علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۸؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

فیزیولوژی پزشکی

۱- با افزایش فرکانس پتانسیل عمل، تولید حرارت در سلول عصبی……….

الف) به صورت خطی افزایش می‌یابد، به حدی که می‌تواند به توقف بروز اسپایک‌ها بیانجامد.

ب) به صورت لگاریتمی‌بالا می‌رود و به کفه میرسد.

ج) تغییر نمی‌کند چون ممکن است به تشنج بیانجامد.

د) به دلیل جابجایی یون‌ها از طریق کانال‌های یوئی، افزایش می‌یابد.

۲- برای ایجاد اختلاف غلظت یک صد هزار برابری یون کلسیم در دو سوی غشای میتوکندری، بلافاصله بعد از یک سیکل انقباضی، چند کیلو کالری به ازای هر اسمول لازم است؟

الف) ۸/۲

ب) ۷

ج) ۱۴۰

د) ۰۱۴/۰

٣- اگر دستکاری ژنتیک در Inactivation gate کانال‌های سریع سدیمی‌در یک سلول عصبی به گونه‌ای باشد که کانال را کمی‌دیرتر غیر فعال کند، احتمال بروز کدام گزینه بیشتر است؟

الف) عدم وقوع اورشوت پتانسیل عمل

ب) ورود کمتر سدیم به سلول

ج) وقوع دیرتر پتانسیل عمل

د) افزایش دامنه پتانسیل عمل

۴- یک سیستم در بدن انسان، به صورت فید بکی، تغییرات حادث شده را جبران کرده ولی تغییر جبران نشده (Error) برابر ۲۶ است. اگر gain سیستم برابر ۴۰ – باشد، میزان تصحیح شده (Correction) برابر کدام گزینه است؟

الف) ۴۰

ب) ۲۰

ج) ۸

د) ۴

۵- درباره مقایسه میانگین انرژی کینتیک یک ملکول Titin و یک یون کلسیم در محیط آزمایشگاه، کدام گزینه صحیح است؟

الف) در Titin بیشتر است

ب) در یون کلسیم بیشتر است.

ج) در هر دو یکسان است.

د) داده‌ها برای محاسبه کافی نیست.

۶- در بیماری‌های دمیلیناسیون مثل مولتیپل اسکلروزیس کدام مورد رخ نمی‌دهد؟

الف) کاهش مقاومت غشا

ب) افزایش سرعت افت جریان الکتریکی

ج) کاهش تولید پتانسیل عمل در گره

د) افزایش ثابت طول

۷- انتقال از طریق کدام مورد زیر به صورت فعال صورت می‌گیرد؟

الف) گلوکز از طریق ۱-GLUT

ب) آب از طریق کانال‌های Aquaporin

ج) یون‌ها از طریق کانال‌های پونی

د) کلسترول و آهن از طریق ABC transporter

۸- مهار کدام GTPase زیر موجب اختلال در تنظیم انتقال داخل وزیکولار و انتقال پروتئین‌ها بین ارگانل‌ها در سلول می‌شود؟

الف) Rab

ب) Rho

ج) Ran

د) Ras

۹- محور الکتریکی قلب در کدام مورد زیر به سمت چپ منحرف می‌شود؟

الف) هیپرتروفی بطن چپ

ب) هیپرتروفی بطن راست

ج) دم عمیق

د) ایستادن

۱۰ – اگر نوار قلب بیماری ریتم طبیعی داشته باشد و فاصله بین دو موج R ده میلی متر باشد، ضربان قلب او تقریبا چند ضربه در دقیقه است؟

الف) ۳۰

ب) ۶۰

ج) ۱۰۰

د) ۱۵۰

۱۱- حداکثر ضربان بطن¬ها در هنگام تحریک سیستم عصبی سمپاتیک بیش از حداکثر ضربان هنگام تحریک مستقیم الکتریکی آنها است. کدام یک از موارد زیر علت این تفاوت نمی‌باشد؟

الف) افزایش بیشتر نیروی انقباضی

ب) کاهش زمان سیستولی

ج) افزایش سرعت شل شدن دیاستولی

د) افزایش سطح اپی نفرین و نوراپی نفرین پلاسمایی

۱۲- تفاوت در کدام یک از موارد زیر علت اختلاف میزان کار ضربه‌ای دو بطن قلب است؟

الف) ضربان

ب) فشار

ج) حجم ضربه‌ای

د) حجم پایان دیاستولی

۱۳ – افزایش کدام یک از موارد زیر نشانه نارسایی بطنی می‌باشد؟

الف) فشار پایان دیاستولی

ب) مساحت حلقه حجم – فشار

ج) فشار پایان سیستولی

د) کسر تخلیه

۱۴- فاکتور کموتا کسی ائوزینوفیلی توسط کدام رده سلولی زیر ترشح می‌شود؟

الف) ماست سل

ب) لنفوسیت

ج) نوتروفیل

د) ائوزینوفیل

۱۵- کدام فاکتور انعقادی زیر جزء فاکتورهای مشترک در دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد خون نمی‌باشد؟

الف) II

ب) III

ج) IV

د) V

۱۶- کدام یک از موارد زیر بر فشار نبض تأثیر کمتری دارد؟

الف) بازگشت وریدی

ب) کامپلیانس شریانی

ج) حجم ضربهای

د) مقاومت محیطی

۱۷- کدام مورد زیر بر فشار دیاستولی شریانی اثر منفی دارد؟

الف) کاهش کامپلیانس شریانی

ب) افزایش مقاومت محیطی

ج) افزایش حجم ضربه‌ای

د) افزایش ضربان قلب

۱۸- در شرایط طبیعی مهم‌ترین عامل تنظیم فعال جریان خون ریوی چیست؟

الف) فشار اکسیژن حبابچه¬ای

ب) فعالیت متابولیک ریه

ج) فشار هوای حبابچه¬ای

د) فعالیت اعصاب سمپاتیک ریوی

۱۹- فشار سیستولی و دیاستولی شریانی با افزایش سن زیاد می‌شوند. علت آن چیست؟

الف) افزایش مقاومت محیطی و کاهش کامپلیانس شریانی

ب) افزایش تعداد ضربان قلب

ج) افزایش تون سمپاتیکی عروق

د) افزایش برون ده قلبی و حجم خون

۲۰- کدام مورد زیر می‌تواند گشاد شدگی عروقی با واسطه NO ایجاد کند؟

الف) اپی نفرین

ب) آدنوزین

ج) استیل کولین

د) پروستاگلندین ۱۲

۲۱- کدام یک از موارد زیر جزء راه‌های افزایش فشار خون شریانی توسط سیستم رنین – آنژیوتانسین نمی¬باشد؟

الف) جابجایی منحنی برون ده کلیوی

ب) احتباس کلیوی آب و نمک

ج) تحریک بارورسپتورهای شریانی

د) ترشح آلدوسترون

۲۲- در ارتباط با ویژگی‌های عملکردی عروق کدام مورد زیر صحیح است؟

الف) تحریک سیستم سمپاتیک، کامپلیانس وریدی را افزایش می‌دهد.

ب) فشار نبض با افزایش سن افزایش می‌یابد.

ج) کامپلیانس سیستم سیاهرگی کمتر از سیستم سرخرگی است.

د) سرعت انتقال موج فشار برابر با سرعت حرکت خون است.

۲۳ – با افزایش عملکرد سیستم لنفاوی کدام یک از موارد زیر افزایش می‌یابد؟

الف) غلظت پروتئین مایع میان بافتی

ب) حجم مایع میان بافتی

ج) فشار مایع میان بافتی

د) نیروی نگهدارنده بین سلول‌های بافتی

۲۴- نقش هفاستین در جذب آهن در روده کوچک چیست؟

الف) در احیای آهن نقش دارد.

ب) در تبدیل Fe^(2+) به Fe^(3+) دخالت می‌کند.

ج) ناقل Heme در غشای مجرایی می‌باشد.

د) فرم ذخیره آهن در سلول است.

۲۵- اگر بچه‌ای به طور مادرزادی انتروکیناز نداشته باشد، اختلال در کدام مورد زیر رخ می‌دهد؟

الف) جذب پروتئین

ب) جذب گلوکز

ج) بازجذب اسید صفراوی

د) جذب کلسترول

۲۶- در روده کوچک و بزرگ، کانالهای CFTR در ترشح کدام یون و با مداخله کدام مورد زیر عمل می‌کنند؟

الف) Na^+ و آلدوسترون

ب) K^+ و تتراتیل أمونیوم

ج) 〖Cl〗^- و CAMP

د) HCO_3^- و کربونیک آنیدراز

۲۷ – کدام یک از زوج موارد زیر تخلیه معده را مهار می‌کنند؟

الف) CCK و گاسترین

ب) CCK و پلی پپتید YY

ج) پلی پپتید YY و گاسترین

د) نوراپی نفرین و استیل کولین

۲۸- اتساع معده منجر به افزایش ترشح کدام هورمون می‌شود؟

الف) گاسترین

ب) سکرتین

ج) CCK

د) موتیلین

۲۹- در اندازه گیری ظرفیت باقیمانده عملی با روش رقیق سازی هلیوم، اگر حجم اولیه اسپیرومتر ۱۰ لیتر و غلظت هلیوم %۲ و غلظت نهایی هلیوم ۶/۱% باشد، ظرفیت باقیمانده عملی چند لیتر است؟

الف) ۵

ب) ۲

ج) ۵/۲

د) ۳

۳۰- کدام فشار در گردش خون ریوی از گردش خون عمومی ‌بیشتر است؟

الف) هیدروستاتیک مویرگی

ب) اسمزی – کلوئیدی مایع میان بافتی

ج) هیدروستاتیک مایع میان بافتی

د) اسمزی – کلوئیدی مویرگی

۳۱- در صورت وجود شنت در ریه، کدام مورد زیر نسبت به حالت طبیعی بیشتر است؟

الف) نسبت تهویه به جریان خون

ب) فشار اکسیژن حبابچه‌ای

ج) فشار گاز کربنیک حبابچه‌ای

د) تهویه حبابچه¬ای

۳۲ – در نتیجه انتقال گاز کربنیک به صورت یون بی کربنات، میزان کدام مورد زیر در خون وریدی از خون شریانی کمتر است؟

الف) حجم گلبول قرمز

ب) میزان هیدروژن گلبول قرمز

ج) غلظت بی کربنات پلاسما

د) غلظت کلر پلاسما

۳۳ – میزان کدام مورد زیر در مایع مغزی – نخاعی از خون بیشتر است؟

الف) غلظت H^+

ب) فشار 〖CO〗_۲

ج) غلظت HCO_3^-

د) فشار O_2

۳۴ – کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص تنظیم GFR صحیح می‌باشد؟

الف) افزایش انقباض در آرتریول‌های وایران منجر به افزایش P_G و عدم تغییر π_G می‌شود.

ب) افزایش جریان خون کلیه در شرایط ثابت ماندن P_G، نمی‌تواند باعث افزایش GFR گردد.

ج) پروستاگلندین¬ها و NO مانع انقباض آرتریول‌های آوران توسط آنژیوتانسین II در شرایط فیزیولوژیک می‌شوند.

د) بعد از خوردن غذای غنی از پروتئین، جریان خون کلیه و GFR به علت افزایش اوره در خون زیاد می‌شود.

۳۵ – کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص انتقال مواد توسط توبول‌های کلیوی غلط است؟

الف) باز جذب سدیم در تمام بخش‌های تویولی به صورت فعال و دارای حداکثر انتقال (Tm) می‌باشد.

ب) کلر در بخش انتهایی توبول پروگزیمال از مسیر پاراسلولی و تحت شیب غلظتی باز جذب می‌شود.

ج) غلظت سدیم مایع لومنی در تمام طول هر دو بخش نازک پایین رو و بالارو لوپ هنله بیشتر از پلاسما است.

د) باز جذب سدیم در غشای لومینال سلول‌های دیستال اولیه توسط Na-Cl symporter صورت می‌گیرد.

۳۶ – کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص تنظیم اسمولاریته و غلظت سدیم پلاسما صحیح است؟

الف) در شرایط کمبود سدیم، کلیدها على رغم باز جذب توبولی زیاد آن باز هم می‌توانند ادرار خیلی غلیظ تولید نمایند.

ب) در شرایط دفع ادرار رقیق، بیشترین کاهش اسمولاریته ادرار نسبت به پلاسما در مجاری جمع کننده رخ می‌دهد.

ج) آلدوسترون یکی از هورمون‌های تنظیم کننده اسمولاریته و غلظت سدیم مایع خارج سلولی است.

د) در صورتی که فشار خون بیش از ۱۰ کاهش یابد، تغییرات اسمولاریته پلاسما بر ترشح ADH اثرگذار نخواهد بود.

۳۷ – کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص تنظیم هومئوستاز پتاسیم، کلسیم و فسفات غلط است؟

الف) در اسیدوز متابولیک مزمن، دفع کلیوی پتاسیم افزایش می‌یابد.

ب) مصرف غذای غنی از سدیم به علت کاهش هورمون آلدوسترون باعث ایجاد هیپرکالمی می‌شود.

ج) پاراتورمون دفع کلیوی فسفات را افزایش می‌دهد.

د) هنگام آلکالوز غلظتهای پلاسمایی پتاسیم و کلسیم یونیزه کاهش می‌یابند.

۳۸ – کدام یک از موارد زیر در خصوص تنظیم کلیوی تعادل اسید – باز صحیح است؟

الف) H^+ مترشحه برای بازجذب بی کربنات توسط سلول‌های تو بولی باعث کاهش pH مایع داخل الومن می‌شود.

ب) در مجاری جمع کننده بی کربنات توسط سلول‌های اصلی بازجذب و توسط سلول‌های اینتر کاله ترشح می‌شود.

ج) pH مایع لومنی در تویول پروگزیمال به علت باز جذب میزان بالای بی کربنات کمتر از مجاری جمع کننده می‌باشد.

د) افزایش تولید اسید لاکتیک در بدن باعث ایجاد اسیدوز متابولیک همراه با افزایش شکاف آنیونی می‌شود.

۳۹ – کدام مورد زیر در باره پیدایش و تنظیم ریتم‌های سیر کادین غلط است؟

الف) غلظت پلاسمایی ملاتونین ممکن است طرح‌های سیر کادین ترشح هورمون‌ها را میانجی گری نماید.

ب) در تحت شرایط ثابت نور یا تاریکی، ساعت SCN به حالت Free running در می آید.

ج) هیستامین میانجی عصبی است که باعث ساخت ملاتونین در غده پینئال می‌شود.

د) استرس‌های ناشی از مداخلات پزشکی یا جراحی بر ساعت سیر کادین غلبه نموده و ترشح هورمون‌ها را تشدید می‌کنند.

۴۰- کدام مورد زیر درباره عوامل کنترل رفتار خورانش درست است؟

الف) الپتین در هیپوتالاموس، نورون‌های حاوی NPY و POMC را به ترتیب فعال و غیر فعال می‌کند. ب) نوروپپتید ( Melanin-concentrating hormone (MCH مشابه با (I-Melanocyte stimulating hormone (MSH مصرف غذا و انرژی را کاهش می‌دهد.

ج) ( Agouti-related peptide (AGRP به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق مهار اتصال Melanocyte stimulating hormone – α به گیرنده مصرف غذا را کاهش می‌دهد.

د) گولین که ترشح آن ۱ ساعت بعد از صرف غذا به حداقل می‌رسد همانند ۱-GLP، مصرف غذا را کاهش می‌دهد.

۴۱- کدام یک از موارد زیر درباره مسیر پیام رسانی انسولین درست است؟

الف) Suppressor of cytokine signaling باعث افزایش فعالیت و میزان پروتئین گیرنده انسولین (IR) و سوبسترای آن (IRS) می‌شود.

ب) مسیر PlaK اثرات متابولیک و مسیر Grb اعمال رشدی انسولین را میانجی گری می‌نماید.

ج) انسولین باعث افزایش تعداد 〖GLUT〗_۳ در غشا بافت‌های عضلانی و چربی می‌شود.

د) سوبسترای گیرنده انسولین (IRS) باعث فسفریلاسیون PKB شده و سپس آن را به سمت غشا فرا می خواند.

۴۲- کدام یک از جملات زیر درباره تنظیم هورمونی کلسیم درست است؟

الف) ۱، ۲۵ دی هیدروکسی ویتامین D باعث مهار ژن PTH و تحریک ژن CaSR می‌شود.

ب) CaSR از طریق Gq باعث تحریک بیان ژن و ترشح PTH می‌شود.

ج) ۱، ۲۵ دی هیدروکسی ویتامین D باعث تحریک ژن α-CYPI و مهار ژن CYP24 می‌شود.

د) PTH باعث مهار ژن CYP1-α و تحریک ژن CYP24 می‌شود.

۴۳- کدام یک از موارد زیر درباره محور هیپوتالاموس – هیپوفر – غدد جنسی درست است؟

الف) در مردان تستوسترون و استروژن در سطح هیپوتالاموس و هیپوفیز فیدبک مثبت اعمال می‌کنند.

ب) استرادیول با دوز بالا، روی ترشح FSH و LH اثر فیدبکی منفی دارد.

ج) اینهیبین باعث مهار پالس‌های سریع GnRH می‌شود.

د) کاهش فرکانس پالس GnRH، سبب افزایش ترشح FSH و کاهش ترشح LH می¬شود.

۴۴- کدام یک از اعمال بیولوژیک هورمون رشد مستقل از ۱-IGF اعمال می‌شود؟

الف) افزایش ساخت پروتئین و تعداد و اندازه سلول‌ها در احشا و پوست

ب) افزایش ساخت پروتئین و تعداد و اندازه سلول‌ها در غضروف

ج) کاهش جذب گلوکز و افزایش لیپولیز در بافت چربی

د) کاهش جذب گلوکز و افزایش برداشت اسیدهای آمینه در عضلات اسکلتی

۴۵ – کدام یک از جملات زیر درباره ساخت و ترشح هورمون‌های تیروئیدی توسط سلول‌های اپی تلیال تیروئید درست است؟

الف) پندرین باعث انتقال یدور از لومن فولیکول به داخل سلول‌های اپی تلیالی می‌شود.

ب) بیان سیمپورت 〖۲Na〗^+-۱Γ توسط یدور مهار و توسط TSH تحریک می‌شود.

ج) MIT و DIT از سلول‌های اپی تلیال وارد گردش خون می‌شوند.

د) در صورت محدودیت در دسترس بودن یدور، T_4 بیشتری ساخته می‌شود.

۴۶- کدام یک از موارد زیر درباره اعمال کورتیزول در پاسخ به استرس غلط است؟

الف) افزایش کورتیزول در زمان بین صرف غذا باعث افزایش جذب گلوکز در عضلات اسکلتی می‌شود.

ب) افزایش مزمن کورتیزول از طریق تحریک مراکز اشتها در مغز، مصرف غذا را زیاد می‌کند

ج) افزایش کورتیزول در زمان بین صرف غذا باعث افزایش پروتئولیت در عضله اسکلتی می‌شود.

د) افزایش مزمن کورتیزول موجب ساخت گلیکوژن کبدی می‌شود

۴۷- کدام یک از اثرات تستوسترون با واسطه DHT و استروژن است؟

الف) کاهش HDL

ب) افزایش گلبول‌های قرمز

ج) افزایش چربی احشایی

د) تولید اسپرم

۴۸- کدام گزینه زیر در مدل دو سلولی (Two – tell) استروئید سازی در فولیکول غالب درست است؟

الف) LH باعث افزایش گیرنده‌های FSH در سلول‌های گرانولوزا می‌شود.

ب) FSH در سلول‌های گرانولوزا باعث تبدیل آندروستنه دیون به استروژن می‌شود.

ج) FSHدر سلول‌های تکا باعث افزایش بیان ژن و فعالیت آروماتاز می‌شود.

د) LH در سلول‌های گرانولوزا باعث تبدیل کلسترول به استروژن می‌شود.

۴۹ – کدام گزینه در رابطه با خواب صحیح است؟

الف) در N-REM، فعالیت‌های عضلانی تغییر نمی‌کند.

ب) در REM، فعالیتهای عضلانی کمتر از N-REM است.

ج) در N-REM، رؤیاها در حافظه تثبیت نمی‌شوند.

د) در REM، رؤیاها معمولا به یاد آورده نمی‌شوند.

۵۰ – کدام ناحیه قشر بینایی در دیدرنگی نقش دارد؟

الف) V1

ب) V4

ج) V8

د) V6

۵۱ – کدام عبارت زیر درباره پردازش اطلاعات بویایی غلط است؟

الف) قشر Orbitofrontal، نقش مهمی‌در تمایز بوها بازی می‌کند.

ب) آمیگدال نقش مهمی‌در پاسخ‌های هیجانی محرک‌های بویایی دارد.

ج) اطلاعات بویایی از قشر Enthorhinal از طریق تالاموس به قشر قرونتال ختم می‌شود.

د) در طی پردازش اطلاعات بویایی، میزان فعال شدن قشر orbitofrontal سمت راست بیشتر از چپ است.

۵۲- مکانیزم Gate-theory در کنترل درد کدام است؟

الف) فعال شدن فیبرهای Aα و بسته شدن کانال‌های کلسیمی‌در پایانه‌های پیش سیناپسی

ب) تحریک فیبرهای حسی با قطر کم (گاما) و آزاد سازی GABA در پایانه‌های پیش سیناپسی

ج) فعال شدن فیبرهای حسی با قطر کم و مهار نورون‌های پس و پیش سیناپسی

د) تحریک مسیر نخاعی – تالاموسی و رهایش گلوتامات از پایانه‌های پیش سیناپسی و بسته شدن کانال‌های سدیمی

۵۳ – در آسیب قشر حسی – پیکری، کدام یک از حس‌های سوماتیک زیر کمتر آسیب می‌بینند؟

الف) ارتعاش و تعادل

ب) درد و حرارت

ج) وضعیت و حرارت

د) ارتعاش و درد

۵۴ – کدام گزینه زیر در باره هسته زیر تالاموسی عقده‌های قاعده‌ای درست است؟

الف) قشر مغز را به صورت غیر مستقیم مهار می‌کند و با تخریب آن، بالیسموس ایجاد می‌شود.

ب) قشر مغز را به صورت غیر مستقیم تحریک می‌کند و با تخریب آن، بالیسموس ایجاد می‌شود.

ج) گلوبوس پالیدوس خارجی را تحریک و تخریب آن، موجب تحریک قشر مغز می‌شود.

د) با آزاد کردن گلوتامات، باعث افزایش اثرات تحریکی در تالاموس می‌شود.

۵۵ – اختلالات ناشی از آسیب قشر حرکتی، بعد از مدتی به صورت نسبی اصلاح می‌شوند. علت آن چیست؟

الف) مسیر قشری – نخاعی جانبی با افزایش فیبرهای خود، آسیب‌های مربوط را اصلاح می‌کند.

ب) نواحی سالم قشر مغز، با اصلاح ساختاری می‌توانند عملکرد نواحی آسیب دیده را اصلاح کنند.

ج) با افزایش ارتباط بین نورون‌های آلفای نخاع و مسیر قشری – نخاعی، عملکرد عضو آسیب دیده بهبود پیدا می‌کند.

د) مسیرهای حرکتی که از مغز میانی منشأ می‌گیرند، عملکرد عضو آسیب دیده را اصلاح می‌کنند.

۵۶ – کدام گزینه عملکرد رفلکس Vestibulo-occular را نشان می‌دهد؟

الف) متمرکز شدن چشم‌ها روی اشیاء در طی چرخش سر

ب) ارسال سیگنال‌های بینایی از چشم‌ها به هسته‌های دهلیزی

ج) کنترل شروع نیستاگموس با فاز سریع توسط چشم‌ها با شروع حرکت چرخشی سر

د) کنترل تعادل بدن به هنگام ایجاد سرگیجه

۵۷ – کدام عبارت زیر درباره یک رفلکس نخاعی- عضلانی درست است؟

الف) با کوتاه شدن طول عضله، همزمان طول گیرنده‌های دوکی و گلژی کوتاه می‌شوند.

ب) با تحریک همزمان نورون‌های حرکتی نخاع، میزان حساسیت گیرنده دوکی برای انقباض عضله حفظ می‌شود.

ج) رشته‌های با زنجیره هسته‌ای دوک عضلانی در پاسخ‌های دینامیک و استاتیک دو ک نقش دارند.

د) با کشیده شدن قسمت مرکزی دوک، ابتدا فعالیت نورون گاما و سپس نورون ألفا تحریک می‌شود.

۵۸ – کدام یک از اعمال زیر مربوط به cerebro-cerebellum است؟

الف) کنترل شروع حرکات پیچیده، یادگیری مهارت‌ها و حفظ وضعیت

ب) زمان بندی حرکات پیچیده، برنامه ریزی و کنترل شروع حرکات

ج) زمان بندی حرکات پیچیده، کنترل عضلات دیستال وپروگزیمال

د) برنامه ریزی و کنترل شروع حرکات، کنترل عضلات محوری و ضد جاذبه

۵۹ – کدام عبارت زیر درباره رفلکس نوری مردمک چشم درست است؟

الف) سیستم پاراسمپاتیک فعال و با انقباض اسفنکتر عنبیه، مردمک تنگ می‌شود.

ب) سیستم سمپاتیک فعال و با شل شدن عضلات شعاعی عنبیه، مردمک تنگ می‌شود.

ج) سیستم پاراسمپاتیک فعال و با انقباض اسفنکتر عنبیه، مردمک گشاد می‌شود.

د) سیستم سمپاتیک فعال و با انقباض اسفنکتر عنبیه، مردمک گشاد می‌شود.

۶۰- کدام مسیر حرکتی زیر، نورون‌های حرکتی نخاع را مهار می‌کند؟

الف) Medullary reticulospinal tract

ب) Lateral vestibulo-spinal tract

ج) Pontine reticulo-spinal tract

د) Tecto-spinal tract

بیوشیمی‌بالینی

۶۱- در مورد تشکیل 〖HbA〗_۱c همه گزینه‌ها صحیح است، بجز:

الف) حاصل اتصال کووالانسی گلوکز به پروتئین است.

ب) نیاز به آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز دارد.

ج) نشانگر تغییرات گلوکز سرم در طی شش هفته گذشته است.

د) غلظت آن تابع میزان گلوکز خون است.

۶۲ – داروی Orlistat با چه مکانیسمی‌در درمان چاقی مؤثر است؟

الف) کاهش اشتها

ب) افزایش ترموژنز

ج) مهار لیپاز پانکراس

د) کاهش حرکات دستگاه گوارش

۶۳ – کدامیک از تومور مارکرهای زیر با سرطان مدولای تیروئید ارتباط بیشتری دارد؟

الف) CEA

ب) AFP

ج) ۹-CA19

د) CT

۶۴- پیتید رها کننده گاسترین ( gastrin-releasing peptide) مترشحه از هیپوتالاموس چه اثری بر هیپوفیز دارد؟

الف) تحریک ترشح پرولاکتین

ب) مهار ترشح هورمون رشد و پرولاکتین

ج) تحریک ترشح هورمون رشد

د) تحریک ترشح هورمون رشد و پرولاکتین

۶۵- در کدام یک از واکنش‌های سیکل اوره، به ATP نیاز است؟

الف) سنتز کار با موتیل فسفات و آرژینینوسوکسینات

ب) سنتز کارباموئیل فسفات و سیترولین

ج) سنتز سیترولین و آرژینینوسوکسینات

د) سنتز آرژینینوسوکسینات و آرژینین

۶۶ – در کدامیک از دیس لیپیدمی‌های زیر سوء جذب ویتامین E رخ می‌دهد؟

الف) هیپو آلفالیپوپروتئینمی

ب) دیس بتالیپوپروتئینمی

ج) ابتالیپوپروتئینمی

د) شیلومیکرونمی

۶۷ – متابولیزه شدن الکل از چه طریقی گلوکونئوژنز را مهار می‌کند؟

الف) تعادل واکنش پیروات لاکتات در جهت لاکتات شیفت پیدا می‌کند.

ب) تولید اگزالواستات از مالات را پیش می‌برد

ج) جا به جایی فسفوانول پیروات از میتوکندری به سیتوزول را مهار می‌کند.

د) شاتل مالات – آسپارتات را مهار می‌کند

۶۸- در عضله اسکلتی افراد مبتلا به دیابت بارداری، همه موارد زیر مشاهده می‌شود، بجز:

الف) کاهش تمایل (affinity) اتصال انسولین به گیرنده خود

ب) افزایش بیان گلیکو پروتئین غشای پلاسمایی (۱-PC) و مهار عمل تیروزین کیناز

ج) فسفریلاسیون بیش از اندازه آمینواسیدهای سرینا ترئونین گیرنده انسولین

د) کاهش بیان و فسفریلاسیون ۱-IRS

۶۹- در رابطه با غشاها همه موارد زیر صحیح است. بجز:

الف) استروئیدها نسبت به الکترولیت‌ها راحت تر از غشا عبور می‌کنند.

ب) گالاکتوزیل ترانسفراز یک آنزیم متصل به غشای اندوپلاسمی است.

ج) Myristoylation پروتئین‌ها باعث عبور بهتر آنها از غشاها می‌شود.

د) فسفاتیدیل سرین بیشتر در سمت داخلی غشا وجود دارد.

۷۰- همه موارد زیر در رابطه با ویژگی‌های نمک¬های صفراوی اولیه صحیح می‌باشند، بجز:

الف) در جایگاه ۱۷ هیدروکسیله می‌شوند.

ب) یک زنجیره جانبی اکسید شده دارند.

ج) با تورین یا گلایسین کونژوگه هستند.

د) پیش ساز آنها کولیل کوآنزیم A می‌باشد.

۷۱- همه موارد زیر در مورد آدیپونکتین صحیح است، بجز:

الف) از محصولات بافت چربی سفید است.

ب) با افزایش توده چربی بدن افزایش می‌یابد.

ج) باعث کاهش اشتها می‌شود.

د) AMPK را در عضله فعال می‌کند.

۷۲ – علت کاتاراکت دیابتی کدام است؟

الف) موتاسیون در پروتئین‌های کریستالین چشم

ب) افزایش فعالیت آلدوز ردوکتاز و پلی آل دهیدروژناز

ج) کاهش فعالیت گلوکز ۶- فسفات دهیدروژناز

د) کاهش اسمولاریته عدسی به دلیل کاهش سوربیتول

۷۳ – در مسیر متابولیسم پلی آمین ها، تبدیل Ornithine به putrescine چه نوع واکنشی می‌باشد؟

الف) دهیدروژناسیون

ب) کربوکسیلاسیون

ج) هیدروژناسیون

د) دکربوکسیلاسیون

۷۴ – Carnosine از کدام زوج اسید آمینه تشکیل می‌شود؟

الف) پرولین – بتا آلانین

ب) لیزین – پرولین

ج) هیستیدین – بتا آلانین

د) لیزین – هیستیدین

۷۵- تمام آنزیم‌های زیر مستقیما باعث تولید آمونیاک آزاد می‌شوند، بجز:

الف) گلوتامیناز

ب) آرژیناز

ج) L-آمینواسید اکسیداز

د) گلوتامات دهیدروژناز

۷۶ – فقدان آنزیم هیپوزانتین- گوانین فسفوریبوزیل ترانسفراز (HGPRTase) می‌تواند باعث افزایش تمام موارد زیر شود، بجز:

الف) اسید اوریک

ب) PRPP

ج) هیپوزانتین

د) اسید اوروتیک

۷۷ – همه گزینه‌های زیر سلنوپروتئین هستند، بجز:

الف) گلوتاتیون پراکسیداز

ب) تیوردوکسین ردوکتاز

ج) تیور در کمین اکسیداز

د) تیروکسین دندیتاز

۷۸ – در خصوص واکنش تولید NO در بدن همه موارد زیر صحیح هستند، بجز:

الف) به NADPH نیاز دارد.

ب) اتم اکسیژن NO از اکسیژن مولکولی مشتق می‌شود.

ج) آنزیم کاتالیز کننده واکنش، فعالیت دی اکسیژناری دارد.

د) آنزیم کاتالیز کننده واکنش، به وسیله کرین منواکسید مهار می‌شود.

۷۹ – منبع گلوکورونات برای استفاده در سنتز پروتئوگلیکان‌ها کدام است؟

الف) L- gulonate

ب) D-glucoronate

ج) UDP- glucoronate

د) L- xylulose

۸۰ – برای تشخیص سرطان تخمدان کدام تور مارگر کاربرد بیشتری دارد؟

الف) ۱۲۵ CA

ب) CA15-3

ج) hCG

د) ER

۸۱- تزریق وریدی فروکتوز موجب همه عوارض زیر می‌شود، بجز:

الف) هایپریوریسمی

‌ب) افزایش LDL کلسترول

ج) تحریک مهار سنتز de novo پورین‌ها

د) هایپر تری اسیل گلیسرولمی

۸۲- برای فعالیت همه آنزیم‌های زیر وجود مس ضروری است، بجز:

الف) Alkaline Phosphatase

‌ب) Superoxide Dismutase

ج) C18:∆^۹ Desaturase

د) Dopamine-B-hydroxylase

۸۳ – همه گزینه‌های زیر گلیکوژنولیز غیر وابسته به cAMP در کبد را فعال می‌کنند، بجز:

الف) گلوکاگن

ب) وازوپرسین

ج) اکسی توسین

د) آنژیوتانسین II

۸۴- کدام گزینه در مورد هیپرتیروئیدیسم اولیه صحیح می‌باشد؟

الف) FT_4 افزایش و TSH کاهش می‌یابد.

ب) FT_4 و TSH کاهش می‌یابند.

ج) FT_4 و TSH افزایش می‌یابند.

د) FT_4 کاهش و TSH افزایش می‌یابد.

۸۵ – مصرف داروهای کورتیکواستروئیدی باعث نیاز بیشتر بدن به همه عناصر زیر می‌شود، بجز:

الف) روی

ب) پتاسیم

ج) کلسیم

د) آهن

۸۶ – کدام گزینه در مورد گلوکوکیناز صحیح است؟

الف) در غلظت بالای گلوکز از مهار خارج می‌شود.

ب) در عضله وجود دارد.

ج) توسط گلوکز ۶- فسفات مهار می‌شود.

د) نام دیگر آن GLUT2 است

۸۷ – گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال و فاکتور رشد مشتق از پلاکت، کدامیک از فعالیت‌های زیر را دارند؟

الف) هر دو سرینا ترئونین کینازی

ب) اولی تیروزین کینازی و دومی سرینا ترئونین کینازی

ج) اولی تیروزین کینازی و دومی‌گوانیلات سیکلازی

د) هر دو تیروزین کینازی

۸۸ – در نشخوار کنندگان، پروپیونات برای ورود به گلوکونئوژنز به کدام حد واسط چرخه کربس تبدیل می‌شود؟

الف) سوکسینیل CoA

ب) اگزالواستات

ج) سیترات

د) α- کتوگلوتارات

۸۹- در خصوص عملکرد هموگلوبین همه گزینه‌های زیر صحیح است، بجز:

الف) انتقال NO و O_2 به بافت بطور همزمان انجام می‌شود.

ب) انتقال NO و CO_2 از بافت بطور همزمان انجام می‌شود.

ج) اتصال NO و CO دارای نقش مشابهی در عملکرد Hb هستند.

د) انتقال 〖HCO〗_۳^- و NO از بافت بطور همزمان انجام می‌شود.

۹۰- در خصوص مهار کننده نارقابتی با [I]=4K_i و K_m و V_max آنزیم به ترتیب چند برابر تغییر می‌کند؟

الف) ۱/۵ و ۱/۵

ب) ۵ و ۱/۵

ج) ۱/۵ و ۵

د) ۵ و ۵

۹۱ – انتقال معکوس (antiport) کدامیک از عوامل زیر در غشای پلاسمایی سیب تنظیم pH می‌شود؟

الف) 〖HCO〗_۳^- ,H^+

ب) 〖Na〗^+,H^+

ج) H^+ و آمین

د) H^+ ، 〖Cl〗^-

۹۲- در یک فرد بیمار فعالیت آلکالن فسفاتاز و -گلوتامیل ترانسفراز در سرم افزایش نشان داده است. احتمال وجود کدام بیماری بیشتر است؟

الف) استخوانی و خونی

ب) کیدی

ج) پانکراتیت حاد

د) کلیوی

۹۳ – اتصال پروتئین به غشای نیتروسلولزی در روش وسترن بلاتینگ عمدتا از کدام نوع است؟

الف) یونی

ب) کووالانسی

ج) هیدروفوبیک

د) هیدروژنی

۹۴ – کدام یک از miRNA‌های زیر یک آنکوژن است که تقریبا در تمامی سرطان‌ها افزایش بیان دارد؟

الف) miR-let7

ب) ۲۱-miR

ج) ۳۴-miR

د) ۱۴۴-miR

۹۵- برای اندازه گیری کلسترول در نمونه بیولوژیک از آنزیم کلسترول اکسیداز استفاده می‌شود. نقش آنزیم در این آزمایش کدام است؟

الف) reagent

ب) indicator

ج) coupling enzyme

د) quencher

۹۶ – مناسب‌ترین روش رنگ آمیزی برای بررسی الکتروفورز پروتئین‌های CSF کدام است؟

الف) آمید وبلاک

ب) پانسو؟

ج) السودان بلاک

د) نیترات نقره

۹۷ – همه موارد زیر جزو کمپلکس Apoptosome می‌باشند، بجز:

الف) ۹-Procaspase

ب) ۱-APF

ج) Cytochrome C

د) FLIP

۹۸ – از نظر نوع و درصد لیپیدهای مختلف غشاء کدام مورد شباهت بیشتری به غشای پلاسمایی دارد؟

الف) غشای لیزوزمی

ب) غشای شبکه اندوپلاسمی

ج) غشای خارجی میتوکندری

د) غشای گلژی

۹۹- در رابطه با تنظیم فعالیت کمپلکس آنزیمی پیروات دهیدروژناز (PDH) کدام گزینه صحیح است؟

الف) PDH کیناز آن را فعال می‌کند.

ب) انسولین باعث دفسفریله شدن و غیرفعال شدن آن می‌شود.

ج) نسبت بالای ATP/ADP باعث غیرفعال شدن PDH کیناز می‌شود.

د) یون‌های کلسیم و منیزیم، PDH فسفاتاز و در نتیجه PDH را فعال می‌کنند.

۱۰۰ – همه عوامل زیر در کارایی (efficiency) کروماتوگرافی موثر هستند، بجز:

الف) column length

ب) initial injection volume

ج) temperature

د) selectivity

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا