علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۹؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

فیزیولوژی پزشکی

۱- در شل شدن عضله اسکلتی کدام مورد زیر نقش ندارد؟

الف) کاهش تولید ATP

ب) توقف شلیک پتانسیل عمل

ج) هیدرولیز Ach توسط AchE

د) بازگشت فیلامنتهای انقباضی به شرایط استراحتی

۲- کدام مورد زیر، کمترین تاثیر را در تنظیم فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم دارد؟

الف) گلیکوزیدهای قلبی

ب) غلظت داخل سلولی سدیم

ج) پیامبرهای ثانویه مثل cAMP

د) غلظت خارج سلولی منیزیم

٣- وجه تشابه انقباض عضلات صاف و اسکلتی چیست؟

الف) ورود کلسیم از طریق کانال های وابسته به گیرنده و ولتاژ

ب) شروع انقباض در نتیجه افزایش غلظت یون کلسیم سیتوزولی

ج) رهایش کلسیم از طریق گیرنده های رایانودینی و IP3

د) فعالیت ATPase میوزین ناشی از فسفریلاسیون سر میوزین

۴- غشایی را در نظر بگیرید که به یون سدیم نفوذ پذیر و به یون کلر نفوذناپذیر است. غلظت کلرور سدیم در سمت ۱ بیشتر از سمت ۲ است. در چنین شرایطی کدام مورد زیر رخ می‌دهد؟

الف) یون سدیم تا رسیدن به غلظت متعادل در دو سوی غشاء به سمت ۲ انتقال می‌یابد

ب) یون کلر در جهت گرادیان غلظتی از سمت ۱ به سمت ۲ انتقال می‌یابد

ج) پتانسیل غشایی منفی در سمت ۱ ایجاد می‌شود

د) پتانسیل غشایی مثبتی در سمت ۱ ایجاد می‌شود

۵- کدام مورد زیر، در تعامل فیلامنت های اکتین و میوزین عضلات اسکلتی نقش دارد؟

الف) Regulatory light chain

ب) Essential light chain

ج) C protein

د) Myomesin

۶- کدام مورد زیرعملکرد Rho GTPase محسوب نمی‌شود؟

الف) Regulation of actin cytoskeleton organization

ب) Gene expression

ج) Cell cycle progression

د) Regulation of neucleocytoplasmic transport of RNA

۷- کدام مورد زیر از طریق fast akonal transport منتقل نمی‌شود؟

الف) Membrane-bound organelles

ب) Synaptic vesicles

ج) Cytoplasmic dissolved substances

د) Mitochondria

۸- در یک سلول عضلانی به ترتیب غلظت (میلی مولار) یون های داخل و خارج سلولی سدیم برابر با ۱۴۵[〖Na〗^+ ]_o= و ۱۰[〖Na〗^+ ]_i= و پتاسیم برابر با ۱۴۰ [K^+ ]_i= و ۵ [K^+ ]_o=پتانسیل تقریبی غشا (بر حسب میلی ولت) را حساب کنید؟ ( در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، پس از تبدیل لگاریتم طبیعی به لگاریتم در مبنای ۱۰ و جاگذاری مقادیر ضرایب ثابت، عدد ۵/۶۱ قبل از لگاریتم در نظر گرفته شود. (۱ = PK ، ۰۲/۰ PNa= ، لگاریتم ۹/۷ برابر است با ۸۹۷/۰ و الگاریتم ۲/۱۴۰ برابر است با ۱۴۶/۲)

الف) ۸/۸۶-

ب) ۴/۳۸-

ج) ۸/۷۶-

د) ۸/۶۷-

۹- در قلب، کدامیک از جریان های یونی زیر در فاز ۳ پتانسیل عمل سلول های عضله بطنی نقش ندارند؟

الف) (l_to (transient outward

ب) (I_KI (Inward rectifier

ج) (I_K (Outward rectifier

د) I_K و I_KI

۱۰- در صورتی که ضربان بطن ها از حد معینی زیادتر شود فشار شریانی کاهش می‌یابد. علت آن کدام است؟

الف) خستگی عضله قلبی

ب) کاهش برون ده قلبی

ج) کاهش زمان سیستول بطنی

د) افزایش سطح اپی نفرین و نوراپی نفرین پلاسمایی

۱۱- کدام مرحله از سیکل قلبی با افزایش تعداد ضربان قلب، بیشتر کاهش می‌یابد؟

الف) پر شدن سریع (Rapid filling)

ب) سیستول دهلیزی

ج) سیستول بطنی

د) دیاستاز

۱۲- علت عدم ایجاد انقباضات کزازی در عضله قلبی چیست؟

الف) کم بودن ذخایر کلسیمی‌داخل سلولی

ب) انقباض عضله قلب با ۷۵ درصد ظرفیت حداکثر قدرت انقباضی

ج) شل شدن عضله قلبی در طی فاز ۴ پتانسیل عمل

د) کوتاه بودن دوره تحریک ناپذیری نسبی

۱۳- Y descent در فشار دهلیزی، ناشی از وقوع چه پدیده‌ای در قلب است؟

الف) انقباض ایزوولومیک

ب) شل شدن ایزوولومیک

ج) سیستول بطنی

د) دیاستول بطنی

۱۴- عامل محدود کننده انتقال کوچک ترین ذرات محلول در آب بین دو سوی دیواره مویرگ، کدام است؟

الف) سطح انتشار

ب) سرعت جریان خون

ج) فشار هیدروستاتیک مویرگی

د) ضریب تفکیک چربی به آب

۱۵- کدام عبارت در خصوص بارورسپتورهای قوس آئورت و سینوس کاروتید صحیح است؟

الف) تحریک بارورسپتورهای قوس آئورت نسبت به سینوس کاروتید تأثیر بیشتری بر مقاومت محیطی دارد

ب) بارورسپتورهای سینوس کاروتید حساس تر از بارورسپتورهای قوس آئورت هستند

ج) بارورسپتورهای قوس آئورت و سینوس کاروتید به تغییرات سیستولی و دیاستولی فشار خون پاسخ نمی‌دهند

د) بارورسپتورهای قوس آئورت و سینوس کاروتید به اعمال فشار خارجی حساس نیستند

۱۶- در رگی فرضی با شعاع ۵، فشار خون ۴۰ می‌باشد به علت رسوبات چربی شعاع رگ به ۲ کاهش یافته و فشار آن به ۵۰ افزایش یافته است. فشار وارد شده بر جدار (تانسیون دیواره) چه تغییری می‌کند؟ (از واحد صرف نظر شده است)

الف) ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

ب) ۲ برابر افزایش می‌یابد

ج) نصف می‌شود

د) تغییر چندانی نمی‌کند

۱۷- عامل اصلی تنظیم کننده جریان خون عروق کرونری کدام است؟

الف) تنظیم عصبی اتونومیک

ب) فشار بالای آئورت در سیستول بطنی

ج) مکانیسم های موضعی متابولیک

د) جریان لامینار ابتدای شریان آئورت

۱۸- در پاسخ به کم خونی مغز ( CNS ischemic response) کدامیک از موارد زیر ایجاد می‌گردد؟

الف) واکنش کوشینگ

ب) رفلکس پین بریج

ج) رفلکس هرینگ بروئر

د) کاهش فشار شریانی بدن

۱۹- علت مقاومت نسبی زیاد دیواره مویرگ ها در مقابل فشار درونی آنها کدامیک از موارد زیر است؟

الف) فشار میان بافتی منفی

ب) فشار هیدروستاتیک پایین

ج) شعاع خیلی کم آن ها

د) اتصالات محکم بین سلولی

۲۰- در صورت ایجاد تنگی در آئورت نزولی در سطح دیافراگم، در دراز مدت کدامیک از موارد زیر مشاهده می‌شود؟

الف) فشار خون شریانی در کل بدن بیش از حد طبیعی خواهد بود

ب) فشار خون شریانی در اندام فوقانی، بیش از حد طبیعی و در اندام تحتانی طبیعی خواهد بود

ج) فشار خون شریانی در اندام فوقانی کمتر از حد طبیعی و در اندام تحتانی بیش از حد طبیعی خواهد بود

د) سطح پلاسمایی رنین و آنژیوتانسین خیلی کمتر از حد طبیعی خواهد بود

۲۱- کدام عبارت زیر درباره تنظیم جریان خون درست است؟

الف) سیستم اعصاب پاراسمپاتیک نقش برجسته‌ای در تنظیم درازمدت جریان خون بافت ها بازی می‌کند

ب) تحریک ناحیه تنگ کننده رگی بصل النخاع با مهار ناحیه گشادکنندگی جریان خون بافت ها را کم می‌کند

ج) ناحیه تنگ کننده رگی بصل النخاع با صدور آهسته و مداوم ایمپالس ها، تنوس تنگ کننده رگی سمپاتیکی را زیاد می‌کند

د) مرکز واز و موتور برای تنظیم جریان خون و عملکرد قلب منحصرا از طریق سیستم سمپاتیک عمل می‌کند

۲۲- در یک حبابچه که نسبت تهویه به جریان خون بی نهایت است فشار سهمی اکسیژن و دی اکسید کربن خونی که از این حبابچه خارج می‌گردد به ترتیب چند میلی متر جیوه است (فشار هوا ۷۶۰ میلیمتر جیوه و نسبت اکسیژن ۲۱ درصد در نظر گرفته شود)؟

الف) ۱۴۹ و صفر

ب) ۱۰۴ و ۴۰

ج) ۴۰ و ۴۵

د) ۱۵۹ و صفر

۲۳- در فردی که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن است گزینه صحیح کدام است؟

الف) میزان اکسیژن محلول در خون کاهش می‌یابد

ب) منحنی اکسی – هموگلوبین به سمت راست متمایل می‌شود

ج) میزان اکسیژن کل خون تغییر نمی‌کند

د) میل ترکیبی اکسیژن به هموگلوبین زیاد می‌شود

۲۴- کدام مورد زیر در شریان های ریوی نسبت به سیستمیک بیشتر است؟

الف) کامپلیانس

ب) مقاومت

ج) قطر داخلی

د) ضخامت دیواره

۲۵- با تضعیف عملکرد ناحیه پنوموتاکسیک مرکز تنفس، کدام یک از موارد زیر اتفاق می افتد؟

الف) فرکانس تنفس زیاد می‌گردد

ب) مدت زمان دم کوتاه شده و حجم ریه کاهش می‌یابد

ج) مرحله افزایش یابنده سیگنال دمی طولانی تر می‌گردد

د) مرکز آپنوستیک مهار می‌گردد

۲۶- در طی فعالیت ورزشی شدید، تهویه ریوی به میزان زیادی افزایش می‌یابد. کدام مورد زیر در این افزایش تهویه نقش ندارد؟

الف) تحریک مرکز تنفس توسط نواحی حرکتی قشر مغز

ب) تحریک تهویه ریوی به دلیل افزایش فشار سهمی‌دی اکسید کربن شریانی

ج) تحریک مرکز تنفس توسط گیرنده های پرو پریوسپتیو مفاصل

د) هیپوکسی ایجاد شده در عضلات حین فعالیت ورزشی

۲۷- علت آنمی هیپوکروم میکروسیتیک چیست؟

الف) فقر آهن

ب) کاهش کوبالامین

ج) کاهش اسید فولیک

د) کاهش پروتئین های غشای RBC

۲۸- اثر آنمی روی سیستم گردش خون چیست؟

الف) تنگی عروق

ب) افزایش مقاومت در برابر حرکت خون

ج) کاهش برون ده قلبی

د) افزایش بازگشت وریدی به قلب

۲۹- به دنبال افت فشار شریانی، فعالیت فیدیک تویولی – گلومرولی (tubuloglomerular feedback) برای ثابت نگه داشتن کدام مورد زیر عمل می‌نماید؟

الف) تحویل کلرید سدیم به بخش های انتهائی توبول¬ها

ب) GFR و جریان خون کلیوی به صورت هماهنگ و توام

ج) تحویل کافی اکسیژن و مواد غدائی به کلیه ها

د) دفع مواد زائد نیتروژن دار

۳۰- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با دفع کلیوی پتاسیم، کلسیم و فسفات صحیح است؟

الف) اسیدوز متابولیک حاد باعث افزایش دفع کلیوی پتاسیم می‌شود

ب) مصرف غذای پر سدیم با کاهش ترشح آلدوسترون باعث ایجاد هیپرکالمی می‌شود

ج) بخش اعظم فسفات فیلتر شده در توبول پروگزیمال، از طریق مسیر ترانس سلولار باز جذب می‌شود

د) باز جذب ترانس سلولار کلسیم از طریق مبادله گر سدیم – کلیسم در غشای لومینال صورت می‌پذیرد

۳۱- در بیماری غلظت کراتینین پلاسما mg/dL 2/1، کراتینین ادرار mg/dL 4/2، سدیم پلاسما mol/L 2/0، و سدیم ادرار mmol/L 200 می‌باشد. حجم ادرار جمع آوری شده طی ۲۴ ساعت در این فرد mL720 است، میزان بازجذب سدیم توبولی بر حسب mmol/min چقدر است؟

الف) ۹/۱۹

ب) ۱۹۹۰۰

ج) ۹۵/۱۴

د) ۱۴۹۵۰

۳۲- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص تنظیم اسید – باز بدن صحیح است؟

الف) سیستم تنفس یا آلکالوز متابولیک بهتر از اسیدوز متابولیک مقابله می‌نماید.

ب) H^+ ترشح شده برای ساخته شدن بیکربنات جدید نهایتا به همراه ادرار دفع می‌گردد

ج) در پاسخ به اسیدوز، کلیه تولید و اضافه کردن 〖NH4〗^+ به خون را افزایش میدهد

د) فرمی از بافر فسفات که می تواند به عنوان بافر ادراری عمل نماید 〖H_2 PO〗_۴^- است

۳۳ – کدامیک از ویژگی های زیر مختص لوله دور انتهایی و لوله جمع کننده قشری است؟

الف) کاملا نفوذناپذیر به اوره

ب) امکان باز جذب سدیم بدون حضور آلدوسترون

ج) امکان ترشح پروتون با استفاده از مبادله گر سدیم – پروتون

د) انفوذ ناپذیر به آب حتی در حضور ADH

۳۴ – کدام عبارت در باره ترشح بزاق درست است؟

الف) غلظت پروتئین ها و گلیکوپروتئین های بزاق توسط سلول های مجاری تغییر می‌کند

ب) در مقایسه با غلظت سدیم، غلظت پتاسیم بزاق بیشتر تابع سرعت ترشح بزاق است

ج) اثر واگوتومی‌بر ترشح آمیلاز بزاقی، مشابه اثر آن بر جریان خون غدد بزاقی است

د) قطع عصب سمپاتیک، سبب کاهش شدید ترشح بزاق و آتروفی غدد بزاقی می‌شود

۳۵ – کدام عبارت زیر در باره ترشح شیره پانکراسی درست است؟

الف) مایع آسینار، هیپرتونیک است و ترشح آن توسط CCK تحریک می‌شود

ب) سکر تین ترشح آب و الکترولیت ها را از سلول های مجاری خارج لویولی زیاد می‌کند

ج) در مقایسه با مایع ترشح شده توسط مجرا، میزان بی کربنات مایع آسینار بیشتر است

د) CCK ترشح مهار کننده های تریپسین توسط سلول های مجاری را زیاد می‌کند

۳۶ – کدام عبارت در مورد سرعت تخلیه معده درست است؟

الف) مستقل از تانسیون و فرکانس امواج دودی معده است

ب) مستقل از مقاومت اسفنگتر پیلور و فشار دوازدهه است

ج) با حجم غدای ورودی به معده ارتباط مستقیم دارد

د) با حضور محصولات چربی و پروتئین در دوازدهه زیاد می‌شود

۳۷ – کدام یک از ترکیبات زیر باعث تولید بالاترین مقدار ترشح بیکربنات لوزالمعده می‌گردد؟

الف) هیستامین

ب) کوله سیستو کیتین

ج) گاسترین

د) سکرتین

۳۸- در مورد بلع حلقی کدام جمله درست است؟

الف) چین های کامی حلقی از وسط به اطراف کشیده و منقبض می‌شوند و اسفنکتر فوقانی مری باز می‌گردد

ب) حنجره توسط انقباضات گردن به طرف بالا و جلو کشیده می‌شود و اپی گلوت روی مدخل فوقانی حنجره قرار می‌گیرد

ج) ایمپالس های حرکتی از مرکز بلع به حلق فقط از طریق اعصاب ۵، ۹ و ۱۰ جمجمهای انتقال می‌یابد

د) در بلع حلقی، مرکز بلع به طور اختصاصی با مهار نخاع گردنی تنفس را قطع می‌کند

۳۹ – دلیل رشد و تکامل همزمان یک کلونی از سلول های زایا در طی فرایند اسپرماتوژنز چیست؟

الف) شروع تقسیم میتوزی به صورت همزمان در تعداد زیادی اسپرماتو گوئی

ب) ارسال سیگنال همزمان کننده تقسیم سلولی توسط سلول های سر توالی

ج) ترشح همزمان LH و FSH در شروع تقسیمات میتوزی اسپرماتو گونی

د) تقسیم ناکامل سیتوپلاسمی اسپرماتو گونی ها در تقسیمات سیتوزی

۴۰- در طی رشد فولیکول، هنگامی‌که اووسیت اولیه تقسیم میوز اول خود را کامل می‌کند، کدام فرایند فیزیولوژیک زیر رخ می‌دهد؟

الف) فعالیت گیرنده GPR3 باعث فعال شدن فسفو دی استراز در سلول های گرانولوزا می‌شود

ب) LH با کاستن از تولید GMP توسط سلول های گرانولوزا، اثر مهاری این ماده بر فسفودی استراز اووسیت را از بین می‌برد

ج) LH با افزایش cAMP در سلول های گرانولوزا، باعث انتشار آن به اووسیت اولیه و فعال شدن PKA در این سلول ها ان می‌شود

د) فعالیت GPR3 باعث افزایش تولید cyclin-B در او ولسیت شده و میزان cAMP این سلول ها را زیاد می‌کند

۴۱- کدام یک از هورمون های زیر موجب افزایش TBG می‌شود؟

الف) سوماتوستاتین

ب) مقادیر بالای کورتیزول

ج) پرولاکتین

د) استروژن

۴۲- کدامیک توسط هورمون تیروئید کاهش می‌یابد؟

الف) متابولیسم پایه

ب) برون ده قلبی

ج) کلسترول

د) نیاز به ویتامین ها

۴۳ – اثرات ناتریور تیک و دیورتیک کدام هورمون زیر بیشتر است؟

الف) Atrial natriuretic peptide

ب) Brain natriuretic peptide

ج) Urodilatin

د) Uroguanylin

۴۴- کدام مورد زیر توسط هورمون پاراتیروئید مهار می‌شود؟

الف) پمپ کلسیم در غشا استئوسیت¬ها

ب) تولید OPG در استئوبلاست

ج) تولید RANKL در استئوبلاست

د) فعال شدن ویتامین D

۴۵- اثر تنظیمی منفی هورمون تیروئید بر غده هیپوفیز با واسطه کدام گیرنده زیر صورت می‌گیرد؟

الف) TR-alphia1

ب) TR-alpha2

ج) TR-beta1

د) TR-beta2

۴۶- کدام عبارت زیر در مورد تنظیم اسمزی ADH صحیح است؟

الف) افزایش فشار اسمزی خون با تحریک اسمورسپتورهای هیپوفیز خلفی ترشح ADH را زیاد می‌کند

ب) در تنظیم اسمزی ترشح ADH هسته های فوق بصری هیپوتالاموس نقش مهمی‌دارند

ج) تزریق محلول رقیق الکترولیتی به داخل هیپوتالاموس، فعالیت نورون های پاراونتریکولار را زیاد می‌کند

د) با افزایش فشار اسمزی خون، سنتز ADH در هیپوفیز خلفی افزایش می‌یابد

۴۷- کدام عبارت زیر در باره اثرات کورتیزول درست است؟

الف) غلظت بالای کورتیزول می تواند منجر به ایجاد دیابت فوق کلیوی شود

ب) افزایش کورتیزول تجزیه پروتئین های تولید شده در کبد را تسریع می‌کند

ج) با افزایش کورتیزول انتقال اسیدهای آمینه به خارج سلولهای کبدی و عضلانی تشدید می‌شود

د) کورتیزول با تسریع لیپوژنز، غلظت اسیدهای چرب پلاسما و تری گلیسیرید را کاهش می‌دهد

۴۸- کدام عبارت زیر درباره هورمون انسولین درست است؟

الف) افزایش گلوکاگون و تحریک گیرنده های بتا آدرنرژیک، ترشح انسولین را زیاد می‌کند

ب) با افزایش غلظت انسولین تأثیر هورمون رشد بر فرآیندهای رشد در استخوان تضعیف می‌شود

ج) به دنبال افزایش ترشح انسولین غلظت پلاسمایی فسفولیپیدها افزایش می‌یابد

د) فقدان انسولین، میزان مصرف اسید استواستیک را در بافت های محیطی افزایش می‌دهد

۴۹- آسیب ستون پشتی باعث بیشترین اختلال در کدام حس زیر می‌شود؟

الف) گرما

ب) سرما

ج) درد احشایی

د) درد پوستی

۵۰ – ماده ۱ به راحتی وارد نورون های حسی شده و به صورت رتروگراد در نورون منتشر می‌شود و فقط از یک سیناپس عبور می‌کند. به دنبال تزریق این ماده به نوک انگشتان یک میمون، در کدام بخش از سیستم عصبی نمی توان اثری از ماده X را پیدا کرد؟

الف) نخاع

ب) تالاموس

ج) قشر حسی پیکری

د) هسته های ستون پشتی در بصل النخاع

۵۱- اگر به دنبال سکته مغزی آسیبی در نواحی برودمن ۲ و ۳a قشر حسی – پیکری ایجاد شود، حس مربوط به کدامیک از گیرنده های زیر بیشتر دچار اختلال می‌شود؟

الف) پاچینی

ب) رافینی

ج) اندام و تری گلژی

د) درد

۵۲- کدام عبارت زیر در باره حس چشایی درست است؟

الف) عمر سلول های چشایی حدود ۱۰ روز است و سلول های جدید، از تمایز سلول های پایه‌ای جوانه چشایی تولید می‌شوند

ب) دپلاریزاسیون سلول های چشایی، نورون های حسی عصب صورتی را با کاهش رهایش نوروترانسمیتر مهاری تحریک می‌کند

ج) همه محرکهای چشایی منحصرا از طریق تحریک گیرنده های واقع در غشای سلول های چشایی عمل می‌کنند

د) مسیر مشترک همه محرک های چشایی، افزایش غلظت درون سلولی cAMP در سلول های چشایی است.

۵۳ – کدام رفلکس زیر، با قطع کامل نوروتهای حسی lb مختل می‌شود؟

الف) اندام و تری گلژی

ب) کششی عضلانی

ج) خم شدن

د) پوستی سطحی

۵۴- کدام سلول گانگلیونی شبکیه، ناحیه پذیرش (Receptive field) بزرگ و منتشری دارد؟

الف) W

ب) M

ج) P

د) L

۵۵- سریع ترین نوع حرکت چشم ها کدام است؟

الف) Nystagmus

ب) Saccads

ج) Smooth Pursuit

د) Vergence

۵۶- اولین سلول در مسیر بینایی که با تولید پتانسیل عمل به یک محرک نوری پاسخ می‌دهد کدام است؟

الف) اماکرین

ب) استوانه‌ای

ج) دو قطبی

د) افقی

۵۷ – کدام عبارت درباره عملکرد عضلات گوش میانی درست است؟

الف) همیشه به طور کامل منقبض هستند و از پرده صماخ مراقبت می‌کنند

ب) به صورت رفلکسی توسط صداهای بلند ممتد فعال می‌شوند

ج) در تولید پتانسیل الکتریکی داخل حلزونی ضروری هستند

د) موجب افزایش حساسیت حلزون به صداهای بلند می‌شوند

۵۸ – کدام عبارت زیر در باره نقش هیپوکمپ در فرآیند یادگیری و حافظه درست نیست؟

الف) سلول های grid هیپوکمپ نقش مهمی‌در تشکیل نقشه شناختی و یادگیری فضایی دارند

ب) با برداشتن هیپوکمپ، بدون تغییر حافظه های قبلی، حافظه های بلند مدت جدید شکل نمی‌گیرند

ج) سلول های مکانی هیپوکمپ نقش مهمی‌در کد کردن اطلاعات فضایی محیط پیرامون دارند

د) با برداشتن هیپوکمپ، حافظه های اخباری و اجرایی به یک میزان مختل می‌شوند

۵۹ – کدام عبارت زیر در باره پردازش اطلاعات حسی درست است؟

الف) در ناحیه S1، محل پردازش اطلاعات حس سطحی و عمقی یکسان است.

ب) قشر حسی S1 فقط در پردازش اولیه اطلاعات حسی شرکت می‌کند.

ج) ستون های قشری در S1 اطلاعات مودالیته های حسی مختلف را پردازش می‌کنند.

د) پاسخ دهی تمام نورون های S1، مستقل از جهت حرکت محرک است

۶۰ – در بیماری، درک مطلب ضعیف و صحبت کردن روان لکن نامفهوم است. کدام ناحیه مغز آسیب دیده است؟

الف) Broca

ب) Wernicke

ج) Angular gyrus

د) Precentral gyrus

بیوشیمی‌بالینی

۶۱ – در ارتباط با PCR کدام گزینه صحیح است؟

الف) سیکل های مکرر حرارتی سبب تجمع محصولات واکنش بصورت خطی می‌شود.

ب) پس از n سیکل، تعداد کپی های حاصله از تکثیر ژن ۴^n خواهد شد.

ج) در nested PCR، انتهای ۵^’ پرایمر بر اساس نوع واریانت طراحی می‌شود

د) اساس PCR تکثیر یک قطعه DNA با طول مشخص بصورت نمایی است.

۶۲ – کدامیک از ستون های زیر جهت کروماتوگرافی فاز معکوس استفاده می‌شود؟

الف) دی اتیل آمینو اتیل (DEAE)

ب) سفاد کس

ج) اکتا دسیل (C18)

د) کربوکسی متیل (CCOOH)

۶۳- در ارتباط با کلسیم کدام گزینه صحیح است؟

الف) دارای ۲ محل اتصال بر روی پروتئین کالمودولین است.

ب) پروتئین کیناز C را فعال می‌کند.

ج) پروتئین کیناز A را فعال می‌کند.

د) از طریق انتشار از سیتوزول به شبکه سارکوپلاسمی وارد می‌شود.

۶۴ – Actomyosin دارای کدام فعالیت آنزیمی می‌باشد؟

الف) ATPase

ب) Adenylate kinase

ج) CPK

د) Myokinase

۶۵- همه تغییرات پس از ترجمه زیر بر روی ریشه سیستئین پروتئین ها انجام می‌شود، بجز:

الف) پالمیتیلاسیون

ب) پرنیلاسیون

ج) ADP ریبوزیلاسیون

د) متیلاسیون

۶۶ – بیماری نوروپاتی بینایی ارثی لبر (Leber) نتیجه کدام نقص است؟

الف) جهش در DNA میتوکندریایی

ب) جهش در DNA هسته‌ای

ج) ناهنجاری بیوژنز پراکسی زوم

د) ناهنجاری لیزوزومی

۶۷- به دنبال فعال شدن AMPK همه موارد زیر اتفاق می افتند، به جز:

الف) استیل CoA کربوکسیلاز غیر فعال می‌شود.

ب) بتا- اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر فعال می‌شود.

ج) سنتز مالونیل CoA کاهش می‌یابد.

د) استیل CoA کربوکسیلاز فسفریله می‌شود.

۶۸- برای اندازه گیری غلظت آمفتامین در خون یک فرد، قطعه اولیگونوکلئوتیدی با میل ترکیبی و ویژگی بالا برای اتصال به آن سنتز شده است. این قطعه اولیگونوکلئوتیدی چه نام دارد؟

الف) siRNA

ب) miRNA

ج) aptainer

د) CRISPR

۶۹- آشکارگر انتخابی برای آنالیز کاتکول آمین ها به روش HPLC کدام است؟

الف) طیف سنجی جرمی‌

ب) الکتروکمیکال

ج) فلورسانس

د) هدایت سنجی

۷۰- دارویی ضد سرطان با قابلیت القای مرگ سلولی طراحی شده است. با جلوگیری از عملکرد کدام یک از پروتئین های زیر می توان نتیجه گرفت که این دارو از طریق مسیر خارجی آپوپتوز عمل می‌کند؟

الف) کاسپاز ۸

ب) BAX

ج) Bcl2

د) کاسپاز ۹

۷۱- به ترتیب از راست به چپ، از کدام تست ها به منظور تشخیص پر کاری و کم کاری آدرنال استفاده می‌شود؟

الف) مهار دگزامتازون – تحریک دگزامتازون

ب) مهار دگزامتازون- تحریک سیناکتن

ج) تحریک دگزامتازون – تحریک سیناکتن

د) مهار دگزامتازون- مهار سیناکتن (Synacthen)

۷۲ – کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با مسمومیت با سیانید صحیح است؟

الف) سیانید از طریق اتصال به یون مس سیتوکروم اکسیدان عمل می‌کند.

ب) مسمومیت از طریق افزایش غلظت اکسیژن قابل برگشت خواهد بود.

ج) سیانید تنفس میتوکندریایی را مهار می‌کند ولی بر روی تولید انرژی اثر ندارد.

د) اثر مهاری سیانید از طریق اتصال آن به Fe^(3+) سیتوکروم a_3 اعمال می‌شود.

۷۳ – چگونه می توان هیپوگلیسمی‌ناشی از انسولینوما را از هیپوگلیسمی‌ناشی از تزریق انسولین تشخیص داد؟

الف) در انسولینوما میزان انسولین بالا و پپتید پایین است.

ب) در هر دو میزان انسولین و C – پپتید بالا است

ج) در انسولینوما میزان انسولین و -C پپتید بالا است.

د) در هر دو فقط C- پپتید بالا است.

۷۴ – شکل زیر منحنی پیشرفت واکنش آنزیمی را نشان می‌دهد. مشخص کنید بر اساس کدام یک از روشها، رسم این منحنی قابل انجام است.

الف) fixed-time assay

ب) continuous-monitoring assay

ج) end point assay

د) discontinuous indirect assay

۷۵ – ماده ضد انعقاد مناسب برای اندازه گیری کلسیم یونیزه در خون کدام است؟

الف) سیترات

ب) اگزالات

ج) EDTA

د) هپارین

۷۶ – در مسیر سنتز پورین ها، تمام ترکیبات زیر جزو آنتاگونیست های گلوتامین هستند، به جز:

الف) Acivicin

ب) Azaserine

ج) Tiazofurin

د) (DON (Diaz0-5-oxo-L-norleucine

۷۷- در بسیاری از واکنش های آنزیمی از تبدیل NADH به MAD و بالعکس برای اندازه گیری فعالیت آنزیم ها استفاده می‌شود. دلیل آن کدام است؟

الف) در ناحیه ۳۴۰ نانومتر، NADH جذب بالاتری دارد

ب) NADH جذب بالاتری از NAD در ناحیه ۲۶۰ نانومتر دارد.

ج) تبدیل NAD به NADH همراه با افزایش جذب در ناحیه مرئی است

د) NAD پیک جذبی در ناحیه مرئی دارد.

۷۸- هیپوکلرو اسید حاصل فعالیت کدام یک از آنزیم های زیر است

الف) NADPH oxidase

ب) Glutathione reductase

ج) Myeloperoxidase

د) Superoxide dismutase.

۷۹ – در همه روش های زیر استفاده از مولکول های فشاندار مورد نیاز است، بجز:

الف) EMIT

ب) ELISA

ج) RID

د) SRID

۸۰- از نیکل ۶۳ ((_ ^۶۳)Ni) که دارای تابش B است، در کدام یک از انواع دتکتورهای GC استفاده می‌شود؟

الف) Flame ionization

ب) Thermal conduction

ج) Electron capture

د) Mass spectrometry

۸۱- افزایش همه موارد زیر باعث فعال شدن پیروات دهیدروژناز کیناز می‌شود، به جز:

الف) نسبت ATP به ADP

ب) نسبت NADH به NAD

ج) استیل CoA

د) یون کلسیم

۸۲- علت تجمع فرم غیر طبیعی و کم شاخه گلیکوژن در بیماری لافورا (Lafora) کدام است؟

الف) فسفریلاسیون گلیکوژن

ب) کاهش فعالیت آنزیم شاخه ساز

ج) افزایش فعالیت آنزیم لافورین

د) کاهش مقدار UDP-گلوکز

۸۳ – عبارت صحیح را در مورد تبدیل کرآتین و کراتین فسفات به کراتینین انتخاب کنید.

الف) تبدیل کراتین به کراتینین خودبخودی اما تبدیل کراتین فسفات به کراتینین آنزیمی است

ب) تبدیل کراتین فسفات به کراتینین خودبخودی اما تبدیل کراتین به کراتینین آنزیمی است

ج) هردو تبدیل غیر آنزیمی هستند

د) هر دو تبدیل آنزیمی هستند

۸۴- در شخصی که مشکوک به بیماری آدیسون است، کدام تست جهت تشخیص بکار می رود؟

الف) مهار ACTH

ب) تحریک ACTH

ج) دوز پایین دگزامتازون

د) دوز بالای دگزامتازون

۸۵ – در خصوص آنزیم گلوکوکیناز، همه موارد زیر صحیح است، به جز:

الف) در مقایسه با هگزو کیناز، گلوکوکیناز در غلظت های بالاتری از گلوکز به نصف سرعت ماکزیمم می¬رسد.

ب) حساسیت آن به مهار شدن توسط Glc-6-P کمتر از هگزوکیناز است.

ج) سینتیک آن از معادله میکائلیس – منتن پیروی نمی‌کند.

د) برخلاف منحنی سیگموئیدی هگزو کیناز، منحنی عملکردی هیپربولیک و قابلیت cooperativity دارد.

۸۶ – همه موارد زیر در ارتباط با بیماری Cystic Fibrosis صحیح است، به جز:

الف) تغلیظ موکوس ترشحی موجب انسداد مجاری تنفسی و عفونت های باکتریایی می‌شود،

ب) در مراحل اولیه بیماری با اختلال در عملکرد اگزوکرین پانکراس همراه است

ج) تشخیص بیماری با کاهش بیش از حد یون کلر در عرق بیمار تأیید می‌شود.

د) پروتئین CFTR یک کانال یونی کلر وابسته به cAMP است

۸۷- تاثیر ورزش منظم بر میزان لیپیدهای خون چگونه است؟

الف) سبب کاهش LDL شده در حالی که میزان HDL پلاسمایی ثابت باقی می¬ماند.

ب) با افزایش حساسیت به انسولین و بیان لیپوپروتئین لیپاز، تری گلیسرید کاهش می‌یابد

ج) سبب افزایش HDL شده در حالی که بر میزان LDL پلاسمایی تاثیر ندارد.

د) با افزایش ترکیبات آنتی اکسیدان سبب کاهش میزان کلسترول می‌شود.

۸۸ – همه موارد زیر موجب هیپوکالمی می‌شوند، به جز:

الف) هیپر آلدوسترونیسم

ب) سندروم کوشینگ

ج) انسولین درمانی

د) هیپوکسی بافتی

۸۹ – کدام گزینه در مورد استروئیدهای کاردیو تونیک (اوابین و دیژیتالیس) صحیح است؟

الف) هر دو فعال کننده پمپ Na/KATPase هستند.

ب) هر دو مهار کننده پمپ Na/KATPase هستند.

ج) اوابین مهار کننده و دیژیتالیس فعال کننده پمپ Na/KATPase می‌باشد

د) اوابین فعال کننده و دیژیتالیس مهار کننده پمپ Na/KATPase می‌باشد.

۹۰ – به ترتیب از راست به چپ کدام ترکیب کوفاکتور و کدام ترکیب مهار کننده آنزیم لیپوپروتئین لیپاز است؟

الف) فسفولیپیدها- Apo C-II

ب) Apo A-II -Apo C-III

ج) فسفولیپیدها- Apo A-II

د) Apo A-II – فسفولیپیدها

۹۱- در بررسی فردی با مشکلات عصبی، مشخص شد که میزان اسید فیتانیک سرم وی بالا است. تشخیص و درمان چیست؟

الف) نقص در آلفا اکسیداسیون اسیدهای چرب – محدود کردن مصرف لبنیات

ب) نقص در آلفا اکسیداسیون اسیدهای چرب مصرف لبنیات

ج) نقص در تولید پراکسی زوم – محدود کردن مصرف لبنیات

د) نقص در امگا اکسیداسیون اسیدهای چرب مصرف لبنیات

۹۲- در پاسخ به مصرف تریپتوفان، دفع کدام ترکیب دارای ارزش تشخیصی برای کمبود ویتامین B6 می‌باشد؟

الف) کینورنین

ب) ۳- هیدروکسی کینورنین

ج) گرانتورونات

د) الفاکتوآدیپات

۹۳ – در مورد HbA1C کدام گزینه صحیح است؟

الف) از طریق باز آرایی آمادوری پایدار می‌شود.

ب) از طریق واکنش آنزیمی‌در گلبول های قرمز تشکیل می‌شود

ج) در افراد سالم دیده نمی‌شود

د) از اتصال بین گلوکز و زنجیرهای آلفا هموگلوبین تشکیل می‌شود.

۹۴ – در سیروز کبدی، الگوی الکتروفورزی پروتئین های پلاسمایی به ترتیب گاماگلوبولین و آلبومین چگونه تغییر می‌کند؟

الف) افزایش- افزایش

ب) افزایش – کاهش

ج) کاهش – کاهش

د) کاهش – آفزایش

۹۵ – افزایش غلظت سرمی‌کدام اسید آمینه با افزایش احتمال بروز آترواسکلروز و بیماری های قلبی- عروقی ارتباط دارد؟

الف) سیستئین

ب) هوموسیستئین

ج) سرین

د) متیونین

۹۶ – به دلیل فقدان کدام آنزیم در انسان، نوکلئوتیدهای پورینی به آلانتوئین تبدیل نمی‌شوند؟

الف) اوریکاز

ب) اوره آز

ج) گزانتین اکسیداز

د) گوآناز

۹۷ – باربیتورات ها به کدام روش زنجیره انتقال الکترون را مهار می‌کنند؟

الف) مهار ATP سنتاز

ب) مهار اکسیداسیون

ج) جداسازی فسفوریلاسیون از اکسیداسیون

د) مهار ADP_ATP ترانس لوکاز

۹۸- علایم بالینی نوزادان مبتلا به بیماری کمبود آنزیم کارنی تین پالمیتوئیل ترانسفراز -۲ در حالت ناشتا کدام مورد می‌باشد؟

الف) هیپو آمونی، هیپرگلیسمی هیپوکتوتیک

ب) هیپو آمونمی، هیپوگلیسمی متناوب، کما

ج) هیپر آموئمی، هیپوگلیسمی هیپوکتوتنیک

د) هیپرآموئمی، هیپوگلیسمی هیپر کتوتیک

۹۹ – همه موارد زیر می توانند باعث افزایش غلظت هوموسیستئین در خون شوند، بجز:

الف) کمبود آنزیم سیستاتیونین بتا سنتاز

ب) نقص در متابولیسم ویتامین B6

ج) اختلال در متابولیسم فولیک اسید

د) کاهش غلظت سیستئین

۱۰۰- در اختلال لکودیستروفی متاکروماتیک، تجمع کدام ماده در مغز مشاهده می‌شود؟

الف) سولفاتید

ب) گلوکوسربروزید

ج) اسفنگومیلین

د) گالاکتوسربروزید

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا