زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۳)

سوالات نهایی خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم تجربی؛ انتقال اطلاعات

سوالات نهایی خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم تجربی | انتقال اطلاعات

درست یا نادرست

۱ گروه خونی فردی که Dd است، مثبت خواهد شد. (خرداد ۹۸ خارج صبح)

درست

۲ در گروه خونی ABO، دگره‌های (الل‌های) A و B نسبت به هم، هم‌توان هستند. (شهریور ۹۸)

درست

۳ در گل میمونی، با دیدن رنگ گل می‌توان ژن‌نمود (ژنوتیپ) آن را تشخیص داد. (خرداد ۹۸)

درست

۴ صفات چند جایگاهی رخ نمودهای (فنوتیپ‌های) گسسته ای دارند. (دی ۹۸)

نادرست

۵ تغذیه نوزاد مبتلا به فنیل کتونوری با شیر مادر دارای فنیل آلانین به آسیب یاخته های مغزی او می انجامد. (خرداد ۹۸ خارج صبح)

درست

۶ در افراد مبتلا به هموفیلی، هم ساختار گلبول های قرمز و هم نبود بعضی از پروتئین‌های خونی باعث بیماری می شود. (شهریور ۹۰)

نادرست

۷ نمی‌توان تنها از روی ژن‌ها، علت اندازه قد یک فرد را توضیح داد. (دی ۹۸)

درست

۸ در افراد مبتلا به هموفیلی، هم ساختار گلبول‌های قرمز و هم نبودِ بعضی از پروتئین‌های خونی باعث بیماری می شود. (شهریور ۹۰)

نادرست

۹ بیماری فنیل کتونوری (PKU) به دلیل نبودن آنزیم سازنده آمینواسید فنیل آلانین است. (خرداد ۹۹ خارج صبح)

نادرست

۱۰ در گل میمونی، رنگ گل با ژن نمود (ژنوتیپ) RW حالت حد واسط قرمز و سفید است. (خرداد ۹۹ خارج عصر)

درست

پیش از کشف قوانین وراثت، چه تصوری در مورد رابطۀ بین صفات والدین و فرزندان وجود داشت؟ (دی ۹۹؛ ۰٫۲۵)

صفات فرزندان، آمیخته ای از صفات والدین و حد واسطی از آنهاست.

گروه‌های خونی: Rh و ABO

۱ D و d شکل های مختلف صفت Rh را تعیین می کنند. بین این دگره‌ها (الل ها) رابطه …………… برقرار است. (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

بارز و نهفتگی (غالب و مغلوبی)

۲ جایگاه ژنی گروه خونی Rh در کدام فام‌تن (کروموزوم) است؟ (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

کروموزوم شماره ۱

۳ اگر پروتئین D در غشای گویچه های قرمز وجود داشته باشد ، گروه خونی RH (مثبت – منفی) است. (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

مثبت

۴ اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) فنوتیپ: (شهریور ۹۴؛ ۰٫۵)

شکل ظاهری یا حالت بروز یافته صفت

ب) الل: (دی ۹۴؛ ۰٫۵)

D و d که شکل های مختلف صفت Rh را تعیین می کنند و هر دو جایگاه ژنی یکسانی دارند؛ دِگره (الل) هم هستند‌. یا حالت های مربوط به یک ژن

ج) ناخالص: (شهریور ۹۳؛ ۰٫۵)

فردى که هر دو نوع الل (بارز و نهفته) را با هم داشته باشد.

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم | تغییر در اطلاعات

شکل ظاهری مربوط به هر صفت ، چه نامیده می شود؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

فنوتیپ

۶ اگر دو الل مربوط به یک صفت در یک جاندار شبیهِ یکدیگر باشند، می‌گویند آن جاندار نسبت به صفت مورد نظر چگونه است؟ (خرداد ۹۴؛ ۰٫۲۵)

خالص

۷ اگر گروه خونی زن و شوهری Rhمثبت باشد و گروه خونی یکی از فرزندان آنها Rh منفی شود، ژن نمود این والدین را بنویسید. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

Dd

 انواع ژن نمود (ژنوتیپ) های گروه خونی Rh را بنویسید. (دی ۹۹؛ ۰٫۷۵)

DD , Dd , dd

۸ اگر فردی برای گروه خونی ABO فقط آنزیم A را داشته باشد، گروه خونی این فرد ……….. است. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

A

۹ دگره صفت گروه های خونی ABO یک جایگاه مشخص از فام‌تن شماره ……… را به خود اختصاص داده اند. (خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۲۵)

۹

۱۰ جایگاه ژن‌های گروه خونی ABO در فام تن شماره چند است؟ (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

در فام‌تن شماره ۹ است.

۱۱ در مورد Rh و گروه خونی ABO به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) رابطه دگره.های (الل های) مربوط به Rh از چه نوعی است؟

بارز و نهفتگی

ب) گروه خونی ABO جزء صفات تک جایگاهی است یا چند جایگاهی؟ (خرداد ۹۸ خارج کشور عصر؛ ۰٫۵)

تک جایگاهی

۱۲ در گروه خونی ABO، بین دگره‌های (الل های) A و B رابطه‌ی …………….. وجود دارد. (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

هم توانی

۱۳ در گروه خونی ABO، بین دگره‌های (الل‌های) O و B رابطه‌ی ……………… برقرار است. (خرداد ۹۸ خارج کشور صبح؛ ۰٫۲۵)

بارز و نهفتگی

۱۴ در گروه خونی ABO، بین دو دگره (الل) A و O چه رابطه ای برقرار است؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

بارز و نهفتگی

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم | از ماده به انرژی

۱۵ چرا فردی که ژن نمود (ژنوتیپ) AO دارد دارای گروه خونی A می‌باشد؟ (خرداد ۹۸ خارج کشور عصر؛ ۰٫۵)

دگره A آنزیم A را می سازد اما دگره O هیچ آنزیمی نمی سازد.

۱۶ پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد. چه ژن‌نمودها (ژنوتیپ ها) و رخ نمودهایی (فنوتیپ‌هایی) برای فرزندان آنان پیش‌بینی می‌کنید؟ (بدون ذکر راه حل) (شهریور ۹۸ و دی ۹۸؛ ۰٫۵)

AO: گروه خونی A و BO: گروه خونی B

۱۷ دختری با گروه خونی A، که یکی از والدینش گروه خونی O دارد، با پسری که گروه خونی AB دارد، ازدواج کرده است. کدام گروه های خونی در فرزندان آن ها قابل انتظار است؟ (خرداد ۹۰؛ ۰٫۷۵)

AB و B و A

۱۸ اگر پدر گروه خونی AB و مادر گروه خونی B ناخالص داشته باشد ، کدام گروه های خونی در فرزندان آن ها قابل انتظار است؟ (شهریور ۸۷؛ ۰٫۷۵)

AB و B و A

۱۹ مردی با گروه خونی A که والدینش گروه خونی AB داشته اند، با زنی با گروه خونی AB ازدواج می کند، کدام گروه های خونی در فرزندان آنها مورد انتظار نیست؟ (خرداد ۹۳؛ ۰٫۵)

O و B

۲۰ در خانواده ای که پدر گروه خونی A و مادر گروه خونی B دارد، فرزندی با گروه خونی O متولد شده است.

الف) ژنوتیپ والدین را بنویسید.

AO و BO

ب) انواع فنوتیپ های جدید احتمالی در فرزندان کدامند؟ (شهریور ۹۱ و دی ۹۲)

O و AB و B و A

۲۱ در یک خانواده، گروه خونی مادر AO و پدر AB است. کدام ژنوتیپ در فرزندان این خانواده دیده نمی شود؟ (دی ۸۷؛ ۰٫۲۵)

۱) AO

۲) BO

۳) AA

۴) BB

 BB

۲۲ در مورد صفات گروه‌های خونی ABO و Rh به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (شهریور ۹۹؛ ۱)

الف) جایگاه ژنی کدام یک از صفات فوق در فام تن (کروموزوم) شماره ۹ است؟

گروه خونی ABO

ب) ژن نمود (ژنوتیپ) فردی با گروه خونی O منفی را بنویسید.

OOdd

ج) چه رابطه ای بین دگره (الل) A و B وجود دارد؟

هم توانی

حتماً بخوانید:

» سوالات نهایی و خط به خط زیست‌شناسی دوازدهم | از انرژی به ماده

۲۳ در گروه های خونی انسان (ABO) کدام الل ها نسبت به هم، رابطه‌ی هم توانی نشان می دهند؟ (شهریور ۹۳؛ ۰٫۵)

A و B

بارزیت ناقص

۲۴ منظور از رابطه هم توانی بین دگره ها چیست؟ یک مثال برای آن ذکر کنید. (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۷۵)

رابطه‌ای در آن اثر دگره‌ها همراه با هم ظاهر می‌شود. مثل رابطه بین دگره‌های A و B در گروه خونی ABO.

۲۵ هم توانی چه تفاوتی با بارزیت ناقص دارد؟ (خرداد ۹۲؛ ۰٫۵)

هم توانی: اثر دگره ها ، همراه با هم ظاهر می شود.

بارزیت ناقص: صفت در حالت ناخالص، به صورت حد واسط حالت‌های خالص مشاهده می شود.

۲۶ نوع رابطه بین الل های زیر را مشخص نمایید. (خرداد ۸۸؛ ۰٫۵)

a) الل های A و B در گروه خونی: هم توانی

b) الل های رنگ گل در گیاه میمونی: بارزیت ناقص

۲۷ با توجه به این که در صفات زیر رابطه غالب و مغلوبی بین الل‌ها وجود ندارد، در هر مورد نوع رابطه ی بین الل ها را مشخص کنید. (شهریور ۹۲؛ ۰٫۵)

الف) همه ی فرزندان حاصل از آمیزش گل میمونی سفید با گل میمونی قرمز، صورتی رنگ می شوند.

بارزیت ناقص

ب) از ازدواج شخصی با گروه خونی A خالص، با فردی با گروه خونی B خالص، تمامی فرزندان گروه خونی AB خواهند شد.

هم توانی

۲۸ از آمیزش یک گیاه گل صورتی (RW) با یک گیاه میمونی گل صورتی دیگر، کدام نتیجه زیر درست است؟ (دی ۹۳؛ ۰٫۲۵)

۱- همه زاده های آن ها صورتی هستند.

۲- زاده های آن ها ۳ نوع ژنوتیپ و ۳ نوع فنوتیپ دارند.

۳- زاده های آن ها ۳ نوع ژنوتیپ و ۲ نوع فنوتیپ دارند.

۲ صحیح است.

۲۹ کدام رنگ گل میمونی نشان دهنده رابطه بارزیت ناقص بین دو دگره R و W است؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

صورتی

۳۰ رنگ گل میمونی RW چگونه است؟ (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

صورتی

۳۱ از آمیزش دو گل میمونی صورتی، (دو – سه) نوع رخ نمود (فنوتیپ) در زاده ها مشاهده می شود. (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

سه

۳۲ رخ‌نمودهای (فنوتیپ‌های) زاده‌های حاصل از آمیزش دو گل میمونی صورتی را با رسم مربع پانت بنویسید. (خرداد ۹۹؛ ۱)

گامت‌ها W R
R RW RR
W WW RW

رخ‌نمود (فنوتیپ)های زاده‌ها: قرمز، سفید و صورتی

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | شهریور ۱۳۹۹

۳۳ از آمیزش دو گیاه گل میمونی که ژنوتیپ RW دارند، مطلوب است: (دی ۹۵؛ ۰٫۷۵)

الف) ژنوتیپ گیاهانی که غیر از ژنوتیپِ والدین داشته باشند. (بدون نوشتن راه حل)

RR و WW

ب) فنوتیپ گیاه RW را بنویسید.

صورتی

۳۴ خرگوشی با موی سیاه با خرگوشی سفید موی، آمیزش کرده و در میان فرزندان حاصل، بچه خرگوشی با موی خاکستری دیده می شود. (خرداد ۹۰؛ ۰٫۵)

الف) نوع وراثت رنگ موی خرگوش را بنویسید.

بارزیت ناقص

ب) ژنوتیپ خرگوش خاکستری را بنویسید.

BW (دو حرف بزرگ و متفاوت نمره دارد)

انواع صفات

الف) مستقل از جنس مانند: Rh  ،ABO، رنگ گل میمونی، فنیل کتونوری

ب) وابسته به جنس مانند: هموفیلی

۳۵ در کدام یک از بیماری های زیر، الل مربوط به عامل بیماری زا، بر روی کروموزوم جنسی X قرار دارد؟ (دی ۹۳؛ ۰٫۲۵)

    ۱-هموفیلی ۲- فنیل کتونوریا

هموفیلی

۳۶ کدام فام‌تن (کروموزوم) انسان جایگاهی برای دگره‌های هموفیلی ندارد؟ (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

کروموزوم Y (هر کروموزوم دیگری غیر از X)

۳۷ چرا در صفات وابسته به X ممکن نیست پدر ناقل باشد؟ (خرداد ۹۹؛ ۰٫۵)

 در فام تن Y (0/25) جایگاهی برای دگره‌های ژن‌های وابسته به X وجود ندارد. (۰/۲۵)

۳۸ چرا در بیماری هموفیلی (وابسته به X) مرد ناقل وجود ندارد؟ (خرداد ۹۸ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

 در فام تن Y جایگاهی برای دگره‌های هموفیلی وجود ندارد.

۳۹ ژن نمود (ژنوتیپ) دختر ناقل بیماری هموفیلی را بنویسید. (شهریور ۹۸؛ ۰٫۲۵)

XHXh

۴۰ دختر دارای ژن‌نمود (ژنوتیپ) X^H X^h سالم است یا بیمار؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

سالم

۴۱ علت شایع‌ترین نوع هموفیلی چیست؟ (دی ۹۸ و خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

شایع‌ترین نوع هموفیلی به فقدان عامل انعقادی VIII (هشت) مربوط است.

 زن و مردی سالم از نظر بیماری هموفیلی، پسری هموفیل دارند.

الف) ژن نمود این زن و مرد را برای هموفیلی بنویسید.

پدرX^H Y و مادر XH X^h

ب) اگر این زن و مرد صاحب فرزند دختری شوند، ژن نمودهای احتمالی این دختر را برای هموفیلی بنویسید. (دی ۹۹؛ ۱)

X^H X^h یا X^H X^H

زن و مردی سالم، پسری هموفیل با گروه خونی AB و دختری سالم با گروه خونی O دارند. (بدون ذکر راه حل) (خرداد ۹۹ خارج صبح)

الف) ژن نمود (ژنوتیپ) پدر و مادر را برای صفت هموفیلی بنویسید.

پدر X^H Y و مادر X^H X^h

ب) رخ نمود (فنوتیپ) گروه خونی پدر و مادر چیست؟

یکی از والدین دارای گروه خونی A و دیگری گروه خونی B می باشد.

حتماً بخوانید:

» سوالات امتحان نهایی زیست‌شناسی دوازدهم | دی ۱۳۹۹

مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند، چه ژن نمود (ژنوتیپ) و رخ نمودهایی (فنوتیپ‌هایی) برای فرزندان آنان پیش بینی می‌کنید؟ (بدون نوشتن راه حل) (خرداد ۹۸ خارج عصر)

فنوتیپ ژنوتیپ
دختر سالم (ناقل) X^H X^h
 پسر هموفیلی X^h Y

 مردی هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست . چه ژن نمودها (ژنوتیپ‌ها) و رخ نمودهایی (فنوتیپ‌هایی) برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ ( بدون ذکر راه حل) (خرداد ۹۸)

 X^H X^h : دختر ناقل  و X^H Y : پسر سالم

ژن نمودهای (ژنوتیپ‌های) فرزندان حاصل از ازدواج مردی هموفیل با زنی ناقل هموفیلی را با رسم مربع پانت بنویسید. (دی ۹۸؛ ۱)

گامت‌ها Y X^h
 X^H X^H Y X^H X^h
 X^h  X^h Y X^h X^h

۴۶ زن و مردی سالم، دارای فرزند هموفیل شده اند. اگر پدر زن، هموفیل باشد، ژنوتیپ مادر و جنسیت فرزند هموفیل را بنویسید. (خرداد ۹۸؛ ۰٫۵)

 ژنوتیپ مادر : X^H X^h جنسیت فرد هموفیل : پسر

۴۷ مردی هموفیل با زنی سالم که پدرش هموفیل بوده، ازدواج کرده است. ژنوتیپ زن را مشخص کنید. (خرداد ۹۲؛ ۰٫۲۵)

 X^H X^h

۴۸ مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کند‌. چه ژن نمود و رخ نمودهایی برای فرزندان آنان پیش‌بینی می‌کنید؟ (بدون ذکر راه حل) (خرداد ۹۹؛ خارج عصر)

پسرها هموفیل: X^h Y دخترها سالم (ناقل بیماری): X^H X^h

۴۹ زن و مردی سالم صاحب فرزندی هموفیل شده اند. با توجه به این که هموفیلی یک بیماری وابسته به X و نهفته است. (شهریور ۹۹)

الف) جنسیت فرزند هموفیل را مشخص کنید.

پسر

ب) ژن نمود (ژنوتیپ) والد ناقل را بنویسید.

X^H X^h

ج) احتمال تولد کدام یک، دختر هموفیل یا پسر سالم در این خانواده وجود ندارد؟

دختر هموفیل

۵۰ فرزند اولِ مردی هموفیل با زنی که سالم است ، پسر هموفیل است. ژنوتیپ مادر را بنویسید. (شهریور ۹۰؛ ۰٫۲۵)

X^H X^h

۵۱ زن و مردی سالم ، دارای پسر هموفیل شده اند . این پسر بیماری خود را ، از کدام والد به ارث برده است؟ (خرداد ۹۱؛ ۰٫۲۵)

مادر

۵۲ اگر زن فقط روی یکی از کروموزوم های X خود، الل مغلوب داشته باشد، صفت مربوط به آن ظاهر نمی شود. علت را بنویسید. (خرداد ۹۳؛ ۰٫۵)

زیرا الل بارزی که روی کروموزوم x دیگر وجود دارد از بروز آن صفت جلوگیری می کند.

۵۳ کدام گزینه زیر درست است؟ (خرداد ۹۴)

۱) اگر پدر مبتلا به بیماری مستقل از جنس و غالب باشد، فقط فرزندانِ پسر او بیمار می شوند.

۲) در بیماری فنیل کتونوری، احتمالِ انتقال بیماری، برای فرزندان دختر و پسر یکسان نیست.

۳) در یک بیماری مستقل از جنس و مغلوب، پدر و مادری که ناقل بیماری هستند، می توانند دختر بیمار داشته باشند.

۴) زن مبتلا به بیماری هموفیلی، فقط روی یکی از کروموزوم های X خود الل مغلوب هموفیلی را دارد.

گزینه ۳

۵۴ نشانه ی زیر مربوط به کدام بیماری است؟(دی ۹۴)

این افراد در خطر خون ریزی بیش از حد قرار دارند.

هموفیلی

حتماً بخوانید:

» مولکول‌های اطلاعاتی | نوکلئیک اسیدها

صفات

۵۵ رنگ گل میمونی مثالی از صفات (تک جایگاهی _ چند جایگاهی) است. (شهریور ۹۸)

تک جایگاهی

۵۶ رخ نمود (فنوتیپ) صفات تک جایگاهی، ………….. است. (خرداد ۹۸ خارج عصر؛ ۰٫۲۵)

 غیر پیوسته

۵۷ اندازه قد انسان صفتی گسسته است یا پیوسته؟ (خرداد ۹۹ خارج  شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

پیوسته

۵۸ نمودار توزیع فراوانی رخ نمودهای (پیوسته _ غیرپیوسته) شبیه زنگوله است. (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

 پیوسته

۵۹ نمودار توزیع فراوانی کدام یک شبیه زنگوله است؟ (خرداد ۹۹ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

۱) رنگ گل میمونی

۲) گروه خونی ABO

۳) صفت Rh

۴) رنگ ذرت

گزینه ۴

۶۰ صفت رنگ نوعی ذرت یک صفت چند جایگاهی است یا تک جایگاهی؟ (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

چند جایگاهی

۶۱ اگر نمودار توزیع فراوانی رخ‌نمودهای (فنوتیپ های) صفتی زنگوله ای باشد، آن صفت (چند جایگاهی _ تک جایگاهی) است. (خرداد ۹۸ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

چند جایگاهی

۶۲ در رابطه با رنگ نوعی ذرت، ژن نمود (ژنوتیپ) ذرت های موجود در دو آستانۀ طیف یعنی قرمز و سفید را بنویسید. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۵)

رنگ قرمز AABBCC و رنگ سفید aabbcc

۶۳ نوعی ذرت صفتی با سه جایگاه ژنی دارد. در رخ نمود های ناخالص، هر چه تعداد دگره های بارز بیشتر باشد، مقدار رنگ (سفید _ قرمز) کمتر است. (خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۲۵)

سفید

۶۴ در رابطه با رنگ نوعی ذرت، در رخ نمودهای ناخالص، هر چه تعداد دگره های بارز بیشتر باشد، مقدار رنگ قرمز (بیشتر _ کمتر) است. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

بیشتر

۶۵ در رنگ نوعی ذرت که یک صفت چند جایگاهی است، دگره های بارز چه رنگی را به وجود می آورند؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

قرمز

۶۶ ساخته شدن سبزینه در گیاهان علاوه بر ژن به چه چیزی نیاز دارد؟ (خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۲۵)

نور

مهار بیماری های ژنتیک

۶۷ در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری (PKU) کدام آنزیم وجود ندارد؟ (دی ۹۸ و خرداد ۹۹ خارج عصر؛ ۰٫۵)

در این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد.

۶۸ در بیماری فنیل کتونوری، آنزیم تجزیه کننده کدام آمینواسید وجود ندارد؟ (خرداد ۹۸ خارج صبح؛ ۰٫۲۵)

فنیل آلانین

۶۹ در بیماری ………… آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را می تواند تجزیه کند، وجود ندارد. (شهریور ۹۹؛ ۰٫۲۵)

فنیل کتونوری

۷۰ در بیماری فنیل کتونوری (PKU) تجمع چه ماده ای در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر می شود؟ (دی ۹۸؛ ۰٫۲۵)

فنیل آلانین

۷۱ در بیماری فنیل کتونوری، آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را (تجزیه کند _ بسازد) وجود ندارد. (خرداد ۹۹؛ ۰٫۲۵)

تجزیه کند

۷۲ تغذیه نوزاد مبتلا به بیماری فنیل کتونوری با شیر مادر، باعث آسیب رسیدن به کدام یاخته های بدن او می شود؟ (خرداد ۹۸؛ ۰٫۲۵)

یاخته های مغزی

۷۳ چگونه می توان از بروز بیماری فنیل کتونوری (PKU) جلوگیری کرد؟ (شهریور ۹۸؛ ۰٫۵)

با تغذیه نکردن از خوراکی هایی که فنیل آلانین دارند (۰/۲۵) می توان مانع بروز اثرات این بیماری شد.(۰/۲۵)

۷۴ چرا در بیماران مبتلا به فنیل کتونوریا، عقب ماندگی ذهنی به وجود می‌آید؟ (دی ۹۳)

در این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد. (۰/۲۵) تجمع فنیل آلانین در بدن به ایجاد ترکیبات خطرناک منجر می‌شود. در این بیماری، مغز آسیب می بیند. (۰/۲۵)

۷۵ از ازدواج زن و مرد سالمی، فرزند اول این خانواده، دختری مبتلا به فنیل کتونوریا (PKU) متولد شده است. ژنوتیپ مادر این دختر را بنویسید. (دی ۹۰؛ ۰٫۲۵)

Aa یا ژنوتیپ ناخالص

 علت عبارت زیر را بنویسید.

«نوزادان در بدو تولد، از نظر ابتلای احتمالی به بیماری فنیل کتونوری، با انجام آزمایش خون بررسی می شوند.» (دی ۹۹؛ ۰٫۵)

فنیل کتونوری یک بیماری نهفته است و وقتی نوزاد متولد می‌شود علائم آشکاری ندارد. تغذیه نوزاد مبتلا به این بیماری با شیر مادر (که حاوی فنیل آلانین است) به آسیب یاخته های مغزی اومی انجامد.

۱ یک موش سیاه با یک موش قهوه ای آمیزش انجام داده و همه ی فرزندان آنها سیاه رنگ شده اند. (رنگ سیاه به قهوه ای بارز است)

الف) چرا در میان فرزندان آنها بچه موشی که رنگ قهوه ای داشته باشد، وجود ندارد؟

زیرا موش سیاه رنگ خالص بوده است.

ب) ژنوتیپ زاده ها را مشخص کنید. (شهریور ۹۲)

ناخالص (Aa)

۲ گیاه نخود فرنگی ساقه بلندی را با گیاه نخود فرنگی دیگری که فنوتیپ ساقه کوتاه دارد، آمیزش می دهیم. در بین زاده های حاصل، ساقه بلند و ساقه کوتاه دیده می شود. ژنوتیپ گیاهان والد چگونه بوده است؟ (الل ساقه بلند = T و الل ساقه کوتاه = t) (دی ۹۳؛ ۰٫۵)

Tt و tt 

۳ عامل بیماری کم خونی وابسته به گلبول های قرمز داسی شکل، اللی بارز است یا نهفته؟ (دی ۹۳ و دی ۹۵؛ ۰٫۲۵)

نهفته

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا