علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۶؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

فیزیولوژی

۱- گیرنده‌های کاتالیتیکی به ‌عنوان یک ……………… عمل می‌کند.

الف) پروتئین کیناز

ب) کانال یونی

ج) G ـ پروتئین

د) پروتئین سیتوزولی

۲- در کدام یک از موارد زیر هیدرولیز GTP باند شده به زیر واحد آلفا را تسهیل می‌کند؟

الف) Regulated intramembrane proteolysis protein

ب) GTPase – accelerating proteins

ج) Regulation of G protein signaling proteins

د) Guanine nucleotide exchange factor

۳- کدام مورد زیر در پاسخ به چروکیده شدن سلول رخ نمی‌دهد؟

الف) فعال شدن سیمپورت taurine 1 Cl^-, 3 Na^+

ب) مهار سیمپورت betaine 2 Cl^-, 3 Na^+

ج) فعال شدن آنتی پورت 〖Na^+-H〗^+

د) فعال شدن کانال‌های انتخابی کاتیونی و ورود کلرید سدیم به سلول

۴- کدام مورد زیر دارای گیرنده سیتوپلاسمی است و از طریق تعامل با chaperones عمل می‌کنند؟

الف) گلوکوکورتیکوئیدها

ب) پروژسترون

ج) استروژن

د) هورمون‌های تیروئیدی

۵- افزایش قطر آکسون موجب کاهش سریع کدام مورد زیر می‌شود؟

الف) Membrane resistance

ب) Axial resistance

ج) Membrane length constant

د) Membrane capacitance

۶- در شرایط کلمپ ولتاژ، مفهوم suppression potential در مورد کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ پایانه چیست؟

الف) ولتاژی است که در آن با وجود باز بودن کانال، هیچ یونی وارد سلول نمی‌شود و نوروترانسمیتری نیز آزاد نمی‌شود.

ب) ولتاژی است که در آن کانال‌های کلسیمی باز و با ورود کلسیم موجب رهایش نوروترانسمیتر می‌شود.

ج) ولتاژی است که در آن کانال‌های کلسیمی بسته و به دلیل عدم ورود کلسیم نوروترانسمیتر آزاد نمی‌شود.

د) ولتاژی است که در آن علی‌رغم افزایش نفوذپذیری غشا به کلسیم نوروترانسمیتری آزاد نمی‌شود.

۷- آنیون‌های آلی به وسیله کدام یک از پروتئین‌های غشا منتقل می‌شوند؟

الف) کانال‌های یونی

ب) پمپ‌های نوع P

ج) ترانسپورتر ABC

د) آکواپورین‌ها

۸- در عضلات صاف، اثر فعال شدن Rho kinase توسط آراشیدونیک اسید چیست؟

الف) فعال شدن myosin phosphatase

ب) فعال شدن CPI-17

ج) مهار myosin light chain

د) مهار فسفریلاسیون myosin binding subunit

۹- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد گلبول‌های سفید صحیح است؟

الف) چهارمین خط دفاعی بدن، تهاجم مونوسیت‌های خون به داخل بافت ملتهب است.

ب) کمترین طول عمر گلبول‌های سفید، مربوط به گرانولوسیت‌ها است.

ج) اینترلوکین I برای پیشبرد و تولید همه رده‌های سلولی لازم است.

د) گویچه‌های سفید بلافاصله بعد از تولید در مغز استخوان به خون آزاد می‌شوند.

۱۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد انعقاد خون صحیح است؟

الف) یون کلسیم فقط برای مسیر داخلی انعقاد لازم است.

ب) برای تبدیل پروترومبین به ترومبین، فاکتور X لازم می‌باشد.

ج) فاکتور III همان ترومبوپلاستین بافتی می‌باشد.

د) نقش هپارین مهار فاکتورهای انعقادی می‌باشد.

۱۱- کدام فاصله بر روی نوار قلب معادل دوره پر شدن بطن‌ها است؟

الف) QT

ب) TP

ج) QS

د) ST

۱۲- در مورد تنظیم ضربان قلب کدام مورد صحیح نیست؟

الف) مکانیزم فرانک – استارلینگ نقش مهمی در تنظیم ضربان قلب دارد.

ب) افزایش بازگشت وریدی به قلب موجب افزایش ضربان قلب می‌شود.

ج) به ‌طور معمول با فشار شریانی رابطه معکوس دارد.

د) در شرایط استراحتی عمدتاً تحت تأثیر سیستم پاراسمپاتیک است.

۱۳- افزایش بیشتر از حد طبیعی کدام یون زیر در خون باعث تضعیف انقباض عضله قلبی می‌شود؟

الف) پتاسیم

ب) سدیم

ج) کلر

د) کلسیم

۱۴- فشار سیستولی و برون‌ده قلبی در بطن راست به ‌ترتیب چند درصد بطن چپ می‌باشد؟

الف) ۲۰% و ۵۰%

ب) ۲۰% و ۱۰۰%

ج) ۱۵% و ۲۵%

د) ۱۰۰% و ۵۰%

۱۵- در کدام یک از موارد زیر، اندازه حلقه حجم – فشار (Pressure – Volume Loop) بطن چپ کاهش می‌یابد؟

الف) افزایش پس بار

ب) افزایش پیش بار

ج) افزایش فشار خون

د) نارسایی قلبی

۱۶- فشار نبض (pulse pressure):

الف) اختلاف فشار شریانی و وریدی بدن است.

ب) با پذیرش (Compliance) شریان‌ها رابطه مستقیم دارد.

ج) با حجم ضربه‌ای قلب رابطه مستقیم دارد.

د) با ضربان قلب رابطه ندارد.

۱۷- کدام یک جزء علل ایجاد جریان گردابی در ابتدای آئورت نیست؟

الف) سرعت زیاد جریان خون

ب) افزایش ویسکوزیته

ج) متناوب بودن جریان

د) قطر زیاد رگ

۱۸- در یک سیستم قلبی عروقی در شرایط تعادل، تغییر کدام یک از موارد زیر تأثیر کمتری بر فشار متوسط شریانی دارد؟

الف) مقاومت محیطی

ب) برون‌ده قلبی

ج) کمپلیانس شریانی

د) قدرت انقباض قلب

۱۹- در پاسخ به تحریک بارورسپتورهای آئورتی و کاروتیدی، کدام یک از موارد زیر افزایش می‌یابد؟

الف) ترشح ADH

ب) تونوس سمپاتیک کلیه

ج) ضربان قلب

د) تولید ANP

۲۰- با افزایش فشار درون جمجمه، کدام یک از موارد زیر ایجاد می‌گردد؟

الف) واکنش کوشینگ

ب) رفلکس بین بریج

ج) رفلکس هرینگ بروئر

د) کاهش فشار شریانی

۲۱- نصب گیره روی هر دو شریان کاروتید باعث بروز کدام یک از موارد زیر می‌شود؟

الف) افزایش فشارخون شریانی

ب) کاهش تعداد ضربان قلب

ج) افزایش پتانسیل عمل در عصب سینوس کاروتید

د) کاهش تون وریدی

۲۲- کدام یک از ترکیبات زیر در غیاب آندوتلیوم، تنگی عروقی ایجاد می‌کند؟

الف) آدنوزین

ب) سدیم نیتروپروساید

ج) استیل کولین

د) پروستاگلاندین I_2

۲۳- پدیده میوژنیک مشاهده ‌شده در تنظیم جریان خون در هنگام تغییرات فشار شریانی:

الف) نیاز به حضور لایه آندوتلیوم عروقی ندارد.

ب) توسط سدیم نیتروپروساید از بین نمی‌رود.

ج) سبب تغییر قطر رگ متناسب با افزایش فشار transmural می‌گردد.

د) با واسطه EDHF انجام می‌شود.

۲۴- کدام عامل زیر موجب انحراف به چپ منحنی حجم – فشار در ریه می‌شود؟

الف) افزایش فیبرهای الاستین

ب) افزایش مقاومت مجاری تنفسی

ج) کاهش سورفکتنت

د) کاهش فشار جمع‌کننده ریه

۲۵- در کدام یک از موارد کمپلیانس ریوی افزایش می‌یابد؟

الف) آمفیزم

ب) چاقی

ج) پرخونی عروق ریوی

د) فیبروز

۲۶- در کدام حالت زیر، ادم ریه ایجاد می‌شود؟

الف) افزایش فشار کلوئیدی اسمزی خون

ب) کاهش فشار کلوئیدی اسمزی خون

ج) کاهش فشار اسمزی کلوئیدی مایع میان بافتی

د) افزایش فشار هیدرواستاتیک مویرگی

۲۷- اگر گازهای زیرتر در آلوئول باشند، فشار نسبی کدام یک در خون عبوری از مویرگ‌های ریوی، سریع‌تر به فشار نسبی همان گاز در آلوئول می‌رسد؟

الف) CO

ب) N_2 O

ج) CO_2

د) O_2

۲۸- در شروع دم، افزایش فعالیت در نورون‌های کدام یک از هسته‌های زیر رخ نمی‌دهد؟

الف) هسته دسته منزوی

ب) پا را براکیالیس میانی

ج) آمبیگوس

د) رتروآمیگوس

۲۹- اولین بخش در طول توبول کلیوی که اسمولاریته مایع داخل آن با تغییرات سطح پلاسمایی ADH تغییر می‌یابد، کدام است؟

الف) بخش نازک پایین رونده لوپ هنله

ب) بخش ضخیم لوپ هنله

ج) توبول دیستال انتهایی

د) مجرای جمع‌کننده کورتیکال

۳۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص تنظیم هومئوستاز پتاسیم، کلسیم و فسفات غلط است؟

الف) افزایش جریان مایع در بخش انتهایی نفرون باعث افزایش ترشح پتاسیم از سلول‌های اصلی می‌شود.

ب) در اسیدوز متابولیک مزمن، دفع کلیوی پتاسیم کاهش می‌یابد.

ج) پاراتورمون، دفع کلیوی فسفات را افزایش می‌دهد.

د) هنگام آلکالوز، غلظت‌های پلاسمایی پتاسیم و کلسیم یونیزه کاهش می‌یابند.

۳۱- کدام یک از گزینه‌های زیر در رابطه با تنظیم GFR صحیح است؟

الف) افزایش جریان خون کلیه، حتی در شرایطی که P_G ثابت باشد، منجر به افزایش GFR می‌گردد.

ب) افزایش دو برابری مقاومت آرتریول‌های وابران بدون ایجاد تغییر در π_G، GFR را زیاد می‌کند.

ج) فعالیت فیدبک توبولی – گلومرولی برای ثابت نگه ‌داشتن توام GFR و جریان خون کلیوی عمل می‌کند.

د) قابلیت فیلتراسیون (Filterability) مویرگ‌های گلومرولی برای تمامی کاتیون‌ها و آنیون‌ها یکسان است.

۳۲- زمانی‌که کسر (〖HCO〗_۳^-)⁄H^+ در مایه داخل لومنی زیاد و میزان بیکربنات فیلتر شده نسبت ‌به حالت نرمال کمتر باشد، کلیه در حال جبران کدام یک از اختلالات اسید – باز می‌باشد؟

الف) اسیدوز متابولیک

ب) آلکالوز متابولیک

ج) اسیدوز تنفسی

د) آلکالوز تنفسی

۳۳- در کدام یک از بخش‌های توبولی زیر، گیرنده‌های V_2 آرژنین – وازوپرسین (AVP) وجود ندارد؟

الف) پروگزیمال

ب) بخش ضخیم صعودی قوس هنله

ج) بخش انتهایی توبول دیستال

د) جمع‌کننده

۳۴- کدام عبارت زیر درباره تنظیم لوله گوارش درست است؟

الف) اعصاب پاراسمپاتیک غالباً در شرایط پاتوفیزیولوژیک فعال می‌شوند.

ب) با قطع اعصاب خودمختار لوله گوارش، بسیاری از فعالیت‌های حرکتی و ترشحی لوله گوارش از بین می‌روند.

ج) سروتونین عمدتاً از سلول‌های انتروکرومافین رها شده و به‌ صورت پاراکرین در عملکرد عضله صاف و جذب آب نقش دارد.

د) GIP در پاسخ به قند و اسیدهای چرب رها شده و به صورت پاراکرین ترشح انسولین را تحریک می‌کند.

۳۵- کدام یک از جملات زیر درباره بزاق و مری درست است؟

الف) قبل‌ از رسیدن لقمه غذا به اسفنکتر تحتانی مری، این اسفنکتر منقبض است.

ب) سیمپورت سدیم کلر در غشاء قاعده‌ای – پهلویی سلول‌های آسینوس بزاق، مسئول ترشح یون سدیم است.

ج) در سرعت کم ترشح بزاق غلظت یون‌های سدیم و کلر بیشتر از پلاسما، در حالی ‌که غلظت پتاسیم کمتر از پلاسماست.

د) دلیل اصلی این‌که بزاق دهانی هیپوتونیک است، نفوذناپذیری نسبی مجاری بزاقی به آب است.

۳۶- کدام یک از موارد زیر در مورد عملکرد حرکتی و ترشحی معده درست نیست؟

الف) ورود غذا به مری از طریق محرک‌های مکانیکی (اتساع) و شیمیایی (محصولات هضمی پروتئین) باعث افزایش فعالیت حرکتی معده می‌شود.

ب) هیستامین بعد از اتصال به گیرنده H_2 در سلول‌های جداری از طریق افزایش کلسیم، موجب ترشح اسید می‌شود.

ج) تنظیم فیدبکی اسید از طریق افزایش سوماتوستاتین و به ‌دنبال آن مهار ترشح گاسترین صورت می‌گیرد.

د) GRP و Ach به ‌ترتیب میانجی عصبی واگ برای ترشح گاسترین و اسید می‌باشند.

۳۷- کدام عبارت زیر در مورد پانکراس و صفرا درست است؟

الف) فاکتورهای آزادکننده CCK بین وعده‌های غذایی توسط آنزیم‌های پانکراس تخریب می‌شوند.

ب) فیبرهای آوران واگ در دیواره روده کوچک توسط CCK تحریک و به دنبال آن ترشح سلول‌های آسینی مهار می‌شود.

ج) قسمت عمده اسیدهای صفراوی از طریق گردش روده‌ای – کبدی در ژوژنوم جذب و به کبد برمی‌گردند.

د) سکرتین از طریق افزایش cAMP در سلول‌های مجاری پانکراس منجر به فعال کردن سیمپورت NBC-l می‌شود.

۳۸- درباره هضم و جذب مواد غذایی آلی در روده کدام عبارت زیر درست است؟

الف) کمبود سدیم جذب گالاکتوز و جذب فروکتوز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ب) پروتئین‌هایی که متصل به غشاء میکروویلی‌ها هستند، مسئول جذب اسیدهای چرب زنجیر کوتاه به داخل سلول‌ها هستند.

ج) پروتئین‌ها همانند نشاسته باید به ‌صورت مونومر درآیند، تا از غشاء لومینال جذب شوند.

د) منومرهای گلوکز توسط آنزیم‌های غشایی در همان حاشیه مسواکی روده که محل جذب آن‌هاست، تولید می‌شوند.

۳۹- کدام یک از عبارات زیر درباره ریتم‌های سیرکادین صحیح است؟

الف) ایمپالس‌های عصبی تولید شده توسط نور از طریق غده اپی ‌فیز به هسته سوپراکیاسماتیک سیگنال می‌فرستد.

ب) حداکثر افزایش ترشح هورمون رشد در شب بعد از هورمون‌های ملاتونین و ACTH صورت می‌گیرد.

ج) حداکثر فعالیت خودبه‌خودی نورون‌های سوپراکیاسماتیک در یک زمان معین در هر ۲۴ تا ۲۵ ساعت رخ می‌دهد.

د) ساخت ملاتونین در تاریکی مهار و در روشنایی تحریک می‌شود.

۴۰- کدامیک از جملات زیر درباره مکانیزم عمل هورمون‌ها غلط است؟

الف) یکی از مسیرهای سیگنالینگ برای کاهش ترشح PTH، فعال شدن CaSR توسط افزایش کلسیم خارج سلولی است.

ب) SOCS باعث افزایش فعالیت گیرنده انسولین و پروتئین IRS در مسیر سیگنالینگ انسولین می‌شود.

ج) گیرنده GH از خانواده گیرنده‌های سیتوکین بوده و از مسیر سیگنالینگ JAK/STAT عمل می‌کند.

د) در مسیر سیگنالینگ گلوکوکورتیکوئیدها، بیان ژن می‌تواند هم افزایش و کاهش یابد.

۴۱- کدام عبارت زیر در مورد هورمون‌های تنظیم‌کننده متابولیسم انرژی صحیح است؟

الف) PPARγ باعث تحریک آدیپونکتین و مقاومت به انسولین موجب می‌شود.

ب) گرسنگی، کاهش وزن و انسولین ترشح لپتین از بافت چربی را کاهش می‌دهد.

ج) در فواصل بین صرف غذا، از طریق افزایش نسبت انسولین به گلوکاگون است که رهایش سوبسترا‌های گلوکوتئوژنیک کاهش می‌یابد.

د) برخلاف انسولین، فعالیت سمپاتیک، کاتکل آمین‌ها و گلوکاگون تولید گلوکز کبدی را افزایش می‌دهند.

۴۲- کدام یک از جملات زیر درباره هورمون‌های تروفیک صحیح است؟

الف) ACTH یکی از اجزای محور HPA بوده و از طریق MC2R در قشر آدرنال ترشح کورتیزول و آندروژن را موجب می‌شود.

ب) بیان βـTSH و حساسیت تیروتوپ‌ها به TRH توسط T_3 افزایش می‌یابد.

ج) GnRH با فرکانس بالا (یک پالس در ساعت) ترجیحاً ترشح FSH و با فرکانس پایین‌تر (یک پالس در سه ساعت) ترشح LH را موجب می‌شود.

د) غلظت بالای استروژن در سطح هیپوفیز، حساسیت گونادوتروپ‌ها را به GnRH از طریق کاهش گیرنده‌های آن کم می‌کند.

۴۳- کدام یک از عبارات زیر درباره هورمون رشد صحیح است؟

الف) اگرچه پیک ترشح GH هنگام بلوغ است، اما میزان آن در بچه‌ها بیشتر از بالغین است.

ب) در فقدان هیپوفیز، حساسیت به انسولین افزایش و دیابت بهتر می‌شود.

ج) مصرف پروتئین باعث افزایش هر سه هورمون GH، انسولین و IGF-I می‌شود.

د) چاقی از طریق مقاومت به انسولین باعث مهار GH می‌شود.

۴۴- هورمون تیروئید از طریق کدام یک از مکانیزم‌های زیر برون‌ده قلب را افزایش می‌دهد؟

الف) مستقیم از طریق تولید گرما و CO_2 و افزایش فشار دیاستولی

ب) غیرمستقیم از طریق افزایش Ca-ATPase عضله و افزایش قدرت انقباض بطن

ج) مستقیم از طریق کاهش نسبت α/β در زنجیره سنگین میوزین و کاهش مقاومت عروق محیطی

د) غیرمستقیم از طریق کاهش مقاومت عروق محیطی و به ‌دنبال آن تحریک رفلکس سمپاتیک

۴۵- کدام یک از عبارات زیر درباره غده فوق ‌کلیه غلط است؟

الف) نقص آنزیمی βـ ۲۱ هیدروکسیلاز (کاهش تولید کورتیزول و آلدوسترون) منجر به پیدایش خصوصیات زنانه می‌شود.

ب) برداشتن غده فوق ‌کلیه در حیوانات با دیابت تجربی سبب بدتر شدن این بیماری می‌شود.

ج) در بیماری کاهش مزمن گلوکوکورتیکوئیدها، خطر مسمومیت با آب و پیگمانتاسیون نقطه‌‌ای متعدد وجود دارد.

د) در حالت افزایش مزمن کورتیزول بر خلاف حالت استرس، نسبت انسولین به گلوکاگون افزایش می‌یابد.

۴۶- کدام عبارت زیر درباره تنظیم فیزیولوژیک متابولیسم کلسیم و فسفات صحیح است؟

الف) PTH در استخوان از طریق تحریک ترشح RANKL از استئوبلاست‌ها رهایش کلسیم و فسفات را افزایش می‌دهد.

ب) بیان آنزیم l-α هیدروکسیلاز کبدی توسط هیپوکلسمی و PTH تحریک می‌شود.

ج) ۱ و ۲۵ دی هیدروکسی ویتامین D بیان ژن PTH را مستقیم یا غیرمستقیم از طریق CaSR افزایش می‌دهد.

د) واسطه‌گرهای عمل ۱ و ۲۵ دی هیدروکسی ویتامین D در روده کوچک برای تحریک جذب کلسیم، TRPV5 و RANKL هستند.

۴۷- اگر از مهارکننده آنزیم ۵-α ردوکتاز استفاده شود، کدام یک از اعمال تستوسترون در مردان تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند؟

الف) افزایش چربی شکمی، افزایش توده عضلات و افزایش گلبول‌های قرمز

ب) تولید اسپرم، رشد کیسه‌های منی و تمایز اسکروتوم

ج) رشد مو در صورت، تمایز پروستات و رشد غدد سبابه

د) فیدبک منفی روی ترشح گونادوتروپین‌ها، ترشح گونادوتروپین‌ها و تمایز وازودفران

۴۸- کدام یک از جملات زیر درباره دستگاه تولید مثل زنانه صحیح است؟

الف) اتصال اسپرم به ZP_3 مجاور موجب رهایش cortical granules می‌شود.

ب) استروژن، پروژسترون و اینهیبین B ترشح FSH را قبل ‌از تخمک‌گذاری از طریق فیدبک منفی مهار می‌کنند.

ج) در فولیکول غالب، FSH موجب بیان گیرنده LH و آنزیم آروماتاز می‌شود.

د) در سراسر طول زندگی زنان، غلظت LH بیشتر از FSH است.

۴۹- کدام عبارت زیر در مورد رفلکس پرش زانو درست است؟

الف) تحریک نورون‌های واسطه‌ای مهاری I_3، نورون‌های حرکتی عضله چهار سر ران را مهار می‌کند.

ب) تحریک نورون‌های حسی I_b، فعالیت نورون‌های حرکتی عضلات همستریک را زیاد می‌کند.

ج) نورون‌های حسی I_a، اطلاعات فیبرهای Nuclear chain را انتقال می‌دهند.

د) بلافاصله پس از آسیب نورون‌های حرکتی فوقانی، فعالیت این رفلکس تغییر نمی‌کند.

۵۰- کدام مسیر زیر حرکات سر را در پاسخ به محرک‌های بینایی، شنوایی و پیکری تنظیم می‌کند؟

الف) Medial vestibulo-spinal

ب) Tecto-spinal

ج) Lateral vestibulo-spinal

د) Pontine reticulo-spinal

۵۱- کدام عبارت زیر درباره ناحیه حرکتی مکمل (Supplementary motor area) در قشر حرکتی درست است؟

الف) معمولاً تحریک آن، سبب ایجاد حرکات وضعیتی پیچیده می‌شود.

ب) در تشکیل راه قشری – نخاعی نقشی ندارد.

ج ) نسبت ‌به قشر حرکتی اولیه، آستانه تحریک آن پایین‌تر است.

د) آسیب آن حرکات ارادی همان طرف را کند می‌کند.

۵۲- کدام عبارت زیر درباره عملکرد قشر مخچه درست است؟

الف) فرکانس اسپایک‌های ساده در نورون‌های پورکنژ به‌ دنبال تخریب هسته‌ زیتونی زیاد شده و در نتیجه یادگیری حرکتی افزایش می‌یابد.

ب) با تخریب سلول‌های گلژی، فعالیت مسیر رشته موازی نورون – پورکنژ کاهش می‌یابد.

ج) فرکانس اسپایک‌های ساده در حدود یک هرتز است و نمایانگر یادگیری حرکت در قشر مخچه است.

د) اسپایک‌های پیچیده نورون‌های پورکنژ، کارایی سیناپسی مدار قشر مخچه را تنظیم می‌کنند.

۵۳- کدام عبارت درباره سیرهای انتقال حس‌های پیکری درست است؟

الف) نورون‌های حسی عصب سه‌قلو (تری ژمینال)، اطلاعات تماس، درد و حرارت صورت را انتقال می‌دهند.

ب) نورون‌های مسیر پشتی – نخاعی، میدان‌های دریافتی کوچک‌تری نسبت ‌به نورون‌های حسی اولیه دارند.

ج) جسم سلولی نورون‌های ردیف سوم مسیر پشتی – نخاعی، در قشر حسی SI قرار دارند.

د) آسیب مسیر ستون پشتی انتقال درد را مهار می‌کند.

۵۴- در EEG فردی که در حالت خواب non-REM ثبت می‌شود:

الف) فرکانس امواج دلتا در مقایسه با حالت بیداری بیشتر و در مقایسه با خواب REM کمتر است.

ب) هم‌زمانی (Synchronization) امواج آن در مقایسه با حالت بیداری بیشتر و در مقایسه با خواب REM کمتر است.

ج) به دلیل افزایش تعداد EPSP در قشر مغز نسبت ‌به حالت بیداری، دوک‌های خواب با دامنه بالا ثبت می‌شوند.

د) دامنه امواج آن در محدوده فرکانسی ۳ تا ۷ هرتز در مقایسه با خواب REM و بیداری بیشتر است.

۵۵- در طی فرایند یادگیری، فعالیت بالای نورون‌های گلوتاماترژیک باعث تقویت طولانی‌مدت (LTP) در نورون پس سیناپسی می‌شود. در کدام مورد میزان تقویتی که بلافاصله پس ‌از فعالیت بالای نورون ایجاد می‌شود، کاهش پیدا نمی‌کند؟

الف) استفاده از مهارگران گیرنده‌ گلوتامات

ب) استفاده از مهارگران ساخت پروتئین

ج) جلوگیری از افزایش کلسیم در نورون پس سیناپسی

د) جلوگیری از افزایش کلسیم در پایانه پیش سیناپسی

۵۶- علت دپلاریزه شدن نورون‌های دوقطبی «On-Center» شبکیه چشم به‌ دنبال برخورد نور به مرکز میدان دریافتی آن‌ها کدام است؟

الف) افزایش فعالیت گیرنده‌های متابوتروپیک گلوتامات و باز شدن کانال سدیمی

ب) افزایش فعالیت گیرنده‌های اینوتروپیک گلوتامات و ورود یون‌های سدیم و کلسیم

ج) کاهش فعالیت گیرنده‌های متابوتروپیک اتومات گلوتامات و کاهش بسته شدن کانال سدیمی

د) کاهش فعالیت گیرنده‌های اینوتروپیک گلوتامات و رفع اثر مهاری سلول‌های افقی

۵۷- با مهار گیرنده ماده P در نخاع چه تغییری در انتقال حس درد رخ می‌دهد؟

الف) فعالیت هسته‌های داخل تیغه‌ای تالاموس کاهش می‌یابد.

ب) فعالیت نورون‌های مسیر نخاعی – تالاموسی زیاد می‌شود.

ج) فعالیت مسیر نزولی رافه – نخاعی افزایش پیدا می‌کند.

د) تأثیر انکفالین بر نورون آوران حس درد را کاهش می‌دهد.

۵۸- کدام عبارت در مورد تنظیم مصرف آب و غذا درست است؟

الف) تخریب هیپوتالاموس جانبی، مصرف غذا را زیاد می‌کند.

ب) تحریک ناحیه‌ هیپوتالاموس خلفی لرزش را کم و حرارت بدن را زیاد می‌کند.

ج) تحریک ناحیه subfornical، مصرف غذا را کم می‌کند.

د) تخریب ناحیه preoptic هیپوتالاموس، تعرق را کم می‌کند.

۵۹- اگر از یک موش آزمایشگاهی تراریخته که گیرنده دوپامینی D_1 را در نئواستریاتوم بیان نمی‌کند استفاده شود، به‌ دنبال تحریک مسیر قشر مغز – نئواستریاتوم کدام تغییر زیر در مقایسه با موش سالم مشاهده می‌شود؟

الف) فعالیت نورون‌های گاباارژیک هسته‌ گلوبوس پالیدوس داخلی کاهش می‌یابد.

ب) فعالیت نورون‌های گاباارژیک هسته دم دار کاهش می‌یابد.

ج) فعالیت نورون‌های گلوتاماترژیک هسته زیر تالاموسی کاهش می‌یابد.

د) فعالیت نورون‌های گلوتاماترژیک تالاموس به قشر افزایش می‌یابد.

۶۰- اگر غلظت سدیم و پتاسیم در مایع اندولنف گوش داخلی مساوی با غلظت سدیم و پتاسیم موجود در مایع پری ‌لنف بود، به‌ دنبال حرکت غشای بازیلار در پاسخ به محرک شنوایی و حرکت استریوسیلیوم‌ها به سمت کینوسیلیوم، پتانسیل غشای سلول مژه‌دار داخلی:

الف) به دلیل خروج یون پتاسیم، هیپرپلاریزه می‌شد.

ب) به دلیل ورود یون پتاسیم، دپلاریزه می‌شد.

ج) به دلیل وجود یون سدیم و خروج یون پتاسیم تغییر نمی‌کرد.

د) به دلیل ورود اندکی یون سدیم، دپلاریزه می‌شد.

فارماکولوژی

۶۱- گیرنده مهم در انتقال گانگلیونی (عقده‌ای) سیستم اوتونوم کدام است؟

الف) α_۱

ب) β_۱

ج) β_۲

د) nAchR

۶۲- مصرف کدام مهارکننده برگشت‌پذیر آنزیم کولین استراز در بیماری آلزایمر سودمند است؟

الف) ریواستیگمین

ب) نئوستیگمین

ج) پریدوستیگمین

د) آمبنونیوم

۶۳- تحریک کدام یک از گیرنده‌های زیر در تنظیم آزاد شدن نوروترانسمیتر باعث اثرات کاهشی می‌شود؟

الف) α_۱

ب) β_۱

ج) α_۲

د) nAchR

۶۴- در ارتباط با هپارین‌های با وزن مولکولی کم کدام یک از موارد ذیل درست است؟

الف) فراهمی زیستی و مدت اثر بیشتری از هپارین دارند.

ب) از هپارین معمولی مؤثرتر هستند.

ج) بیشتر از هپارین معمولی باعث ترومبوسیتوپنی می‌شوند.

د) اثر ضد انعقاد آن‌ها توسط ویتامین K برعکس می‌شود.

۶۵- کدام یک از موارد زیر اثر یک آنتاگونیست غیررقابتی را نشان می‌دهد؟

الف) مکانیسم اثر یک آگونیست را تغییر می‌دهد.

ب) قدرت اثر یک آگونیست را تغییر می‌دهد.

ج) منحنی مقدار پاسخ یک آگونیست را به‌ طور موازی به سمت راست شیفت می‌دهد.

د) حداکثر پاسخ یا اثربخشی آگونیست را کاهش می‌دهد.

۶۶- کدام یک از گروه‌های دارویی زیر Intrinsic activity (فعالیت سرشتی) منفی دارند؟

الف) agonists

ب) inverse agonists

ج) partial agonists

د) antagonists

۶۷- اگر حجم توزیع یک داروی کنیتیک درجه اول برابر ۲۱ لیتر و سرعت کلیرانس آن ۷/۶۰ میلی‌لیتر در دقیقه باشد، نیمه عمر غلظت خونی آن چه مقدار خواهد بود؟

الف) ۲ ساعت

ب) ۶ ساعت

ج) ۴ ساعت

د) ۸ ساعت

۶۸- بروز نوروپاتی در کم‌خونی ناشی از کمبود کدام یک از ترکیبات زیر رخ می‌دهد؟

الف) کم‌خونی ناشی از کمبود اسیدفولیک

ب) کم‌خونی ناشی از کمبود ویتامین B_12

ج) کم‌خونی ناشی از کمبود آهن

د) کم‌خونی ناشی از کمبود آسکوربیک ‌اسید

۶۹- مردانی که دوزهای بالای استروئیدی آنابولیک را مصرف می‌کنند در معرض کدام یک از عوارض زیر هستند؟

الف) کم‌خونی

ب) Testicular enlargement

ج) هیرسوتیسم

د) یرقان انسدادی و افزایش غلظت خونی (AST) Aspartate Transaminase

۷۰- مکانیسم اثر اسپیرونولاکتون کدام است؟

الف) انسداد گیرنده‌های آلدسترون در لوله جمع‌آوری‌کننده نفرون

ب) کاهش جذب کلسیم و پتاسیم در لوله هنله

ج) افزایش جذب پتاسیم در لوله پروکسیمال

د) کاهش جذب مجدد سدیم در لوله‌های دیستال نفرون

۷۱- کدام یک از داروهای زیر باعث افزایش ترشح انسولین می‌شود؟

الف) Acarbose

ب) Metformin

ج) Pioglitazone

د) Glipizide

۷۲- کدام یک از عوارض زیر بر اثر مصرف مزمن دوز بالای Levothyroxine به وجود می‌آید؟

الف) برادی کاردی

ب) پوست خشک

ج) کاهش وزن

د) بی‌خوابی

۷۳- کدام یک از داروهای زیر آنتاگونیست فارماکولوژیک گیرنده گلوکورتیکوئید است؟

الف) Spironolactone

ب) Aminoglutethimide

ج) Beclomethasone

د) Mifepristone

۷۴- کدام یک از داروهای استروئیدی زیر ضمن داشتن دوام اثر بالا، اثر فارماکولوژیک قوی‌تر دارد؟

الف) Prednisolone

ب) Dexamethasone

ج) Hydrocortisone

د) Triamcinolone

۷۵- داروهای ضد بی‌نظمی قلبی مسدود کننده کانال‌های کلسیم:

الف) اثرشان در بافت دپولاریزه، بیش ‌از بافت غیر دپولاریزه است.

ب) سرعت هدایت را در سلول‌های دهلیزی، بطنی و فیبرهای پورکنژ افزایش می‌دهند.

ج) زمان QRS را کوتاه می‌کنند.

د) در حضور هیپر کالمی مسمومیت خفیف تری ایجاد می‌کنند.

۷۶- کدام یک از داروهای زیر مستقیماً از راه انبساط عروق شریانی فشار خون را پایین می‌آورد؟

الف) لوزارتان

ب) پروپرانولول

ج) هیدرالازین

د) متیل دوپا

۷۷- در ارتباط با داروی دیگوکسین کدام یک از موارد ذیل درست است؟

الف) دفع آن بیشتر از طریق کلیه انجام می‌شود.

ب) آنزیم Na^+⁄Ca^(2+) ATPase را مهار می‌کند.

ج) باعث افزایش فعالیت گره دهلیزی – بطنی می‌شود.

د) باعث طولانی شدن زمان QT (QT interval) می‌شود.

۷۸- کدام یک از موارد زیر از اثرات فارماکولوژیک گلوکوکورتیکوئیدها است؟

الف) هیپوگلیسمی

ب) کاهش تعداد نوتروفیل‌های خون

ج) افزایش دفع سدیم و آب از کلیه‌ها

د) مهار سنتز لوکوترین

۷۹- کدام یک از داروهای زیر آگونیست نسبی گیرنده مو (μ) و آنتاگونیست گیرنده کاپا است؟

الف) مورفین

ب) متادون

ج) بوپرنورفین

د) ترامادول

۸۰- کدام یک از بیهوش کننده‌های زیر باعث مهار گیرنده‌های NMDA (N-متیل-D-آسپارات) می‌شود؟

الف) Thiopental

ب) Propofol

ج) Etomidate

د) Ketamine

۸۱- افزایش کدام فرم اسید فولیک در داخل سلول در کمبود ویتامین B_12 وجود دارد؟

الف) متیلن تتراهیدروفولات

ب) متیل تتراهیدروفولات

ج) دی‌هیدروفولات

د) تتراهیدروفولات

۸۲- تجویز متی راپون موجب کدام یک از اثرات زیر می‌شود؟

الف) افزایش ترشح ACTH از هیپوفیز

ب) افزایش ترشح تستوسترون از گونادها

ج) کاهش ترشح اندروستن دیون از تخمدان

د) کاهش ترشح دی هیدرو اپی آندروسترون از آدرنال

۸۳- در مورد گیرنده‌های بتا-۲ (β_۲) آدرنرژیک کدام جمله صحیح است؟

الف) این گیرنده‌ها عمدتاً در قلب حضور دارند و تحریک آن‌ها باعث افزایش ضربان قلب می‌شود.

ب) عمدتاً بر روی سلول‌های چربی حضور دارند و تحریک آن‌ها باعث لیپوژنز می‌شود.

ج) عمدتاً بر روی عضلات صاف یافت می‌شوند و تحریک آن‌ها باعث شلی این عضلات می‌شود.

د) عمدتاً به ‌صورت پیش سیناپسی بوده و تحریک آن‌ها آزاد شدن نوراپی نفرین را مهار می‌کند.

۸۴- مفیدترین دارو برای درمان سریع یک بیمار در حال کما، ضربه مغزی و ادم مغزی کدام است؟

الف) Amiloride

ب) Furosemide

ج) Acetazolamide

د) Mannitol

۸۵- کدام یک از داروهای زیر سنتز کاتکول آمین‌ها را مهار می‌کند؟

الف) Imipramine

ب) Metyrosine

ج) Ephedrine

د) Reserpine

۸۶- علت کاربرد سولامر (Sevelamer) در مبتلایان به نارسایی کلیه چیست؟

الف) کاهش غلظت فسفات سرم

ب) کاهش غلظت سرمی کلسیم

ج) کاهش غلظت پاراتورمون

د) افزایش دفع کلیوی کلسیم

۸۷- در بین فیبرهای عصبی نوع A کدامی ک حساسیت کمتری نسبت ‌به بی‌حس‌کننده‌ها دارد؟

الف) دلتا

ب) بتا

ج) گاما

د) آلفا

۸۸- احتمال بروز تشنج با کدام یک از داروهای زیر بیشتر است؟

الف) Quetiapine

ب) Risperidone

ج) Clozapine

د) Thioridazine

۸۹- کدام یک از موارد زیر توصیف‌کننده واکنش متابولیسمی فار II می‌باشد؟

الف) استیلاسیون

ب) اکسیداسیون

ج) احیاء

د) هیدرولیز

۹۰- کدام یک از اثرات زیر را می‌توان با آتروپین آنتاگونیزه کرد؟

الف) هیپوتانسیون ناشی از هگزامتونیوم

ب) برادیکاردی ناشی از انفوزیون استیل کولین

ج) هیپرتانسیون ناشی از نیکوتین

د) افزایش قدرت عضلانی ناشی از نئوستیگمین

آناتومی

۹۱- کدام یک از عناصر زیر خلف صفاقی است؟

الف) کلیه

ب) کبد

ج) طحال

د) معده

۹۲- تمام وریدهای زیر در تشکیل ورید باب شرکت دارد، به جز:

الف) طحالی

ب) مزانتریک فوقانی

ج) مزانتریک تحتانی

د) کلیوی

۹۳- در کدام یک از قسمت‌های زیر تنیا وجود دارد؟

الف) ژژونوم

ب) کولون صعودی

ج) ایلیوم

د) دوازدهه

۹۴- آمپول واتر به کدام یک از قسمت‌های زیر باز می‌گردد؟

الف) دوازدهه

ب) ژژونوم

ج) ایلیوم

د) سکوم

۹۵- کدام یک از عضلات زیر باعث Flexion مفصل زانو می‌گردد؟

الف) چهارسر رانی

ب) دوسر رانی

ج) سولئوس

د) پرونئوس لونگوس

۹۶- کدام یک از عضلات زیر باعث باز شدن دهان می‌گردد؟

الف) تمپورالیس

ب) پتریگوئید خارجی

ج) پتریگوئید داخلی

د) ماستر

۹۷- تمام سوراخ‌های زیر مربوط به دهلیز راست قلب می‌باشند، به‌ جز:

الف) تری کوسپید

ب) سینوس کوروناری

ج) اجوف فوقانی

د) میترال

۹۸- کدام یک از عضلات حلق از عصب زوج نهم عصب می‌گیرد؟

الف) superior constrictor

ب) salpingo pharyngeus

ج) stylo pharyngeus

د) inferior constrictor

۹۹- تمام عناصر زیر در حلق بینی دیده می‌شوند، به‌ جز:

الف) لوزه سوم

ب) سوراخ شیپور استاش

ج) Torus Tubarius

د) بن‌بست هرمی

۱۰۰- کدام یک از عضلات زیر باعث بسته شدن مدخل حنجره می‌گردد؟

الف) thyroepiglottic

ب) aryepiglotic

ج) lateral crico arythenoid

د) posterior crico arythenoid

۱۰۱- کدام یک از عضلات زیر باعث بالا بردن ارتفاع صدا می‌گردد؟

الف) crico thyroid

ب) thyro arytenoid

ج) oblique arytenoid

د) transverse arytenoid

۱۰۲- در کنار خلفی لوب غده تیروئید کدام یکی از عناصر زیر قرار دارد؟

الف) عصب راجعه حنجره‌ای

ب) عصب حنجره‌ای خارجی

ج) غدد پاراتیروئید

د) شریان حنجره‌ای فوقانی

۱۰۳- ترشح غده تحت فکی توسط کدام یک از اعصاب زیر است؟

الف) Facial

ب) Glossopharyngeal

ج) Vagus

د) Oculomotor

۱۰۴- کدام یک از قسمت‌های سیستم هدایتی قلب در جلوی vena cava superior قرار دارد؟

الف) S.A.node

ب) A.V.node

ج) A.V.bundle

د) Purkinje Fibers

۱۰۵- مخروط شریانی مربوط به کدام یک از حفرات قلب می‌باشد؟

الف) دهلیز راست

ب) دهلیز چپ

ج) بطن راست

د) بطن چپ

۱۰۶- کدام یک از عبارات زیر در مورد ریه راست صحیح است؟

الف) در سطح خارجی آن دو شیار مایل و افقی قرار دارد.

ب) در کنار قدامی آن بریدگی قلبی قرار دارد.

ج) طویل‌تر و باریک‌تر از ریه چپ است.

د) ناودان قوس آئورت در سطح داخلی آن قرار دارد.

۱۰۷- wernicke’s area در کدام یک از قسمت‌های زیر قرار دارد؟

الف) superior temporal gyrus

ب) inferior frontal gyrus

ج) cuneus

د) precuneus

۱۰۸- کدام یک از هسته‌های زیر مربوط به مخچه باستانی است؟

الف) dentate

ب) fastigial

ج) globus

د) emboliform

۱۰۹- کدام یک از هسته‌های زیر در تنه مغزی منشأ رشته‌های special visceral efferent می‌باشد؟

الف) Facial

ب) Hypoglossal

ج) Dorsal vagal

د) Edinger Westphal

۱۱۰- کدام یک از مسیرهای عصبی زیر حامل حس عمقی می‌باشد؟

الف) Fasciculus Retroflexus

ب) Fasciculus Gracilis

ج) Anterior Spinothalamic

د) Lateral Spinothalamic

۱۱۱- در کدام قسمت از جداره‌های بطن سوم Blood Brain Barrier وجود ندارد؟

الف) Infundibular

ب) Lamina terminalis

ج) Supra chiasmatic reccess

د) Median Eminence

۱۱۲- مرکز حس و حرکت اندام تحتانی در کدام سطح نیمکره مخ قرار دارد؟

الف) Orbital

ب) Temporal

ج) Medial

د) Superolateral

۱۱۳- کدام یک از شکنج‌های مغزی بخشی از Supplemental Motor Cortex را تشکیل می‌دهد؟

الف) Precentral gyrus

ب) Postcentral gyrus

ج) Superior frontal gyrus

د) Inferior frontal gyrus

۱۱۴- کدام یک از رشته‌های زیر از پایه مخچه‌ای فوقانی به مخچه می‌رسد؟

الف) cuneocerebellar

ب) cereolocerebellar

ج) olivocerebellar

د) corticocerebellar

۱۱۵- کدام ساختار زیر در مغز فاقد سلول عصبی است؟

الف) pineal body

ب) dentate gyrus

ج) molecular layer of the cerebral cortex

د) habenular nucleus

۱۱۶- مرکز حرکتی سخن گفتن (Broca’s speech area) توسط کدام یک از شرایین زیر خون‌رسانی می‌شود؟

الف) Anterior Choroidal

ب) Anterior Cerebral

ج) Middle Cerebral

د) Posterior communicating

۱۱۷- کدام یک از قسمت‌های زیر در جدار قدامی گوش میانی دیده می‌شود؟

الف) عصب فاسیال

ب) دریچه بیضی

ج) دماغه

د) سوراخ شیپور استاش

۱۱۸- عضله stapedius کدام می‌باشد؟

الف) glossopharyngeal

ب) cochleovestibular

ج) Facial

د) Trigeminal

۱۱۹- قدامی‌ترین قسمت خارجی‌ترین لایه کره چشم چه نام دارد؟

الف) Iris

ب) Cornea

ج) Choroid

د) Sclera

۱۲۰- صدمه به عصب زوج ششم باعث ایجاد کدام یک از علائم زیر می‌گردد؟

الف) استرابیسم داخلی

ب) استرابیسم خارجی

ج) گشاد شدن مردمک چشم

د) تنگ شدن مردمک چشم

بیوشیمی

۱۲۱- در رابطه با آلفا فیتوپروتئین همه موارد صحیح است، به جز:

الف) از نظر ژنتیکی و ساختاری شبیه آلبومین است.

ب) شاخصی برای کارسینوم هپاتوسلولار است.

ج) در دوران بارداری غلظت آن کاهش می‌یابد.

د) کبد جنین آلفا فیتوپروتئین می‌سازد.

۱۲۲- کدام یک از جملات زیر در مورد فاکتور فون ویلبرانت (VWF) صحیح است؟

الف) در ایجاد ترومبوز نقش کلیدی دارد.

ب) نقش اصلی آن اتصال پلاکت به آندوتلیوم آسیب‌دیده عروق است.

ج) به فاکتور هفت (VII) و گیرنده‌های پلاکت متصل می‌شود.

د) همراه با فیبرینوژن در تشکیل فیبرین دخالت دارد.

۱۲۳- همه پروتئین‌های زیر جزو positive acute phase reactants هستند، به جز:

الف) سرولوپلاسمین

ب) فیبرینوژن

ج) آلبومین

د) هاپتوگلوبین

۱۲۴- در بیماری کوشینگ کدام حالت در سرم خون صحیح است؟

الف) افزایش میزان کورتیزول و کاهش میزان ACTH

ب) کاهش میزان کورتیزول و افزایش میزان ACTH

ج) افزایش میزان کورتیزول و افزایش میزان ACTH

د) کاهش میزان کورتیزول و کاهش میزان ACTH

۱۲۵- کدام گزینه در ارتباط با اثر کورتیزول صحیح است؟

الف) کاهش گلیکولیز در کبد

ب) ممانعت از گلوکونئوژنز در کبد

ج) تحریک تولید پروتئین در عضله

د) افزایش لیپوژنز در اندام‌ها

۱۲۶- کمبود کدام ترکیب در رژیم غذایی منجر به تجمع پیروات می‌گردد؟

الف) ریبوفلاوین

ب) تیامین

ج) بیوتین

د) کوبالامین

۱۲۷- مهارکننده اختصاصی سوکسینات دهیدروژناز کدام است؟

الف) آرسنیت

ب) مالونات

ج) سیترات

د) سیانانت

۱۲۸- اگزالیک اسید در کدام یک از مسیرهای متابولیک زیر سنتز می‌شود؟

الف) اسید اورونیک

ب) پنتوز فسفات

ج) قندهای آمینه

د) پلی‌اُل

۱۲۹- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر در محدوده ۲۵۰ تا ۲۹۰ نانومتر دارای جذب نوری بیشتری است؟

الف) تیروزین

ب) فنیل آلاتین

ج) تریپتوفان

د) گلیسین

۱۳۰- کدام یکی از ترکیبات زیر از فعالیت استئوکلاست‌ها جلوگیری می‌کند؟

الف) ۱ و ۲۵- دی‌هیدروکسی کوله کلیسفرول

ب) کلسی‌تونین

ج) هورمون پاراتیروئید

د) آلکالین فسفاتاز

۱۳۱- کدام گزینه در مورد Prostate- Specific Antigen (PSA) صحیح است؟

الف) فقط در تومورهای خوش‌خیم پروستات تولید می‌شود.

ب) فقط در تومورهای بدخیم پروستات تولید می‌شود.

ج) به‌ صورت اختصاصی توسط بافت پروستات تولید می‌شود.

د) در سرطان‌های سایر بافت‌ها نیز تولید می‌شود.

۱۳۲- کدام یک از غشاهای زیر دارای بیشترین مقدار کلسترول است؟

الف) هسته

ب) میتوکندری

ج) گلژی

د) پلاسمایی

۱۳۳- در توالی GATCCT کدام یک از جهش‌های زیر انتقالی (Transition) می‌باشد؟

الف) GGTCCT

ب) GTTCCT

ج) GTATCCT

د) GTCCT

۱۳۴- بیوسنتز کدام یک از ترکیبات زیر در سیکل اوره به ATP نیاز دارد؟

الف) آرژینین

ب) سیترولین

ج) آرژینینوسوکسینات

د) L- اورنیتین

۱۳۵- آنزیمی که واکنش زیر را کاتالیز می‌کند کدام است؟

فسفات -۵ گزیلولوز+فسفات-۵ ریبوز→فسفات-۷ سدوهپتولوز+فسفات-۳ گلیسرآلدئید

الف) ترانس آلدولاز

ب) ترانس آمیناز

ج) ترانس کتولاز

د) ترانس لوکاز

۱۳۶- سربروزید‌ها جزو کدام دسته از لیپیدها هستند؟

الف) گلیسیرین‌ها

ب) فسفولیپیدها

ج) استروئیدها

د) گلیکولیپیدها

۱۳۷- در تولید کراتین، S- آدنوزیل متیونین، متیل خود را به کدام اسید آمینه می‌دهد؟

الف) لیزین

ب) آسپارازین

ج) متیونین

د) گلیسین

۱۳۸- در نمودار آنزیمی Lineweaver-Burk شیب نمودار کدام است؟

الف) Vmax⁄km

ب) km⁄Vmax

ج) V⁄km

د) km⁄V

۱۳۹- روتنون (Rotenone) بازدارنده کدام یک از مراحل زنجیره تنفسی است؟

الف) Q کوآنزیم←I کمپلکس

ب) C_1 سیتوکروم←B سیتوکروم

ج) Q کوآنزیم←II کمپلکس

د) IV کمپلکس

۱۴۰- اتم‌های نیتروژن اوره از کدام ترکیبات زیر تأمین می‌شود؟

الف) آرژینین و فومارات

ب) اورنیتین و سیترولین

ج) آسپارتات و آمونیاک

د) آرژینینوسوکسینات و آرژینین

۱۴۱- کدام یکی از آنزیم‌های زیر توسط متوترکسات (MTX) به ‌عنوان یک داروی ضد سرطان مهار می‌شود؟

الف) دی هیدروفولات ردوکتاز

ب) زانتین اکسیداز

ج) PRPP آمیدوترانسفراز

د) کرباموئیل فسفات سنتتاز

۱۴۲- در صورتی جایگزینی هیستیدین F8 با تیروزین کدام هموگلوبین ایجاد می‌شود؟

الف) HbH

ب) HbC

ج) HbBart

د) HbM

۱۴۳-در کمپلکس primosome مسئول بازکردن DNA در جلوی چنگال همانندسازی کدام یکی از آنزیم‌های زیر است؟

الف) Dna B

ب) Dna D

ج) Primase

د) Dna G

۱۴۴- در سنتز داکسی‌ریبونوکلئوتید از ‌ریبونوکلئوتید کدام کوآنزیم شرکت می‌کند؟

الف) اسید فولیک

ب) بیوتین

ج) تیوردوکسین

د) NADPH

۱۴۵- بتاآلانین از کاتابولیسم کدام باز حاصل می‌شود؟

الف) اوراسیل

ب) تیمین

ج) سیتوزین

د) آدنین

۱۴۶- کدام یکی از اسیدهای چرب زیر در سنتز ایکوزانوئیدها شرکت می‌کند؟

الف) اولئیک

ب) لینولئیک‌

ج) لینولنیک

د) آرشیدونیک

۱۴۷- تمام ترکیبات زیر از کلسترول مشتق می‌شوند، به ‌جز:

الف) ۱ و ۲۵- دی هیدروکسی کله کلیسفرول

ب) دی هیدروتستوسترون

ج) توروکلیک اسید

د) بیلی روبین کونژوگه

۱۴۸- کدام یک از مشتقات منوساکاریدها از اجزای سازنده گلیکوپروتئین‌ها و گلیکوزآمینوگلیکان‌ها محسوب می‌شود؟

الف) گلوکورونیک اسید

ب) گلوکزآمین

ج) فوکوز

د) اسید سیالیک

۱۴۹- Tunicamycin کدام فرایند را مهار می‌کند؟

الف) translocation

ب) glycosylation

ج) polyadenylation

د) acylation

۱۵۰- در ارتباط با چاپرون‌ها کدام گزینه صحیح است؟

الف) همگی برای عملکرد خود به ATP احتیاج دارند.

ب) پروتئین دی سولفید ایزومراز نوعی چاپرون است.

ج) چاپرون‌ها در پروکاریوت‌ها، چاپرونین نامیده می‌شوند.

د) HSP70 با اتصال به پروتئین‌هایی که سنتز آن‌ها کامل شده است عمل می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا