زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۳)

سوالات نهایی خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم تجربی؛ از ماده به انرژی

سوالات نهایی خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم تجربی؛ از ماده به انرژی

در حال ویرایش

نام کامل ATP که شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته ها است ، را بنویسید. (شهریور ۹۹؛ ٠/۲۵)

آدنوزین تری فسفات 

دو راه تولید ATP در سلول ها را بنویسید.(دی ۸۹ و شهریور ۹۰؛ ٠/۵)

ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده،  ساخته شدن اکسایشی و ATP ساخته شدن نوری ATP

مفهوم عبارت «راه تولید ATP در سطح پیش ماده» در تنفس سلولی چیست؟ (شهریور ۹۴، دی ۹۶ و خرداد ۹۹ خارج صبح؛  ٠/۷۵)

برداشته شدن گروه فسفات (۰/۲۵) از یک ترکیب فسفات دار (پیش ماده) (۰/۲۵) و افزودن آن به ADP (0/25) است. 

نمونه ای از ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده، در ماهیچه ها دیده می شود. در این نمونه نام پیش ماده چیست؟ (دی ۹۷؛ ٠/۲۵)

کرآتین فسفات دوازدهم

یکی از راه های تأمین ATP در ماهیچه ها، برداشتِ فسفات از مولکولِ ……………. و انتقال آن به ADP است.  (دی ۹۸؛ ٠/۲۵)

کرآتین فسفات

در مورد روش های ساخته شدن ATP به پرسش های زیر پاسخ دهید.(خرداد ۹۹: ٠/۵)

الف) در روش ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده در ماهیچه ها، مولکول پیش ماده چیست؟

کرآتین فسفات

ب) ساخته شدن اکسایشی ATP در کدام قسمت یاخته انجام می شود؟ راکیزه (میتوکندری) 

حتماً بخوانید: » سوالات نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | از انرژی به ماده

در ساخته شدن ………….ATP، از یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه استفاده می شود.  (دی ۹۹؛ ٠/۲۵)

اکسایش

اولین مرحله تنفس سلولی : گلیکولیز

قند کافت (گلیکولیز) به چه معناست و در کجا انجام می شود؟ (دی ۹۷ و شهریور ۹۸؛ ٠/۵)

تجزیه گلوکز – در ماده زمینه سیتوپلاسم

گلیکولیز، مرحله ی هوازی تنفس را تشکیل می دهد یا بی هوازی؟  (دی ۹٠ و شهریور ۹۷؛ ٠/۲۵)

بی هوازی

اولین مرحله تنفس یاخته ای، …………………. و به معنی تجزیه گلوکز است.(دی ۹۴ و شهریور  ۹۹؛ ٠/۲۵)

گلیکولیز

اولین مرحله تنفس سلولی در کدام بخشِ سلول رخ می دهد؟(خرداد ۹۲

سیتوپلاسم ۳/۹۲-۱۰/۹۳-۶/۹۵ ۲۵/۰

۱۳ گلیکولیز در کدام بخش سلول های یوکاریوت انجام می شود ؟ سیتوپلاسم ۴/۸۷-۴/۸۹-۳/۹۹خارج صبح و عصر ۲۵/۰

۱۴ گلوکز در کدام مرحله از فرآیند تنفس سلولی به دو مولکول پیرووات تبدیل می شود ؟ گلیکولیز ۶/۹۶ ۲۵/۰

حتماً بخوانید: » سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۳۹۹

۱۵ کدام یک از اتفاقات زیر در مرحله اول گلیکولیز انجام می شود ؟ گزینه ۱

۱) انتقال دو گروه فسفات از دو مولکول ATP به یک مولکول گلوکز

۲) شکسته شدن ترکیب دو فسفاته به دو مولکول سه کربن فسفات دار

۳) تبدیل هر مولکول سه کربنه به پیرووات

۴) انتقال یک گروه فسفات به مولکول سه کربنه فسفات دار ۱۰/۹۸ ۲۵/۰

۱۶ در ضمن شکسته شدن گلوکز تعدادی از اتم های هیدروژن آن ، به کدام گیرنده الکترونی منتقل می شود ؟

〖NAD〗^+ ۳/۹۶ ۲۵/۰

۱۷ مولکول حامل الکترون که در قندکافت تشکیل می شود ، (〖FADH〗_۲ – NADH ) است . NADH 3/99 25/0

۱۸ نام اسید ۳ کربنه حاصل از گلیکولیز چیست ؟ پیروویک اسید ۳/۹۵ ۲۵/۰

۱۹ در مرحله ی بی هوازی تنفس سلولی ( گلیکولیز) چه موادی تولید می شوند ؟ ATP – NADH – پیرووات ۱۲/۸۹ ۷۵/۰

۲۰ محصولات گلیکولیز را نام ببرید . ATP – NADH – پیرووات ۶/۹۳ ۵/۰

دومین مرحله تنفس سلولی : داخل میتوکندری

الف) اکسایش پیرووات

۲۱ در کدام بخش از سلول ماهیچه ، در حضور اکسیژن ، از پیرووات و گیرنده های الکترونی برای ساختن مقادیر فراوانی ATP استفاده می شود ؟ میتوکندری ۶/۹۶ ۲۵/۰

۲۲ در سلول های یوکاریوت ، مرحله دوم تنفس هوازی در کدام بخش این سلول ها انجام می شود ؟ میتوکندری ۳/۹۰ ۵/۰

۲۳ در چه صورت پیرووات حاصل از گلیکولیز به میتوکندری وارد می شود ؟ وجود اکسیژن ۱۰/۹۵-۶/۹۷ ۲۵/۰

۲۴ در مرحله دوم تنفس سلولی ، حضور کدام ماده تعیین کننده ادامه فرآیند در مسیر زنجیره انتقال الکترون ، در میتوکندری است ؟ اکسیژن ۳/۹۳ ۲۵/۰

حتماً بخوانید: » سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | دی ۱۳۹۹

۲۵ پیرووات حاصل از قندکافت با چه روشی وارد راکیزه می شود ؟ انتقال فعال ۳/۹۹خارج صبح ۲۵/۰

۲۶ چرا راکیزه (میتوکندری) برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای نمی تواند مستقل از هسته عمل کند ؟

راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است که ژن های آنها در هسته قرار دارند و به وسیلۀ رِناتَن های سیتوپلاسمی ساخته می شوند . ۱۰/۹۹ ۵/۰

۲۷ اولین CO_2 تولیدی ، طی کدام مرحله آزاد می شود ؟ اکسایش پیرووات ۱۰/۹۹ ۲۵/۰

۲۸ پیرووات حاصل از گلیکولیز در صورت وجود اکسیژن وارد ……………… می شود ، و در آن جا به یک ترکیب ……………….. به نام بنیان استیل تبدیل می شود . دو کربنی – میتوکندری ۶/۳/۹۱ ۵/۰

۲۹ طی فرایند تبدیل پیرووات به بنیان استیل چه مولکول هایی تشکیل می شوند ؟ 〖CO〗_۲ – NADH 6/98 5/0

۳۰ پیرووات در راکیزه ( میتوکندری) یک کربن دی اکسید از دست می دهد و به …………….. تبدیل می شود .

بنیان استیل ۳/۹۸-۶/۹۹ ۲۵/۰

۳۱ پیرووات حاصل از گلیکولیز در صورت وجود اکسیژن و ورود به میتوکندری ها به چه ترکیبی تبدیل می شود ؟

بنیان استیل ۱۰/۹۶ ۲۵/۰

۳۲ اولین CO_2 در تنفس هوازی طی کدام مرحله آزاد می شود ؟ پاسخ کتاب پیش دانشگاهی : استیل کوانزیم A 3/95 25/0

۳۳ بنیان استیل ، ماده ای چند کربنی است ؟ ۲ کربنی ۲/۸۷ ۲۵/۰

حتماً بخوانید: » سوالات نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | انتقال اطلاعات

۳۴ برای تولید استیل کوآنزیم A علاوه بر کوآنزیم A ، به چه مواد دیگری نیاز است ؟ پیرووات – 〖NAD〗^+ ۳/۹۰ ۵/۰

ب) چرخه کربس

۳۵ در تنفس هوازی ، چه فرایندهایی علاوه بر قندکافت (گلیکولیز) باید انجام شوند ، تا مولکول گلوکز به مولکول های 〖CO〗_۲ تجزیه شود ؟ اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس ۳/۹۹ ۵/۰

۳۶ درون میتوکندری ها کدام واکنشِ زیر زودتر انجام می شود ؟ گزینه ۲

۱-تشکیل استیل کوآنزیم A 2- تبدیل پیرووات به بنیان استیل ۳-تشکیل مولکول شش کربنی ۳/۹۳ ۲۵/۰

۳۷ در چه مرحله ای از تنفس یاخته ای 〖FADH〗_۲ ساخته می شود ؟ چرخه کربس ۶/۹۸ ۲۵/۰

۳۸ در چرخه کربس ضمن ترکیب استیل کوآنزیم A با مولکولی چهار کربنی ، کدام مولکول جدا و کدام مولکول ایجاد می شود ؟

 کوانزیم A جدا و مولکول ۶ کربنی ایجاد می شود . دوازدهم ۱۰/۹۷ ۵/۰

۳۹ در چرخه کربس ضمن ترکیب یک استیل کوآنزیم A با مولکولی چهار کربنی ، چند مولکول 〖CO〗_۲ آزاد می شود ؟

صفر ( هیچ 〖CO〗_۲ آزاد نمی شود ) ۳/۹۹خارج – عصر ۲۵/۰

۴۰ چرخه کربس با ورود کدام مولکول آغاز می شود ؟ استیل کوآنزیم A 6/97 25/0

۴۱ چرخه کربس با حضور کدام ماده شروع می شود ؟ ( پیرووات – مولکول ۴ کربنی) مولکول ۴ کربنی ۲۷/۳/۹۱ ۲۵/۰

۴۲ چرخه کربس چگونه آغاز می شود ؟ ترکیب شدن استیل کوانزیم A با یک مولکول ۴ کربنی ۱۰/۸۹ ۵/۰

حتماً بخوانید: » سوالات نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | تغییرات در اطلاعات

۴۳ چرخه کربس با انجام کدام واکنش شروع می شود ؟ پاسخ مثل سؤال بالا ۶/۹۰ ۵/۰

۴۴ در چرخه کربس ، چگونه مولکولی شش کربنی ایجاد می شود ؟

در این چرخه، ضمن ترکیب استیل کوآنزیم A (25/0) با مولکولی چهارکربنی(۲۵/۰) کوآنزیم A جدا و مولکولی شش کربنی ایجاد می شود . (۲۵/۰) ۶/۹۹ ۵/۰

۴۵ چرخه کربس با ترکیب کدام مولکول ها شروع می شود ؟ ترکیب شدن استیل کوانزیم A با یک مولکول ۴ کربنی

مولکول حاصل چند کربنی است ؟ ۶ کربنی ۱۰/۹۵-۳/۹۷

۳/۹۲ ۵/۰

۴۶ در چرخه کربس ، مولکول شش کربنی ، از ترکیب کدام مولکول ها تولید می شود ؟

ترکیب شدن استیل کوانزیم A با یک مولکول ۴ کربنی ۱۰/۹۱ ۵/۰

۴۷ در چرخه کربس ، کربن های بنیان استیل در نهایت به چه ماده ای تبدیل می شود ؟ کربن دی اکسید ۲/۸۹ ۲۵/۰

۴۸ طی واکنش های متفاوت چرخه کربس ، چه مولکول گازی آزاد و چه مولکولی بازسازی می شود ؟

〖CO〗_۲ – مولکول چهارکربنی ۱۰/۹۸ ۵/۰

 طی واکنش های ( زنجیره انتقال الکترون – چرخه کربس) مولکول NADH به وجود می آید . چرخه کربس ۱۰/۹۹ ۲۵/۰

۴۹ پس از تشکیل مولکول شش کربنی در ادامه چرخه کربس ، با انجام مجموعه ای از واکنش های آنزیمی و طی مراحل مختلف …………….. مولکول کربن دی اکسید آزاد می شود . دو ۶/۹۷ ۲۵/۰

ج) زنجیره انتقال الکترون

۵۰ در تنفس هوازی الکترون های کدام مولکول ها از زنجیره ی انتقال الکترون می گذرد ، تا در نهایت ATP ساخته می شود ؟ (نام ببرید ) NADH – 〖FADH〗_۲ ۲۷/۳/۹۱ ۵/۰

حتماً بخوانید: » سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | دی ۱۳۹۸

۵۱ در زنجیره ی انتقال الکترونِ میتوکندری ، الکترون های کدام مولکول ها از زنجیره می گذرند ؟

NADH – 〖FADH〗_۲ ۳/۹۲ ۵/۰

۵۲ زنجیره ی انتقال الکترونِ سلول های یوکاریوتی ، در کدام بخش از سلول قرار دارد ؟ غشای داخلی میتوکندری ۶/۹۳ ۵/۰

۵۳ زنجیره ی انتقال الکترون سلول های یوکاریوتی در کدام بخش میتوکندری قرار دارد ؟ غشای داخلی ۴/۸۹-۱۰/۹۰ -۳/۹۴-۳/۹۸ ۲۵/۰

۵۴ زنجیره انتقال الکترون سلول های یوکاریوتی در ……………… میتوکندری ها قرار دارد . غشای داخلی ۶/۹۷ ۲۵/۰

۵۵ در سلول پوششی روده ، زنجیره ی انتقال الکترون در ………….. میتوکندری قرار دارد غشای داخلی

۱-غشای خارجی ۲- بخش داخلی ۳-غشای داخلی ۴-فضای میان دو غشای داخلی و خارجی ۱۰/۹۵ ۲۵/۰

۵۶ در زنجیره انتقال الکترون ، هنگام عبور یون های هیدروژن از طریق نوعی پروتئین ، به بخش درونی میتوکندری ، کدام مولکول ساخته می شود ؟ ATP 3/93 25/0

۵۷ دلیل تمایل یون های هیدروژن به بخش درونی میتوکندری چیست ؟

انرژی الکترون هایی که از زنجیرهغشای داخلی میتوکندری در سلولهای یوکاریوتی می گذرد سبب تلمبه کردن یون های هیدروژن از بخش داخلی میتوکندری به بخش خارجی آن می شود وشیب غلظتی را بین دو سوی غشا ایجاد می کند . ۱۰/۹۸ ۱

۵۸ در زنجیره انتقال الکترون تنفس هوازی ، آخرین پذیرنده الکترون ، مولکول ……….. می باشد . اکسیژن ۳/۹۴-۳/۹۱ ۲۵/۰

۵۹ در زنجیره انتقال الکترون میتوکندری ها ، کدام ماده نقش آخرین پذیرنده الکترونی را بر عهده دارد ؟ اکسیژن ۲/۸۷-۱۲/۹۰ ۲۵/۰

۶۰ محل تشکیل مولکول آب در کدام بخش از زنجیره انتقال الکترون می باشد ؟ انتهای زنجیره ۳/۹۶ ۲۵/۰

۶۱ در زنجیره انتقال الکترون ، پروتون ها در چند محل از بخش داخلی به فضای بین دو غشا پمپ می شوند ؟

سه محل ۶/۹۹ ۲۵/۰

۶۲ در زنجیره انتقال الکترون ، تنها راه پیشِ روی پروتون ها برای برگشتن به بخش داخلی راکیزه چه پروتئینی است ؟

آنزیم ATP ساز ۱۰/۹۸-۳/۹۹ ۲۵/۰

حتماً بخوانید: » سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۳۹۸

 

۶۳ در زنجیره انتقال الکترون ، بر چه اساسی پروتون های متراکم شده در فضای بین دو غشای راکیزه تمایل دارند به بخش داخلی برگردند ؟

بر اساس شیب غلظت ۶/۹۹ ۲۵/۰

۶۴ فعالیت :

با توجه به نقش غشای درونی راکیزه در تنفس یاخته ای ، چین خورده بودن آن چه ارزشی برای یاخته دارد ؟

چین خوردگی ها به افزایش سطح (۲۵/۰) و در نتیجه امکان وجود بیشتر زنجیره های انتقال الکترون می انجامد. (۲۵/۰) ۳/-۳/۹۹خارج – عصر ۹۹ ۵/۰

۶۵ مقدار ATP تولید شده در ازای تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت ، حداکثر چند ATP است ؟ ATP 30 10/97-3/99 25/0

۶۶ اگر مقدارATP در یاخته زیاد باشد ، چگونه تولید ATP کم می شود ؟

آنزیم های درگیر در قندکافت و چرخه کربس مهار می شوند تا تولید ATP کم شود . ۳/۹۹خارج – عصر ۵/۰

۶۷ یاخته های بدن انسان به طور معمول از چه منابعی برای تأمین انرژی استفاده می کنند ؟

گلوکز (۲۵/۰) و ذخیره قندی کبد (۲۵/۰) ۱۰/۹۸ ۵/۰

تنفس بی هوازی (تخمیر)

۶۸ نام مرحله مشترک بین تنفس یاخته ای هوازی و تخمیر چیست ؟ گلیکولیز ( قندکافت) ۳/۹۸ ۲۵/۰

۶۹ مرحله مشترک بین تنفس هوازی و بی هوازی چیست ؟ گلیکولیز ۳/۹۹ ۲۵/۰

۷۰ در چه شرایطی در گیاهان و سلول های جانوری به مدت کوتاهی تنفس بی هوازی رخ می دهد ؟ کمبود اکسیژن ۱۰/۸۹ ۲۵/۰

۷۱ در تخمیر الکلی و لاکتیکی ، برای تداوم قندکافت ، …………… ضروری است و اگر نباشد قند کافت متوقف می شود .

〖NAD〗^+ ۱۰/۹۹ ۲۵/۰

۷۲ در فرایند تخمیر کدام ماده بازسازی می شود ؟ (O_2 – 〖NAD〗^+ ) 〖NAD〗^+ ۳/۹۱ ۲۵/۰

۷۳ تخمیر را تعریف کنید .

پاسخ کتاب پیش دانشگاهی : بازسازی 〖NAD〗^+ با استفاده از یک پذیرنده آلی هیدروژن .

پاسخ کتاب دوازدهم : تخمیر از روش های تأمین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران رخ

می دهد . ۶/۸۹ ۵/۰

حتماً بخوانید: » سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | خرداد ۱۳۹۸

۷۴ هدف نهایی از انجام تخمیر چیست ؟ پاسخ کتاب پیش دانشگاهی : بازسازی 〖NAD〗^+ ۴/۸۹ ۲۵/۰

۷۵ نقش تخمیر در تنفس سلولی را شرح دهید .

پاسخ کتاب پیش دانشگاهی : تخمیر سبب تولید مجدد 〖NAD〗^+ می شود ، که برای ادامه روند تولید ATP در گلیکولیز و در غیاب O_2 ضروری است . ۳/۹۳ ۵/۰

۷۶ در نبود اکسیژن با انجام تخمیر (〖NAD〗^+ – NADH ) بازسازی می شود . 〖NAD〗^+ ۶/۹۷ ۲۵/۰

۷۷ در فرآیند تخمیر کدام ماده ، تولید می شود ؟ 〖NAD〗^+

۱-〖NAD〗^+ ۲- NADH 3-〖FADH〗_۲ ۴-〖FAD〗^+ ۱۰/۹۷ ۲۵/۰

۷۸ فرایندهای زیر توسط کدام نوع تخمیر ، ایجاد می شوند ؟

۱- ور آمدن خمیر نان : تخمیر الکلی ۲- تولید خیارشور : تخمیر لاکتیکی دوازدهم ۱۰/۹۷

۶/۹۸-۳/۹۸ ۵/۰

۷۹ تخمیر الکلی و تخمیر ………………… انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آنها بهره می بریم . لاکتیکی ۳/۹۹ ۲۵/۰

۸۰ برای تولید انواعی از پنیر کدام روش تخمیر صورت می گیرد ؟ تخمیر لاکتیکی ۶/۹۵ ۲۵/۰

۸۱ باکتری ها از کدام نوع تخمیر برای تولید ماست استفاده می کنند؟ تخمیر لاکتیکی ۶/۹۶ ۲۵/۰

۸۲ به چه علت در نبود اکسیژن ، زنجیره انتقال الکترون کارآمد نخواهد بود ؟

چون آخرین پذیرنده الکترون (اکسیژن ) در زنجیره انتقال الکترون وجود ندارد . ۳/۹۰ ۲۵/۰

۸۳ در نبود اکسیژن ، مولکول 〖NAD〗^+ با انجام کدام فرآیند بازسازی می شود ؟ تخمیر ۶/۹۰-۱۲/۹۰ ۲۵/۰

۸۴ در ماهیچه اسکلتی در شرایط اکسیژن ناکافی ، پیرووات حاصل از قند کافت به (لاکتات – اتانول) تبدیل می شود . لاکتات ۳/۹۹خارج – صبح ۲۵/۰

۸۵ در فعالیت شدید ماهیچه ها ، اگر اکسیژن کافی نباشد ، پیرووات به چه ماده ای تبدیل می شود ؟ لاکتات ۶/۹۸-۱۰/۹۸ ۲۵/۰

حتماً بخوانید: » سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۴۰۰

۸۶ پس از ورزش شدید تجمع کدام ماده در سلول های ماهیچه ای موجب درد ماهیچه ای می شود ؟ لاکتات ۱۰/۹۴-۳/۹۵ ۲۵/۰

۸۷ چرا در هنگام ورزش شدید دچار درد ماهیچه ای می شویم ؟ (توضیح دهید )

فعالیت شدید ماهیچه ها به اکسیژن فراوان نیاز دارد . اگر اکسیژن کافی نباشد ، پیرووات حاصل از قندکافت وارد میتوکندری (راکیزه ها) نمی شود ، بلکه با گرفتن ا لکترون های NADH به لاکتات تبدیل می شود . ۶/۹۱ ۷۵/۰

۸۸ هنگام ورزش شدید ، پیرووات موجود در ماهیچه های بدن انسان در صورت کمبود اکسیژن به چه مولکولی تبدیل می شود ؟ لاکتات ۶/۸۹-۳/۹۲ -۱۰/۹۳ ۲۵/۰

۸۹ در تخمیر الکلی ، اتانال برای ایجاد اتانول از کدام مولکول الکترون می گیرد ؟ NADH 3/99خارج – عصر ۲۵/۰

۹۰ دو مرحله فرآیند تخمیر الکلی را بنویسید .

پیرووات حاصل از گلیکولیز(قندکافت) با از دست دادن 〖CO〗_۲ ، (۲۵/۰) به اتانال (۲۵/۰) تبدیل می شود . اتانال با گرفتن الکترون های NADH (25/0) اتانول ایجاد می کند. (۲۵/۰) ۶/۹۶ ۱

۹۱ در تخمیر الکلی ، اتانال چگونه اتانول را ایجاد می کند ؟

اتانال با گرفتن الکترون های NADH اتانول را ایجاد می کند . ۶/۹۹ ۲۵/۰

۹۲ در کدام نوع تخمیر ، 〖CO〗_۲ تولید می شود ؟ الکلی ۲/۸۷-۶/۹۵-۳/۹۹خارج صبح ۲۵/۰

۹۳ به پرسش های زیر در رابطه با شکل پاسخ دهید .

الف) شکل زیر چه نوع تخمیری را نشان می دهد ؟ لاکتیکی

ب) شماره های ۱ و ۲ را نام گذاری کنید . ۱- پیرووات ۲- گلوکز

                  یا ۱۰/۹۲ ۷۵/۰

۹۴ با توجه به شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید .

الف) شکل مقابل چه نوع تخمیری را نشان می دهد ؟ الکلی

ب) نام ماده مشخص شده (۱) را بنویسید . اتانول

  ۱۰/۹۸ ۵/۰

۹۵ درباره تنفس سلولی به پرسش های زیر پاسخ دهید .

در طرح مقابل هر شماره نام چه ماده ای است ؟ ۱- 〖CO〗_۲ ۲- پیرووات

  ۲/۸۹ ۵/۰

۹۶ در مورد زیستن مستقل از اکسیژن ، چرا الکل یا لاکتیک اسید باید از یاخته های گیاهی دور شوند ؟

زیرا تجمع این مواد در سلول گیاهی باعث مرگ آن می شود . ۳/۹۹خارج – عصر ۲۵/۰

سلامت بدن : آنتی اکسیدان

۹۷ چگونه امکان تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوازی وجود دارد ؟

گاه پیش می آید که درصدی از اکسیژن ها وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند ، بلکه به صورت رادیکال آزاد درمی آیند . ۳/۹۹ ۵/۰

۹۸ چرا خوردن میوه ها و سبزیجات در حفظ سلامتی بدن نقش دارند ؟

این مواد غذایی دارای پاداکسنده هایی مانند کاروتنوئیدها هستند. ۱۰/۹۸ ۲۵/۰

۹۹ کاروتنوئید موجود در میوه ها و سبزیجات چه نقشی در حفظ سلامت بدن دارند ؟

کاروتنوئید در واکنش با رادیکال های آزاد (۲۵/۰) مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکول های زیستی و در نتیجه تخریب بافت های بدن می شوند . (۲۵/۰) ۶/۹۸ ۵/۰

۱۰۰ اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال های آزاد در راکیزه ها از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد ، چه اتفاقی می افتد ؟

در چنین شرایطی ، رادیکال های آزاد در راکیزه تجمع می یابند (۲۵/۰) و آن را تخریب می کنند(۲۵/۰) در نتیجه یاخته هم تخریب می شود .(۲۵/۰) ۶/۹۹ ۷۵/۰

۱۰۱ چه عواملی در عملکرد راکیزه در خنثی سازی رادیکال های آزاد مشکل ایجاد می کنند ؟

الکل – انواعی از نقص های ژنی ۳/۹۸-۳/۹۹خارج عصر ۵/۰

۱۰۲ نقص ژنی چگونه باعث تشکیل رادیکال های آزاد می شود ؟

گاه نقص در ژن های مربوط به پروتئین های زنجیره انتقال الکترون ، به ساخته شدن پروتئین های معیوب می انجامد . راکیزه ای که این پروتئین های معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد ، عملکرد مناسبی ندارد . ۱۰/۹۹ ۵/۰

۱۰۳ رادیکال های آزاد چگونه باعث بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند ؟

رادیکال های آزاد با حمله به DNA راکیزه ، سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخته های کبدی و بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند . دوازدهم ۱۰/۹۷ ۵/۰

۱۰۴ یک ترکیب که با مهار انتقال الکترون به O_2 باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می شود را بنویسید .

سیانید – مونو کسید کربن ۶/۹۸ ۲۵/۰

۱۰۵ سیانید چگونه باعث توقف تنفس یاخته ای می شود ؟

سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها (۲۵/۰) به O_2 را مهار (۲۵/۰) و در نتیجه باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می شود. ۳/۹۹خارج صبح – ۶/۹۹ ۵/۰

۱۰۶ مونواکسیدکربن سبب توقف کدام واکنش زنجیره انتقال الکترون می شود ؟

واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن ۳/۹۸ ۲۵/۰

صحیح یا نادرست

 درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .

۱ در تخمیر الکلی ، نخست پیرووات با آزاد شدن 〖CO〗_۲ ، به ترکیبی سه کربنی تبدیل می شود . ۶/۹۳ غ

۲ زنجیره انتقال الکترون سلول های یوکاریوتی ، در غشای داخلی میتوکندری ها قرار دارد . ۶/۹۳ ص

۳ فرآیند گلیکولیز درون ماده زمینه ای میتوکندری رخ می دهد . ۱۰/۹۲ غ

۴ در فرآیند تخمیر ، باکتری ها از پذیرنده های آلی یکسانی برای بازسازی 〖NAD〗^+ استفاده می کنند . ۶/۹۴ غ

۵ به ازای هر مولکول استیل CO A وارد شده به فرآیند چرخه کربس ، ۳ مولکول 〖CO〗_۲ آزاد می شود . ۳/۹۶ غ

۶ پیرووات از طریق انتشار وارد راکیزه ( میتوکندری ) می شود و در آنجا اکسایش می یابد . ۱۰/۹۸ غ

۷ ساخته شدن ATP در زنجیره انتقال الکترون در راکیزه (میتوکندری) ، از نوع ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده است . ۶/۹۸ غ

۸ راکیزه (میتوکندری) همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می شود . ۳/۹۹ ص

۹ راکیزه (میتوکندری) برای ساخت پروتئین های مورد نیاز در تنفس یاخته ای ، به ژن های هسته ای نیز وابسته است . ۳/۹۹خارج صبح ص

۱۰ تخمیر لاکتیکی همواره سبب فساد مواد غذایی می شود . ۶/۹۹ غ

۱۱ اگر ATP زیاد باشد ، آنزیم های درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس مهار می شوند . ۱۰/۹۹ ص

تنفس سلولی مرحله ۱ گلیکولیز :

(درون سیتوپلاسم ، بی هوازی)

 گلوکز پیرووات : مصرف : 〖NAD〗^+ – ADP – گلوکز

                     تولید : H^+ وNADH – ATP – پیرووات

  مرحله ۲

  اگر اکسیژن باشد : تنفس هوازی

     ( درون میتوکندری) ۱- اکسایش پیرووات : مصرف : 〖NAD〗^+ – کوآنزیم A

                          تولید : 〖CO〗_۲ –H^+ وNADH – استیل کوآنزیم A

۲- چرخه کربس : مصرف : 〖NAD〗^+ – FAD – ADP – استیل کوآنزیم A

     تولید : NADH – 〖FADH〗_۲ – ATP – 〖CO〗_۲ – کوآنزیم A

۳- زنجیره انتقال الکترون

   اگر اکسیژن نباشد : تنفس بی هوازی (تخمیر)

   (درون سیتوپلاسم ) ۱- تخمیر الکلی : تولید 〖CO〗_۲ – اتانول – 〖NAD〗^+

۲- تخمیر لاکتیکی : تولید لاکتات – 〖NAD〗^+

در تنفس هوازی ، مولکول های زیر در کدام مراحل تولید می شوند ؟

               ATP در سطح پیش ماده : گلیکولیز – چرخه کربس

               NADH: گلیکولیز – اکسایش پیرووات – چرخه کربس

〖 FADH〗_(۲ ): چرخه کربس

〖 CO〗_(۲ ): اکسایش پیرووات – چرخه کربس

انتقال H^+ از درون میتوکندری به فضای بین دو غشا :

 انرژی می خواهد ( از انرژی الکترون های عبوری حاصل از تجزیه NADH و 〖FADH〗_۲ استفاده می کند)

انتقال H^+ از فضای بین دو غشا به درون میتوکندری :

 انرژی نمی خواهد ( بر اساس شیب غلظت است)

تعداد کربن های هر کدام را بنویسید .

گلوکز – فروکتوز فسفاته – پیرووات – استیل کوانزیم A – اتانال – اتانول – لاکتات یا لاکتیک اسید

  ۶ ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳

سه مولکول های ناقل ( حامل ) الکترون نام ببرید .

  〖 FADH〗_۲- NADH – NADPH

از هر یک از موارد زیر چند 〖CO〗_۲ تولید می شود ؟ گلوکز – پیرووات – استیل کوانزیم A – چرخه کربس

 ۶ ۳ ۲ ۲

 دهنده الکترون (e^- ) گیرنده الکترون (e^- )

تنفس هوازی NADH و 〖 FADH〗_۲ (آلی) O_2 (معدنی)

تخمیر الکلی NADH (آلی) اتانال: ۲ کربنی (آلی)

تخمیر لاکتیکی NADH (آلی) پیرووات: ۳ کربنی (آلی)

فتوسنتز H_2 O (معدنی) 〖NADP〗^+ (آلی)

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا