علوم پزشکیفیزیولوژی

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ۱۳۹۳؛ پاسخ‌نامه گزینه‌ای

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D )

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

رشته: فیزیولوژی

١- سلول‎‌های فاقد لیزوزوم قادر به انجام کدام موارد زیر نیستند؟

الف) حرکت

ب) اتوفاژی

ج) سنتز پروتئین

د) تقسیم سلولی

پاسخ گزینه: ب

۲- با افزایش کدام ویژگی آکسونی زیر، ثابت طولی غشاء افزایش می یابد؟

الف) تعداد کانال‎های نشتی

ب) طول

ج) شعاع

د) فاصله گره های رانویه

پاسخ گزینه: ج

٣- کدام مورد زیر حاصل میلین دار شدن غشاء آکسون نیست؟

الف) افزایش ثابت مکانی

ب) افزایش مقاومت موثر غشاء

ج) کاهش ظرفیت خازنی

د) کاهش سرعت تغییرات ولتاژ

پاسخ گزینه: د

۴- کدام مورد زیر درباره کوپلینگ تحریک-انقباض صحیح است؟

الف) در عضله قلبی بصورت الکتروشیمیایی است.

ب) در عضله قلبی بصورت الکترومکانیکی است.

ج) در عضله اسکلتی حاصل القاء رهایش کلسیم توسط ورود کلسیم است.

د) در عضله اسکلتی وابسته به تعامل گیرنده های IP3 و DHP است.

پاسخ گزینه: الف

۵- کدام عامل زیر در تبدیل یک تار عضلانی Fast twitch به Slow twitch نقش ندارد؟

الف) فعالیت کلسی نورین فسفاتاز

ب) فاکتور نسخه برداری NFAT

ج) تحریک الکتریکی حاد

د) کمپلکس کلسیم – کالمودولین

پاسخ گزینه: ج

۶- کدام گروه از ویژگی های زیر در مورد فیبرهای عضلانی نوع IIA درست است؟

الف) قطر بزرگ، ظرفیت گلیکولیتیک بالا، ظرفیت اکسیداتیو متوسط، واحدهای حرکتی سریع

ب) قطر بزرگ، ظرفیت گلیکولیتیک پایین، ظرفیت اکسیداتیو پایین، واحدهای حرکتی آهسته

ج) قطر کوچک، ظرفیت گلیکولیتیک پایین، ظرفیت اکسیداتیو بالا، واحدهای حرکتی سریع

د) قطر کوچک، ظرفیت گلیکولیتیک بالا، ظرفیت اکسیداتیو متوسط، واحدهای حرکتی آهسته

پاسخ گزینه: الف

۷- گرمای ترمیمی (Recovery heat) در یک عضله اسکلتی با کدام گرمای زیر معادل است؟

الف) Resting Heat

ب) Shortening Heat

ج) Activation Heat

د) Initial Heat

پاسخ گزینه: د

۸- کدام مورد زیر به دنبال قطع عصب در یک عضله اسکلتی رخ نمی‌دهد؟

الف) تحریک پذیری بیشتر عضله

ب) آتروفی

ج) افزایش حساسیت به استیل کولین

د) فاسیکولاسیون

پاسخ گزینه: حذف

۹- کدامیک از دوره‌های پتانسیل عمل در سلول‎های قلبی با پتانسیل آهسته، طولانی تر از سلول‎های قلبی با پتانسیل سریع است؟

الف) دوره تحریک ناپذیری مطلق

ب) دوره تحریک ناپذیری نسبی

ج) مرحله کفه

د) کل دوره پتانسیل عمل

پاسخ گزینه: ب

۱۰- در مقایسه بین دو نوع کانال کلسیمی L وT در سلول‎های عضلانی قلب، کدام جمله صحیح نمی‌‎باشد؟

الف) داروهای بتا اگونیست فعالیت کانال‌‎های T را کاهش می دهند.

ب) کانال‌‎های T دارای آستانه تحریک پایین‌تری می باشند.

ج) کانال‌‎های L دارای آستانه تحریک بالاتری می باشند.

د) دوره عملکرد کانال‎‌های T کمتر از کانال‌‎های L می‎‌باشد.

پاسخ گزینه: الف

۱۱- در کدامیک از شرایط زیر احتمال ایجاد آریتمی قلبی افزایش می یابد؟

الف) وجود بلوک دو طرفه در دو شاخه حلقه ورود مجدد

ب) وجود بلوک دو طرفه در یکی از شاخه های حلقه ورود مجدد

ج) افزایش محیط حلقه ورود مجدد

د) افزایش سرعت هدایت در حلقه ورود مجدد

پاسخ گزینه: ج

۱۲ – در هنگام ورزش شدید کدامیک از تغییرات زیر در حلقه (Loop) حجم – فشار بطن چپ قلب (حجم روی محور افقی – فشار روی محور عمودی) رخ می‌دهد؟ (نقطه A پایین سمت چپ – نقطه C پایین سمت راست – نقطه D بالای سمت راست – نقطه E بالای وسط – نقطه F بالای سمت چپ)

الف) جابجایی نقطه A به سمت راست

ب) جابجایی نقطه E به سمت بالا

ج) جابجایی نقطه C به سمت چپ

د) کاهش مساحت حلقه

پاسخ گزینه: ب

۱۳- برون ده قلبی یک فرد ورزشکار در حال بازی فوتبال، با مشخصات زیر را محاسبه نمایید؟

مصرف اکسیژن ml/min ،۲۰۰۰ غلظت اکسیژن شریانی ml/lit 200، غلظت اکسیژن وریدی ۱۰۰ ml/lit

الف) ۱۵ لیتر در دقیقه

ب) ۷/۵ لیتر در دقیقه

ج) ۱۲/۵ لیتر در دقیقه

د) ۲۰ لیتر در دقیقه

پاسخ گزینه: د

۱۴- کدامیک از ترکیبات زیر می توانند گشادشدگی عروقی بدون واسطه NO ایجاد نمایند؟

الف) آدنوزین

ب) سدیم نیتروپروساید

ج) استیل کولین

د) نیترو کانتین

پاسخ گزینه: الف

۱۵- در رابطه با Shear stress گزینه صحیح کدام است؟

الف) نیرویی که خون به اندوتلیوم رگ در جهت محور طولی وارد می‌کند.

ب) با افزایش ویسکوزیته خون کاهش می یابد.

ج) باعث مهار تولید فاکتور رشد اندوتلیومی می‎‌شود.

د) همان تانسیون تولیده شده توسط جدار رگ است.

پاسخ گزینه: الف

۱۶- کدامیک از موارد زیر، روی فشار متوسط شریانی اثر کمتری دارد؟

الف) مقاومت محیطی

ب) برون ده قلبی

ج) فشار مویرگی

د) حجم درون شریان‌ها

پاسخ گزینه: ج

۱۷- در رابطه با کنترل گردش خون محیطی گزینه صحیح کدام است؟

الف) در کوتاه مدت، میزان برون ده قلبی با مقاومت کل محیطی رابطه عکس دارد.

ب) در دراز مدت، افزایش مقاومت کل محیطی باعث افزایش برون ده قلبی می‎‌شود.

ج) پاسخ میوژنیک، عامل افزایش جریان خون با افزایش فعالیت متابولیکی است.

د) در پدیده پرخونی واکنشی، نوراپی نفرین عامل افزایش جریان خون است.

پاسخ گزینه: الف

۱۸- کدامیک از موارد زیر، فشار دهلیز راست را افزایش می‌دهد؟

الف) افزایش نیروی انقباض قلب

ب) افزایش تحریک سمپاتیکی وریدها

ج) افزایش تحریک سمپاتیکی شریانچه‌ها

د) دم عمیق

پاسخ گزینه: ب

۱۹- در مورد پروستاگلندین ها بر گردش خون، کدام گزینه صحیح است؟

الف) آسپرین با کاهش تعداد پلاکت ها، انعقاد خون را مختل می‌کند.

ب) ترومبوکسان A2 توسط اندوتلیال عروق تولید می‌شود.

ج) پروستاسیکلین توسط پلاکت ها تولید می‎‌شود.

د) ترومبوکسان A2 باعث تجمع پلاکتی و تنگی عروق می‎‌شود.

پاسخ گزینه: د

۲۰- کدام گزینه زیر در مورد سیستم قلبی – عروقی درست است؟

الف) حجم بطنی در اواسط سیستول بطنی به حداقل خود می رسد.

ب) فشار ورید ژوگولار در زمان سیستول دهلیز، در بالاترین حد است.

ج) جریان خون آئورت در شروع دیاستول بطنی حداکثر می‌‎باشد.

د) موج دیکروت در کاروتید، در زمان سیستول بطنی قابل ثبت است.

ب

۲۱- کدام عبارت زیر درباره جذب مواد در روده درست است؟

الف) سلول‌‎های کولون، در جذب اسیدهای چرب زنجیره کوتاه نقش دارند.

ب) با مهار کانال‎های سدیمی کولون، جذب کلر زیاد می‌‎شود.

ج) پپتیدهای کوچک از طریق هم انتقالی با سدیم در روده کوچک جذب می‌شوند.

د) SGLT1، عهده دار جذب فروکتوز در روده کوچک است.

الف

۲۲- پپتید yy، همانند CCK:

الف) ترشح لیپاز پانکراس را تحریک می‌کند.

ب) تخلیه معده را مهار می‌کند.

ج) ترشح انسولین را مهار می‌کند.

د) ترشح اسید معده را افزایش می‌دهد.

ب

۲۳- کدام عبارت زیر درباره ترشح بزاق درست است؟

الف) غلظت سدیم آن با افزایش سرعت ترشح کم می‌شود.

ب) ترشح اولیه آن، بصورت هیپوتونیک است.

ج) تولید آن با افزایش ترشح VIP کم می‌‎شود.

د) ترشح آن با مهار کانال‎‌های کلری سلول‎‌های آسینی بزاق کم می‌‎شود.

د

۲۴- کدام عبارت درباره مری درست است؟

الف) فشار بدنه مری در حالت استراحتی حدود ۱۰ میلی متر جیوه است.

ب) نوع اسفنگتر تحتانی و فوقانی مری، متفاوت است.

ج) بعد از عبور غذا از اسفنگتر تحتانی مری، فشار آن به حد استراحتی بر می‌گردد.

د) فشار استراحتی اسفنکتر تحتانی و فوقانی مری باهم برابر است.

ب

۲۵- مهار کدام مورد زیر در سلول‎‌های جداری معدی می تواند ترشح اسید را زیاد کند؟

الف) آنزیم آدنیلات سیکلاز

ب) کانال‌‎های کلسیمی

ج) عملکرد سوماتوستاتین

د) گیرنده ۲-CCK

ج

۲۶- اگر بجای هوا از از محلول نمکی (سالین) جهت ثبت منحنی حجم – فشار ریه استفاده شود موجب کدام تغییر زیر خواهد شد؟

الف) کاهش کمپلیانس

ب) کاهش شیب منحنی حجم – فشار ریه

ج) انحراف منحنی حجم – فشار ریه به راست

د) کاهش فاصله منحنی دمی و بازدمی

د

۲۷- در صورت افزایش فشار حبابچه ای نسبت به فشار مویرگی، کدام ناحیه جریان خون در ریه رخ می‌دهد؟

الف) ناحیه یک

ب) ناحیه دو

ج) ناحیه سه

د) ناحیه چهار

الف

۲۸- در کدام حالت زیر در یک سوم ابتدایی عبور خون از مویرگ های ریوی اشباع خون از اکسیژن کامل می گردد؟

الف) هنگام ورزش

ب) در شرایط استراحت

ج) در ارتفاعات

د) در صورت وجود اختلال انتشاری

ب

۲۹- کدام حالت زیر در قاعده ریه فرد ایستاده و سالم وجود دارد؟

الف) فشار CO2 حبابچه ای بیش از طبیعی

ب) فضای مرده فیزیولوژیک

ج) فشار اکسیژن حبابچه ای بیش از طبیعی

د) نسبت تهویه به جریان خون بیش از یک

الف

۳۰- در مجاورت بافت ها، کدام مورد زیر در گلبول های قرمز خون، کم می‌شود؟

الف) آب

ب) pH

ج) بیکربنات

د) کلر

ب

۳۱- در پایان صعود سریع به ارتفاعات کدام مورد زیر رخ می‎دهد؟

الف) افزایش CO2 حبابچه ای موجب افزایش تهویه ریوی می گردد.

ب) کاهش اکسیژن حبابچه ای موجب کاهش تهویه ریوی می گردد.

ج) تغییر زیادی در تهویه ریوی رخ نمی دهد.

د) تهویه ریوی بشدت افزایش می یابد.

ج

۳۲- در نتیجه پلی سیتمی حقیقی کدام مورد زیر کاهش می یابد؟

الف) مقدار هموگلوبین فاقد اکسیژن در بافت‌‎ها

ب) تعداد گلبولهای قرمز

ج) حجم خون

د) سرعت جریان خون

د

۳۳- هنگام خونریزی، میزان دفع کلیوی آب و سدیم چه تغییری می‌کند؟

الف) با کاهش فعالیت سیستم سمپاتیک کلیوی، دفع آب و سدیم افزایش می‌یابد.

ب) با افزایش آنژیوتانسین II و بازجذب سدیم و آب، دفع آنها کاهش می یابد.

ج) با افزایش فشار خون شریانی، دفع آب و سدیم افزایش می یابد.

د) با افزایش جریان خون کلیوی و فیلتراسیون گلومرولی، میزان دفع آب و سدیم کاهش می یابد.

ب

۳۴- در شرایط طبیعی، تغییرات اسمزی مایع توبولی در سیستم نفرونی چگونه است؟

الف) در توبول پروگزیمال ایزواسموتیک، در شاخه ضخیم صعودی رقیق و در دیستال اولیه رقیق تر می‌‎شود.

ب) در توبول پروگزیمال غلیظ، در شاخه ضخیم صعودی رقیق و در دیستال اولیه غلیظ تر می‌‎شود.

ج) در توبول پروگزیمال رقیق، در شاخه ضخیم صعودی رقیق و در دیستال اولیه غلیظ می‌شود.

د) در توبول پروگزیمال ایزواسموتیک، در شاخه ضخیم صعودی غلیظ و در دیستال اولیه غلیظ‌تر می‎‌شود.

الف

۳۵- کلیرانس کراتینین نمی تواند دقیقا میزان فیلتراسیون گلومرولی را نشان دهد. زیرا:

الف) توسط سلول‎های اپی تلیالی لوله دور ساخته می‌‎شود.

ب) در مجرای جمع کننده هم ترشح و هم بازجذب دارد.

ج) بخشی از آن در توبول پروگزیمال توسط سیستم ترشحی آنیون های آلی ترشح می‌‎شود.

د) مقداری از آن بوسیله سیستم ترشحی کاتیون های آلی به داخل توبول پروگزیمال ترشح می‎‌شود.

د

۳۶ – گزارش آزمایشگاه از خون شریانی فردی: pH = 7/43، فشار گاز کربنیک =۷۰mmHg و غلظت بیکربنات = ۴۴ میلی مول در لیتر است. در مورد این گزارش کدامیک از موارد زیر رخ داده است؟

الف) اسیدوز تنفسی جبران شده

ب) آلکالوز متابولیک جبران شده

ج) مخلوط آلکالوز متابولیک و اسیدوز تنفسی

د) اسیدوز تنفسی

ج

۳۷- افزایش انقباض کدامیک از موارد زیر کسر فیلتراسیون را قطعا کاهش می‌دهد؟

الف) توام آرتریول آوران و وابران

ب) آرتریول آوران

ج) آرتریول وابران

د) سلول‎‌های مزانژیال

د

۳۸- بیشترین درصد بازجذب از بار فیلتره شده برای کدامیک از مواد زیر در بخش ضخیم لوپ هنله و از مسیر پاراسلولار صورت می پذیرد؟

الف) سدیم

ب) منیزیم

ج) کلسیم

د) پتاسیم

ب

۳۹ – افزایش TBG (پروتئین ناقل هورمون های تیروئیدی) در پلاسما، باعث……… می‌‎شود.

الف) کاهش بازجذب ید در غده تیروئید

ب) افزایش دمای بدن

ج) افزایش ترشح هورمون TSH

د) افزایش ضربان قلب

ج

۴۰- انسولین از چه طریقی ورود گلوکز به سلول‎های کبدی را افزایش می‌دهد؟

الف) افزایش تعداد نافلین گلوکز در غشای سلول

ب) افزایش فعالیت آنزیم گلوکوکیناز

ج) فسفوریله کردن و در نتیجه افزایش فعالیت ناقلین گلوکز در غشای سلول

د) افزایش میزان بیان ژن پروتئین ناقل گلوکز

ب

۴۱- کاربرد کدام عامل باعث افزایش ترشح هورمون انسولین از سلول‎‌های B جزایر لانگرهانس می‌‎شود؟

الف) مهارگر کانال.های کلسیمی در سلول های B

ب) مهارگر کانال پتاسیم حساس به ATP

ج) مهارگر آنزیم گلوکوکیناز

د) مهارگر روند اگزوسیتوز

ب

۴۲ – مهار بیان ژن کدام پروتئین در موش آزمایشگاهی می‌تواند باعث کاهش پاسخ‌‎دهی سلول‎‌های کبدی موش به هورمون رشد شود؟

الف) Protein kinase C

ب) Somatostatin

ج) IGF-1 Receptor

د) Janus family kinase

د

۴۳- هورمون کورتیزول میزان ساخت پروتئین در کدام اندام را افزایش می‌دهد؟

الف) کبد

ب) عضله

ج) استخوان

د) پوست

الف

۴۴ – آنزیم CYP17 باعث افزایش تبدیل ۱۷-هیدروکسی پروژسترون به آندروستندیون می‎‌شود. کدام جمله زیر در مورد تنظیم این آنزیم در فاز فولیکولار صحیح است؟

الف) FSH با اثر بر سلول گرانولوزا باعث افزایش بیان ژن این آنزیم می‌‎شود.

ب) LH با اتصال به گیرنده خود در سلول تکا باعث افزایش بیان ژن این آنزیم می‌شود.

ج) LH با اثر بر سلول گرانولوزا باعث کاهش بیان ژن این آنزیم می‌شود.

د) FSH با اثر بر سلول تکا باعث کاهش بیان ژن این آنزیم می‌شود.

ب

۴۵- اگر نسبت نیتین به انسولین پلاسما افزایش یابد:

الف) رهایش سوماتوستاتین افزایش یافته و اشتها کم می‎‌شود.

ب) رهایش Agouti – related peptide زیاد شده و اشتها زیاد می‌شود.

ج) رهایش MSH-a کاهش یافته و اشتها زیاد می‌شود.

د) رهایش نوروپپتید Y کاهش یافته و اشتها کم می‎‌شود.

د

۴۶ – از انتهای نورون سمپاتیک پیش سیناپسی در گانگلیون سمپاتیک و بخش مرکزی غده آدرنال به ترتیب کدام نوروتراسمیتر رها می‎‌شود؟

الف) استیل کولین، استیل کولین

ب) استیل کولین، نوراپی نفرین

ج) نوراپی نفرین، استیل کولین

د) نوراپی نفرین، نوراپی نفرین

پاسخ گزینه: الف

۴۷- کدامیک باعث افزایش ترشح هورمون رشد می‎‌شود؟

الف) تزریق انسولین

ب) افزایش غلظت لیزین

ج) گرسنگی

د) افزایش غلظت سوماتومدین

پاسخ گزینه: الف و ج

۴۸ – برخورد اولین اسپرم به غشای تخمک باعث شروع روندی می‌‎شود که از اتصال غشای اسپرم های دیگر با تخمک جلوگیری می‌کند. کدام مکانیسم در این پدیده دخیل است؟

الف) افزایش فعالیت فسفولیپاز C و افزایش غلظت یون کلسیم در تخمک

ب) افزایش فعالیت پروتئین کیناز A و فسفوریلاسیون پروتئین های ZP3 در تخمک

ج) کاهش میزان بیان کانال های پتاسیمی و دپلاریزاسیون غشای تخمک

د) کاهش غلظت کلسیم درون سلولی و در نتیجه هیپرپلاریزاسیون غشای تخمک

پاسخ گزینه: الف

۴۹ – کدام گزینه زیر در رابطه با عملکرد گیرنده های حسی صحیح است؟

الف) مرکل ها حس فشار عمقی را گزارش می دهند.

ب) پاچینی ها حس ارتعاش با فرکانس بالا را گزارش می دهند.

ج) گیرنده های رافینی توسط محرک‌های حسی تماسی تحریک می شوند.

د) مایسنرها توسط محرک‌های حرارتی تحریک می شوند.

پاسخ گزینه: ب

۵۰- کدام گزینه در رابطه با درد صحیح است؟

الف) فیبرهای C درد سوزشی را انتقال داده و به لایه VI و V در نخاع ختم می شوند.

ب) فیبرهای نوع Aδ درد مزمن را انتقال داده و به لایه های I و II نخاع ختم می شوند.

ج) فیبرهای نوع C مسئول انتقال درد آهسته و ناقل شیمیایی آنها گلوتامات است.

د) ناقل های شیمیایی برای انتقال دردهای سریع گلوتامات می‌‎باشد.

پاسخ گزینه: د

۵۱- کدام گزینه در رابطه با ناحیه حرکتی تکمیلی (Supplementary motor area) صحیح است؟

الف) برای هماهنگی اعمال حرکتی ظریف اطلاعات را به قشر حرکتی ثانویه منتقل می‌کنند.

ب) اعمال حرکتی سریع را بطور یک طرفه کنترل می کنند.

ج) در برنامه ریزی حرکات سریع و متوالی شرکت می‌کند.

د) آسیب به این ناحیه باعث هیپرتونی عضلانی می‎‌شود.

ج

۵۲- عضلات مژگانی از طریق اعصاب …. فعال شده و فعالیت آنها باعث …………………………. قطر قدامی خلفی عدسی می‎‌شود.

الف) سمپاتیک – افزایش

ب) پاراسمپاتیک – افزایش

ج) پاراسمپاتیک – کاهش

د) سمپاتیک – کاهش

پاسخ گزینه: ب

۵۳- کالیکولوس فوقانی در پردازش کدام اطلاعات زیر نقش ندارد؟

الف) بینایی

ب) شنوایی

ج) دهلیزی

د) حسی- پیکری

پاسخ گزینه: ج

۵۴- کدام جمله در مورد دوک عضلانی صحیح است؟

الف) فیبرهای کیسه هسته ای عمدتاً در پاسخ دینامیک نقش دارند.

ب) فیبرهای Ia فقط در پاسخ دینامیک و فیبرهای Ib فقط در پاسخ استاتیک نقش دارند.

ج) فیبرهای زنجیره هسته ای در پاسخ دینامیک هیچ نقشی ندارند.

د) فیبرهای II فقط در پاسخ استاتیک نقش دارند.

پاسخ گزینه: الف

۵۵ – تحریک کدام ناحیه قبل از اعمال تحریک در سیناپس فیبرهای موازی با نورون‎‌های پورکنژ مخچه می تواند باعث ایجاد LTD در این سیناپس ها شود؟

الف) هسته قرمز

ب) هسته های عمقی مخچه ای

ج) نورون‌های گلژی

د) زیتونی تحتانی

پاسخ گزینه: د

۵۶ – به دنبال مهار فعالیت گیرنده‌های دوپامینی D1 در استریاتوم:

الف) فعالیت مسیر غیرمستقیم افزایش یافته و در نتیجه فعالیت های حرکتی نیز کاهش می یابند.

ب) فعالیت مسیر غیرمستقیم افزایش یافته و در نتیجه فعالیت های حرکتی نیز افزایش می یابند.

ج) فعالیت مسیر مستقیم افزایش یافته و در نتیجه فعالیت های حرکتی نیز افزایش می یابند.

د) فعالیت مسیر مستقیم کاهش یافته و در نتیجه فعالیت های حرکتی نیز کاهش می یابند.

پاسخ گزینه: د

۵۷ – دامنه امواج EEG وابسته به کدامیک از عوامل زیر است؟

الف) ایجاد پتانسیل عمل در نورون‌های قشری

ب) وقوع پتانسیل های پس سیناپسی در نورون‌های قشری

ج) وقوع پتانسیل های پس سیناپسی در نواحی زیر قشری

د) ایجاد پتانسیل عمل در نورون‌های زیر قشری

پاسخ گزینه: ب

۵۸ – اگر در یک سیناپس وقوع شکل پذیری سیناپسی طولانی مدت (LTP) وابسته به فعالیت گیرنده های NMDA باشد، کدامیک از شرایط زیر قادر به مهار ایجاد LTP در این سیناپس ها نیست؟

الف) افزایش غلظت کلسیم در محیط

ب) افزایش غلظت Mg در محیط

ج) استفاده از شلاتور کلسیم در نورون‌های پس سیناپسی

د) مهار گیرنده های گلوتاماتی AMPA

پاسخ گزینه: الف

۵۹- بیشترین حساسیت شنوایی در انسان در چه فرکانس هایی (هرتز) قرار دارد؟

الف) ۱۰۳ – ۱۰۴

ب) ۱۰۲ – ۱۰

ج) ۱۰۳ – ۱۰۲

د) ۱۰۶ – ۱۰۵

الف

۶۰- کدام عبارت زیر درباره سلول‎های مخروطی چشم درست است؟

الف) به محرک های ترتیبی پاسخ نمی دهند.

ب) میدان دریافتی بزرگی دارند.

ج) در دید رنگی نقشی ندارند.

د) آستانه پاسخ دهی آنها بالاست.

د

 

۶۱- کدام یک از داروهای زیر می تواند اثر افزایش دهندگی فشار خون اپی نفرین را معکوس کند؟

الف) پروپرانولول

ب) آتروپین

ج) فنیل افرین

د) پرازوسین

د

۶۲- کدام یک از داروهای ضدجنون دارای بیشترین عارضه اکستراپیرامیدال است؟

الف) Thioridazine

ب) Haloperidol

Clozapine (c

د) Quetiapine

ب

۶۳- خواص آنابولیک کدام یک از آندروژن های زیر بیشتر است؟

الف) اکساندرولون

ب) تستوسترون انانتات

ج) متیل تستوسترون

د) فلوکسی مسترون

الف

۶۴- کدام یک از جملات زیر مراحل ارسال سیگنال هورمون های استروئیدی را به درستی توصیف می‌کند؟

الف) باز کردن کانال های یونی موجود در غشاء سیتوپلاسمی

ب) اثر بر روی یک گیرنده تیروزین کیناز غشایی

ج) فعال کردن پروتئین G که فعالیت آدنیلیل سیکلاز را تحریک یا مهار می‌کند.

د) عبور از غشاء سیتوپلاسمی و اتصال به یک گیرنده داخل سلولی

د

۶۵- کدام یک از داروهای زیر موثرترین آنتاگونیست فیزیولوژیک هیستامین در عضله صاف می‌‎باشد؟

الف) کتوتیفن

ب) ستاریزین

ج) رانیتیدین

د) اپی نفرین

د

۶۶ – تشنگی و تکرر ادرار از عوارض جانبی کدام داروی زیر است؟

الف) کلوزاپین

ب) لیتیوم

ج) هالوپریدول

د) فلوفنازین

ب

۶۷- کدام از اثرات زیر حتی در صورت مصرف طولانی مدت مورفین هم چنان بدون تغییر می ماند؟

الف) سرخوشی

ب) میوزیس

ج) تهوع

د) دپرسیون تنفسی

ب

۶۸- کدام یک از ترکیبات زیر با بلوک گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی می تواند در درمان سرطان کورتکس ادرنال موثر باشد؟

الف) Aminoglutethimide

ب) Metyrapone

ج) Mifepristone

د) Trilostanc

ج

۶۹- کدام عبارت در مورد استریکنین صحیح است؟

الف) ماده تشنج زای نخاعی

ب) آنتاگونیست گیرنده های کانابینوئیدی

ج) محرک انتخابی گیرنده گلیسین

د) محرک آزادسازی گابا

الف

۷۰- کدام یک از داروهای زیر با مکانیسم بستن کانال های کلسیم نوع T اثر ضد تشنجی خود را اعمال می‌کند؟

Phenytoin (الف

Acetazolamide (ب

Lamotrigine (ج

Ethosuximide (د

د

۷۱- کدام یک از داروهای زیر علاوه بر تحریک گیرنده های او پیوئیدی، گیرنده های گلوتامات را نیز مهار می‌کند؟

الف) فنتانیل

ب) متادون

ج) پنتازوسین

د) مپریدین

ب

۷۲ – سالبوتامول با تاثیر بر گیرنده های ۸۲، برونکواسپاسم ناشی از تحریک گیرنده های لوکوترین را خنثی می‌کند. به این آنتاگونیسم چه می گویند؟

الف) آنتاگونیسم فیزیولوژیک

ب) آنتاگونیسم فارماکولوژیک

ج) آنتاگونیسم شیمیایی

د) آنتاگونیسم فارماکوکینتیک

الف

۷۳ – مکانیسم مفید بودن داروهای بتابلوکر در نارسایی قلبی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) کاهش فشار خون سیستمیک

کاهش قدرت این سیستمیک

ج) افزایش برون ده قلبی

د) کاهش ضربانیات قلب و تغییرات ساختاری قلبی

د

۷۴ – کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI) درست است؟

الف) در درمان آنژین متغیر مصرف دارند

ب) باعث مهار مکانیسم های ایجاد سرفه می شوند

ج) در درمان آنژین پایدار کاربرد دارند

د) باعث مهار متابولیسم برادی کینین می شوند

د

۷۵ – در جلوگیری از ترشح اسید معده کدام یک از داروهای مهار کننده گیرنده های H2 زیر دارای حداکثر اثربخشی (Efficacy) می‎باشد؟

الف) رانیتیدین

ب) سایمتیدین

ج) همگی دارایی Efficacy یکسان می باشند

د) فاموتیدین

ج

۷۶- یک داروی اسیدی ضعیف با ۴.۵. pK= وارد روده کوچک با ۶.۵ pH= می گردد. چه در صدی از این دارو به صورت قابل جذب می‎باشد؟

الف) ۹۰ درصد

ب) ۱۰ درصد

ج) ۱ درصد

د) ۹۹ درصد

ج

۷۷ – کدام یک از جملات زیر مفهوم «اثر عبور اول» (First Pass Effect) را به درستی بیان می‌کند؟

الف) ورود دارو به کبد از طریق سرخرگ کبدی برای اولین بار

ب) عبور دارو از کلیه برای اولین بار

ج) عبور دارو از کبد قبل از ورود به سیستم جریان خون عمومی بدن

د) ورود دارو به سیستم اعصاب مرکزی برای بار اول

ج

۷۸ – ابتلا به نارسایی احتقانی قلب کلیرانس کبدی کدام یک از داروهای زیر را کمتر تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

الف) مورفین

ب) فنی توئین

ج) وراپامیل

د) گلیسیرین تری نیترات

ب

۷۹ – کدام یک از موارد زیر بیانگر یک واکنش فاز II متابولیسم است؟

الف) استیلاسیون

ب) احیاء

ج) هیدرولیز

د) اکسیداسیون

الف

۸۰ – افزایش کدام یک از پارامترهای زیر موجب افزایش حجم ظاهری انتشار داروها می گردد؟

الف) چربی دوستی ملکول دارو

ب) اتصال به پروتئین‎های پلاسما

ج) افزایش غلظت پلاسمایی دارو

د) افزایش جذب دارو

الف

۸۱ – کدام یک از داروهای زیر کمترین اثر اسداتیو را دارد؟

الف) پرومتازین

ب) دی فن هیدرامین

ج) کلرفنیرامین

د) سیتریزین

د

۸۲ – کدام یک از داروهای زیر فاقد اثر ضد پلاکتی است؟

الف) استامینوفن

ب) ایندومتاسین :

ج) ایبوپروفن

د) مفنامیک اسید

الف

۸۳- عمل کدام یک از داروهای زیر بر آنزیم سیکلواکسیژناز غیرقابل برگشت می‎باشد؟

الف) سلکوکسیب

ب) آسپیرین

ج) دیکلوفناک

د) ایبوپروفن .

ب

۸۴ – آگونیست کدام یک از گیرنده های سروتونین باعث انقباض عروق و تعدیل آزادسازی نوروترانسمیتر می‎شود؟

الف) ۵- HT5

ب) ۵ – HT3

ج) ۵ – HT4

د) ۵- HT1D

د

۸۵ – مهار بازجذب (Reuptake) نوراپی نفرین در پایانه های عصبی سمپاتیک با کدام یک از داروهای زیر دیده می‎شود؟

الف) لووبوپیواکائین

ب) لیدوکائین

ج) تتراکائین

د) کوکائین

د

۸۶ – کدام یک از ترکیبات زیر بیشترین اثرات آندروژنیک را ایجاد می‌کند؟

الف) میفپریستون

ب) دروژسترل

ج) لوونورژسترول

د) دروسپرینون

ج

۸۷- کدام یک از داروهای زیر موجب تحریک ترشح انسولین می‎شود؟

الف) مت فورمین

ب) آکاربوز

ج) ریپاگلینید

د) پیوگلیتازون

ج

۸۸ – کدام یک از انواع انسولین در درمان اورژانس هیپرگلیسمی مناسب‎تر است؟

الف) انسولین آسپارتات

ب) انسولین رگولار

ج) انسولین گلارژین

د) انسولین دتمیر

ب

۸۹ – کدام یک از موارد زیر اثرات قابل پیش بینی یک دوز درمانی داروهای آنتی موسکارینی را نشان می‌دهد؟

الف) کاهش cAMP در عضله قلبی

ب) کاهش DAG در بافت غدد بزاقی

ج) افزایش IP3 در عضله صاف روده

د) افزایش خروج پتاسیم از عضله صاف

ب

۹۰- کدام اثر داخل سلولی متعلق به بتا – دو اگونیست ها می‎باشد؟

الف) فعال کردن پروتئین Gi و مهار فعالیت آدنیلیل سیکلاز

ب) افزیش ورود یون سدیم از طریق یک کانال یونی وابسته به لیگاند

ج) فعال کردن پروتئین Gq و مهار فعالیت بدنیلیل سیکلاز

د) فعال کردن پروتئین Gs و آدنیلیل سیکلاز

د

آناتومی

۹۱ – هسته های گروه قدامی تالاموس با کدام قسمت از قشر مخ ارتباط دارد؟

الف) Prefrontal gyrus

ب) Cingulate gyrus

Inferior parietal lobule ج)

Superior parietal lobuleد)

ب

۹۲ – مبدأ ظاهری کدامیک از اعصاب زیر از سطح خلفی تنه مغزی می‎باشد؟

الف) Oculomotor

Trochlear (ب

ج) Abducent

د) Trigeminal

ب

۹۳ – حد تحتانی نخاع در محاذات کدامیک از عناصر زیر است؟

الف) مهره L4

ب) دیسک بین L5-S1

ج) دیسک بین L1-L2

د) مهره S2

ج

۹۴ – کدامیک از عناصر زیر بخشی از Hypothalamus است؟

الف) Medial geniculate body

ب) Pineal body : :

Lateral geniculate body (ج

د) Mammillary body

د

۹۵ – کدامیک از هسته های تنه مغزی دریافت کننده حس احشایی است؟

الف) Solitary

ب) Ambiguus

ج) Edinger-westphal

د) Salivatory

الف

۹۶- کدامیک از هسته های زیر در پل مغزی قرار دارد؟

الف) Dorsal vagal

ب) Trochlear

ج) Facial

د) Hypoglossal

ج

۹۷- مرکز حس شنوایی در کدام لوب مخ قرار دارد؟

الف) فرونتال

ب) اکسیپیتال

ج) تمپورال

د) پاریتال

ج

۹۸- کدامیک از هسته های تالاموسی در ارتباط با یادگیری و حافظه است؟

الف) گروه شکمی

ب) گروه داخلی

ج) گروه خارجی

د) گروه قدامی

ج

۹۹ – کدامیک از هسته های زیر منشاء رشته های Climbing به مخچه است؟

الف) Inferior Olivary

ب) Accessory Cuneatus

ج) Dorsalis

د) Vestibular

د

۱۰۰- کدامیک از رشته های زیر در مسیر شنوایی می‎باشد؟

الف) Lateral Lemniscus

ب) Medial Lemniscus

Spinal Lemniscus ج)

Trigemnial Lemniscus (د

الف

۱۰۱ – مرکز حس و حرکت اندام تحتانی در کدام قسمت از قشر مخ قرار دارد؟

Inferior Parietal Lobule الف)

ب) Superior Parietal Lobule

Paracentral Lobule (ج

Cuneus Lobule (د

ج

۱۰۲ – قنات سیلیوس (Aqueduct Cerebri) در کجای مغز قرار دارد؟

الف) مغز میانی

ب) نیمه فوقانی بصل النخاع

ج) پل مغزی

د) دیانسفال

الف

۱۰۳ – حس چشایی ۲/۳ قدامی زبان توسط کدام عصب دریافت می‎شود؟

Glossopharyngeal (الف

ب) Facial

Hypoglossal (ج

د) Mandibular

ب

۱۰۴- کدامیک از اعصاب زیر به عضلات جونده عصب می‌دهد؟

الف) Hypoglossal

ب) Facial

ج) Maxillary

د) Trigemnial

د

۱۰۵- کدامیک از عضلات زیر باعث کشش طناب‎های صوتی می گردد؟

Thyroarythenoid الف)

ب) Lateral Cricoarythenoid

Cricothyroid Oblique ج)

Arythenoidد)

ج

۱۰۶- شیار تاجی (Coronary Sulcus) در قلب بین کدامیک از حفرات زیر قرار دارد؟

الف) بطن چپ و بطن راست

ب) دهلیز راست و دهلیز چپ

ج) دهلیزها و بطن‌ها

د) بطن چپ و دهلیز چپ

ج

۱۰۷ – مری در محاذات کدامیک از مهره های زیر از دیافراگم عبور می‌کند؟

الف) T8

ب) T10

ج) T12

د) T6

ب

۱۰۸ – صفرا به کدام قسمت از دوازدهه تخلیه می‎شود؟

الف) اول

ب) دوم

ج) سوم

د) چهارم

ب

۱۰۹- کدامیک از عناصر زیر از هردو شریان مزانتریک فوقانی و تحتانی خون می گیرد؟

الف) کولون عرضی

ب) سکوم

ج) دوازدهه

د) کولون سیگموئید

الف

۱۱۰ – کیسه صفرا نسبت به لوب مربع (Quadrate lobe) چگونه قرار گرفته است؟

الف) کناره چپ

ب) کناره راست

ج) کناره قدامی

د) کناره خلفی

ب

۱۱۱- در مردان اسفنگتر خارجی مجرای ادرار کدام قسمت از مجرای ادرار را پوشانده است؟

الف) بخش پروگزیمال قسمت اسفنجی

ب) بین مثانه و پروستات

ج) قسمت غشایی آن

د) بخش دیستال قسمت اسفنجی

ج

۱۱۲ – کدامیک از عناصر زیر از مجاورات کناره های جانبی واژن است؟

الف) حالب

ب) مجرای ادرار

ج) گردن مثانه

د) آمپول رکتوم

الف

۱۱۳ – در شروع ورید باب ( Portal vein) از به هم رسیدن کدام وریدهای زیر درست می‎شود؟

الف) طحالی و کبدی

ب) مزانتریک فوقانی و مزانتریک تحتانی

ج) مزانتریک تحتانی و طحالی

د) مزانتریک فوقانی و طحالی

د

۱۱۴- شریان تخمدانی شاخه کدام شریان است؟

الف) آئورت شکمی

ب) ایلیاک داخلی

ج) ایلیاک خارجی

د) رحمی

الف

۱۱۵ – ورید بیضوی چپ به کدام ورید تخلیه می‎شود؟

الف) پورت

ب) کلیوی چپ

ج) اجوف تحتانی

د) مزانتریک تحتانی

ب

۱۱۶ – به طور معمول عمل لقاح در کدام قسمت از لوله رحم اتفاق می افتد؟

الف) Isthmus

ب) Infundibular

ج) Ampulla

د) Intramural

ج

۱۱۷ – قسمت دوم دوازدهه (Duodenum) با کدام قسمت از کلیه ها مجاورت دارد؟

الف) سطح قدامی کلیه راست نزدیک ناف

ب) قطب تحتانی کلیه راست

ج) قطب فوقانی کلیه راست

د) سطح قدامی کلیه چپ

الف

۱۱۸ – درد راجعه از Foregut در کدام ناحیه شکم احساس می‎شود؟

الف) کشاله ران

ب) نافی

ج) عانه‎ای

د) اپی گاستر

د

۱۱۹ – خونرسانی به بخش اعظم دیواره بین بطنی قلب توسط کدامیک از شریان های زیر است؟

الف) Circumflex

Anterior Interventricular ب)

Left Coronary (ج

Right Coronaryد)

ب

۱۲۰ – Mc Burney’s Point به کجا گفته می‎شود؟

الف) مرز بین ۱/۲ خارجی و ۱/۲ داخلی خطی که خار خاصره‎ای فوقانی را به تکمه پوبیس وصل می‌کند.

ب) مرز بین ۱/۳ خارجی و ۱/۳ میانی خطی که خار خاصره‎ای فوقانی را به تکمه پوبیس وصل می‌کند.

ج) مرز بین ۱/۲ خارجی و ۱/۲ داخلی خطی که خار خاصره‎ای فوقانی را به ناف وصل می‌کند.

د) مرز بین ۱/۳ خارجی و ۱/۳ میانی خطی که خار خاصره‎ای فوقانی را به ناف وصل می‌کند.

د

بیوشیمی

۱۲۱ – در سنتز اوره تشکیل کدامیک از ترکیبات زیر با مصرف ATP همراه است؟

الف) آرژینین و اوره

ب) اورنیتین و کربامیل فسفات

ج) سیترولین و کربامیل فسفات

د) کربامیل فسفات و آرژینینو سوکساینات

د

۱۲۲ – پروا پیر ملانوکورتین، پیش ساز همه هورمون‎های زیر است، بجز:

الف) ATCH

ب) آنژیوتانسین II

ج) G-MSH

د) آنکفالین

ب

۱۴۳- کدام ماده زیر عمدتاً در گلبول قرمز و در ارتباط با مسیر گلیکولیز ساخته می‎شود؟

الف) NADPH

ب) ۱و ۳- دی فسفوگلیسرات

ج) ۲و۳- دی فسفوگلیسرات

د) NADH

ج

۱۲۴- کاهش فعالیت کدام آنزیم دلیل ایجاد بیماری فون ژیرکه است؟

الف) فسفریلاز عضلانی

ب) گلوکز ۶- فسفاتاز

ج) اسید d-گلوکوزیداز

د) فسفریلاز کبدی

ب

۱۲۵ – مراحل شروع سنتز پلی پپتید در باکتری به همه موارد زیر احتیاج دارد، بجز:

Mg2+ الف)

ب) زیر واحد های ۳۰S و ۵۰S

ج) Met-tRNA Met

د) رمز شروع (AUG) در mRNA

ج

۱۲۶ – کدام ترکیب ایزوپرنوئیدی زیر در فعال کردن واحد های پلی ساکاریدی و افزودن آنها به پروتئین ها نقش دارد؟

الف) ویتامین C :

ب) یوبی کیتین

ج) ویتامین E

د) دولیکول

د

۱۲۷ – در مورد BCl2 و Mdm2 کدام گزینه درست است؟

الف) محصولات پروتوانکوژن ها می باشند.

ب) باعث افزایش آپوپتوز می شوند.

ج) میزان آنها در سرطان کاهش می یابد.

د) مهار کننده پروتئازی می باشند.

الف

۱۲۸ – Isohydric transport عبارت است از:

الف) انتقال Cl از RBC به پلاسما

ب) انتقال O2 از ریه به بافت‎ها

ج) انتقال CO2 از بافت ها به ریه

د) انتقال HCO3- از پلاسما به RBC

ج

۱۲۹ – در ساخت اوره، تمام عبارات زیر صحیح است، بجز:

الف) آرژینینوسوکسینات به آرژینین و سوکسینات تبدیل می‎شود.

ب) اتم های نیتروژن اوره، از آمونیاک و آسپارتات تأمین می‎شود..

ج) رژیم غذایی غنی از پروتئین، آنزیم کاربامیل فسفات سنتتاز T را فعال می‌کند.

د) نیاز به پنج آنزیم می‎باشد که در آنزیم آن در میتوکندری فعالیت دارند.

الف

۱۳۰- در مورد دم پلی ( poly (A) tail] (A ) همه گزینه ها درست است، بجز:

الف) باعث پایداری mRNA می‌شود. .

ب) بوسیله Poly (A) Polymerase ساخته می‎شود.

ج) mRNA پروتئین های هیستونی فاقد آن می باشند.

د) وجود آن تعیین می‌کند که mRNA سیتوپلاسمی است.

د

۱۳۱- در متابولیسم گلوکز، آنزیم enolase با حذف یک مولکول آب، چه ترکیبی تولید می‌کند؟

الف) فسفوانول پیروات

ب) ۲- فسفوگلیسرات

ج) انول پیروات

د) ۳- فسفوگلیسرات

الف

۱۳۲ – در کدامیک از مهارکننده های زیر کمپلکس سه تایی ESI تشکیل نمی‎شود؟

الف) غیر رقابتی (non- competitive)

ب) نارقابتی ( un- competitive)

ج) رقابتی (competitive)

د) مهار مخلوط (mixed)

ج

۱۳۳ – در رابطه با عملکرد آدیپونکتین همه موارد زیر صحیح است، بجز:

الف) موش با نقص ژنتیکی آن حساسیت کمتری به انسولین دارد.

ب) باعث فعال شدن AMPK می‎شود.

ج) برداشت اسید چرب از خون را کاهش می‌دهد.

د) باعث غیر فعال شدن استیل CoA کربوکسیلاز می‎شود.

ج

۱۳۴- در انتقال الکترون و تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین طبیعی، کدام گزینه زیر عمل می‌کند؟

الف) NADPH

ب) Cytb5

ج) NADH

د) GSH

ب

۱۳۵ – تست مورد استفاده برای ارزیابی تولید خودکار هورمون رشد کدام است؟

الف) تحریکی با استروژن

ب) مهاری دگزامتازون

ج) تزریق سوماتواستاتین

د) تجویز گلوکز خوراکی

د

۱۳۶ – کدامیک از موارد زیر فرم غالب ویتامین D در جریان خون است؟

الف) کله کلسیفرول (D3)

ب) ۲۵- هیدروکسی کله کلسیفرول (OH-D3)

ج) ۱ و ۲۵ – دی هیدروکسی کله کلسیفرول OH)2D3) 1,25

د) ۷- دهیدروکلسترول

ب

۱۳۷ – استرپتومایسین به زیر واحد کوچک ریبوزومی پروکاریوت متصل و ………..

الف) مانع شروع سنتز پروتئین می‎شود

ب) باعث رها شدن زود هنگام پپتید کامل نشده می‌شود.

ج) مانع از اتصال زیر واحدهای بزرگ و کوچک می‌شود.

د) باعث مهار فعالیت پپتیدیل ترانسفراز می‌شود.

الف

۱۳۸ – کدامیک از توالی های زیر از روی الگوی DNA ساخته می‎شود؟

الف) کلاهک (mRNA(cap

ب) CCA انتهای tRNA

ج) توالی اتصال ریبوزوم در mRNA

د) دم پلی A در mRNA

ج

۱۳۹- اتصال قند به هموگلوبین و تولید HbA1c در کجا و چه موقع صورت می گیرد؟

الف) در هنگام سنتز در شبکه آندوپلاسمی

ب) پس از سنتز در گویچه های قرمز

ج) پس از سنتز در دستگاه گلژی

د) در هنگام سنتز در سیتوزول

ب

۱۴۰ – آنزیم دیدیناز (deiodinase) موجود در سلول های فولیکولی تیروئید، سبب…

الف) پایداری تیروگلوبولین می‎شود.

ب) افزایش تولید FT3 می‌شود.

ج) افزایش تولید T4 می‌شود. .

د) افزایش تجزیه دی یدوتیروزیل می‌شود.

د

۱۴۱ – در مورد اتصال انسولین به گیرنده، تمام جملات زیر صحیح است، بجز:

الف) به زیر واحد بتای گیرنده متصل می‎شود.

ب) اتوفسفریلاسیون تیروزین در گیرنده رخ می‌دهد.

ج) فعالیت تیروزین کینازی افزایش می یابد.

د) فعالیت PI3 کیناز افزایش می یابد.

الف

۱۴۲- کمبود هیدرولازهای لیزوزومی باعث ابتلا به کدام بیماری می‎شود؟

الف) موکوپلی ساکاریدوز

ب) ذخیره لیزوزومی یا بیماری

I-Cell ج) کندرودیستروفی د) ذخیره گلیکوژن نوع II

الف

۱۴۳ – در پنتوزوری اصلی، کدام ترکیب در ادرار دفع می‎شود؟

الف) D-Xylulose

ب) L-Xylulose

ج) D-Xylitole

د) L-Xylitole

ب

۱۴۴ – تعداد پروتون‌هایی که به ازای انتقال دو الکترون از NADH به O2 از غشای داخلی میتوکندری پمپ می شوند، چند عدد است؟

الف) ۸

ب) ۶

ج) ۱۰

د) ۱۲

ج

۱۴۵ – غشای داخلی میتوکندری فاقد ناقل برای استیل کوآ است ولی گروه های استیل از میتوکندری به سیتوزول منتقل می‎شوند. این مولکول از طریق تبدیل به کدام متابولیت و با کدام ناقل به سیتوزول انتقال پیدا می‌کند؟

الف) گلیسرول فسفات و شاتل ویژه آن

ب) استواستیل و ناقل اختصاصی آن

ج) مالات و شاتل مالات – آسپارتات

د) سیترات و ناقل تری کربوکسیلات

د

۱۴۶- هورمون‎های استروئیدی سبب افزایش سنتز کدام آنزیم در مسیر متابولیسم تری گلیسرید می گردند؟

الف) پرلیپین

ب) لیپاز حساس به هورمون

ج) لیپوپروتئین لیپاز

د) فسفاتیدات فسفاتاز

د

۱۴۷ – کدام یک از ترکیبات زیر حمایت کننده گلیسرونئوژنز می‎باشد؟

الف) پیرووات، گلوتامات و آسپارتات

ب) گلوکز، آسپارتات و گلیسرول

ج) پیرووات، گلوکز و گلیسرول

د) گلوکز، پیرووات و سرین

الف

۱۴۸- استاتین ها از چه طریقی باعث کاهش کلسترول سرم می شوند؟

الف) افزایش دفع کلسترول در صفرا از طریق اتصال به املاح صفراوی

ب) مهار آنزیم کلیدی سنتز کلسترول

ج) کاهش سنتز VLDL

د) کاهش جذب کلسترول از دستگاه گوارش

ب

۱۴۹ – بیماری منکه (Menkes) و بیماری ویلسون (Wilson) در کدام یک از موارد زیر به یکدیگر شباهت دارند؟

الف) اختلال در ژن کد کننده اتصال مس به P-Type-ATPase

ب) کاهش میزان سرولوپلاسمین و افزایش مقدار مس

ج) اختلال در فعالیت اکسیداز وابسته به مس

د) هر دو اختلال وابسته به کروموزم X هستند.

الف و ب

۱۵۰- کدامیک از ترکیبات فارماکولوژیک زیر از طریق مهار اختصاصی باز جذب نوراپی نفرین، سروتونین و دوپامین، در جهت درمان چاقی عمل می‌کند؟

الف) بتا فنیل آمین

ب) ارلیستات

ج) اوزرین

د) کانابینوئید

الف

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا