زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۳)

سوالات نهایی خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم تجربی؛ تغییر در اطلاعات

سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | تغییر در اطلاعات

درست یا نادرست

در جهش جانشینی یک نوکلئوتیدِ یک ژن با نوع دیگر عوض می شود. (شهریور ۹۴)

درست

کم خونی ناشی از گلبول های قرمز داسی شکل، یک جهش کوچک از نوع جانشینی است. (دی ۸۹)

درست

ژنوم هسته ای انسان از ۲۲ کروموزوم غیر جنسی و دو کروموزوم جنسی X و Y تشکیل شده است. (دی ۹۴)

درست

خزانه ژنی شامل مجموع همه آلل‌های موجود در همه جایگاه های ژنی سلول های جنسی افراد یک جمعیت است. (خرداد ۹۴)

نادرست

جهش، با افزودن دگره های جدید ، خزانۀ ژن را غنی‌تر می‌کند و گوناگونی را افزایش می‌دهد. (شهریور ۹۸)

درست

هر چه اندازه یک جمعیت بزرگ‌تر باشد، رانش دگره ای اثر بیشتری دارد. (دی ۹۷)

نادرست

شارش ژن از عوامل برهم زننده تعادل است. (دی ۸۸ عصر)

درست

اگر دو ژن روی یک کروموزوم قرار داشته باشد باز هم انتظار نوترکیبی داریم. (خرداد ۹۶)

درست

برای پیدایش گیاهان پلی پلوئید که منجر به گونه زایی می‌شود، جدایی جغرافیایی لازم است. (دی ۹۰)

نادرست

ژنوم سلول یوکاریوتی، عبارت است از کل محتوای DNA هسته ای. (دی ۸۸ صبح)

نادرست

علت مقاوم شدن باکتری‌ها به پادزیست‌ها (آنتی‌بیوتیک‌ها)، انتخاب طبیعی است. (خرداد ۹۸)

درست

گیاه گل مغربی سه لاد (تریپلوئید) (۳n) یک گیاه زیستا و زایا است. (خرداد ۹۹)

نادرست

هر چه اندازه یک جمعیت بزرگ تر باشد، رانش دگره ای (اللی) اثر بیشتری دارد. (خرداد ۹۹ خارج صبح)

نادرست

برای آن که جمعیتی در حال تعادل باشد، لازم است آمیزش‌ها در آن غیر تصادفی باشند. (خرداد ۹۹ خارج عصر)

نادرست

جهش‌های اضافه و حذف، الزاماً به تغییر چارچوب خواندن می انجامند. (شهریور ۹۹)

نادرست

جهش جانشینی همیشه باعث تغییر در توالی آمینواسیدها می شود. (دی ۹۹)

نادرست

در ادامه بخوانید: » تغییر در اطلاعات وراثتی؛ تغییر در جمعیت‌ها

تعریف کنید.

الف) جهش دگرمعنا:

(تغییر در آمینواسید) جهشی که سبب تغییر در نوع آمینواسید در زنجیره پلی پپتیدی شود. مانند: گلبول های قرمز داسی شکل

ب) جهش خاموش:

(بدون تغییر در توالی آمینواسیدها) گاهی جهش، رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل می کند. این نوع جهش تأثیری بر پروتئین نخواهد گذاشت.

ج) جهش بی معنا:

(ایجاد رمز پایان) گاهی جهش، رمز یک آمینواسید را به رمز پایان تبدیل می‌کند. طول پلی پپتید کوتاه تر می شود.

اثرات و پیامدهای جهش حذف و اضافه چیست؟

اگر حذف یا اضافه نوکلئوتیدها، مضربی از ۳ نباشد: باعث تغییر چارچوب خواندن رمزهای سه نوکلئوتیدی DNA می‌شود.

اگر حذف یا اضافه نوکلئوتیدها، مضربی از ۳ باشد: چارچوب خواندن تغییر نمی‌کند.

جهش را تعریف کنید. (خرداد ۹۰؛ ۰٫۵)

تغییر دائمی در نوکلئوتیدهای ماده وراثتی

در زنجیره بتای هموگلوبین طبیعی، رمز مربوط به ششمین آمینواسید،( CTT – CAT) است. (دی ۹۹؛ ۰٫۲۵)

CTT

کدام نوع جهش کوچک باعث ایجاد گویچه‌های قرمز داسی شکل می شود؟ (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

جانشینی

الف) جهش کوچک چیست؟ تعریف کنید.

این جهش‌ها یک یا چند نوکلئوتید را در بر می گیرند.

ب) انواع جهش های کوچک را نام ببرید.

اضافه – جانشینی – حذف

اگر در جهش جانشینی، رمز یک آمینواسید به رمز پایان ترجمه تبدیل شود، در این صورت طول پلی پپتید حاصل از آن، چه تغییری می کند؟ (شهریور ۹۸)

پلی پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد.

اگر رمز یک آمینواسید به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل شود و تأثیری بر پروتئین نگذارد، چه نوع جهش جانشینی رخ داده است؟ (خرداد ۹۸)

جهش خاموش

جهش خاموش را تعریف کنید. (خرداد ۹۹ خارج صبح)

جهشی که رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل کند.

اگر جهش سبب تغییر در نوع آمینو اسید در زنجیره پلی پپتیدی شده باشد، چه نوع جهش جانشینی رخ داده است؟ (خرداد ۹۹ خارج عصر)

دگر معنا

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی | از ماده به انرژی

اگر جهشی سبب تبدیل کدون UAC به کدون UAG شود، نتیجه‌ی جهش را با ذکر دلیل توضیح دهید.

اگر جهش، رمز یک آمینواسید (۰٫۲۵) را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند (۰٫۲۵)، پلی پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد (۰٫۲۵). به این جهش، جهش بی معنا می گویند.

جهش بی معنا را تعریف کنید. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۷۵)

اگر جهش جانشینی رمز یک آمینواسید (۰٫۲۵) را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند (۰٫۲۵) که در این صورت پلی‌پپتید حاصل از آن، کوتاه خواهد شد (۰٫۲۵) به این جهش، جهش بی‌معنا می‌گویند.

این نوع از جهش، باعث اشتباه خوانده شدن حروف سه نوکلئوتیدی می‌شود. (جهش جانشینی – جهش تغییر چهارچوب) (شهریور ۹۰؛ ۰٫۲۵)

جهش تغییر چهارچوب

کدام نوع از جهش‌ها باعث اشتباه خوانده شدن حروف سه نوکلئوتیدی DNA می‌شوند؟ (شهریور ۹۷؛ ۰٫۲۵)

تغییر چارچوب خواندن 

درچه صورت، جهش جانشینی ممکن است اثری بر بیان ژن نداشته باشد؟ (دی ۸۸؛ ۰٫۲۵)

گاهی جهش، رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل می‌کند (یا رمز پایان را جایگزین رمز پایان دیگر می کند). این نوع جهش تأثیری بر پروتئین نخواهد گذاشت.

در رشته الگو DNA مقابل رمزهای ساخت یک زنجیره پلی‌پپتید قرار دارد، با توجه به این مطلب به سؤال زیر پاسخ دهید:

DNA : T A C C G C G A C T C A A T T رشته الگو

در صورت بروز جهش و حذف نوکلئوتید مشخص شده، رشته پلی‌پپتیدی حاصل از ترجمه چند آمینواسید خواهد داشت؟ (دی ۹۵؛ ۰٫۲۵)

۲ تا 

رشته mRNA حاصل از DNA الگو مقابل، تحت تأثیر یکی از انواع جهش‌های کوچک قرار گرفته است. (خرداد ۹۶؛ ۰٫۵)

رشته DNA الگو T A C A C A C G T A T T

رشته mRNA جهش یافته A U G U G G C A U A A

الف) با توجه به رشته DNA الگو، نوع جهش کوچک را مشخص کنید.

کاهش

ب) کدام نوکلئوتید در رشته DNA، مورد جهش قرار گرفته است؟

A

با توجه به شکل زیر ، سؤالات را پاسخ دهید: (دی ۸۸؛ ۰٫۵)

کدام نوع جهش کوچک رخ داده است

الف) کدام نوع جهش کوچک رخ داده است؟

جانشینی

ب) تعداد آمینواسیدهای پلی پپتید ساخته شده را بعد از جهش بنویسید.

۳

اگر جهش حذفی بر روی سومین نوکلئوتید از چهارمین کدون mRNA مقابل رخ دهد، «رشته پلی پپتیدی حاصل از ترجمه ………….. ». (خرداد ۹۷؛ ۰٫۵)

AUGCCGUUUUGUCCAUAA

۱) دارای پنج آمینواسید خواهد بود.

نادرست

۲) نسبت به قبل از جهش، کوتاه‌تر خواهد بود.

نادرست

جهش‌های بزرگ (ناهنجاری‌های کروموزومی)

زیست‌شناسان چگونه می‌توانند از وجود ناهنجاری‌های فام‌تنی (کروموزومی) آگاه شوند؟ خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

با مشاهده کاریوتیپ

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم | از ماده به انرژی

وجود یک فام تن (کروموزوم) ۲۱ اضافی در مبتلایان به نشانگان داون، مثالی از ناهنجاری ……….. در فام تن ها است. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

عددی

از انواع جهش های کروموزومی، جابه جایی را توضیح دهید. (خرداد ۸۷؛ ۰٫۵)

در آن قسمتی از یک فام تن به فام تن غیرهمتا یا حتی بخش دیگری از همان فام تن منتقل می شود.

در جهش ساختاری کروموزومی، از نوع ………. بعد از ایجاد جهش، مقدار ماده وراثتی حاصل، به طور واضح کاهش می یابد. (خرداد ۹۱؛ ۰٫۲۵)

حذف

در کدام جهش‌های ساختاری کروموزوم‌ها، سلول جدید بعد از تقسیم، برخی از ژن ها را ندارد؟ (دی ۹۱؛ ۰٫۲۵)

حذف

اگر قطعه جدا شده از یک کروموزوم به کروموزوم …………… متصل شود، جهش را جا به جایی می‌نامند. (خرداد ۹۳؛ ۰٫۲۵)

غیرهمتا

در جهش های کروموزومی، از نوعِ …………….، قطعه‌ای که بر اثر شکسته شدن جدا شده است، به کروموزوم غیر همتا متصل می‌شود. (خرداد ۹۷؛ ۰٫۲۵)

جابجایی

جهش (واژگونی – مضاعف شدن)، خودترکیب از دو فرآیند حذف و جابه جایی بین کروموزوم های همتا است. (دی ۹۶؛ ۰٫۲۵)

 مضاعف شدن

اگر جهت گیری قسمتی از یک فام تن (کروموزوم) در جای خود معکوس شود، جهش (جابه جایی– واژگونی) نام دارد. (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

واژگونی

جهش واژگونی را تعریف کنید‌. (خرداد ۹۵؛ ۰٫۵)

در آن جهت قرارگیری قسمتی از یک فام تن در جای خود معکوس می‌شود.

هر یک از موارد ستون «A» با یکی از عبارت های ستون «B» ارتباط دارد. آنها را مشخص کنید و در برگه پاسخ نامه بنویسید. (یکی از عبارت های ستون «B» اضافه است) (دی ۹۸)

«B» «A»
۱- کم خونی ناشی از گویچه های قرمز داسی شکل الف) ناهنجاری ساختاری در فام تن (کروموزوم)
۲- نشانگان داون ب) جهش ارثی
۳- جهش در گامت‌ها (کامه‌ها) ج) جهش جانشینی
۴- واژگونی د) جهش خاموش
ه) ناهنجاری عددی در فام تن (کروموزوم)

۱»»»»» ج. ۲ »»»» ه. ۳ »»»»» ب. ۴ »»»» الف

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۳۹۹

ژنوم (ژنگان) و پیامدهای جهش

به کل محتوای ماده وراثتی چه می گویند؟ (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

ژنگان (ژنوم) 

به مجموع محتوای ماده ی وراثتی هسته ای و سیتوپلاسمی،……………………. گفته می‌شود. (دی ۹۹؛ ۰٫۲۵)

ژنگان (ژنوم) 

طبق قرارداد ژنگان هسته ای انسان شامل کدام فام‌تن‌ها (کروموزوم‌ها) است؟ (خرداد ۹۹ خارج صبح)

مجموعه‌ای شامل یک نسخه از هر یک از انواع فام‌تن‌ها شامل: ۲۲ کروموزوم غیرجنسی، کروموزوم X و کروموزوم Y

ژنوم در سلول‌های یوکاریوتی فتوسنتز کننده، شامل محتوای DNAی کدام اندامک‌هاست؟

هسته، میتوکندری و کلروپلاست 

ژنوم سیتوپلاسمی سلول‌های آکاسیا در کدام بخش‌ها جای می‌گیرد؟ (شهریور ۹۶؛ ۰٫۵)

در میتوکندری و کلروپلاست 

ژنگان (ژنوم) هسته ای انسان شامل چند فام تن (کروموزوم) غیرجنسی است؟ (خرداد ۹۸ و خرداد ۹۴؛ ۰٫۲۵)

۲۲

کدام دِنا (DNA)، ژنگان سیتوپلاسمی را در ژنگان انسان تشکیل می‌دهد؟ (دی ۹۷ و خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

DNA میتوکندری

کدام گزینه در ارتباط با ژنوم به درستی بیان شده است.  (خرداد ۹۷؛ ۰٫۲۵)

۱) برای تهیه ژنوم از همه سلول‌های انسان می توان استفاده کرد.

۲) ژنوم سلول‌های گیاهی شامل ژنوم هسته و کلروپلاست است.

۳) ژنوم همه سلول‌های انسان بالغ با یکدیگر یکسان است.

هر سه گزینه نادرست

جهش در چه توالی‌هایی از ژن می تواند بر مقدار ساخت پروتئین مؤثر باشد؟ (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

توالی‌های تنظیمی ژن یا راه انداز یا افزاینده

گاهی جهش در یکی از توالی‌های تنظیمی رخ می‌دهد، این جهش بر (توالی _ مقدار) پروتئین اثری نخواهد داشت. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

توالی

جهش در راه انداز یا افزاینده ، بر توالی پروتئین اثری نخواهد داشت بلکه بر …………….. آن تأثیر می گذارد. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

مقدار

در ادامه بخوانید: » تغییر در اطلاعات وراثتی؛ تغییر در گونه‌ها

علت جهش

بنزوپیرن که در دود سیگار وجود دارد یک عامل جهش زای فیزیکی است یا شیمیایی؟ (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

شیمیایی

بنزوپیرن موجود در دود سیگار جزء کدام عوامل جهش زا است؟ (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

شیمیایی

از مواد شیمیایی جهش زا می توان به ………………… اشاره کرد که در دود سیگار وجود دارد. (خرداد ۹۸ و خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

بنزوپیرن

یک عامل جهش زای فیزیکی نام ببرید که باعث تشکیل دوپار (دیمر) تیمین می شود؟ (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

پرتوی فرابنفش

چه ترکیباتی برای ماندگاری محصولات پروتئینی مثل سوسیس و کالباس به آن ها اضافه می شود؟ (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

ترکیبات نیتریت‌دار

تغییر در جمعیت ها

انتخاب طبیعی را تعریف کنید. (دی ۹۸؛ ۰٫۵)

فرآیندی است که در آن افراد سازگارتر با محیط انتخاب می‌شوند (۰٫۲۵)، یعنی آنهایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولیدمثل دارند. (۰٫۲۵)

علت مقاوم شدن باکتری‌ها به پادزیست‌ها در نتیجه انتخاب طبیعی را بنویسید. (دی ۹۹؛ ۰٫۵)

باکتری‌های غیرمقاوم بر اثر پادزیست‌ها از بین می‌روند و باکتریی‌های مقاوم تکثیر می‌شوند و به تدریج همه جمعیت را به خود اختصاص می‌دهند؛ در نتیجه جمعیت از غیرمقاوم به مقاوم تغییر می‌یابد.

جمعیت را تعریف کنید. (دی ۸۹؛ ۰٫۵)

به افرادی گفته می‌شود که به یک گونه تعلق دارند و در یک زمان و مکان زندگی می‌کنند.

مجموع همه دگره‌های موجود در همه جایگاه‌های ژنی افراد یک جمعیت را ………… آن جمعیت می‌نامند. (شهریور ۹۸ و خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

خزانه ژن

تعادل در جمعیت

از عواملی که سبب می‌شوند جمعیت از تعادل خارج شود چهار مورد را ذکر کنید. (دی ۹۰؛ ۱)

جهش، رانش، شارش ژن، آمیزش غیر تصادفی و انتخاب طبیعی

نقش جهش چیست؟

جهش، با افزودن دگرههای جدید، خزانۀ ژن را غنی‌تر می‌کند و گوناگونی را افزایش می‌دهد. 

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | دی ۱۳۹۹

شکل زیر کدام عامل برهم زننده تعادل جمعیت را نشان می‌دهد؟

عامل برهم زننده تعادل جمعیت

رانش دگره‌ای

به فرآیندی که باعث تغییر فراوانی دگره‌ای بر اثر رویدادهای تصادفی می‌شود، ……………. می‌گویند.

رانش دگره‌ای

در کدام عامل برهم زننده تعادل جمعیت‌ها، رویدادهای تصادفی نقش دارند؟ (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

رانش دگره‌ای

شارش ژن را تعریف کنید.

وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت می‌کنند، در واقع تعدادی از آلل‌های جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد می‌کنند.

وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت دیگری مهاجرت می‌کنند، در واقع تعدادی از آلل‌های جمعیت مبدأ را به جمعیت مقصد وارد می‌کنند. به این پدیده، چه می گویند؟

شارش ژن

در چه صورت با شارش ژن، خزانۀ ژن دو جمعیت به هم شبیه می‌شود؟(خرداد ۹۹؛ ٠/۵)

اگر بین دو جمعیت، شارش ژن به طور پیوسته (٠/۲۵) و دوسویه ادامه یابد، (٠/۲۵) سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت به هم شبیه می‌شود. 

برای برقرار ماندن تعادل در جمعیتی، باید در آن جمعیت،  مهاجرت صورت (بگیرد _ نگیرد).(شهریور ۹۳؛ ٠/۲۵)

نگیرد

برای آن که جمعیتی در حال تعادل باشد، لازم است آمیزش‌‌ها در آن (تصادفی _ غیر تصادفی) باشند.(شهریور  ۹۸؛ ٠/۲۵)

تصادفی

تداوم گوناگونی در جمعیت‌ها

کراسینگ اور را تعریف کنیدـ

مبادله قطعاتی بین کروماتید های غیرخواهری، در میوز ۱، هنگام جفت شدن کروموزوم‌های همتا و ایجاد تتراد

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۴۰۰

مبادله قطعاتی بین کروماتید های غیر خواهری، در میوز ۱، هنگام جفت شدن کروموزوم‌های همتا و ایجاد تتراد، به …………….. معروف است. (شهریور  ۹۶؛ ٠/۲۵)

کراسینگ اور

در چلیپایی شدن (کراسینگ اور)، قطعه‌ای از فام تن بین فامینک‌های (خواهری _ غیرخواهری) مبادله می‌شود. (خرداد ۹۹؛ ٠/۲۵)

غیرخواهری

ژنوتیپ و گامت های نوترکیبِ افراد حاصل از آمیزش دو فرد با ژنوتیپ‌های AABB ×aabb را بنویسید.  (خرداد ۹۱؛ ٠/۷۵)

ژنوتیپ : AABb – گامت های نوترکیب : Ab و aB

در فردی با ژنوتیپ AaBb ، ژن‌های A و b روی یک کروموزوم قرار دارند، پس از انجام کراسینگ اور در میوز، ژنوتیپ گامت های نوترکیب فرد، چه خواهد بود؟(دی ۸۸؛ ٠/۵)

گامت‌های نوترکیب : Ab و aB

کدام ژن نمود بیماری کم خونی داسی شکل، به بیماری مالاریا مقاوم است؟  (خرداد ۹۹؛ ٠/۲۵)

HbAHbS

چرا انگل بیماری مالاریا در افرادی با ژن نمود (ژنوتیپ) HbAHbS نمی‌تواند باعث بیماری شود؟(دی ۹۷، خرداد ۹۸ و خرداد ۹۹ خارج صبح؛  ٠/۵)

چون وقتی این گویچه‌ها را آلوده می‌کند، شکل آنها داسی‌شکل می‌شود و انگل می‌میرد.

گویچه‌های قرمز افراد با ژن‌نمود (ژنوتیپ) ناخالص HbAHbS چه زمانی داسی‌شکل می‌شوند؟ (شهریور ۹۸؛ ٠/۲۵)

مقدار اکسیژن محیط کم باشد. 

در مناطقی که شیوع مالاریا بالا است، کدام یک از موارد زیر نسبت به مالاریا مقاوم‌اند؟ (شهریور  ۹٠؛ ٠/۲۵)

الف) افراد ناخالص از نظر کم خونی داسی شکل

ب) افراد سالم (خالص) از نظر کم خونی داسی شکل

پاسخ الف

با مطالعۀ توزیع بیماری کم خونی داسی شکل در جهان، فراوانی دگره HbS در چه مناطقی بسیار بیشتر از سایر مناطق است؟(شهریور  ۹۹؛ ٠/۲۵)

در مناطقی که مالاریا شایع است. 

در مناطق مالاریاخیز، افراد با ژنوتیپ (HbAHbA _ HbAHbS) نسبت به مالاریا مقاوم‌اند. (شهریور ۹۳؛ ٠/۲۵)

HbAHbS

وجود چه دگره ای، باعث بقای جمعیت انسان در مناطق مالاریا خیز نسبت به سایر مناطق می‌شود؟ (دی ۹۸؛ ٠/۲۵)

HbS

تغییر در گونه‌ها

شواهد تغییر گونه ها را فقط نام ببرید؟ (سه مورد)

سنگواره ها، تشریح مقایسه ای، مطالعات مولکولی

اندام یا ساختارهای همتا را تعریف کنیدـ (شهریور ۹۸ و خرداد ۹۹ خارج صبح؛  ٠/۵)

اندام‌هایی را که طرح ساختاری آنها یکسان است (٠/۲۵) با این که کار متفاوتی دارند (٠/۲۵)

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | خرداد ۱۳۹۸

اندام‌هایی که طرح ساختاری آنها یکسان است و کار متفاوتی دارند، چه نامیده می‌شوند؟(دی ۹۷؛ ٠/۲۵)

اندام‌ها یا ساختارهای همتا

به اندام هایی که اساس یکسانی دارند، ساختارهای …………… می‌گویند.(دی ۸۸ عصر؛  ٠/۲۵)

اندام ها یا ساختارهای همتا

دلفین با (شیر کوهی – کوسه) خویشاوندی نزدیک تری دارد، بنابراین در یک گروه قرار می گیرند. (شهریور ۹۹؛ ٠/۲۵)

شیرکوهی

ساختار آنالوگ را تعریف کنید.  (خرداد ۹۸؛ ٠/۵)

ساختارهایی را که کار یکسان (٠/۲۵) اما طرح متفاوت دارند. (٠/۲۵)

به ساختارهایی که نشان می‌دهند، برای پاسخ به یک نیاز ، جانداران به روش های مختلفی سازش پیدا کرده اند، چه می گویند؟(دی ۹۸ و شهریور  ۹۹؛ ٠/۲۵)

آنالوگ

اندام وستیجیال را تعریف کنیدـ (شهریور ۹٠؛ ٠/۵)

ساختارهایی که در یک عده بسیار کارآمد هستند اما در عده دیگر، کوچک یا ساده یا ضعیف شده یا فاقد کار خاصی باشند. 

اندام های وستیجیال در جانداران، نشان دهنده چیست؟ (خرداد ۹۳؛ ٠/۲۵)

نشان دهنده تغییر گونه هاست.

ساختاری که در یک جاندار نسبت به جاندار دیگر کوچک تر شده یا فاقد نقش مشخص است چه نامیده می‌شود؟ (همولوگ – وستیجیال)

وستیجیال

یک مثال برای ساختارهای وستیجیال بنویسید. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

بقایای پا در لگن مار پیتون

بقایای پا در لگن مار پیتون نشان دهنده چه نوع ساختارهایی است؟ (دی ۹۷؛ ۰٫۲۵)

وستیجیال

در جدول زیر، هر یک از عبارت‌های ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط دارند. آنها را پیدا کنید.

«الف» «ب»
الف) ردپای تغییر گونه‌ها ۱- ساختارهای همتا
ب) کار یکسان و طرح ساختاری متفاوت ۲- ساختارهای آنالوگ
ج) طرح ساختاری یکسان و کار متفاوت ۳- ساختارهای وستیجیال

الف »»»»»» ۳، ب »»»»»»» ۲، ج »»»»»» ۱

گونه‌زایی

ارنست مایر، مفهوم گونه‌ی زنده را چگونه پیشنهاد کرد؟

گونه در زیست‌شناسی به جاندارانی گفته می‌شود (۰٫۲۵) که می‌توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند (۰٫۲۵) و زاده‌های زیستا (۰٫۲۵) و زایا (۰٫۲۵) به وجود آورند ولی نمی‌توانند با جانداران دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند. (۰٫۲۵)

منظور از جدایی تولیدمثلی چیست؟ (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۵)

منظور از جدایی تولیدمثلی، عواملی است که مانع آمیزش بعضی از افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه می‌شوند.

انواع گونه زایی را نام ببرید. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۵)

گونه‌زایی دگر میهنی و هم میهنی

گونه‌زایی دگرمیهنی را تعریف کنید. (۰٫۵)

در آن جدایی جغرافیایی رخ می‌دهد.

در کدام گونه زایی، جدایی جغرافیایی رخ می‌دهد؟ (خرداد ۹۸، شهریور و دی ۹۸؛ ۰٫۲۴)

دگر میهنی

آشکار ترین نمونه گونه زایی هم میهنی را بنویسید. (شهریور ۹۴؛ ۰٫۲۵)

پیدایش گیاهان پلی پلوئید

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم| خرداد ۱۳۹۹

چه عاملی باعث ایجاد گیاهان چند لادی (پلی پلوییدی ) می شود؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

خطای میوزی

پیدایش گیاهان چند لادی (پلی پلوییدی)، مثال خوبی از گونه‌زایی …………….. است. (دی ۹۲، دی ۹۷ و خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۲۵)

هم میهنی

تشکیل گیاهان تتراپلوئیدی، نمونه ای از کدام نوع گونه زایی است؟ نام ببرید.(دی ۸۸ عصر؛ ۰٫۲۵)

هم میهنی

گیاه گل مغربی به طور طبیعی (دیپلویید) دارای چند کروموزوم است؟ (خرداد ۹۳؛ ۰٫۲۵)

۱۴

در گیاه گل مغربی دلیل پدید آمدن حالت تتراپلوئیدی (۲۸ کروموزومی) چیست؟ (شهریور ۹۵؛ ۰٫۵)

بر اثر خطای میوزی (۰٫۲۵) و پدیده ی جدا نشدن کروموزوم‌ها در میوز (۰٫۲۵) ایجاد می‌شوند.

اگر گل مغربی غیر طبیعی میوز انجام دهد، گامت‌های آن چه تفاوتی با گامت‌های گیاه طبیعی دارند؟

گامت‌های گل مغربی غیرطبیعی ۲n کروموزومی می شوند.

اگر گیاه گل مغربی دیپلوییدِ طبیعی با یک گیاه تتراپلویید آمیزش انجام دهد، نتیجه آن چیست؟ (خرداد ۹۳؛ ۰٫۵)

تخم‌های حاصل تریپلوئید (۳n) خواهند شد. (۰٫۲۵) گیاه تریپلوئید حاصل از نمو این تخم، نازاست. (۰٫۲۵)

چگونه می‌توان از گیاه تتراپلوئیدی حاصل، دودمانی از گیاهان تتراپلوئیدی پدید آورد؟ شرح دهید. (دی ۸۸؛ ۰٫۷۵)

اگر گیاه چارلاد بتواند خودلقاحی انجام دهد، (۰٫۲۵) یا در نزدیکی آن گیاه چارلاد مشابه دیگری وجود داشته باشد، یاخته تخم ۴n خواهد بود (۰٫۲۵) و گیاهی که از آن ایجاد می شود، قادر به میوز بوده، بنابراین زایاست. (۰٫۲۵)

چرا از خودلقاحی گل مغربی چارلاد (تتراپلوئید) (۴n)، گیاهی زای ایجاد می‌شود؟ (شهریور ۹۹؛ ۰٫۵)

یاخته تخم (۴n) خواهد بود و گیاهی که از آن ایجاد می‌شود، قادر به میوز بوده، بنابراین زایاست.

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | خرداد ۱۴۰۰

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا