علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۴۰۰؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

رشته: فیزیولوژی پزشکی

۱- محلولی با حل کردن ۱۰ گرم گلوکز در ۲۵۰ میلی لیتر آب تهیه شده است. غلظت این محلول بر حسب درصد، چند است؟

الف) ۴

ب) ۶

ج) ۲۵

د) ۴۰

۲- مکانیسم عملکرد کدام گیرنده پروتئینی زیر از طریق افزایش فعالیت سرین / ترئونین کیناز است؟

الف) VIP

ب) Activin

ج) NO

د) Thyroid hormone

۳- کدام مورد زیر درباره آکواپورین ها درست نیست؟

الف) بعضی ایزوفرم‌های آن اجازه انتقال فعال آب از غشاء را می‌دهند.

ب) بعضی ایزوفرم ‌های آن اجازه عبور گلیسرول و پورین ها را از غشاء می‌دهند.

ج) AQP2 در غشاء رأسی لوله ‌های جمع کننده با وازوپرسین تنظیم می‌شود.

د) تنظیم ورود و خروج آب از غشای سلول متأثر از تعداد آنها در غشاء است.

۴- دلیل کاهش ظرفیت خازنی غشاء به دنبال میلین دار شدن آکسون کدام است؟

الف) افزایش فاصله بین مایع داخل سلولی و مایع خارج سلولی

ب) افزوده شدن تعداد زیادی خازن غشایی که به صورت سری به هم متصل‌اند

ج) افزوده شدن تعداد زیادی خازن غشایی که به صورت موازی به هم متصل‌اند

د) کاهش تعداد کانال ‌های یونی غشای آکسون در زیر غلاف میلین

۵- متعاقب یک توییچ، اگر برداشت کلسیم از سیتوزول مهار شود و تحریک دیگری به عضله اسکلتی وارد نشود، چه نوع انقباضی رخ می‌دهد؟

الف) Eccentric

ب) Isometric

ج) Contracture

د) Isotonic

۶- کدام پروتئین زیر در حفظ ساختار سیناپس و نگاه داشتن اجزای پس و پیش سیناپسی در مقابل یکدیگر نقش دارد؟

الف) Neuroligins

ب) Synaptobrevin

ج) Syntaxin

د) SNAPs

۷- اگر فرض کنیم ظرفیت کلر ۲- بود، در پتانسیل تعادلی یون کلر در عرض غشاء چه تغییری ایجاد می‌شود؟

الف) قدر مطلق آن کم می‌شود.

ب) مقدار آن دو برابر می‌شود.

ج) نصف می‌شود.

د) با ضریب ۷۲ کم می‌شود.

۸- مکانیزم اثر سلولی کدام مورد زیر با واسطهی افزایش cGMP صورت می‌گیرد؟

الف) Epithelial Growth Factor

ب) Norepinephrine

ج) Insulin

د) Atrial Natriuretic Peptide

۹- کدام یک از گزینه ‌های زیر با اتصال غشای هسته به غشای پلاسمایی، موجب قوام و پایداری سلول می‌شود؟

الف) Actin

ب) Vimentin

ج) Myosin

د) tubulin

۱۰- در صورتی که زمان بین دو موج متوالی QRS الکتروکاردیوگرام یک ثانیه، حجم پایان سیستولی ۵۰ و حجم پایان دیاستولی ۱۵۰ میلی لیتر باشند، میزان برون ده بطن چپ چند لیتر در دقیقه است؟

الف) ۳

ب) ۶

ج) ۹

د) ۱۲

۱۱- کدام جریان پتاسیمی‌در رپلاریزاسیون سلول ‌های عضله بطنی نقش کمتری دارد؟

الف) ito

ب) iK1

ج) iKs

د) iKr

۱۲- کدامیک در مورد Delayed afterdepolarization در سلول ‌های عضله قلبی صحیح است؟

الف) افزایش تعداد ضربان قلب سبب کاهش ظهور آنها می‌شود.

ب) تجویز گلیکوزید‌های قلبی دامنه آنها را کاهش می‌دهد.

ج) بیشتر، در اواخر مرحله کفه یا میانه رپلاریزاسیون به وجود می آیند.

د) افزایش جریان زودگذر رو به داخل سبب ظهور آنها می‌شود.

۱۳- در صورت برابر بودن برون ده بطن راست و چپ، وضعیت فشار دهلیز راست و چپ چگونه است؟

الف) فشار دو دهلیز برابر است.

ب) فشار دهلیز راست از دهلیز چپ بیشتر است.

ج) فشار دهلیز چپ از دهلیز راست بیشتر است.

د) ارتباطی بین برون ده بطن با فشار دهلیز وجود ندارد.

۱۴- در صورت افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک کدام یک از موارد زیر کاهش پیدا می‌کند؟

الف) میزان جریان پتاسیمی تأخیری (Ik)

ب) میزان جریان سدیمی If

ج) شیب دپولاریزاسیون آهسته دیاستولی

د) اثر مهاری فسفولامبان روی Ca24 – ATPase

۱۵- کدام عبارت در مورد انتشار محدود به جریان (Flow limited) مواد در دیواره مویرگ ها درست است؟

الف) پس از انتشار، غلظت ماده حل شده در خون و مایعات میان بافتی به تعادل می‌رسد.

ب) غلظت ماده حل شده در سر وریدی مویرگ همواره بیشتر از سر شریانی می‌باشد.

ج) این نوع انتشار مربوط به مواد محلول در چربی است.

د) ضریب انعکاس (Reflection coefficient) ماده باید بالاتر از یک باشد.

۱۶- چرا خون رسانی کرونر‌های قلب در بیماران با تنگی دریچه آئورت کاهش می‌یابد؟

الف) فشار جانبی و فشار دینامیکی آئورت کم می‌شود.

ب) فشار دینامیکی افزایش و فشار جانبی کاهش می‌یابد.

ج) فشار دینامیکی و فشار کل آئورت کم می‌شود.

د) سرعت تخلیه به آئورت افزایش و فرصت خون رسانی کوتاه می‌شود.

۱۷- چرا با افزایش سن سرعت انتقال نبض افزایش می‌یابد؟

الف) مقاومت کل محیطی کاهش می‌یابد.

ب) مدت فاز تخلیه سریع، افزایش می‌یابد.

ج) کامپلیانس شریانی کاهش می‌یابد.

د) در شریان، Elastic modulus کاهش می‌یابد.

۱۸- در کدام حالت زیر برون ده قلبی به دلیل تغییرات مقاوت عروقی، کمتر از حد نرمال است؟

الف) بری بری

ب) شانت شریانی – وریدی

ج) قطع چهار اندام بدن

د) هایپرتیروئیدیسم

۱۹- با افزایش فشار خون به میزان ۲ میلی متر جیوه، حجم رگ ۱۰ میلی لیتری یک میلی لیتر افزایش می‌یابد. میزان اتساع پذیری این رگ چند درصد می‌باشد؟

الف) ۵

ب) ۱۰

ج) ۲۰

د) ۵۰

۲۰- کدام عامل زیر سبب مهار نسخه برداری ژن اندوتلین-۱ می‌شود؟

الف) انسولین

ب) آنژیوتانسین-۲

ج) هیپوکسی

د) نیتریک اکساید

۲۱- فشار بحرانی انسداد (Critical closing pressure) به کدامیک از عوامل زیر وابسته است؟

الف) فعالیت سمپاتیک عروق

ب) سختی دیواره عروق

ج) افزایش ظرفیت پذیری شریانی

د) میزان برون ده قلبی

۲۲- چرا مویرگها در مقایسه با آئورت توانایی بیشتری در مقابله با افزایش فشار درون رگی دارند؟

الف) wall tension مویرگها بیشتر از شریان ها است.

ب) نفوذپذیری مویرگها به آب، فشار درونی را متعادل می‌کند.

ج) اندوتلیوم مویرگی با رهایش نیتریک اکساید از مویرگ حفاظت می‌کند.

د) دیواره نازک مویرگ به میزان قابل توجهی از میزان wall stress می‌کاهد.

۲۳- کدام عامل زیر موجب انحراف منحنی حجم – فشار ریه به راست می‌شود؟

الف) کاهش فیبر‌های الاستین

ب) کاهش مقاومت مجاری تنفسی

ج) افزایش سورفکتانت

د) افزایش فشار جمع کننده ریه

۲۴- در یک فرد با وضعیت ایستاده نیروی ثقل باعث افزایش کدام یک از پارامتر‌های زیر در قله ریه می‌گردد؟

الف) کامپلیانس آلوئولی

ب) فشار مایع جنب

ج) فشار استاتیک دو سوی ریه

د) درصد پذیرش حجم جاری

۲۵- کدام یک از موارد زیر در ارتباط با تأثیر حجم ‌های ریوی بر مقاومت عروق ریوی صحیح است؟

الف) کمترین مقاومت عروق آلوئولی در ظرفیت باقیمانده عملی است.

ب) کمترین مقاومت کل عروق ریه در ظرفیت باقیمانده عملی است.

ج) بیشترین مقاومت عروق خارج آلوئولی در ظرفیت کل ریه است.

د) بیشترین مقاومت کل عروق ریه در حجم باقیمانده است.

۲۶- بعد از افزایش ناگهانی تهویه ریوی در طی ورزش متوسط، کدام مورد در مرحله افزایش تدریجی تنفس نقش دارد؟

الف) ایمپالس آوران از پروپریوسپتورها

ب) پیام ‌های صادره از سیستم عصبی مرکزی

ج) افزایش سطح پتاسیم پلاسمایی

د) افزایش فشار دی اکسید کربن خون

۲۷- کدام مورد احتمال شانت فیزیولوژیک را افزایش می‌دهد؟

الف) آمبولی عروق ریه

ب) برونشیت

ج) تنفس با فشار مثبت

د) هیپوتانسیون عروق ریه

۲۸- کدام مورد اولین اتفاقی است که منجر به تشکیل میخ پلاکتی می‌شود؟

الف) اتصال پلاکتها به رشته ‌های فیبرینی

ب) ترشح ADP از پلاکتها

ج) اتصال پلاکتها به یکدیگر

د) اتصال پلاکتها به کلاژن زیر اندوتلیال

۲۹- درباره عملکرد ترومبومودولین کدام یک درست است؟

الف) فعالیت ترومبین را تسریع می‌کند.

ب) فاکتور‌های V و VIII را فعال می‌کند.

ج) فعالیتش توسط هپارین زیاد می‌شود.

د) پروتئین C را فعال می‌کند.

۳۰- در پاسخ به افزایش غلظت سدیم و کلر در مایع توبولی انت‌های ضخیم بالارونده لوپ هنله، کدام یک کاهش می‌یابد؟

الف) مقاومت شریان آوران

ب) ترشح رنین از سلول ‌های گرانولار

ج) آزادسازی آدنوزین از سلول ‌های ماکولادنسا

د) غلظت کلسیم در سلول‌های گرانولار

۳۱- کدامیک از گزینه ‌های زیر در رابطه با تنظیم پتاسیم، کلسیم و فسفات در بدن درست نیست؟

الف) بخش اعظم فسفات فیلتر شده در توبول پروگزیمال و از مسیر پاراسلولی باز جذب می‌شود.

ب) بازجذب پتاسیم در سلول ‌های اینتر کاله A- از طریق پمپ H+/K+-ATPaseدر غشای لومینال صورت می پذیرد.

ج) افزایش جریان مایع در بخش ‌های انتهائی نفرون باعث افزایش ترشح پتاسیم از سلول ‌های اصلی می‌شود.

د) هنگام آلکالوز غلظت‌های پتاسیم و کلسیم یونیزه در پلاسما کاهش می‌یابند.

۳۲- فردی با GFR برابر L/day ۱۰۰ و میزان جریان ادرار برابر L/day ۱.۵، دارای غلظت ‌های ادراری اسید‌های قابل تیتراسیون mmol/L ۴۰ بیکربنات، و NH4+ =80 mmol/L، همچنین غلظت پلاسمائی بیکربنات mmol/L ۲۰ است. میزان دفع خالص اسید در این فرد چند میلی مول در روز می‌باشد؟

الف) ۱۱۶

ب) ۱۷۴

ج) ۱۸۰

د) ۱۲۰

۳۳- کدامیک از گزینه ‌های زیر در خصوص قدرت رقیق و غلیظ کنندگی ادراری کلیه درست نیست؟

الف) لوپ هنله و به خصوص بخش ضخیم صعودی آن، بیشترین تأثیر را در کاهش اسمولاریته ادرار دارد.

ب) لوپ هنله و به خصوص بخش ضخیم صعودی آن، نقش اصلی را در ایجاد هایپر اسمولاریته میان بافت مدولا دارد.

ج) بازجذب آب وابسته به ADH در مجاری جمع کننده مدولاری در افزایش اسمولاریته میان بافت مدولا مشارکت دارد.

د) بازجذب اوره وابسته به ADH در مجاری جمع کننده مدولاری در افزایش اسمولاریته میان بافت مدولا مشارکت دارد.

۳۴- کاهش فشار خون شریانی از طریق مکانیزم فیدبک توبولو گلومرولی منجر به افزایش کدام مورد می‌گردد؟

الف) ترشح رنین از سلول ‌های ماکولادنسا

ب) سدیم در سلول ‌های ماکولادنسا

ج) مقاومت آرتریول‌های آوران

د) مقاومت آرتریول‌های وابران

۳۵- کدامیک از گزینه ‌های زیر در خصوص بازجذب و ترشح مواد در توبول ‌های کلیوی صحیح است؟

الف) غلظت سدیم مایع لومنی در هر دو بخش نازک صعودی و نزولی لوپ هنله بیشتر از پلاسما است.

ب) بازجذب پاراسلولی کلر در بخش انتهایی توبول پروگزیمال تحت شیب الکتریکی صورت می پذیرد.

ج) سندرم Liddle بر اثر جهش غیرفعال کننده ژن کوترانسپورتر 〖Na〗^+-〖Cl〗^- در توبول دیستال ایجاد می‌شود.

د) وقتی نسبت غلظت‌های TFP ماده‌ای از یک بیشتر گردد، حاکی از انجام ترشح توبولی برای آن ماده است.

۳۶- کار سروتونین ترشح شده از سلول ‌های انتروکرومافین روده چیست؟

الف) تنظیم جذب آب از دیواره روده

ب) تنظیم جذب ترکیبات آلی در روده

ج) تحریک رشد غدد روده

د) تحریک ترشح CCK

۳۷- کدام عبارت زیر درباره ترشح اولیه بزاق درست است؟

الف) توسط سلول ‌های مجاری مخطط انجام می‌شود.

ب) میزان آمیلاز آن مستقل از نوع و شدت محرک است.

ج) پیامبر اصلی درون سلولی ترشح آن cAMP است.

د) غظت یون ‌های اصلی آن مشابه پلاسما است.

۳۸- کدام عبارت درباره فشار در مری و حلق درست است؟

الف) در حالت استراحت، فشار بدنه مری و حلق متفاوت است.

ب) در حالت استراحت، فشار اسفنکتر فوقانی مری بیشتر از تحتانی است.

ج) در طی بلع حلقی، فشار اسفنکتر فوقانی مری ابتدا زیاد و سپس کم می‌شود.

د) در طی بلع، همزمان با افزایش فشار حلق، فشار اسفنکتر تحتانی مری زیاد می‌شود.

۳۹- در بیماری به دنبال تصادف، قسمت اعظم ایلئوم برداشته شده است. جذب کدامیک از موارد زیر مختل خواهد شد؟

الف) ویتامین C و اسید فولیک

ب) چربی ‌های غیر اشباع و ویتامین E

ج) ویتامین B12 و نمک‌های صفراوی

د) کلسیم و آهن

۴۰- کدام عبارت در باره Monitor peptide درست است؟

الف) ترشح CCK را متناسب با نیاز تنظیم می‌کند.

ب) توسط سلول ‌های روده کوچک ترشح می‌شود.

ج) سریعتر از پپتید‌های رژیم غذایی تجزیه می‌شود.

د) فعالیت گیرنده ۱-CCK را روی سلول ‌های آسینار پانکراس زیاد می‌کند.

۴۱- کدام مورد درباره اثرات کورتیزول درست نیست؟

الف) فعالیت و ترشح هورمون ADH را مهار می‌کند.

ب) ترشح اسید معده و پپسین را افزایش می‌دهد.

ج) با مهار سنتز اریتروپوئیتین، تعداد گلبول ‌های قرمز را کاهش می‌دهد.

د) ایمنی سلولی را مهار می‌کند اما روی تولید آنتی بادی اثری ندارد.

۴۲- کدام عبارت زیر درباره ترشح هورمون رشد درست است؟

الف) از طریق کاهش ترشح انسولین و کاهش برداشت گلوکز در بافت ‌های عضلانی و چربی روی متابولیسم قندها اثر می‌گذارد.

ب) هورمون گرلین، سروتونین، چاقی و اپی نفرین ترشح آن را افزایش می‌دهند.

ج) ترشح زیاد آن، از طریق افزایش استواستیک اسید و ایجاد اجسام کتونی موجب ایجاد کبد چرب می‌شود.

د) در شرایط حاد، کاهش دریافت مواد پروتئینی موثرترین محرک سنتز و ترشح آن می‌باشد.

۴۳- پدیده Wolff-Chaikoff ناشی از مهار کدام مورد زیر روی می‌دهد؟

الف) TPO

ب) NIS

ج) UCP1

د) DUOX2

۴۴- تنظیم فیدبک منفی هورمون ‌های تیروئیدی بر ترشح TRH و TSH با واسطه کدام گیرنده زیر صورت می‌گیرد؟

الف) 〖TR〗_a1

ب) 〖TR〗_β۱

ج) 〖TR〗_a2

د) 〖TR〗_β۲

۴۵- کدام ترکیب زیر از سه طریق اندوکرینی، پاراکرینی و اتوکرینی می تواند در رشد طولی استخوان نقش داشته باشد؟

الف) ۱-IGF

ب) GH

ج) T3

د) Estrogen

۴۶- کدام مورد زیر درباره اثرات ADH درست است؟

الف) دفع کلیوی پتاسیم را کم می‌کند.

ب) جذب سدیم توسط لوله دیستال را زیاد می‌کند.

ج) جذب اوره را در مجاری جمع کننده مرکزی داخلی کم می‌کند.

د) بیان ژن AQP3 و AQP2 را در مجاری جمع کننده به ترتیب کم و زیاد می‌کند.

۴۷- اثرات مزمن ویتامین D بر جذب کلسیم در لوله پروگزیمال مشابه اثرات مزمن کدام مورد زیر است؟

الف) هیپرکلسیمی‌

ب) اسیدوز متابولیک

ج) هورمون رشد

د) کمبود فسفات

۴۸- کدام مورد درباره ترشح انسولین توسط سلول‌های بتا درست است؟

الف) افزایش غلظت درون سلولی پتاسیم، ترشح آن را کم می‌کند.

ب) فاز تأخیری ترشح آن مربوط به انسولین از قبل تولید شده است.

ج) اسید‌های چرپ آزاد با افزایش غلظت درون سلولی کلسیم ترشح آن را زیاد می‌کنند.

د) افزایش غلظت اپی نفرین خون از طریق گیرنده α۲ ترشح آن را کم می‌کند.

۴۹- کدام مورد درباره پرولاکتین درست است؟

الف) ترشح پایه آن در مردان و زنان مشابه است.

ب) در طی استرس، ترشح آن و تولید شیر کم می‌شود.

ج) عمدتا در طی فاز اول خواب عمیق ترشح می‌شود.

د) با افزایش گلوکاگون خون، ترشح آن کم می‌شود.

۵۰- کدام مورد درباره اثرات هورمون ‌های تیروئیدی درست است؟

الف) با افزایش فعالیت مبادله گر سدیم – کلسیم در سلول ‌های قلبی، قدرت انقباض را زیاد می‌کنند.

ب) در پاسخ ‌های هیجانی طبیعی و مناسب، مشارکت دارند.

ج) اثرات اپی نفرین در افزایش متابولیسم پایه را کم می‌کنند.

د) تهویه دقیقه‌ای را در پاسخ به هیپوکسی، کم می‌کنند.

۵۱- کدام مورد زیر درباره سلول ‌های سر تولی درست است؟

الف) با ترشح ۱۷- بتا استرادیول تولید اسپرم را در انسان افزایش می‌دهند.

ب) با مهار ترشح هورمون مهارگر مولرین در تکامل دستگاه جنسی مذکر نقش دارند.

ج) با تولید پروتئین متصل شونده به آندروژن، غلظت آندروژنها را در خون بالا نگه می‌دارند.

د) با افزایش ترشح اینهیبین در پاسخ به LH، ترشح گونادوتروپین ‌های هیپوفیزی را تنظیم می‌کنند.

۵۲- کدام گزینه جزئی از فرایند تسهیل پیش سیناپسی نیست؟

الف) cAMP increase

ب) K channel phosphorylation

ج) Speeding repolarization

د) Prolonging action potential

۵۳- مهاری که سلول ‌های سبدی روی پور کنژها ایجاد می‌کنند مصداق کدام مورد است؟

الف) Recurrent

ب) Mutual

ج) Feed back

د) Feed forward

۵۴- در فردی که تازه از خواب بیدار شده است، میزان کدام ماده در قطعه خارجی استوانه ها و مخروطها بیشتر است؟

الف) ردوپسین

ب) باتورودوپسین

ج) لومی‌رودوپسین

د) متاردوپسین

۵۵- در Tuning curve نورون ‌های سیستم شنوایی، محور افقی و عمودی به ترتیب کدام اند؟

الف) شدت صوت – آستانه ایجاد پتانسیل عمل

ب) فرکانس صوت – شدت آستانه صوت

ج) آستانه ایجاد پتانسیل عمل – فرکانس پتانسیل عمل

د) فرکانس پتانسیل عمل – شدت صوت

۵۶- در آسیب کپسول داخلی کدام علامت بالینی مشاهده نمی‌شود؟

الف) افزایش رفلکس ‌های کششی

ب) بابینسکی

ج) ضعف عضلانی در انگشتان

د) هیپوتونی

۵۷- با شروع حرکات ارادی، ارتباطات نورونی در هسته ‌های قاعده‌ای چگونه می‌شود؟

الف) نورون ‌های تالاموس توسط گلبوس پالیدوس داخلی مهار می‌شوند.

ب) در هسته ساب تالامیک توسط نورون ‌های تالاموس حذف مهار صورت می‌گیرد.

ج) فعالیت گلبوس پالیدوس داخلی توسط ناحیه استراتوم کاهش می‌یابد.

د) نورون ‌های ناحیه استریاتوم، بخش متراکم جسم سیاه را مهار می‌کند.

۵۸- رهایش اورکسین از نورون ‌های هیپوتالاموسی در تنظیم کدام پدیده نقش مهم تری بازی می‌کند؟

الف) شنوایی

ب) یادگیری و حافظه

ج) درد

د) خواب و بیداری

۵۹- کدام رسپتور پوستی، آهسته سازش و دارای می‌دان دریافتی کوچک است؟

الف) مرکل

ب) رافینی

ج) پاچینی

د) مایسنر اختلال

۶۰- در کدام مورد موجب بروز آنوسمیا می‌شود؟

الف) حس چشایی

ب) حس بویایی

ج) تشخیص لمسی اشیا

د) تشخیص چرخش بدن

۶۱- کدام بخش زیر کنترل اعمال مربوط به حافظه کلامی‌را بر عهده دارد؟

الف) Amygdala

ب) Broca

ج) Medial temporal lobe

د) Cerebellum

۶۲- در جریان تصویر سازی ذهنی حرکات انگشتان، میزان جریان خون کدام ناحیه افزایش می‌یابد؟

الف) Somatic sensory cortex

ب) Primary motor cortex

ج) Posterior parietal cortex

د) Medial premotor area

۶۳- نورون ‌های آینه‌ای در کدام ناحیه قرار دارند؟

الف) Lateral dorsal premotor area

ب) Lateral ventral premotor area

ج) Cingulate area

د) Supplementary motor area

۶۴- در نخاع کمری کدام مورد زیر در شاخ قدامی‌رخ نمی‌دهد؟

الف) Renshaw cells activation

ب) Gate Control

ج) Ia reciprocal inhibition

 د) motorneuron inhibition – α

۶۵- در مورد خواب کدام درست است؟

الف) فاز REM بلافاصله بعد از Slow wave sleep رخ می‌دهد.

ب) فرآیندی است که بدنبال خستگی مفرط ظاهر می‌شود.

ج) بیدار کردن فرد حین فاز REM سخت است.

د) با تحریک تمامی فیبر‌های تالاموکورتیکال، امواج بتا به حداکثر می‌رسد.

بیولوژی سلولی و مولکولی

۶۶- تمام موارد زیر در مورد تقسیم میتوز درست است، بجز:

الف) در طی میتوز کیناز‌های Polo نقش کلیدی در مضاعف شدن سنتروزوم ایفا می‌کند.

ب) یکی از عملکرد‌های کلیدی CDK‌های میتوزی القای تشکیل دوک میتوزی میباشد.

ج) دفسفریلاسیون در طی تقسیم سلولی باعث دپلیمریزاسیون لامین‌های پوشش هسته‌ای می‌شود.

د) کوهزین باعث چسبندگی بین کروماتید‌های خواهری می‌گردد.

۶۷- در تشکیل آپوپتوزرم نقش دارند، بجز:

الف) ۱-APAF

ب) Cytochrome-C

ج) ۳ Pro-Caspase

د) dATP

۶۸- کدام فاکتور رونویسی ابتدا فسفریله، سپس دایمر می‌گردد تا بتواند به درون هسته وارد شده و فعالیت رونویسی را داشته باشد؟

الف) MAPK

ب) STAT

چ) MEK

د) JAK

۶۹- همه موارد از میکروتوبول ‌های دوک میتوزی هستند، بجز:

الف) آستری یا ستاره‌ای

ب) کینه توکوری

ج) قطبی

د) متافازی

۷۰- همه وقایع زیر در مرحله پروفاز میتوز رخ می‌دهند، بجز:

الف) لایه داخلی سیستم ‌های غشایی از هم می پاشند.

ب) کوهزینها بجز در ناحیه سانترومر تخریب می‌شوند.

ج) کمپلکس APCIC فعال می‌شود.

د) اندوسیتوز و اگزوسیتوز متوقف می‌شود.

۷۱- انتقال ارگانل ها در طول رشته ‌های اکتین توسط کدام نوع میوزین اتفاق می افتد؟

الف) میوزین I

ب) میوزین II

ج) میوزین IV

د) میوزین V

۷۲- ژن مربوط به کدام یک از اجزای اسکلت سلولی در همه یوکاریوتها یافت نمی‌شود؟

الف) آلفاتوبولین

ب) کراتین

ج) اکتین

د) بتاتو بولین

۷۳- نیمه عمر میکروتوبول ها در یک دوک میتوزی بسیار کمتر از یک سلول اینترفازی است. همه موارد زیر می توانند دلیل این رویداد باشند، بجز:

الف) افزایش کوتاه شدن میکروتوبول ها در میتوز

ب) تغییر در سرعت رشد میکروتوبول ها در میتوز

ج) افزایش ناپایداری پویای میکروتوبول ها در میتوز

د) کاهش فسفریلاسیون پروتئین ‌های همراه میکروتوبول (MAP) در میتوز

۷۴- اگر سلول‌های فیبروبلاست کشت شده، به مدت کوتاه با یک محلول بافری فاقد یون ‌های کلسیم و منیزیم شستشو شوند، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

الف) سلول ها به دلیل فشار اسمزی آب از دست می‌دهند و می میرند

ب) اتصال سلول – سلول وابسته به کدهرینها حذف و سست می‌شود.

ج) اتصال سلول – سلول به دلیل از دست دادن یون کلسیم توسط اتصالات شکاف دار سست می‌شود.

د) سلول ها به دلیل از دست دادن یون کلسیم از طریق اتصالات شکافدار (Gap Junctions) می میرند.

۷۵- تمام پروتئین ‌های زیر در تیغه پایه (Basal Lamina) یافت می‌شوند، بجز:

الف) نیدو ژن

ب) پرلکان

ج) کلاژن

د) پلکتین

۷۶- کدام گزینه در رابطه با تیغه پایه (Basal Lamina) در بافت ‌های مختلف درست است؟

الف) در بافت چربی تکیه گاه یک سطح از سلول ها است.

ب) در بافت عضلانی هر سلول را احاطه می‌کند.

ج) در اپی تلیوم استوانه‌ای در مهاجرت سلول ها نقش دارد.

د) در سد خونی و مغزی با نفوذپذیری انتخابی، انتشار مولکول ها به مغز و نخاع را تسهیل می‌کند.

۷۷- چنانچه میزان جفت باز C-G در ساختمان DNA حدود %۵۰ باشد، میزان دمای ذوب (Tm) چند درجه سانتی گراد خواهد بود؟

الف) ۸۵-۸۰

ب) ۹۰-۸۵

ج) ۹۵-۹۰

د) ۱۰۰-۹۵

۷۸- کدام جفت باز غیراستاندارد زیر به طور معمول ممکن است در ساختار RNA دیده شود؟

الف) G-T

ب) C-T

ج) G-U

د) U-T pH

۷۹- مناسب جهت فعالیت هیدرولیز کننده ‌های لیزوزومی‌کدام است؟

الف) ۱ :pH

ب) ۴.۵ :pH

ج) ۷ :pH

د) ۹ :pH

۸۰- منشا سلول کشنده طبیعی (Natural Killer) کدام سلول است؟

الف) B Cell

ب) T Cell

ج) Monocyte

د) Neutrophil

۸۱- کدام گزینه از مشخصات منطقه Lipid Raft غشاء سلولی است؟

الف) سیالیت بالا

ب) آب گریزی زیاد

ج) دارای کانال ‌های یونی بسیار زیاد

د) فسفولیپید بسیار کم

۸۲- کدام یک از گزینه ‌های زیر کو آنزیم نیست؟

الف) 〖NAD〗^+

ب) FAD

ج) ریبوفلاوین

د) آهن

۸۳- کدامیک از گزینه ‌های زیر تنظیم آلوستریک یک پروتئین را در پی دارد؟

الف) نشان دار شدن با یوبیکوئیتین

ب) اتصال غیر کووالان GTP

ج) فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون

د) گلیکوزیلاسیون

۸۴- بیان کدام CD مار کر مشخصه سلول بنیادی خون ساز است؟

الف) CD33

ب) CD34

ج) CD38

د) CD45

۸۵- نقش پروتئین باند ۳ در غشای گلبول قرمز چیست؟

الف) تبادل یون ‌های کلرید با بیکربنات

ب) تبادل یون ‌های پتاسیم با سدیم

ج) تبادل یون‌های H^+ با بیکربنات

د) تبادل یون ‌های H^+ با کلر

۸۶- کدام گزینه صحیح است؟

الف) پروتئین ‌های گذرا از غشا در غشای پلاسمایی نسبت به پروتئین‌های گذرا از غشای گلژی بلندتر هستند.

ب) پروتئین ‌های غشای گلژی دارای پروتئین ‌های گذرا از غشای بلندتر نسبت به پروتئین ‌های غشای پلاسمایی هستند.

ج) پروتئین‌های گذرا از غشاء در گلژی و غشای پلاسمایی هر دو طول برابری دارند.

د) کلسترول در غشای گلژی نسبت به غشای پلاسمایی بیشتر است.

۸۷- میتوکندری در تمام فعالیت ‌های زیر نقش دارد، بجز:

الف) سنتز پور وفرین

ب) القای آپوپتوز

ج) سنتز تعدادی از استروئیدها

د) تخریب پروتئینها

۸۸- از سلول ‌های فیبروبلاست به منظور یک لایه سلول تغذیه کننده در کشت انواع سلول ‌های بنیادی پرتوان استفاده می‌شود. این سلولها پروتئین‌های اجزای ماده زمین‌های خارج سلول را نیز ترشح می‌کنند. ماده زمینه‌ای ایجاد شده توسط فیبروبلاست کدام گزینه است؟

الف) لامینین

ب) فیبرونکتین

ج) کلاژن نوع IV

د) کلاژن رشته‌ای

۸۹- برای تولید ساختار‌های بافتی با قابلیت تکثیر، حرکت و مهاجرت استفاده از کدامیک از مولکول ‌های زیر مناسب خواهد بود؟

الف) کلاژن نوع IV

ب) هیالورونان

ج) آگاروز

د) ژلاتین

۹۰- همه پروتئین ‌های زیر با گیرنده اینتگرین در سطح سلول در ارتباط هستند، بجز:

الف) فیبرونکتین

ب) لامینین

ج) کلاژن نوع IV

د) کانکسین

۹۱- کدام گزینه در مورد (Untranslated Region (UTR پستانداران درست است؟

الف) در انت‌های ۳^’، mRNA قرار دارد.

ب) در یک انت‌های ۳^’ یا ۵^’، mRNA قرار دارد.

ج) ‘UTR3 دارای طول بیشتری از UTR5’ است.

د) طول UTR پستانداران تقریبا برابر UTR پروکاریوت است.

۹۲- کدام گیرنده باید ابتدا هترودایمر گردد تا پیام به داخل سلول القا شود؟

الف) ۳-TGF

ب) TNFa

ج) اینترفرون

د) اینترلوکین

۹۳- تمام موارد زیر در مورد شبکه اندوپلاسمی‌درست است، بجز:

الف) اتصالات دی سولفیدی به پایداری ساختار سوم و چهارم پروتئین کمک می‌کند.

ب) اتصالات دی سولفیدی تنها در لومن ER خشن تشکیل می‌شود.

ج) اتصالات دی سولفیدی تنها بر روی پروتئین ‌های سیتوزولی تشکیل می‌شود.

د) تشکیل اتصالات دی سولفیدی به آنزیم دی سولفید ایزومراز بستگی دارد.

۹۴- کدامیک از پروتئین ‌های زیر از سرهم شدن (Assembly) زیر واحد‌های توبولین جلوگیری می‌کند؟

الف) Stathmin

ب) Katanin

ج) Tau

د) Plectin

۹۵- آنتی ژن ‌های سازگاری نسبی کلاس MHC-II) II ) توسط کدام سلول بیان می‌شود؟

الف) B-Cell

ب) فیبروبلاست

ج) RBC

د) مزانشیم

۹۶- همه عبارات زیر در رابطه با انواع اتصالات سلول درست است، بجز:

الف) اتصالات محکم (tight junctions) از انتشار ماکرومولکولها در عرض یک صفحه اپی تلیال ممانعت می‌کنند.

ب) دسموزومها به حفظ قطبیت سطحی سلول ‌های اپی تلیال کمک می‌کنند.

ج) فرآیند گذر اپی تلیال – مزانشیم (EMT) با کاهش بیان یکی از پروتئین‌های کدهرین همراه است.

د) انتقال تکانه عصبی از طریق اتصالات شکاف دار چندین برابر سریع تر از سیناپس ‌های شیمیایی است.

۹۷- در طی گلیکوزیداسیون پروتئینها اضافه شدن الیگوساکاریدها به انت‌های N باعث ایجاد تمام خاصیت ‌های زیر در پروتئین می‌گردد، بجز:

الف) افزایش پایداری

ب) افزایش تاخوردن

ج) کمک به چسبندگی بین سلولی

د) کاهش حلالیت

۹۸- علت حفظ کوهزین سانترومر در طی میوز ک چیست؟

الف) حرکت کروموزوم ها به دوک‌های همان قطب

ب) جداشدن کروموزوم‌های همولوگ

ج) جداشدن صحیح کروماتید‌های خواهری در طی میوز II

د) سیتوکینز صحیح در انت‌های میوز

۹۹- جهت اثبات اتصال فاکتور رونویسی کننده به هسته، استفاده از کدام تکنیک مناسب است؟

الف) (Electron Mobility Shift Assay (EMSA

ب) PCR

ج) Western Blot

د) Northenn Blot

۱۰۰- در یک رشته DNA میزان C-G، ۴۰٪ و Tm (دمای ذوب) برابر ۸۷ درجه سانتی گراد است. چنانچه میزان .۵۰٪ تغییر یابد، میزان Tm حدود چند درجه سانتی گراد خواهد بود؟

الف) ۷۳

ب) ۸۰

ج) ۹۵

د) ۱۰۳

موفق باشید

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا