک حافظه بلند مدت، در نواحی مختلف قشری ذخیره می‌شوند.

۶۰- کدام عبارت زیر درباره خواب بیداری درست است؟

الف) در طی خواب NREM، رهایش، گابا زیاد و هیستامین کم می‌شود.

ب) در طی بیداری، ترشح گابا و هیستامین زیاد می‌شود.

ج) با کاهش فعالیت نورون‌های رافه، حالت بیداری ایجاد می‌شود.

د( در طی خواب REM، ترشح نوراپی نفرین بالا و استیل کولین کم می‌شود.

فارماکولوژی

۶۱- کدامیک از دیورتیک¬های زیر از دفع پتاسیم در ادرار جلوگیری می‌کند؟

الف) هیدروکلروتیازید

ب) استازولاماید

ج) فوروسماید

د) اسپیرونولاکتون

۶۲- عارضه مهم مهار کننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین کدام است؟

الف) تکرر ادرار

ب) سرفه خشک

ج) افت فشار خون وضعیتی

د) افزایش قند خون

۶۳- کدام یک از اثرات زیر، مربوط به داروی وراپامیل است؟

الف) مسدود کردن گیرنده‌های بتا آدرنرژیک

ب) اثر آنتی موسکارینیک

ج) انسداد کانال‌های کلسیم فعال و غیر فعال نوع L- Type

د) تقویت نیروی انقباضی قلب

۶۴- اثر اینوتروپیک مثبت دیگوکسین از چه طریقی واسطه¬گری می‌شود؟

الف) مهار فسفو دی استراز قلبی

ب) فعال شدن کانال‌های وابسته به ولتاژ سدیم قلبی

ج) مهار فعالیت سدیم / پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز قلبی

د) مهار تون واگ قلبی

۶۵- سم بوتولین جهت ایجاد اثر مناسب باید به داخل سلول برود. با توجه به ساختمان پروتئینی این سم، کدام مکانیسم باعث ورود این ماده به داخل سلول می‌گردد؟

الف) Aqueous diffusion

ب) Endocytosis

ج) Special carrier transport

د) Active transport

۶۶- در مورد خاتمه عمل دارو، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) متابولیسم کبدی و دفع کلیوی مهم‌ترین مکانیسم‌های دخیل می‌باشند.

ب) برای خاتمه اثر، حتمأ دارو باید از بدن خارج شود.

ج) متابولیسم دارو همیشه باعث از بین رفتن اثر فارماکولوژیک دارو می‌شود.

د) توزیع دارو خارج از سیستم گردش خون باعث خاتمه اثر دارو می‌گردد.

۶۷- خطرناک‌ترین اثر آلکالوییدهای بلادونا در یک نوزاد کدام است؟

الف) دهیدراته شدن

ب) پرفشاری خون

ج) توهم

د) هیپرترمی

۶۸- کدام یک از بافت‌های زیر فاقد گیرنده نیکوتینی است؟

الف) ماهیچه‌های صاف برونش

ب) سلول‌های مدولای آدرنال

ج) عقده‌های سمپاتیک

د) عقده‌های پاراسمپاتیک

۶۹- کدام یک از موارد زیر از آزاد شدن استیل کولین از رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک جلوگیری می‌کند؟

الف) سم بوتولینوم

ب) وزامیکول

ج) همی کولینیوم

د) کارباکول

۷۰- کدام یک از داروهای زیر موجب مهار آزاد شدن نوراپی نفرین از انتهای عصب سمپاتیک می‌شود؟

الف) گوانتیدین

ب) آمفتامین

ج) کوکائین

د) رزرپین

۷۱- در جلوگیری از ترشح اسید معده، کدام یک از عوامل زیر به صورت آنتاگونیست فیزیولوژیک عمل می‌نمایند؟

الف) پروستاگلاندین¬ها

ب) آنتی کولینرژیک¬ها

ج) داروهای مهار کننده پمپ پروتون

د) H2 بلوکرها

۷۲- در کمبود کدام یک از عوامل ضد کم خونی تظاهرات نوروپاتیک محتمل است؟

الف) اسید فولیک

ب) ویتامین B12

ج) آهن

د) ریبوفلاوین

۷۳- کدام یک از ترکیبات پیام رسان زیر در پاسخ به نیتریک اکساید (NO) افزایش می¬یابد؟

الف) cAMP

ب) Cgmp

ج) DAG (دی استیل کلیسرول)

د) کلسیم

۷۴- سیستم آنزیمی فسفودی استراز در پایان دادن به عمل کدام یک از پیام رسان‌های ثانوی زیر عمل می‌نماید؟

الف) کلسیم

ب) اینوزیتول تری فسفات

ج) cGMP

د) دی اسیل گلیسرول

۷۵- کدام یک از داروهای زیر بر مبنای آنتاگونیسم فیزیولوژیکی در کنترل حملات آسم آلرژیک عمل می‌نماید؟

الف) آنتی کولینرژیک¬ها

ب) آگونیست¬های گیرنده بتا -آدرنرژیک

ج) کورتیکوستروئیدها

د) أنتاگونیست¬های لوکوترین¬ها

۷۶- برای درمان مسمومیت با کدام یک از داروهای زیر از فیتونادیون استفاده می‌شود؟

الف) Heparin

ب) Warfarin

ج Streptokinase (

د) Enoxaparin

۷۷- توانایی کاهش مقاومت به انسولین از خصوصیات فارماکودینامیکی کدام یک از داروهای زیر است؟

الف) مگلیتینایدها

ب) سولفونیل اوره‌ها

ج) مهار کننده‌های آلفا- گلوکوزیداز

د) تیازولیدین دیون‌ها

۷۸- کدام یک از داروهای ضد فشار خون زیر به طور وابسته به دوز سرعت ضربان قلب را کم می‌کند؟

الف) پرازوسین

ب) کاپتوپریل

ج) مینوکسیدیل

د) وراپامیل

۷۹- کدام مهارکننده برگشت¬پذیر کولین استراز کارباماتی زیر در درمان بیماری آلزایمر کاربرد دارد؟

الف) ریواستیگمین

ب) نئوستیگمین

ج) پیریدوستیگمین

د) آمینونیوم

۸۰- کدام عارضه مربوط به تجویز طولانی مدت کورتیکوستروئیدها است؟

الف) هیپوتانسیون

ب) پوکی استخوان

ج) کاهش قند خون

د) هیپرکالمی

د) پروپیل تیواوراسیل

۸۱- مهم‌ترین درمان کم کاری تیروئید کدام است؟

الف) پروپرانولول

ب) لووتیروکسین

ج) متی مازول

د) پروپیل تیواوراسیل

۸۲- تجویز کدام داروی زیر در صرع کوچک یا پتی مال انتخابی است؟

الف) لاموتریژین

ب) اتوسوکسیماید

ج) فنی¬توئین

د) کاربامازپین

۸۳- کدام داروی زیر با اثر آگونیستی بر روی گیرنده ۵- HT1A اثر ضد اضطرابی دارد؟

الف) زولپیدم

ب) مپروبامات

ج) آلپرازولام

د) بوسپیرون

۸۴- کدام جمله در مورد اوپیوئیدها صحیح است؟

الف) تحریک پاسخ مرکز تنفس به CO2

ب) مهار ترشح هورمون رشد و پرولاکتین

ج) گشادی مردمک و افزایش ترشح بزاق

د) انقباض عضلات صاف مجاری صفراوی

۸۵- کدام داروی زیر از دسته داروهای SSRI (مهار کننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین) است؟

الف) سرترالین

ب) ماپروتیلین

ج) ترانیل سیپرومین

د) نورتریپتیلین

۸۶- کدام یک از موارد زیر ویژگی‌های فارماکولوژیک آسپیرین را توصیف می‌کند؟

الف) دارای اثر پیشگیری کننده از بروز حملات نقرسی است.

ب) مهار کننده برگشت ناپذیر سیکلواکسیژناز است.

ج) اثر کراتولیتیک داشته و به صورت موضعی در درمان زگیل کاربرد دارد.

د) مصرف همزمان آن با استامینوفن خطر سمیت کلیوی را کمتر می‌کند.

۸۷- کدام یک از داروهای زیر باید برای کنترل سریع کتواسیدوز شدید در یک کودک دیابتی تجویز گردد؟

الف) Crystalline- zinc Insulin

ب( Insulin- glargin

ج) NPH Insulin

د( Tolbutamide

۸۸- کدام داروی زیر باعث ایجاد Dissociative anesthesia می‌شود؟

الف) کتامین

ب) پروپوفول

ج) نیتروس اکساید

د) هالوتان

۸۹- کدام داروی زیر از طریق مهار آنزیمMAO- B اثر می‌کند؟

الف) Pergolide

ب) Amantadine

ج) Levodopa

د) Selegiline

۹۰- کدام یک از داروهای زیر از داروهای ضد جنون آتیپیک است؟

الف) هالوپریدول

ب) تیوریدازین

ج) کلوزاپین

د) تیوتیکسن

آناتومی

۹۱- خون¬رسانی به قشر بینائی بوسیله کدام یک از شریان‌های زیر انجام می‌گیرد؟

الف) Middle cerebral

ب) Anterior cerebral

ج) Posterior cerebral

د) Posterior communicating artery

۹۲- ستون‌ها و دریچه‌های آنال به دلیل وجود کدام یک از گزینه‌های زیر ایجاد می‌شوند؟

الف) بافت همبند زیر مخاطی

ب) شریان‌های رکتال تحتانی

ج) وریدهای زیر مخاطی

د) ضخیم شدن لایه عضلانی

۹۳- کدام یک از ساختارهای زیر موقعیت خلف صفاقی دارد؟

الف) طحال

ب) کلیه

ج) معده

د) کبد

۹۴- کدام یک از استخوان‌های زیر در حرکت حلق هنگام بلع نقش بیشتری دارد؟

الف) ترقوه

ب) هیوئید

ج) استرنوم

د) فک پایین

۹۵- تمام ماهیچه‌های زیر در افزایش قطر قدامی خلفی قفسه سینه نقش دارند، بجز:

الف) بین دنده‌ای‌ها

ب) اسکالن¬ها

ج) استرنوکلئیدوماستوئید

د) دیافراگم

۹۶- تمام سیاهرگ¬های زیر در سمت چپ به سیاهرگ کلیوی تخلیه می‌شوند، بجز:

الف) Left inferior phrenic

ب) Left testicular

ج) Left suprarenal

د) Left ovarian

۹۷- تمام عبارات زیر صحیح است، بجز:

الف) سمپاتیک باعث نگهداری ادرار در مثانه می‌شود.

ب) در محل ورود میزنای به مثانه یک اسفنکتر وجود دارد.

ج) به طور طبیعی سه تنگی در مجرای میزنای وجود دارد.

د) به دو قسمت شکمی و لگنی تقسیم می‌شود.

۹۸- سطحی‌ترین لایه تخمدان کدام یک می‌باشد؟

الف) لایه ژرمینال

ب) قشر تخمدان

ج) استروما

د) آلبوژینه

۹۹- خون تیره تمام قسمت‌های دستگاه گوارش به سیاهرگ باب تخلیه می‌شود، بجز:

الف) پانکراس

ب) دوازدهه

ج) کیسه صفرا

د) قسمت سینه¬ای مری

۱۰۰- تمام موارد زیر صحیح است، بجز:

الف) چین‌های مخاطی در ایلئوم زیادتر از ژژنوم می‌باشد.

ب) غدد لنفاوی در ایلئوم زیادتر از ژژنوم می‌باشد.

ج) در محل ورود مجرای مشترک صفرا و پانکراس به دئودنوم اسفنگتر وجود دارد.

د) خون رسانی ژژنوم بیشتر از ایلئوم است.

۱۰۱- کدام یک از ساختارهای زیر الیاف پیش عقده‌ای سمپاتیک دریافت می‌کنند؟

الف) معده

ب) بخش قشری غده فوق کلیوی

ج) بخش مرکزی غده فوق کلیوی

د) تیموس

۱۰۲- در اثر آسیب قسمت میانی کیاسمای بینائی اختلال بینائی در کدام قسمت ؟؟؟

الف) نیمه گیجگاهی هر دو میدان بینائی کدر است.

ب) نیمه نازال هر دو میدان بینائی کدر است.

ج) نیمه چپ هر دو میدان بینائی کدر است.

د) نیمه راست هر دو میدان بینائی کدر است.

۱۰۳- کدام یک از عبارات زیر در مورد غده تیروئید صحیح می‌باشد؟

الف) نامگذاری آن به دلیل مجاورت با غضروف تیروئید است.

ب) ترشح آن تحت تأثیر نورو هیپوفیز می‌باشد.

ج) ترشح آن تحت تأثیر الیاف پاراسمپاتیک است.

د) بزرگ شدن آن روی اعصاب حنجره فشار وارد می‌کند.

۱۰۴- کدام بخش حلق با گوش میانی در ارتباط می‌باشد؟

الف) حلق بینی

ب) حلق حنجره¬ای

ج) حلق دهانی

د) فضای پیریفورم

۱۰۵- سطح داخلی ریه چپ با تمام عناصر زیر مجاورت دارد، بجز:

الف) بطن چپ قلب

ب) آئورت

ج) ورید آزیگوس

د) مری

۱۰۶- کدام یک از اجزاء گوش داخلی مربوط به حس تعادل در حال سکون می‌باشد؟

الف) جسم کورتی

ب) کریستا در آمپول مجاری نیم¬دایره

ج) ماکولا در اوتریکول و ساکول

د) مایع پری لنف

۱۰۷- تمام عبارات زیر صحیح است، بجز:

الف) بیشتر خون تیره قلب از طریق سینوس کرونری وارد دهلیز راست می‌شود.

ب) دریچه تبزیوس در مدخل بزرگ سیاهرگ زیرین قرار دارد.

ج) سرخرک کرونروی راست به قلب چپ نیز خون می‌دهد.

د) سیاهرگ‌های ششی فاقد دریچه‌اند.

۱۰۸- Moderator band در کدام حفره قلب قرار دارد؟

الف) بطن چپ

ب) دهلیز راست

ج) بطن راست

د) دهلیز چپ

۱۰۹- مجرای شریانی در دوره جنینی کدام سرخرگ¬ها را به هم ارتباط می‌دهد؟

الف) آئورت بالارونده و سرخرگ ریوی

ب) سرخرگ ریوی و سیاهرگ ریوی

ج) قوس آئورت و سیاهرگ¬های ریوی

د) قوس آئورت و سرخرگ ریوی

۱۱۰- هسته Solitary مربوط به کدام اعصاب جمجمه‌ای می‌باشد؟

الف) زوج‌های سوم و چهارم و ششم

ب) زوج‌های اول، دوم و هشتم

ج) زوج‌های هفتم، نهم و دهم

د) زوج¬های پنجم، یازدهم و دوازدهم

۱۱۱- مرکز عالی حس شنوایی در کدام لب مخ قرار دارد؟

الف) فرونتال

ب) تمپورال

ج) پاریتال

د) ؟؟؟

۱۱۲- کدام یک از دستجات عصبی زیر جزء مدار پاپز (حافظه) می‌باشد؟

الف) Stria terminalis

ب) Mommilothalamic tract

ج) Stria medularis thalami

د) Medial forebrain bundle

۱۱۳- در قشر مخ ناحیه حرکتی پا (foot) در کدام سطح مخ قرار دارد؟

الف) Medial surface

ب) Orbital surface

ج) Suprolateral surface

د) Tentorial surface

۱۱۴- کدام رابط بین دو نیمکره نواحی بویایی را به یکدیگر مرتبط می‌کند؟

الف) رابط قدامی

ب) رابط خلفی

ج) کورپوس کالوزوم

د) فورنیکس

۱۱۵- تغذیه ریه بوسیله کدام یک از عروق زیر انجام می‌شود؟

الف) Pulmonary Artery

ب) Pulmonary vein

ج) Pulmonary Artery and Vein

د) Bronchial Artery

۱۱۶- تمام جملات زیر در مورد برونکوس اصلی راست صحیح هستند، بجز:

الف) گشادتر از چپ است

ب) عمودی‌تر از چپ است.

ج) کوتاه‌تر از چپ است.

د) در داخل ریه به سه شاخه تقسیم می‌شود.

۱۱۷- عصب¬گیری لایه جداری پریکارد سروزی از کدام عصب زیر است؟

الف) سمپاتیک

ب) پاراسمپاتیک

ج) واگ

د) فرنیک

۱۱۸- محل قرارگیری رأس قلب در کدام ناحیه است؟

الف) پنجمین فضای بین دنده‌ای چپ

ب) پنجمین فضای بین دنده‌ای راست

ج) دومین فضای بین دنده‌ای چپ

د) در فضای بین دنده‌ای راست

۱۱۹- مجرای انزالی چگونه و در کجا تشکیل می‌شود؟

الف) از اتصال مجرای سمینال وزیکول و مجرای دفران در ضخامت پروستات

ب) از اتصال مجرای سمینال وزیکول و مجرای دفران قبل از ورود به پروستات

ج) از اتصال مجرای دفران و اوتریکول پروستاتی در خلف مثانه

د) از اتصال مجرای دفران و اوتریکول پروستاتی در پیشابراه پروستاتی

۱۲۰- مهم‌ترین مجاورت شریان رحمی با کدام ساختار زیر است؟

الف) لوله رحمی

ب) تخمدان

ج) مثانه

د) حالب

بیوشیمی

۱۲۱- بیوسنتز کراتین در کدام اندام زیر رخ می‌دهد؟

الف) عضله اسکلتی

ب) کلیه

ج) مغز

د) عضله قلبی

۱۲۲- بار کلی پیتید زیر در PH= 1 چند است؟

Phe- Lys- Leu- Lys- Thr- Glu- Ala- Glu- Met- Lys- Ala- Ser- Glu

الف) بدون بار (صفر)

ب) ۳-

ج) ۴+

د) ۵+

۱۲۳- همه بافت‌های زیر قادر به استفاده از اجسام کتونی هستند، بجز:

الف) مغز

ب) کورتکس کلیه

ج) گلبول‌های قرمز

د) ماهیچه قلبی

۱۲۴- تمام موارد زیر در خصوص اکسید نیتریک (NO) صحیح است، بجز:

الف) باعث relax شدن عضلات صاف دیواره رگ‌ها می‌شود.

ب) در اثر واکنش با آنیون‌های سوپراکسید به صورت پراکسی نیتریت در می‌آید.

ج) با هموگلوبین و دیگر هموپروتئین ها اتصال ضعیف دارد.

د) در برقراری و حفظ فشار خون نقش بسزایی دارد.

۱۲۵- کارنیتین از چه آمینواسیدهایی ساخته می‌شود؟

الف) لیزین و متیونین

ب) گلیسین و آرژنین

ج) آسپارتات و گلوتامات

د) پرولین و هیدروکسی پرولین

۱۲۶- کدامیک از موارد زیر مهار کننده اختصاصی سوکسینات دهیدروژناز می‌باشد؟

الف) آرسنیت

ب) مالونات

ج) سیترات

د) سیانید

۱۲۷- تمام واکنش‌های زیر در بدن اتفاق می افتند، بجز:

الف) تبدیل گلوکز ۶- فسفات به گلوکز

ب) تبدیل فروکتوز ۱ و۶ – بیس فلسفات به فروکتوز ۶- فسفات

ج) تبدیل استیل کوا به پیروات

د) تشکیل استیل کوآ از اسیدهای چرب

۱۲۸- کدامیک از ترکیبات زیر مهارکننده cGMP- فسفودی استراز می‌باشد؟

الف) کافئین

ب) سیلدنافیل

ج) ترانس¬دیوسین

د) گزانتین

۱۲۹- کدامیک از آنزیم‌های زیر معمولاً ۴- ۳ ساعت بعد از سکته قلبی در خون افزایش نشان می‌دهد؟

الف) LDH

ب) CK

ج) AST

د) ALT

۱۳۰- کدام هورمون از طریق پیامبر ثانویه کلسیم عمل می‌کند؟

الف) کلسی¬تونین

ب) اکسی¬توسین

ج) سوماتواستاتین

د) لیپوتروپین

۱۳۱- کدامیک از آنتی بیوتیک¬های زیر با اتصال به زیر واحد کوچک ریبوزوم در پروکاریوت¬ها باعث ایجاد خطا در خواندن کد ژنتیکی می‌شود؟

الف) Streptomycin

ب) Tunicamycin

ج) Erythromycin

د) Chloramphenicol

۱۳۲- در مقایسه سه نوع ساختمان Z, B, A مربوط به DNA ، کدام گزینه درست است؟

الف) Z- DNA کمترین تعداد نوکلئوتید در یک پیچ کامل را دارد.

ب) ساختمان مارپیچ در B- DNA راست گرد و در A- DNA چپ گرد می‌باشد.

ج) ساختمان مارپیچ در Z- DNA چپ گرد و در A- DNA راست گرد می‌باشد.

د) ارتفاع پیچ (pitch per tumn) در Z- DNA نسبت به بقیه کمتر است.

۱۳۳- در رابطه با آهن، کدام جمله صحیح است؟

الف) آهن به فرم Fe3+ حلالیت بیشتری دارد و در روده بیشتر جذب می‌شود.

ب) هر مولکول ترانسفرین ظرفیت اتصال به دو یون آهن Fe2+ را دارد.

ج) در سرطان‌ها مقدار آهن در بافت‌های ذخیره‌ای افزایش می‌یابد.

د) پروتئین‌های باند شونده به آهن مثل لاکتوفرین شیر، خاصیت آنتی باکتریال دارند.

۱۳۰- دسموزین در ساختمان کدام پروتئین زیر شرکت دارد؟

الف) هموگلوبین-F

ب) α- کراتین

ج) تروپومیوزین

د) الاستین

۱۳۵- کدام یک از آنزیم¬های زیر دارای یون¬های Fe2+ و Cu+ است؟

الف) سوپراکسید دیسموتاز

ب) گلوتاتیون ردوکتاز

ج) سیتوکروم اکسیداز

د) ؟؟؟

۱۳۶- در سیکل کربس، حضور کوآنزیم FAD برای تولید چه ترکیبی ضرورت دارد؟

الف) Succinate

ب) Fumarate

ج) α-Ketoglutarate

د) Succinyl CoA

۱۲۷- تمام باقیمانده‌های اسیدهای آمینه زیر در تشکیل اتصالات گلیکوزیدی گلیکو پروتئین‌ها شرکت دارند، بجز:

الف) آسپاراژین

ب) تیروزین

ج) سرین

د) ترئونین

۱۳۸- همه ترکیبات زیر قادر به محافظت از سلول در برابر آسیب رادیکال آزاد می‌باشند، بجز:

الف) ویتامین A

ب) گلوتاتیون پراکسیداز

ج) گزانتین اکسیداز

د) سوپر اکسید دیسموتاز

۱۳۹- در رابطه با small nuclear ribonucleoproteins کدام گزینه درست است؟

الف) درترمیم خطاهای رونویسی نقش دارد.

ب) پیش ساز انواع RNA های کوچک است.

ج) در برداشتن اینترون از پیش سازهای mRNA نقش دارد.

د) در شناسایی ناحیه شروع رونویسی فعالیت دارد.

۱۴۰- نتیجه دآمیناسیون بازهای A ، C و G به ترتیب کدام است؟

الف) تیمین- هیپوگزانتین- گزانتین

ب) یوراسیل- گزانتین- هیپوگزانتین

ج) یوراسیل- اینوزین- هیپوگزانتین

د) یوراسیل- هیپوگزانتین- گزانتین

۱۴۱- آنزیم کاتالیز کننده واکنش زیر جزو کدام دسته از آنزیم‌ها است؟

دی هیدروکسی استون فسفات+ گلسیر آلدئید ۳- فسفات • فروکتوز ۱ و ۶ – بیس فسفات

الف) هیدرولازها

ب) ایزومرازها

ج) اکسیدورد کتازوها

د) لیازها

۱۴۲- کدام گزینه در مورد – NADPH سیتوکروم P450 ردوکتاز صحیح است؟

الف) FMN و FAD به عنوان گروه‌های پروستتیک آن است.

ب) از طریق میانکنش قوی هیدروفوبیک به سیتوکروم P450 متصل می‌شود.

ج) برای فعالیت خود نیاز به مراکز آهن سولفور دارد.

د) می‌تواند از NADH بجای NADPH استفاده کند.

۱۴۳- HMG CoA در متابولیسم کدام ترکیبات تشکیل می‌شود؟

الف) کلسترول، اجسام کتونی، لوسین

ب) کلسترول، اسید چرب، لوسین

ج) کلسترول، لیزین، ایزولوسین

د) کلسترول، اجسام کتونی، ایزولوسین

۱۴۴- در چرخه اوره تبدیل سیترولین به آرژنین مشابه کدام واکنش است؟

الف) تبدیل IMP به AMP

ب) IMP به XMP

ج IMP (به GMP

د) XMP به GMP

۱۴۵- محصول آروماتیزه شدن آندروستن دیون کدامیک از هورمون‌های زیر است؟

الف) دهیدروایی اندروسترون

ب) استرادیول

ج) استرون

د) استریول

۱۴۶- کدامیک از ترکیبات زیر مهار کننده برگشت ناپذیر فعالیت آنزیمی است؟

الف) مالونات

ب) ۲ و ۳- دی فسفوگلیسرات

ج) آسپرین

د) اتانل

۱۴۷- در تنظیم اپرون لاکتوز، نقش CAP و cAMP به ترتیب چگونه است؟

الف) فعال کننده- فعال کننده

ب) فعال کننده- مهار کننده

ج) مهار کننده- فعال کننده

د) مهار کننده- مهار کننده

۱۴۸- سنتز همه ترکیبات زیر به وسیله Amanitih- α مهار می‌شود، بجز:

الف) تیمامین

ب) نیاسین

ج) کوبالامین

د) ریبوفلاوین

۱۵۰- همه اسیدهای آمینه زیر در مسیر بیوسنتز denovo پورین‌ها استفاده می‌شوند، بجز:

الف) گلوتامات

ب) گلایسین

ج) آسپارات

د) گلوتامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا